Printer Friendly

Browse Kaercher, Pauline Louise Kellermann; Glanzel, Marcelo Henrique; Rocha, Guilherme Gorgen da; Schmidt,

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
ESCALA DE PERCEPCAO SUBJETIVA DE ESFORCO DE BORG COMO FERRAMENTA DE MONITORIZACAO DA INTENSIDADE DE ESFORCO FISICO. Dec 15, 2018 3571

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |