Printer Friendly

Kemoterapi almis olan evre IIIB-IV kucuk hucreli disi akciger kanserli olgularda prognostik faktorlerin incelenmesi / Analysis of prognostic factors in stage IIIB-IV non-small cell lung cancer cases who received chemotheraphy.

OZET

Amac: Hen evre akciger kanserli olgularda yasam suresini etkileyen prognostik faktorler tam olarak tanimlanmamistir.

Gerec ve Yontem: Ocak 2000-Eylul 2007 tarihleri arasinda hastanemiz onkoloji kliginde ayaktan takip edilen evre IIIB, IV kucuk hucreli disi akciger kanserli (KHDAK) 193 olgu retrospek-tif olarak incelendi. Olgularin tedavi oncesi demografik, klinik ve laboratuvar verilerinin sagkalim uzerine etkileri arastinldi.

Bulgular: Olgulann 170'i (%88.08) erkek ve 23'u (%11.92) kadin olup ortalama yasi 57.44 [+ or -] 9.42 ve Kaplan Meier analizinde ortalama yasam suresi 13.8 [+ or -] 10.8 ay idi. Performans statusunun (ECOG) sifil olmasi, altmis bes yastan genc olmak, komorbit hastaligin olmamasi, LDH'nin normal olmasi uzun sureli yasam suresi lie iliskili onemli faktorler olarak bulunmasina karsin (p=0.01, 0.003, 0.04, 0.003) anemi, lokositoz, sigara icimi, kilo kaybi ve plevral sivi varlrginin sag-kalim uzerine etkisi yoktu. Metastazlar arasinda ise kemik metastazi kotil prognostik fakter olarak bulundu (p=0.01). Cox regresyon yontemi kullandarak yapilan cok degiskenli analizde ise, 65 yasindan genc olmak (p=0.008), LDH seviyesinin normal olmasi (p=0.01) ve ECOG performans statusunun 0 olmasi (p=0.009) evre IIIB, IV KHDAK olgulannda bagirnsiz prognostik faktorlerdi.

Sonus: lyi ECOG performans statusu, 65 yastan genc olmak ve normal LDH duzeyi ileri evre kucuk hucreli disi akciger kanserli olgulann uzun yasam suresinde onemli rol oynar.

(Tur Toraks Der 2010; 11: 93-7)

Anahtar sozculer: Kucuk hucreli disi akciger kanseri, prognos-tik faktorler, ileri evre

Gelis Tarihi. 30. 08. 2008 Kabul Tarihi: 24. 07. 2009

ABSTRACT

Objective: Prognostic factors which influence survival which are definitive in the advanced stage of lung cancer cases are described.

Material and Method: In this study, 193 stage IIIB-IV non-small cell lung cancer (NSCLC) outpatients who were followed up in our hospital's oncology department between January 2000 and September 2007 were retrospectively analysed. The effects of demographic, clinical and laboratory findings on survival were investigated.

Results: Of the cases, 170 (88.02%) were men, 23(11.92%) were women and mean age was 57.44 [+ or -] 9.42 years. Analysis by the Kaplan-Meier method revealed that mean survival was 13.8 [+ or -] 10.8 months. A ECOG performance status of (0), younger than 65 age, no comorbid disease and normal LDH levels were found to be significantly important factors for long term survival (p=0.01, 0.003, 0.04, 0.003). Among metastases, bone metastasis was found to be a poor prognostic factor (p=0.01). However, anemia, leucocytosis, smoking status, weight loss and pleural effusion were not prognostic factors for survival. A multivariate analysis by Cox regression method revealed that normal LDH levels (p=0.01), <65 age (p=0.008), zero ECOG performance status (p=0.009) were independent prognostic factors in stage 111B-IV lung cancer cases.

Conclusion: Good ECOG performance status, normal LDH levels and <65 age play important roles in longer survival with advanced non-small cell lung cancer cases.

(Tur Toraks Der 2010; 11: 93-7)

Key words: Non-small cell lung cancer, prognostic factors, advanced stage

Received: 30. 08. 2008 Accepted: 24. 07. 2009

GIRIS

Akcigeer kanseri, 20. yuzyilin baslarinda nadir bir has-talik iken, bugun her iki cinsiyette de kanserden olumle-rinin basinda yer almaktadir (1), (2). Akclger kanserli olgularin yaklasik %80'i kiicuk hucreli disi akciger kanse-ridir. Yalnizca %10-15 olgu cerrahi icin aday olup bunla-rin ise yarisinda lokal veya uzak nuks gozlenir (3). inoperabl KHDAK olgularinda kisisei ve tumor lie ilgili faktorler yasani suresini tedaviden daha cok etkiler. KHDAK olgulannda, hastaligin yayginlik derecesi, perfor-mans durumu, kilo kaybi, cinsiyet ve serum LDH duuzeyi bilinen baslica prognostik faktorlerdin Prognostik faktor-lerin bilinmesi en iyi tedavi seceneginin belirlenmesinde ve hastalann daha iyi prognostik alt gruplara ayirmasina yardima olur (4).

Calivnamizda, evre IIIB, IV kucuk hucreli disi akciger kanserli olgularda tedavi oncesi prognostik faktorlerin sag-kalim uzerine etkilerini degerlendirmeyi amacladik.

GEREC ve YONTEM

Calisma grubu, Ocak 2000 ile Eylul 2007 yillari arasin-da Sureyyapasa Gogus ve Gogus Cerrahisi Hastanesi Onkoloji kliniine basvurmus evre III-1V kucuk hucreli disi kemoterapi almis olan 193 akciger kanserli olgunun dos-yalari geriye donuk incelenerek olusturuldu.

Olgularin sag-kalimi suresi, tani aldigi tarihten telefon-la yakinlarindan ogrenilen olum tarihi veya klinigimize en son gelis tarihi arasinda gecen sure olarak tanimlandi. Histopatolojik siniflama yaparken olgular skuamoz, adeno-karsinom ve KHDAK olarak uc gruba ayrildi. Buyuk hucreli, adenoskuamoz ve birden fazla histolojik alt grup bulunan olgular sayilari cok az oldugu icin calisma disi birakildi. Olgularda prognozu etkileyen histo-patolojik, klinik ve tedavi parametreleri arastirildi. Bu parametreler cinsiyet, T ve N evresi, tani anindaki uzak metastaz varligi, plevral sivi varligi, LDH, tedavi cevabi, sigara icimi, performans, anemi, lokositoz, kilo kayblycli. Kilo kaybi tanimi icin, son alti ayda [degrees] 10'dan fazla kilo kaybi kriteri arandi. Anemi tanimi icin kadinlarda 12gr/dl erkekler icin 13gr/d1 altindaki hemoglobin degeri, lokositoz icin ise 10.000/dl uzeri degerler alindi. Hastalarin T ve N evresi TNM (2) sistemi kullanilarak, performanslari ise ECOG performans skalasi ile degerIendirildi. ECOG performans skalasi tanimlanmasi (5):

PS0: Asemptomatik (tam aktif turn hastalik oncesi aktivitelerini kisitlama olmaksizin yapabilir).

PS1: Sempotamatik fakat tamamen ayakta (zorlu fiziksel aktivitede kisitlama var, ancak ayakta ve hafif isleri yapabilir).

PS2: Semptomatik, %050'den daha az yatakta gecirebilir.

PS3: Semptomatik, %050'den daha fazla yatakta gecirebilir. (Kendi bakimini yapmakta zorlanir, gunduz saatlerinde %50'sinden fazla yatakta)

PS4: Yatalak (Kendi bakimini yapamiyor, tam olarak sandalye veya yataga bagli).

Hastalarin hepsine yirmi bir gun ara lie sisplatin iceren kombine tedavi protokolleri uygulandi. Tedavi yanalan degerlendirilirken Dunya oldu-gu kriterler dogrultusunda en az uc kez kemoterapi alma sarti arandi. Komplet yanit, hastalikla ilgili lezyonun tesbit edilememesi, parsiyel yanit lezyonun [greater than or equal to] %50'clen daha fazla oranda kuculmesi, stabil hastalik lezyonun <%50'den daha az oranda kuculmesi veya <%25'e kadar lezyonun artmasi, progresif hastalik ise >%251ten daha fazla lezyonun artma-si veya yeni lezyonlann olusmasiydi (2).

Calismada elde edilen bulgular degerlendirilirken, istatistiksel analizler icin SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 10.0 programi kullanildi. Calisma verileri degerlendirilirken tanimlayto istatistiksel metodlarin (Ortalama, Standart sapma, frekans) yanisira yasam surelerinin karsilastirilmasinda Kaplan-Meier Log Rank testi ve Cox regresyon analizi kullanildi. Sonuclar %95'lik guven araliginda, anlamlilik p<0.05 duzeyinde degerlendirildi. Genc ve yasli olgularda komorbit hastaltk oranlarini karsilastiriimasi amaci lie Ki kare testi kullanildi.

BULGULAR

calismaya, yaslan 33 ile 80 arasinda deigismekte olan; 170 (%88.08) erkek ve 23'6 (%11.92) kadin olmak uzere toplam 193 olgu alinmis olup olgulann yas ortalamalan 57.44 [+ or -] 9.42 ve yasam suresi 13.8 [+ or -] 10.8 ay idi ve %38.3 oraninda olguda 12 ay ve %9.8'inde ise 24 ay sag-kalirn suresi saptandi.

Tablo 1'de bu hastalann yas, cinsiyet, T, N, perfor-mans, histoloji, kilo kaybi, sigara aliskanligi, komorbit hastalik varligi ve efuzyonun yasam suresi Lizerine etkisi gosterilmistir. Olgulann 49'unda akciger kanseri lie birlik-te diabetes mellitus, hipertansiyon, hipotroidi, hepatitis B, KOAH ve konjestif kalp yetmezligi, dudak kanseri, panhipoputitarizm, timoma gibi komorbit hastaligin eslik Performansi sifir, 65 yasindan daha genc ve komorbit hastaligi olmayan olgularin yasam sureleri dierlerine gore anlamli olarak uzun bulunurken (p=0.01, 0.003, 0.04) T, N evresi, histo-patolojik alt grup, sigara icimi, kilo kaybi, cinsiyet farkinin ve plevral sivi varliginin yasam suresi uzerinde anlamli bir etkisi yoktu (p>0.05). Komorbit hastalik orani 65 yas ustu olgularda (18/46 %39.1) genc hastalara gore yuksek oranda bulundu (31/147 %21.08) (Tablo 1) ([x.sup.2] test p=0.001).
Tablo 1. Yasam suresini etkileyen demografik ve klinik parametrelerin
karsilastirilmasi

               Ortanca yaam suresi   Olgu   P
                   (ay)      sayisi
                           (n)

      <65          12.00 [+ or -]   147  0.0013
                      0.57        **

      [greater than or  8.00 [+ or -] 0.97   46
      equal to] 65

Cinsiyet  Erkek       13.16 [+ or -] 0.7   170   0.9

      Kadin       10.0 [+ or -] 1.68   23

T     T2           12.00 [+ or -]   35   0.5
                      2.42

      T3         8.0 [+ or -] 2.90   19

      T4         11.0 [+ or -] 0.67   139

N     NO         11.0 [+ or -] 1.29   35   0.5

      N1         6.0 [+ or -] 1.64    5

      N2         12.0 [+ or -] 0.58   127

      N3         8.0 [+ or -] 1.02   26

PS     0         13.0 [+ or -] 0.99   63  0.01 *

      1          9.0 [+ or -] 1.37   57

      2          8.0 [+ or -] 1.03   17

Histoloji Skuamoz kanser   11.0 [+ or -] 0.83   100   0.5

      Adenokanser    10.0 [+ or -] 1.67   61

      KHDAK       11.0 [+ or -] 0.81   32

Kilo    Yok        12.0 [+ or -] 1.08   108   0.06
Kaybi
      Var         9.0 [+ or -] 1.35   66

Sigara   icen        10.0 [+ or -] 1.35   160

      icmeyen      11.0 [+ or -] 0.63   29

Komorbit  Var        10.0 [+ or -] 1.35   49  0.04 *
hastalik
      Yok        11.0 [+ or -] 0.63   133

Plevral  Var         8.5 [+ or -] 0.48   70   0.3
sivi
      Yok         12.0 [+ or -] 0.5   119

Log Rank test kullanildi. * p < 0.05 ** p < 0.O1


Metastaz yerleri degerlendirilirken en cok metastaz goru-len beyin, kemik, surrenal, karaciger, karsi akciger metastazi karsilastirildi. Yalnizca kemik metastazi varligi yaspm suresini kisaltan bir parametre olarak bulundu (Tablo 2).
Tablo 2. Metastaz yerleri ile yasam surelerinin korelasyonu

Metastaz Yeri        Sagalim (ay)      P

Kemik     Var n=31  7.00 [+ or -] 0.83  0.01 *

        Yok    12.00 [+ or -] 0.55

Beyin     Var n=16 11.00 [+ or -] 0.66    0.3

             12.00 [+ or -] 4.00

Karaciger   Var n=31 11.00 [+ or -] 0.66    0.3

        Yok    11.00 [+ or -] 1.83

Surrenal    Var n=16  8.00 [+ or -] 0.90    0.9

        Yak    11.00 [+ or -] 0.55

Kari akcier  Var n=39 12.00 [+ or -] 0.88    0.3

        Yok    10.00 [+ or -] 0.75

Log Rank test kullanildi. * p<0.01


Hematolojik ve biyokimyasal degerler incelendiginde aneminin, lokositozun, yasam suresi uzerine etkisi bulun-mazken yuksek LDH seviyesi olanlarin olmayanlara gore yaam suresinin daha kisa oldugu goruldu (Tablo 3).
Tablo 3. Blyokimyasal ve hematolojik parametrelerin yasam suresi
uzerine etkileri

            Sagkalim (ay) Olgu sayisi       P

LDH     Normal      12.00 [+ or -] 0.8 121  0.0036 **

      Yuksek      8.00 [+ or -] 1.16  34

Eritrosit  Normal      10.00 [+ or -] 1.14 131     0.8

      Anemi      12.00 [+ or -] 0.95  53

WBC     Normal      11.00 [+ or -] 0.77 131     0.89

      Lokositoz    11.00 [+ or -] 1.3 1  49

Log Rank test kullanildi, ** p<0.01


Tedavi yanitlar degerlerindiginde tedavi yaniti yaniti olan grubun (parsiyel ve komplet) tedavi yaniti olmayan (stabil ve progresyon) daha uzun yaam suresine sahip oldugu goruldu (Tablo 4).
Tablo 4. Tedavi yanitina gore olgularin yasam suresinin
karsilastirilmasi

Tedavi yaniti   Sag kalim (ay)      P

Parsiyel Komplet 14.0 [+ or -] 1.00/78
Stabil      8.00 [+ or -] 0.85/73 0.0001
Progresyon    5.00 [+ or -] 0.41/34
Komplet      18.00 [+ or -] 7.07/8


Multivariate analiz yapildiginda ise (cox regresyon analizi) iyi performans (p=0.009 HR:1.4) ve GH (p=0.008 HR:1.8), LDH yuksekligi (p=0.01 HR:1.7) bagimsiz prog-nostik faktorler olarak bulunmustur.

TARTISMA

Ileri evre KHDAK'de, kemoterapi ve radyoterapi kom-bine tedavilerinin iyi yanitlarina ragmen olgularin ancak %30-35'inde 12 aylik ve %11'inde ise 24 aydan uzun yaam suresi bulunmustur (1), (6), (7). Calismamizda olgulark man %38.3'unde 12 aydan uzun ve %9.8'inde ise 24 aydan uzun yasam suresi lie literaturle benzerlik goster-mektedir ve tedavi yanitinin (parsiyel, komplet) yasam suresi uzerine onemli katkisi bulunmaktadir (Tablo 4).

Wigren ve arkadaslsrinin yaptiklan calismada 65 yasindan genc olgularin iki yillik yasam sansinin 65 yasin-dan daha yasli olgulara gore daha fazla oldugunu gor-muslerdir. ileri yas grubunda tedavi komplikasyonlan, diger hastaliklar nedeniyle cok az sayida olgu uzun sureli yasar (4). Albain ve arkadaslari ise yasli olgularin (>70) prognozunun diger gruba gore daha iyi oldugunu bildir-milerdir (8). Calismamizda genc olgulann (<65) yasam suresi diger yas gruplanndan daha uzundu. Bu durumu [greater than or equal to] 65 yas uzeri olgularda komorbit hastaligin daha fazla olmasi ile iliskilendirdik (%39.1) (p=0.001).

Mandrekar ve arkadaslan kotu performans skorunun, beyaz kure yuksekliginin ve aneminin ileri evre KHDAK hastalikta sag-kalim uzerine olumsuz etki yaptigini belirtmislerdir. LDH seviyesinin yasam suresini etkilemedigi bircok calismada gosterilmistir. Bununla beraber birkac calismada LDH seviyesinin bagimsiz prognostik faktor olarak bulmuslardir (9-11). Yuksek beyaz kure sayismin, kemik iligindeki tumor hucre yukunu veya alasi subklinik enfeksiyonu artirarak ya da tumor hucrelerinden salgilanan tanimlanmamis sitokin, kemokinlerin dolasima verilmesi ile sagkalim uzerine olumsuz etki yaptigi dusunulmektedir (11), (12). Calismarntzda perfornnans skoru sifir olan olgularda (p=0.003) daha uzun sagkalim suresi bulunmakla beraber yuksek beyaz kure sayisinin, aneminin sag kalim uzerine anlamli fark yaratmadigi gorulmustur. LDH yuksekligi ise calismarnizda yasam suresini olumsuz etkilemektedir (p=0.0036).

Yapilan bir calismada, sigara icmeyen KHDAK olgularin tumor hucre klonlarinda daha az alan defekti ve genetik mutasyona bagli olarak tedavi cevabi daha iyi bulunmutur. Sigara icmeyen KHDAK olgulardaki uzun yasam suresinin baska bir nedeni ise komorbit hastaligin daha az olmasi ve akciger fonksiyonlarinin korunmasidir. Diger bir calimada ise, farkli olarak sigara icen ve icmeyen grup arasinda sag-kalim yonunden istatistiksel olarak anlamli fark bulunamarnitir (13-16). Calivnamizda sigara icmeyen olgu orani %15.2 olmakla birlikte sigara iciminin yasam suresini etkilemedigi gorulmustur. Bunun nedeninin ise calsmamizda sigara icmeyen olgu grubunun az sayida olmasi ve tedavi yanitinin her iki grupta benzer olmasindan kaynaklandigini dusunduk.

Ileri evre KHDAK olgularda, subkutan deri ve karaciger metastazi, dortten fazla metastaz varligi negatif prognostik faktorler olarak gorulurken, bir baska calivnada ise beyin, kemik ve karaciger metastazlarinin yasam siiresi uzerine etkisi olmadigi gortlilmustur. Soliter beyin metastazlarinda ve bobrekustu bezi metastazIarinda lokal kontrol terapisi amacyla uygulanan cerrahinin ve beyin metastazlannda ilave olarak uygulanan radyoterapi lie KHDAK olgularda uzun sureli yasam saglanabilir (17), (19). Calismarnizda ise, beyin, karaciger, kasi akciger ve bobrekustu metastazlri lie sag kalim arasinda korelasyon kurulamazken kemik metastazIarinin yasam suresini kisalttigi gorulmustur.

Yap'Ian bir calismada kilo kaybi olan olgularin yasam suresi olmayanlara gore kisadir. Kilo kaybinin onlenmesinin yasam suresi ve progresyonsuz sure uzerine olumlu katkisi vardir (20). Caglayan ve ark. calismasinda ileri evre KHDAK olgularda plevral sivi varliginin onemli bir prognostik faktor oldugunu gostermislerdir (21). Calismamizda ise plevral efuzyon varliginin ve kilo kaybi semptomunun sag kalim suresi uzerine etkisi bulunamamistir.

Ileri evre KHDAK olgularda kadin cinsiyetin erkek cinsiyetle karsilastirildiginda uzun sag kalim acisindan bagimsiz prognostik faktor oldugu yapilan bir calismada gorulmustur (22). KHDAK olgularin alt gruplari karsilastirildiginda, bronkoalveolar karsinomun en uzun sag-kalim suresine sahip oldugu bunu sirasi lie skuamoz hucreli, buyuk hucreli, adenokarsinomun izIedigi gorulmustur (23). Callsmamizda kadin olgu sayisi (%11.92) erkek olgulara gore az olmakla beraber cinsiyetin ve histolojik alt grubun olgulann yasam surelen uzerine fark yaratmadigi goruldu (p=0.6, 0.58).

Sonuc olarak calismamizda, ileri evre kucuk hucreli disi akciger kanserlerinde iyi performans statusunun, <65 yasindan genc olmanin ve LDH yuksekliginin sagkalim uzerine bagimsiz prognostik faktorler oldugu bulunmutur. Bunun yaninda plevral sivi vanligi, sigara icimi, lokositoz, anemi, histolojik alt grup, kilo kaybi ile sag-kalim arasinda anlamli iliki kurulamamistir. Metastazlar arasinda kemik metastazinin bulunmasi, LDH yuksekligi ve eslik eden ko-morbit hastaligin varligi ileri evre KHDAK olgularda prognozu kotu yonde etkileyen faktorlerdir.

Ciar Catismasi

Yazarlar, herhangi bir cikar catismasinin soz konusu olmadlgini bildirmislerdir.

Yazima Adresi / Address for Correspondence: Sibel Annc, Sureyyapaa Gogus ye Kalp Damar Hastalikiari Egitim Hastanesi, Gogus Hastalikiari Klinigi, Istanbul, Turldye

Tel: +90 216 566 68 16 E-posta: sarinc@superonline.com

KAYNAKLAR

(1.) Okamoto T, Maruyama R, Shoji F, et al. Long-term survivors in stage IV non-small cell lung cancer. Lung Cancer 2005;47:85-91.

(2.) Mountain CF. Revisions in the International System for Staging Lung Cancer. Chest 1997;111:1710-7.

(3.) The treatment of advanced non-small cell lung cancer. Spiro SG, Silvestri GA. Curr Opin Med 2005;11:287-91.

(4.) Wigren T. Confirmation of a prognostic index for patients with inoperable non-small cell lung cancer. Radiother Oncol 1997;44:9-15.

(5.) Oken MM, Creech RH, Tormey DC, et al. Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol 1982;5:649-55.

(6.) Socinski MA, Morris DE, Masters GA, Lilenbaum R; American College of Chest Physicians. Chemotherapeutic management of stage IV non-small cell lung cancer. Chest 2003;123:2265-2435.

(7.) Sugiura S, Ando Y, Minami H, et al. Prognostic value of pleural effusion in patients with non-small cell lung cancer. Clin Cancer Res 1997;3:47-50.

(8.) Albain KS, Crowley JJ, LeBlanc M, Livingston RB. Survival determinants in extensive-stage non-small-cell lung cancer: the Southwest Oncology Group experience. J Clin Oncol 1991;9:1618-26.

(9.) Mandrekar Si, Schild SE, Hillman SL, et al. A prognostic model for advanced stage nonsmall cell lung cancer. Pooled analysis of North Central Cancer Treatment Group trials. Cancer 2006;107:781-92.

(10.) Paesmans M, Sculier JP, Libert P, et al. Prognostic factors for survival in advanced non-small-cell lung cancer: univariate and multivariate analyses including recursive partitioning and amalgamation algorithms in 1,052 patients. The European Lung Cancer Working Party. J Clin Oncol 1995;13:1221-30.

(11.) SongUr N, Kuru B, Ok U. ileri evre kuciik hucreli olmayan akcier kanserlerinde sagkalimi etkileyen prognostik faktorler. Toraks Dergisi 2005;6:91-7.

(12.) Tsao AS, Liu D, Lee JJ, et al. Smoking affects treatment outcome in patients with advanced non-small cell lung cancer. Cancer 2006;106:2428-36.

(13.) Roland M, Rudd RM. Genetics and pulmonary medicine. 7. Somatic mutations in the development of lung cancer. Thorax 1998;53:979-83.

(14.) Wistuba II, Lam S, Behrens C, et al. Molecular damage in the bronchial epithelium of current and former smokers. J Natl Cancer Inst 1997;89:1366-73.

(15.) Mao L, Lee 1S, Kurie JM, et al. Clonal genetic alterations in the lungs of current and former smokers. J Natl Cancer Inst 1997;89:857-62.

(16.) Pfister DG, Johnson DH, Azzoli CG, et al. American Society of Clinical Oncology. American Society of Clinical Oncology treatment of unresectable non-small-cell lung cancer guideline: update 2003. J Clin Oncol 2004;22:330-53.

(17.) Luketich JD, Burt ME. Does resection of adrenal metastases from non-small cell lung cancer improve survival? Ann Thorac Surg 1996;62:1614-6.

(18.) Paralkar VR, Li T, Langer CJ. Population characteristics and prognostic factors in metastatic non-small-cell lung cancer: a Fox Chase Cancer Center retrospective. Clin Lung Cancer 2008;9:116-21.

(19.) Schuchert MJ, Luketich JD. Solitary sites of metastatic disease in non-small cell lung cancer. Curr Treat Options Oncol 2003;4:65-79.

(20.) Ross Pi, Ashley S, Norton A, et al. Do patients with weight loss have a worse outcome when undergoing chemotherapy for lung cancers? Br I Cancer 2004;90:1905-11.

(21.) cayayan B, Fidan A, Salepci B, et al. Effects of prognostic factors and treatment on survival in advanced non-small cell lung cancer. Tuberk Toraks 2004;52:323-32.

(22.) Shinkai T, Eguchi K, Sasaki Y, et al. A prognostic-factor risk index in advanced non-small-cell lung cancer treated with cisplatin-containing combination chemotherapy. Cancer Chemother Pharmacol 1992;30:1-6.

(23.) Charloux A, Hedelin G, Dietemann A, et al. Prognostic value of histology in patients with non-small cell lung cancer. Lung Cancer 1997;17:123-34.

Sibel Arinc, Nuray Erdal, Ferah Ece, Nilgun Hatabay, Ozlem Oruc, Armagan Nazar

Sureyyapasa Gogus ve Kalp Damar Hastaliklan Egitim Hastanesi, Gogus Hastaliklan Klinigi, Istanbul, Turkiye

doi: 10.5152/ttd.2010.11
COPYRIGHT 2010 Aves Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:OZGUN ARASTIRMA ORIGINAL ARTICLE / AKCiGER VE PLEVRA MALiGNiTELERi LUNG AND PLEURAL MALINGNANCIES
Author:Arinc, Sibel; Erdal, Nuray; Ece, Ferah; Hatabay, Nilgun; Oruc, Ozlem; Hazar, Armagan
Publication:Turkish Thoracic Journal
Date:Sep 1, 2010
Words:3104
Previous Article:Editorden / editorial.
Next Article:Association between C reactive protein and asthma / C reaktif protein ve astim arasindaki iliski.
Topics:

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters