Printer Friendly

Karaciger spesifik kontrast madde ile yapilan MR goruntuleme koledok kisti tanisini kolaylastirir: Olgu sunumu / MRI using a hepatocyte-specific contrast agent improves the diagnosis of choledochal cyst: Case report.

Giris

Manyetik rezonans goruntuleme (MRG)'de kullanilan kontrast maddelerin bir kismi, karaciger spesifik kontrast maddelerdir. Gadolinyum etoksibenzil dietilentriamin pentaasetik asit (Gd-EOB-DTPA) iceren MR kontrast maddelerin, vucuttan atilimlarinin %50'si hepatobilier sistemden olmaktadir. Bu yazida, Gd-EOB-DTPA iceren kontrast madde kullanilarak tanisi konulan bir koledok kisti olgusunun sunumu amaclanmistir.

Olgu sunumu

Yaklasik bir senedir sag ust kadran agrisi sikayeti olan 42 yasindaki kadin hastanin, fizik muayenesinde ve laboratuvar testlerinde ozellik yoktu. Portal fazda calisilan abdomen bilgisayarli tomografi (BT) tetkikinde, pankreas bas kesiminde, 50x40 mm boyutlarinda, ince ceperli, ortalama HU degeri 15 olan, kistik dansitede yapi izlendi (Resim 1). Psodokist ya da koledok kisti ayrimi acisindan 2D fast spin eko (FSE) manyetik rezonans kolanjiopankretografi (MRKP) tetkiki onerildi. Cekilen kontrastsiz MRKP tetkikinde (Resim 2, 3) psodokist ile koledok kisti ayrimi yapilamamasi uzerine, 15 cc IV Gd-EOB-DTPA kontrast madde (Primovist, Bayer HealtCare, Berlin, Almanya) kullanildi; Yirminci dakikada yapilan cekimde intrahepatik safra kanallari icerisinde, koledokta ve kist icerisinde kontrast madde izlenerek tip 1 koledok kisti tanisi kondu (Resim 4).

Tartisma

Bilier kistler, bilier sistemdeki cesitli bolgelerde olabilecek genislemelerdir. Bu kistlerde kanser insidansi yuksek oldugu icin tanisi onemlidir. Hastalarda, dilatasyona bagli agri ya da akut pankreatit atagina bagli sikayetler olur [1]. Kistler, Todani tarafindan 5 gruba ayrilmistir: Tip 1, soliter ekstrahepatik kist; tip 2, ekstrahepatik divertikulum; tip 3, koledokosel; tip 4A, cok sayida ekstrahepatik ve intrahepatik kistler; tip 4B, cok sayida ekstrahepatik kistler ve tip 5, Caroli hastaligidir. En sik, tip 1 koledok kistleri gorulur [2].

Tanida oncelikle ultrasonografi kullanilir. Bilier kistlerin tanisinda altin standart, invazif bir yontem olan endoskopik retrograd kolanjiopankreatografidir (ERCP). MRKP tetkiki ise invazif olmamasi ve radyasyon icermemesi nedeniyle tanida iyi bir alternatiftir. Bununla birlikte standart MRKP tetkikleri, pankreatik ve bilier kanal yapisinin degerlendirilmesinde yetersiz kalabilmektedir [2]. Safra kanallarinin kist icerisine girdigi gosterilemiyorsa, ayirici tanida hepatik, adrenal, renal kistler, gastrointestinal duplikasyon kistleri, mezenterik ve omental kistler, pankreatik psodokist, distandu safra kesesi gibi kistik lezyonlar dusunulmelidir [3].

Manyetik rezonans goruntuleme kontrast maddeleri karaciger spesifik olan ve olmayan olmak uzere iki gruba ayrilir. Karaciger spesifik kontrast maddeler ise, Kupper hucreleri tarafindan alinanlar ve hepatositler tarafindan alinanlar olmak uzere iki gruptur. Hepatositler tarafindan alinanlarda Gd-EOB-DTPA ve gadobenate dimeglumine (Gd-BOPTA) olmak uzere iki ayri etken madde kullanilmaktadir. Gd-BOPTA etken maddesi kullanilan kontrast maddelerin %5'i hepatobilier sistemden atilirken, Gd-EOB-DTPA etken maddesi kullanilan kontrast maddelerin yaklasik %50'si hepatobilier sistemden atilir [4]. IV kontrast madde enjeksiyonundan 20 dakika sonra Gd-EOB-DTPA, hepatobilier sistemden atilmaya baslar ve boylece bilier sistem 20. dakikadan sonra yapilacak MRKP tetkiklerinde kontrastla dolu olarak gorulmeye baslanir [5, 6]. Bu kontrast ajanlar bilier sistemin 2-3 dallanmasina kadar lumeni tam doldurur. Tum safra yollarini goruntulenemeyebilir. Karaciger yetmezligi olmayan olgularda Gd-EOB-DTPA etken maddeli kontrast maddeler kullanilarak bilier sistem varyasyonlari, kistleri, travma sonrasi yaralanmalari gosterilebilir [5, 6]. Karaciger yetmezliginde ise hepatosit hasari nedeniyle kontrast madde karacigere gecemeyecegi icin degerlendirme yapilamaz [6].

Sunulan olguda BT tetkiki ve kontrastsiz MRKP tetkiki ile bilier sistem ile iliskisi gosterilemeyen kistik lezyon mevcuttu. Gd-EOB-DTPA kontrast maddenin intravenoz enjeksiyonundan 20 dakika sonra alinan MRKP goruntulerinde koledoktan kist icerisine kontrast madde gecisi gosterilerek, lezyonun bilier kaynakli kist oldugu saptandi.

Hasta Onami: Yazili/Sozlu hasta onami bu calismaya katilan hastalardan/hastanin ailesinden/hastalarin ailelerinden/hastadan alinmistir.

Hakem Degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir--F.D.A.; Tasarim--S.T., K.E.; Denetleme--F.D.A.; Kaynaklar--H.C.; Malzemeler - H.C., K.E.; Veri Toplanmasi ve/veya Islemesi - Y.B., S.T.; Analiz ve/veya Yorum--Y.B., K.E.; Literatur Taramasi--S.T., Y.B.; Yaziyi Yazan--F.D.A., H.C.; Elestirel Inceleme--K.E., Y.B.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Kaynaklar

(1.) Jablonska B. Biliary cysts: etiology, diagnosis and management. World J Gastroenterol 2012; 18: 4801-10. [CrossRef]

(2.) Lee HK, Park SJ, Yi BH, Lee AL, Moon JH, Chang YW. Imaging features of adult choledochal cysts: a pictorial review. Korean J Radiol 2009; 10: 71-80. [CrossRef]

(3.) Suma S, Cetin C, Polat P, Tani V, Eren S, Okur A. Koledok Kistleri: Iki Olgu Sunumu. Journal of Turgut Ozal Medical Center 1996; 3: 223-5.

(4.) Van Beers BE, Pastor CM, Hussain HK. Primovist, Eovist: what to expect?. J Hepatol 2012; 57: 421-9. [CrossRef]

(5.) Kantarci M, Pirimoglu B, Karabulut N, Bayraktutan U, Ogul H, Ozturk G, et al. Non-invasive detection of biliary leaks using Gd-EOB-DTPA-enhanced MR cholangiography: comparison with T2-weighted MR cholangiography. Eur Radiol 2013; 23: 2713-22. [CrossRef]

(6.) Hyodo T, Kumano S, Kushihata F, Okada M, Hirata M, Tsuda T, et al. CT and MR cholangiography: advantages and pitfalls in perioperative evaluation of biliary tree. Br J Radiol 2012; 85: 887-96.[CrossRef]

Bu calisma 37. Ulusal Radyoloji Kongresi'nde sunulmustur, 1-5 Kasim 2016, Antalya, Turkiye.

Mersin Universitesi Tip Fakultesi, Radyoloji Anabilim Dali (S.T., K.E., Y.B., F.D.A.), Genel Cerrahi Anabilim Dali (H.C.), Mersin, Turkiye

Sorumlu Yazar: Sermin Tok

E-posta: sermintok@hotmail.com

DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.539
COPYRIGHT 2016 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:OLGU SUNUMU
Author:Tok, Sermin; Esen, Kaan; Balci, Yuksel; Canbaz, Hakan; Apaydin, Feramuz Demir
Publication:Turkish Journal of Radiology
Article Type:Report
Date:Dec 1, 2016
Words:831
Previous Article:Bilateral posterior iliak boynuzlar: Tirnak-patella sendromunun karakteristik bulgusu / Iliac horns: A definitive diagnostic finding for nail-patella...
Next Article:TANINIZ NEDIR? / CEVAP Olgu 1: Zollinger Ellison Sendromu.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |