Printer Friendly

KALBOS IR JU VARTOJIMAS MOKSLO DARBUOSE: VILNIAUS UNIVERSITETO MO KSLO URNALU TYRIMAS.

Ivadas

Straipsnio tikslas--iUtirti ir pristatyti dabartine kalbu vartojimo mokslo darbuose situacija. Tyrimas remiasi rezultatais, gautais surinkus ir ivertinus kalbu vartojimo duomenis Vilniaus universiteto (VU) leidPiamuose mokslo Purnaluose. Pasirinktas tyrimo laikotarpis apima 2004-2013 metus, tad gauti duomenys rodo kalbu vartojimo tendencijas pirmaji XXI a. deUimtmeti. Tyrime analizuojami Vilniaus universitete--taip pat bendradarbiaujant ir su kitomis mokslo institucijomis--leidPiami mokslo Purnalai. Tirtuose leidiniuose publikuojami ne tik VU mokslininku darbai, todel galima daryti prielaida, kad gauti tyrimo rezultatai atspindi platesnes kalbu vartojimo tendencijas Lietuvoje.

Tyrimas apie kalbu vartojima mokslo darbuose pirmiausia atsako i klausima, koki vaidmeni Ualies mokslo publikacijose atlieka anglu ir nacionaline--lietuviu--kalba. Tokiu aspektu kalbu vartojimas Lietuvoje iki Uiol nebuvo tirtas. Tiesa, diskusija apie mokslo kalbas ir daugiakalbyste moksle vyksta (Bruveriene 2014; Aeimantiene 2014). eio tyrimo ideja remiasi Vokietijos mokslininku darbais, kurie jau tris deUimtmecius intensyviai tiria vokieciu kalbos, kaip nacionalines mokslo kalbos, vartojima ju Ualyje ir uPsienyje. Vieno iU tokiems tyrimams skirto straipsniu rinkiniu (Prinz, Korhonen 2011) tema buvo vokieciu, kaip mokslo kalbos, vartojimas Baltijos regiono Ualyse. Publikacijos apie vokieciu kalbos vartojimo situacija Lietuvoje Uioje rinktineje nebuvo, i tai atkreipe demesi ir knygos leidejai (Prinz 2011: 16). Tai paskatino imtis Uios studijos ir pirmiausia iUtirti vokieciu kalbos, kaip mokslo kalbos, vartojimo tendencijas Lietuvoje (Masiulionyte, Aeimantiene 2016). Atliktas tyrimas pateike duomenu ir apie kitu kalbu vartojima moksle, kurie ir pristatomi Uiame straipsnyje.

Tiriant kalbu vartojima neretai atliekamos tyreju apklausos (Schiewe 1991; Stickel 2005). eiame darbe pristatomi tyrimo rezultatai apie mokslo kalbtu vartojima Lietuvoje gauti skaiciuojant kalb vartojimo atvejus konkreciuose mokslo darbuose. Tyrimas iUryUkino, kuriose mokslo srityse straipsniai daPniau raUomi lietuviu ir kuriose--anglu kalba, kokios kitos kalbos vartojamos mokslo darbuose ir kokios kalbos dominuoja atskirose mokslo srityse.

Tiriamu leidiniu pasirinkimas

Informacija apie Vilniaus universiteto mokslininku leidPiamus periodinius mokslo Purnalus pateikiama VU Leidybos direkcijos puslapyje (http://www.vu.lt/leidyba). Pasirenkant medPiaga Uiam tyrimui, pirmiausia buvo remiamasi 2014 m. VU Mokslo skyriaus atliktu VU mokslo periodiniu ir testiniu leidiniu ekspertiniu vertinimu, kurio metu iU 44 (1) (VU Leidybos direkcija 2017) VU leidPiamu periodiniu leidiniu buvo vertinami 37 humanitariniu, socialiniu, tiksliuju ir tarpsritiniu mokslu leidiniai. Atliekant tyrimo medPiagos atranka, i tyrima nutarta itraukti tuos leidinius, kurie ekspertu buvo ivertinti kaip atitinkantys reikalavimus, keliamus mokslo periodiniams leidiniams. Tokiu ekspertai nustate 23. Be to, i Uiame straipsnyje pristatoma tyrima itraukti ir tarpinstituciniai periodiniai leidiniai Biologija, Geografija ir Geologija, kuriuos ekspertai ivardijo pripaPintais mokslo leidiniais papildomai ju nevertine. eiuos leidinius leidPia Lietuvos mokslu akademija, bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, taip pat ir su VU. Atliekant medPiagos atranka Uiam tyrimui, leidiniu saraUas buvo tikslinamas pagal papildomus kriterijus: analizuotu mokslo darbu leidejas yra VU (2) (iUskyrus tris minetus LMA leidykloje leidPiamus Purnalus), be to, buvo atsiPvelgiama ir i tai, ar tiriamuoju laikotarpiu Purnalai buvo leidPiami ir spausdinta, ir skaitmenine forma. I galutini tirti pasirinktu mokslo leidiniu saraUa ieina 24 mokslo Purnalai, kurie pagal sritis buvo suskirstyti i tris grupes: humanitariniu mokslu, socialiniiu mokslu bei fiziniu ir biomedicinos moksl. IU viso buvo iUanalizuoti 5664 mokslo straipsniai (1487 humanitariniu mokslu, 2702 socialiniu mokslu ir 1475 fiziniu ir biomedicinos mokslu srities). IU ju Lietuvos mokslininku paraUyti yra 4179 straipsniai (73,8 proc.), 157 straipsniai paraUyti Lietuvos mokslininkams bendradarbiaujant su uPsienio mokslininkais (2,8 proc.) ir 1328 straipsniai nagrinejamuose mokslo Purnaluose paskelbti uPsienio mokslininku (23,4 proc).

Atliekant tyrima pirmiausia buvo tikrinama, kiek ir kokiomis kalbomis analizuojamuose Purnaluose paskelbta straipsniu ir kokiomis kalbomis paraUytos straipsniu santraukos. Taip pat buvo perPiureti straipsniuose naudotos literaturos saraUai ir skaiciuojant nustatyta, kokiomis kalbomis paraUytais darbais straipsniu autoriai remiasi. Be to, buvo registruojamos ir autoriu bei ju bendraautoriu nurodytos institucijos. Tiriant kalbu vartojima mokslo Purnaluose, svarbi yra Purnalo atmenoje pateikiama informacija apie tai, kokiomis kalbomis spausdinami straipsniai ir kokiomis kalbomis praUoma pateikti straipsnio anotacija ar santrauka (t. y Purnalo kalbu politika). PaPymetina, kad, leidPiant Purnalus tik skaitmeniniu formatu, neiUsaugoma informacija apie tai, kaip keiciasi reikalavimai autoriams arba, pavyzdPiui, kaip kinta redaktoriu kolegijos sudetis. Paprastai Purnalo interneto puslapiuose skelbiama tik aktuali informacija, duomenu archyvas, iUskyrus duomenis apie publikuotus straipsnius, nekaupiamas ir ankstesni Purnalu metaduomenys tyrimui tampa nepasiekiami. Del to darosi sunku tirti mokslo Purnalu deklaruojamas nuostatas kalbu politikos atPvilgiu ir ju kaita. Todel, siekiant gauti visa reikiama informacija apie analizuojamus Purnalus, pasirenkant leidinius Uiam tyrimui buvo kreipiamas demesys ir i tai, ar Purnalai leidPiami ir spausdinta forma.

IU nagrinejamu mokslo darbu leidybos istorijos

eiame darbe tirtu mokslo darbu istorija prasideda praejusio amPiaus UeUtame deUimtmetyje. Pirmasis iU ju--1955 m. pradetas leisti Purnalas Biologija, geografija, geologija, iU kurio veliau iUaugo keli savarankiUki leidiniai: 1961 m. pradeta leista Biologija, o 1962 m.--Geografija ir geologija; pastarasis Purnalas nuo 1980 m. pertvarkytas i du atskirus leidinius, Geografija ir Geologija. Nuo 2014 m. Geografija ir Geologija vel sujungti i viena Purnala ir Lietuvos mokslu akademijos leidPiami pavadinimu Geologija. Geografija. 1957 m. pasirode pirmasis mokslo darbu teise tomas, 1958 m. pradeti leisti mokslo Purnalai kalbotyra ir literatura. Septintame deUimtmetyje pradeti leisti 5 nauji Purnalai: knygotyra (1961 m.), Ekonomika (1960 m.), Psichologija (1962 m.), Baltistica (1965 m.) ir Problemos (1968 m.).

Kita nagrinejamu Purnalu grupe priskirtina prie leidiniu, kurie pradeti leisti po 1990 m., Lietuvai atkurus nepriklausomybe: Politologija (leidPiamas nuo 1989 m.), Informatica (1990 m.), acta Paedagogica vilnensia (1991 m.), lietuvos istorijos studijos (1992 m.), Informacijos mokslai (1994 m.), Sociologija. Mintis ir veiksmas (1997 m.), nonlinear analysis: Modelling and Control (1997 m.), lithuanian Foreign Policy Review (1998 m.), transformations in Business and Economics (1999 m.), archeologia lituana (1999 m.), acta orientalia vilnensia (2000 m.), Religija ir kultura (2004 m.). eiame tyrime taip pat pateikiami duomenys ir apie Purnala organizations and Markets in Emerging Economies, kuris pradetas leisti 2010 m.

Mokslo Purnalu leidybos tendencijos

Publikuojamu mokslo Purnalu skaicius nuolat kinta, iUryUkeja naujos leidybos tendencijos. Aurnalai pereina prie skaitmenines leidybos, ieUkoma galimybiu bendradarbiauti su pripaPintais uPsienio leidejais, ypac svarbus tampa publikuojamu darbu matomumas pasaulio lygmeniu. Dabartine Lietuvos mokslo Purnalu situacija iUsamiai pristatyta 2016 m. Lietuvos mokslo Purnalu reitinge, kuriame atsispindi ir Uiam tyrimui pasirinkti Purnalai: iU 24 Uiame darbe analizuotu mokslo darbu 18 Purnalu buvo reitinguoti. Kaip Uiuo metu nebeleidPiami ir del to 2016 m. reitingavime nedalyvaujantys nurodyti acta orientalia vilnensia, Geografija, Geologija, lietuvos istorijos studijos, Religija ir kultura (Lietuvos mokslo Purnalu... 2016: 28-30), taciau tiriamuoju laikotarpiu, iki 2013 m., Uie Purnalai buvo leidPiami (iUskyrus mokslo darbus acta orientalia vilnensia, nebeleidPiamus nuo 2011 m.). Tiesa, mokslo darbu lietuvos istorijos studijos leidyba tesiama, 2016 m. iUleistas 37 tomas (3) (Lietuvos istorijos studijos 2017), o Geografija ir Geologija Lietuvos mokslu akademijos toliau publikuojama pavadinimu Geologija. Geografija. PaPymetina, kad Purnalas knygotyra Uiame tyrime priskirtas prie socialiniu mokslu srities leidiniu, o Lietuvos mokslo Purnalu reitinge (2016: 20)--prie humanitariniu. eiame darbe taip pat analizuojamas mokslo Purnalas teise 2016 m. nebuvo reitinguojamas, nes jis neindeksuotas ne vienoje iU reitinguoti naudotu duomenu baziu (Lietuvos mokslo Purnalu... 2016: 37).

Toliau pristatant atlikta tyrima pirmiausia pagal grupes pateikiama informacija apie analizuojamus leidinius ir juose nurodomus su straipsniu kalba susijusius reikalavimus. Tuomet pateikiama medPiaga apie straipsniu kalbas, santrauku kalbas ir straipsniuose naudotos literaturos kalbas. Pirmiausia diagramose pateikiami 2004 m. ir 2013 m. duomenys, leidPiantys salygiUkai palyginti kalbu vartojimo pokyti per pirmaji XXI a. deUimtmeti. Paskui, apibendrinant gautus duomenis, lentelese pagal mokslu sritis pateikiama apPvalgine informacija apie kalbu vartojima visuose 2004-2013 m. pasirodPiusiuose straipsniuose.
1 pav. Humanitariniu mokslu Purnalu straipsniu kalbos

Humanitariniai mokslai: straipsniai

   2004  2013

LT  60,3% 62%
EN  22,4% 20,4%
RU   9%   8,3%
DE   4,5%  6,5%
FR   1,9%  0,9%
kita  1,9%  1,9%

Note: Table made from bar graph.


Humanitariniu mokslu straipsniu kalbos

2004 m. humanitariniu mokslu srityje VU buvo leidPiami 7 pirmiau minetus atrankos kriterijus atitinkantys Purnalai: acta orientalia vilnensia, Baltistica, kalbotyra (su prieraUu Germanu ir romanu studijos), literatura, lietuvos istorijos studijos, archeologia lituana ir Problemos (pastarasis itrauktas i SCOPUS duomenu baze nuo 2002 m.). Po deUimties metu, 2013 m., ju taip pat buvo 7, taciau nuo 2011 m. nebeleidPiama acta orientalia vilnensia saraUe pakeite Religija ir kultura (leistas nuo 2005 m. iki 2013 m.). Taip pat paPymetina, kad kalbotyra nuo 2012 m. nebeturi prieraUo Germanu ir romanu studijos.

Kalbant apie reikalavimus, susijusius su straipsniu kalba, kurie nustatyti Uios srities Purnalu autoriams skirtose atmenose ir kurie nagrinejamu laikotarpiu iU esmes nepasikeite, dauguma Uiu Purnalu priima straipsnius ivairiomis kalbomis: pavyzdPiui, Purnale Baltistica ,,spausdinami darbai lietuviu, latviu, anglu, vokieciu, prancuzu ir rusu kalbomis". Daugiakalbiai yra ir kalbotyra, literatura, archaeologia lituana ir lietuvos istorijos studijos. Tiesa, Problemos ir Religija ir kultura laikosi dvieju kalbu politikos: priimami lietuviUkai arba angliUkai paraUyti straipsniai, ir tik acta orientalia vilnensia 2004 m. atmintineje buvo pasakyta, kad pirmenybe teikiama straipsniams anglu kalba.

IU esmes galima teigti, kad, vertinant visa humanitariniu mokslu Purnalu sriti, Ui daugiakalbystes politika igyvendinama ir praktikoje: kaip matyti iU 1 pav, ir 2004 m., ir 2013 m. pasirode straipsniai buvo paraUyti lietuviu, anglu, rusu, vokieciu ir prancuzij kalbomis. PabrePtina, kad per nagrinejama laikotarpi jokio didesnio pokycio neivyko: 2004 m. 60,3 proc. visu straipsniu (94 iU 156) buvo paraUyti lietuviUkai, 2013 m.--62 proc. (67 iU 108). Straipsniu anglu kalba 2004 m. buvo 22,4 proc. (35 iU 156), 2013 m.--20,4 proc. (22 iU 108). PanaUus ir kitu kalbu rodikliai (Pr. 1 pav).

Straipsniai lietuviu kalba ir 2004 m., ir 2013 m. absoliuciai dominavo pirmiausia Problemose (29 straipsniai iU 30 2004 m. ir 23 iU 27 2013 m.) ir lietuvos istorijos studijose (12 iU 13 2004 m. ir 11 iU 12 2013 m.). Taip pat ir Religijoje ir kulturoje 2013 m. pasirode 7 straipsniai visi buvo paraUyti lietuviUkai. Atkreiptinas demesys, kad kone visi autoriai (Problemose 2004 m. 29 iU 30, 2013 m. 23 iU 27; lietuvos istorijos studijose 2004 m. visi 13, 2013 m. 11 iU 12; Religijoje ir kulturoje 2013 m. visi 7) buvo lietuviai.
2 pav. Humanitariniu mokslu Purnalu straipsniu santrauku kalbos

Humanitariniai mokslai: santraukos

  2004  2013

EN 48,7% 59,5%
LT 33,8% 32,8%
DE  9,1%  2,6%
FR  7,8%  3,4%
RU  0,6%  1,7%

Note: Table made from bar graph.


Daugiakalbiai 2004 m. pirmiausia buvo filologijos srities Purnalai kalbotyra (13 straipsniu 4 straipsniai pasirode vokieciu kalba, 4--anglu, 3--prancuzu ir 2--lietuviu), Baltistica (iU 26 straipsniu 14 buvo paraUyti lietuviUkai, 8--angliUkai, 3--vokiUkai ir 1--latviUkai) ir literatura (iU 47 straipsniu 30 lietuviUku, 13 rusiUku ir 4 angliUki). 2013 m. kalbij jvairove pirmuose dviejuose Purnaluose atrodo Uiek tiek sumaPejusi: kalbotyroje iU 7 straipsniu 4 buvo lietuviUki ir 3 vokiUki, Baltisticoje iU 21 straipsnio 10 buvo lietuviu kalba, 9--anglu ir 2--latviu, o literaturoje--padidejusi: iU 23 straipsniu 11 buvo lietuviu kalba, 8--rusu, 3--anglu ir 1--prancuzu. 2013 m. daugiakalbiu galima pavadinti ir Istorijos fakulteto Archeologijos katedros leidPiama archeologia lituana: iU 11 pasirodPiusiu straipsniu 6 buvo angliUki, 4--vokiUki ir 1--lietuviUkas (2004 m. Uiame Purnale buvo pasirode 7 lietuviUki ir 3 ang liUki straipsniai). Tiesa, naujausioje auto-riams skirtoje Uio Purnalo atmintineje (2016 m.) jau teigiama, kad cia spausdinami ,,moksliniai straipsniai lietuviu arba anglu kalbomis".

Anglu kalba 2004 m. absoliuciai vyravo tik acta orientalia vilnensia--15 iU 17 straipsniu. 2013 m., kuriais Uis Purnalas jau nebebuvo leidPiamas, anglu kalba humanitariniu mokslu srityje buvo tik viena tarp kitu uPsienio kalbu, neuPimanti dominuojancios pozicijos. Taciau bendra tendencija yra akivaizdi: lietuviu kalba, kaip gimtoji ir valstybine, yra pagrindine straipsniu kalba, antra pagal reikUme greta jos anglu, iU kitu uPsienio kalbu svarbi atrodo rusu ir dvi didPiosios Europos kalbos--vokieciu bei prancuzu.

Humanitariniu mokslu straipsniu santrauku kalbos

Kadangi daugumos humanitariniu mokslu straipsniu kalba yra lietuviu kalba, dauguma santrauku (75 iU 154, arba 48,7 proc. 2004 m., 69 iU 116, arba 59,5 proc. 2013 m.) yra paraUytos angliUkai (Pr. 2 pav).

Tarp uPsienio kalbu anglu kalba yra populiariausias pasirinkimas taip pat ir tuose Purnaluose, kuriuose nurodytos ir kitos galimos kalbos, pavyzdPiui, pagal 2013 m. Baltisticos reikalavimus lietuviUko arba latviUko straipsnio santrauka gali buti ,,anglu, vokieciu, prancuzu ar rusu kalba" (2004 m. atmintineje nebuvo minima prancuzu kalba), taciau ir 2004 m., ir 2013 m. aiUkiai dominavo santraukos anglu kalba.

Jeigu straipsnis paraUytas uPsienio kalba, beveik visuose Uios srities Purnaluose ir 2004 m., ir 2013 m. buvo eksplicitiUkai reikalaujama lietuviUkos santraukos (iUskyrus acta orientalia vilnensia 2004 m., kuriame apskritai nebuvo jokiu reikalavimu del santraukos).

Humanitariniu mokslu straipsniuose naudotos literaturos kalbos

2004 m. ir 2013 m. humanitariniu mokslu straipsniuose naudotos literaturos tyrimas rodo, kad, nepaisant kalbu ivairoves (Pr. 3 pav), dominuojanciomis galima laikyti lietuviu ir anglu kalbas, ir Uios tendencijos per deUimtmeti nepasikeite.
3 pav. Humanitariniu mokslu straipsniuose naudotos literaturos kalbos

Humanitariniai mokslai: literatura

    2004  2013

LT   26,2% 28,2%
EN   25,2% 29,6%
DE   13,7% 15%
RU   13,9% 12,2%
PL   7,6%  4,7%
FR   4,4%  3,8%
kitos  9%   6,5%

Note: Table made from bar graph.


Tarp kitu kalbu visuose be iUimties Purnaluose ir 2004 m., ir 2013 m. gana gausiai buvo cituojama literatura vokieciu kalba ir rusu kalba. Veikalai prancuzu kalba taip pat yra beveik visu Purnalu straipsniu literaturos saraUuose, iUskyrus istoriku leidPiamus Purnalus. Taciau juose svarbus vaidmuo tenka literaturai lenku kalba, pavyzdPiui, archeologia lituana 2004 m. ji sudare 25 proc. visos cituotos literaturos, 2013 m.--15,9 proc. Tarp kitu kalbu paminetina latviu kalba, kuria paraUyti moksliniai veikalai del Purnalo specifikos yra svarbus Baltisticoje (8,2 proc. visos cituotos literaturos 2004 m., 8,5 proc.--2013 m.).

Socialiniu mokslu straipsniu kalbos

Socialiniu mokslu srityje, kuriai priklauso Purnalai acta Paedagogica vilnensia, knygotyra, Informacijos mokslai, lithuanian Foreign Policy Review, Politologija, Psichologija, teise, Sociologija. Mintis ir veiksmas, Ekonomika, organizations and Markets in Emerging Economies (leidPiamas nuo 2010 m.) bei transformations in Business and Economics (pastarasis itrauktas i SCOPUS duomenu baze nuo 2006 m.), straipsniu kalbos iU esmes yra tik dvi: lietuviu arba anglu (Pr. 4 pav).

2013 m., palyginti su 2004 m., matyti nedidelis straipsniu lietuviu kalba maPejimas (-8,9 proc.) ir straipsniu anglu kalba didejimas (+7,3 proc). Tai, ko gero, galima sieti su tuo, kad 2013 m. jau buvo leidPiamas visiUkai anglakalbis organizations and Markets in Emerging Economies, bei su pasikeitusia keliu Purnalu kalbu politika, pavyzdPiui, Ekonomikoje 2004 m. dar buvo leidPiama teikti ,,viena iU pagrindiniu pasaulio kalbu" paraUytus straipsnius, taciau 2013 m. atmintine autoriams pateikiama tik angliUkai, ir, nors apie reikalavimus del straipsnio kalbos neuPsimenama, galima suprasti, kad ju tikimasi anglu kalba. Ta patvirtina ir Ekonomikos straipsniu kalbu tyrimas: 2004 m. iU 53 straipsniu 41 buvo anglu ir 12 lietuviu kalba, taciau 2013 m. visi 39 straipsniai buvo angliUki. IUaugo ir autoriu iU uPsienio skaicius: 2004 m. ju buvo 22,6 proc, 2013 m.--jau 38,5 proc. Be Ekonomikos, pasikeite ir Informacijos mokslu kalbu politika: 2004 m. atmintineje abstrakciai minimos uPsienio kalbos, taciau 2013 m. jau aiUkiai reikalaujama straipsniu lietuviiu arba anglu kalba. Tiesa, praktikoje straipsni jokiomis kitomis uPsienio kalbomis 2004 m. nebuvo: visi 5 (iU 46), kurie buvo paraUyti ne lietuviu kalba, buvo angliUki. Tas pats ir 2013 m.: 5 straipsniai anglu kalba ir 34--lietuviu.
4 pav. Socialiniu mokslu Purnalu straipsniu kalbos

Socialiniai mokslai: straipsniai

  2004  2013

LT 72%  63,1%
EN 27,3% 34,6%
RU  0,7%  2,3%

Note: Table made from bar graph.


Straipsniu anglu kalba nagrinejamu laikotarpiu padaugejo ir Psichologijoje: 2004 m. visi 15 buvo paraUyti lietuviUkai, o 2013 m. 4 iU 13, arba 30,8 proc, buvo angliUki. Ta pati galima pasakyti ir apie teise: 2013 m. atsirado 10,5 proc. straipsniu anglu kalba, nors 2004 m. visi buvo lietuviUki.

Tikrai lietuviUku socialiniij mokslu srityje galima laikyti Politologija (ir 2004 m., ir 2013 m. visi straipsniai buvo paraUyti lietuviu kalba). Taciau reiketu atsiPvelgti ir i tai, kad politikos mokslu srityje leidPiamas ir lithuanian Foreign Policy Review, kuriame visi straipsniai yra anglu kalba. Lietuviu kalba dominuoja Purnaluose Sociologija. Mintis ir veiksmas (apie 80 proc. straipsniu ir 2004 m., ir 2013 m.), acta Paedagogica vilnensia (91,2 proc. 2004 m. ir 81,8 proc. 2013 m.) bei jau minetuose Informacijos moksluose. Taciau nauji Uios srities Purnalai--nuo 2010 m. leidPiamas organizations and Markets in Emerging Economies bei transformations in Business and Economics, tokios koncepcijos, koks yra dabar, leidPiamas nuo 2002 m., straipsniu kalbu atPvilgiu yra visiUkai angliUki.

Socialiniu mokslu straipsniu santrauku kalbos

AtvirkUcios tendencijos, palyginti su straipsniu kalbu pokyciais, pastebimos kalbant apie santraukas: padaugejus Uios srities straipsniu angliu kalba, logiUka, kad padaugejo santrauku lietuvi kalba, ir atvirkUciai (Pr. 5 pav).

Idomu tai, kad Ekonomika, nuo 2008 m. perejusi prie anglu kalbos, santrauku apskritai atsisake, ju nera ir kituose anglakalbiuose Purnaluose--lithuanian Foreign Policy Review, organizations and Markets in Emerging Economies bei transformations in Business and Economics. Juose tera tik prieU straipsnius pateikiamos anotacijos straipsnio, t. y anglu, kalba.

Socialiniu mokslu straipsniuose naudotos literaturos kalbos

Socialiniu mokslu srityje nagrinejamu laikotarpiu galima pastebeti iUaugusi cituojamu veikalu anglu kalba skaiciu (+9,4 proc.) ir sumaPejusi veikalu lietuviu kalba skaiciu (-7,8 proc.) (Pr. 6 pav).

DidPiausia pokyti galima pastebeti lithuanian Foreign Policy Review: nuo 17,9 proc. anglu kalba paraUytos cituojamos literaturos 2004 m. iki 74,4 proc. 2013 m. Atitinkamos literaturos lietuviu kalba sumaPejo nuo 39,3 proc. 2004 m. iki vos 6,4 proc. 2013 m. Kituose Purnaluose atitinkami skaiciai arba beveik nepasikeite, arba pasikeite tik Uiek tiek.
5 pav. Socialiniu mokslu Purnalu straipsniu santrauku kalbos

Socialiniai mokslai: santraukos

  2004  2013

EN 74,3% 84,5%
LT 23,3% 12,4%
DE  2,4%  1,5%
FR     1%
RU     0,5%

Note: Table made from bar graph.

6 pav. Socialiniu mokslu straipsniuose naudotos literaturos kalbos

Socialiniai mokslai: literatura

  2004  2013

EN 74,3% 84,5%
LT 23,3% 12,4%
DE  2,4%  1,5%
FR     1%
RU     0,5%

Note: Table made from bar graph.


Ir 2004 m., ir 2013 m. anglu kalba cituojama literatura visiUkai dominavo ekonomikos srities Purnaluose. Labiausiai ivairiakalbiai Uiuo atPvilgiu ir 2004 m., ir 2013 m. buvo Teise ir Knygotyra: juose cituojama literatura taip pat ir vokieciu, prancuzu, rusu, lenku ir kt. kalbomis.

Fiziniu ir biomedicinos mokslu straipsniu kalbos

Fiziniu ir biomedicinos mokslu sriciai priklauso Uie Purnalai (4): Geografija, Biologija, Geologija bei tarpdisciplininiai nonlinear analysis modelling and control ir Informatica (pastarasis itrauktas i Web of Science duomenu baze nuo 2002 m.).

Kaip matyti iU 7 pav., straipsniai Uios srities Purnaluose raUomi tik dviem kalbomis: anglu ir lietuviu.

Straipsniai lietuviu kalba ir 2004 m., ir 2013 m. buvo pasirode tik Geografijoje ir Geologijoje; Geologijoje per nagrinejama laikotarpi ju gerokai sumaPejo--nuo 60 proc. (15 iU 25) 2004 m. iki 33,3 proc. (3 iU 9) 2013 m. Geografijoje, nepaisant to, kad ,,atrenkant straipsnius prioritetas teikiamas anglu kalba paraUytiems straipsniams", straipsniai lietuviu kalba dominavo ir 2004 m. (16 iU 17), ir 2013 m. (11 iU 14). Like Uios srities Purnalai yra visiUkai anglakalbiai--Biologijos ir Informatica autoriams skirtose atmenose netgi aiUkiai nustatyta, kad priimami tik Uia kalba paraUyti straipsniai.

Kalbant apie visa sriti bendrai, paPymetina, kad straipsniu anglu kalba skaicius per nagrinejama laikotarpi iUaugo (+7,9 proc), o lietuviu kalba atitinkamai sumaPejo (Pr. 7 pav).

Idomu ir tai, kad visuose Uios srities Purnaluose 2013 m., palyginti su 2004 m., padaugejo autoriu su uPsienio mokslo istaigu afiliacijomis, pavyzdPiui, Biologijoje nuo 7 proc. iki 43 proc, nonlinear analysis modelling and control nuo 26 proc. iki 67 proc, Informatica nuo 39 proc. iki 58 proc., Geografijoje nuo 0 proc. iki 21 proc, Geologijoje nuo 4 proc. iki 11 proc. Taip pat daugumoje Purnalu padaugejo ir bendru straipsniu su uPsienio autoriais.
7 pav. Fiziniu ir biomedicinos mokslu Purnalu straipsniu kalbos

Fiziniai ir biomedicinos mokslai: straipsniai

  2004  2013

EN 80,7% 88,6%
LT 19,3% 11,4%

Note: Table made from bar graph.

8 pav. Fiziniu ir biomedicinos mokslu Purnalu straipsniu santrauku
kalbos

Fiziniai ir biomedicinos mokslai: santraukos

  2004  2013

LT 64,3% 83,9%
EN 19,8% 16,1%
RU 15,9%

Note: Table made from bar graph.


Fiziniu ir biomedicinos mokslu straipsniu santrauku kalbos

Kadangi dauguma Uios srities Purnalu straipsniu yra anglu kalba, santraukos paprastai raUomos lietuviUkai (Pr. 8 pav.).

Santraukos rusu kalba 2004 m. buvo tik Geologijoje, nes iki 2010 m. ju buvo reikalaujama greta lietuviUkos arba atitinkamai angliUkos santraukos. Kituose Uios srities Purnaluose, iUskyrus nonlinear analysis modelling and control, kuriame santrauku apskritai nera, vyrauja santraukos lietuviu kalba.

Fiziniu ir biomedicinos mokslu straipsniuose naudotos literaturos kalbos

Anglu kalbos dominavima galima konstatuoti ir kalbant apie Uios srities autoriu naudojama literatura (Pr. 9 pav); paPymetina, kad jos reikUme nagrinejamu laikotarpiu iUaugo (+9,1 proc).

Literatura lietuviu kalba ir 2004 m., ir 2013 m. pirmiausia buvo naudojama Geografijos (55,6 proc. 2004 m. ir 55,5 proc. 2013 m.) bei Geologijos autoriu (atitinkamai 20,6 proc. ir 10,3 proc). eiuose dviejuose Purnaluose buvo gana gausiai cituojama ir literaturos rusu kalba, tiesa, 2013 m. maPiau, palyginti su 2004 m. (pavyzdPiui, Geografijoje jos sumaPejo nuo 21 proc. iki 5,5 proc). Likusiuose Uios srities Purnaluose ir 2004 m., ir 2013 m. absoliuciai dominavo literatura anglu kalba (daugiau nei 90 proc).

Kalbu vartojimas 2004-2013 m. pagal sritis

Apibendrinant tyrimo duomenis lentelese pagal mokslu sritis pateikiama apPvalgine informacija apie kalbu vartojima visuose analizuoto laikotarpio straipsniuose, straipsniu santraukose ir literaturos saraUuose (plg. Masiulionyte, Aeimantiene 2016: 82-83).

1 lenteleje pateikti duomenys rodo, kad humanitariniu mokslu straipsniuose lietuviij kalba, kaip gimtoji ir valstybine, yra pagrindine straipsniu kalba, antra pagal reikUme greta jos yra anglu kalba. IU kitu uPsienio kalbu svarbios atrodo yra rusu bei dvi didPiosios Europos kalbos --vokieciu ir prancuzu. Socialiniu mokslu srityje straipsniu kalbos iU esmes yra tik dvi: lietuviu ir anglu, pirmoji dominuoja sociologu, edukologu ir teisininku, o antroji--ekonomistu darbuose. Fiziniu ir biomedicinos mokslu srityje straipsniai raUomi taip pat tik dviem kalbomis: anglu ir lietuviu, aiUkiai dominuojant anglu kalbai.
9 pav. Fiziniu ir biomedicinos mokslu straipsniuose naudotos
literaturos kalbos

Fiziniai ir biomedicinos mokslai: literatura

    2004  2013

EN   77,4% 86,5%
LT   10%   6,9%
RU   8,9%  2,9%
kitos  3,7%  3,7%

Note: Table made from bar graph.


Kaip rodo 2 lenteleje pateikti duomenys, dauguma humanitariniu mokslu straipsniu santrauku yra paraUytos angliUkai. Socialiniu mokslu srities straipsniu santraukoms autoriai daugiausia renkasi anglu kalba, o fiziniu ir biomedicinos mokslu srities--lietuviu. Reikia paPymeti, kad leidiniai, pereje prie straipsnit-publikavimo anglu kalba, santrauku kita kalba apskritai atsisako ir tokiu atveju Lietuvoje leidPiamuose anglakalbiuose Purnaluose apie straipsni iU viso nepateikiama jokios informacijos lietuviu kalba.

Humanitariniu mokslu straipsniuose naudotos literaturos tyrimas rodo (Pr. 3 lentele), kad, nepaisant kalbu ivairoves, dominuojanciomis galima laikyti lietuviu ir anglu kalbas. Socialiniu mokslti straipsniuose taip pat remiamasi literatura vairiomis kalbomis, taciau i anglu kalba paraUytus darbus cia nurodoma dar daPniau. Literaturos saraUuose, pateikiamuose fiziniu ir biomedicinos mokslu straipsniuose, aiUkiai dominuoja anglu kalba.

Apibendrinimas ir iUvados

Atliktas tyrimas parode, kad iU 24 analizuotu mokslo Purnalu analizuotu laikotarpiu anglu kalba dominavo 9 Purnaluose ir apeme ekonomikos, gamtos, matematikos, informatikos ir orientalistikos mokslus. 11 analizuotu Purnalu straipsniu daugiausia buvo spausdinami lietuviu kalba--istorijos, religijos, filosofijos, psichologijos, sociologijos, teises, edukologijos komunikacijos ir informacijos bei geografijos mokslu publikacijose. Prie daugiakalbiu Purnalu priskirtini kalbininku ir literatu, taip pat ir archeologu darbai.

Kalbant apie kalbu vartojimo tendenciju pokycius analizuotu laikotarpiu, paPymetina, kad humanitariniu mokslu srityje jie nera dideli: ir tarp straipsniu, ir tarp santrauku kalbiu 2004 m. ir 2013 m. iU esmes dominavo lietuvi ir anglu kalbos, o literatura, kuria remesi straipsniu autoriai, buvo labai ivairiakalbe. Socialiniu mokslu srityje pastebima Uiek tiek iUaugusi anglu kalbos reikUme: 2013 m. ja paraUyta ir daugiau straipsniu, ir santrauku, ir anglakalbes literaturos cituota daugiau. Taciau antra pagal reikUme iUlieka lietuviu kalba. Fiziniu ir biomedicinos mokslu srityje padaugejo straipsniu anglu kalba ir atitinkamai santrauku lietuviu kalba, o naudojama literatura ir 2004 m., ir 2013 m. iU principo buvo tik anglakalbe.

Nors Uis tyrimas apima palyginti nedideli laikotarpi, taciau jis atspindi Lietuvos mokslo Purnalu, kuriuos leidPia arba leidPiant dalyvauja VU, kalbu politika ir iliustruoja kalbu vartojimo tendencijas juose. IUsamumo delei ir siekiant parodyti ilgalaikius Lietuvoje vartojamu mokslo kalbu pokycius, Ui tyrima, galbut itraukiant ir kitu instituciju leidPiamus mokslo Purnalus, reiketu pakartoti, pavyzdPiui, praejus dar vienam deUimtmeciui (2023 m.). Taip pat butu tikslinga atlikti ir Lietuvos mokslininku apklausa, siekiant iUsiaiUkinti, kokios kalbos, ju manymu, yra reikalingos atliekant ju srities mokslinius tyrimus, pristatant ir publikuojant ju rezultatus bei susipaPistant su kolegu darbais.

Literatura

Acta orientalia vilnensia, 2004-2011, 5-12 t.

Acta Paedagogica vilnensia, 2004-2013, Nr. 12-31.

Archeologia lituana, 2004-2013, Nr. 5-14.

Baltistica, 2004-2013, 39-48 t.

Biologija, 2004-2013, 51-59 t.

Bruveriene, A. 2014. Istorijos mokslas--lietuviu mokslo kalbos aukso amPius (interviu su VU prof. Rimvydu Petrausku) [interaktyvus], [Piureta 2017 m. vasario 10 d.]. Prieiga per interneta: https://www.goethe.de/ins/lt/lt/kul/mag/20548830.html.

Ekonomika, 2004-2013, 65-92 t.

Geografija, 2004-2013, 40-49 t.

Geologija, 2004-2013, Nr. 45-55.

Informacijos mokslai, 2004-2013, Nr. 28-66.

Informatica, 2004-2013, 15-24 t.

Kalbotyra, 2004-2013, 54-65 t.

Knygotyra, 2004-2013, Nr. 42-61.

Lietuvos istorijos studijos, 2004-2013, Nr. 13-32.

Lietuvos istorijos studijos [interaktyvus]. 2017

[Piureta 2017 m. sausio 26 d.]. Prieiga per interneta: http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/index

Lietuvos mokslo Purnalu reitingas 2016 m. 2016. Vilnius: Lietuvos mokslo periodikos asociacija (LMPA).

Literatura, 2004-2013, 46-55 t.

Lithuanian Foreign Policy Review, 2004-2013, Nr. 13-30.

Masiulionyte, V.; Aeimantiene, V. 2016. Deutsch als Wissenschaftssprache in Litauen: Zur Sprachverwendung in den wissenschaftlichen Zeitschriften der Universitat Vilnius im Zeitraum von 2004 bis 2013, iU E. Kontutyte, V. Aeimantiene (red.). Sprache in der Wissenschaft. Germanistische Einblicke. Frankfurt am Main: Peter Lang, 63-85. (Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft 111). http://dx.doi.org/10.3726/978-3-653-05843-7

Nonlinear Analysis: Modelling and Control, 2004-2013, 9-18 t.

Organizations and Markets in Emerging Economies, 2010-2013, 1-4 t.

Politologija, 2004-2013, 33-72 t.

Prinz, M. 2011. Einleitung: Deutsch als Wissen-schaftssprache im Ostseeraum--Geschichte und Gegenwart, iU M. Prinz, J. Korhonen (red.). Deutsch als Wissenschaftssprache im ostseeraum. Geschichte und Gegenwart. Frankfurt am Main: Peter Lang, 11-19. https://doi.org/10.1007/978-3-8274-2473-0_1

Prinz, M.; Korhonen, J. (red.). 2011. Deutsch als Wissenschaftssprache im ostseeraum. Geschichte und Gegenwart. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Problemos, 2004-2013, Nr. 66-84.

Psichologija, 2004-2013, Nr. 29-48.

Religija ir kultura, 2005-2013, Nr. 2-12.

Schiewe, J. 1991. Wissenschaftssprachen an der Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg. Ergebnisse einer Umfrage von Freiburger Biologen und Germanisten. Freiburger Universitatsblatter, 113: 17-51.

Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2004-2013, 12-33 t.

Stickel, G. 2005. Wissenschaftssprachen am IDS und an anderen Forschungseinrichtungen, iU E. Neuland, K. Ehlich, W. Roggausch (red). Perspektiven der Germanistik in Europa. tagungsbeitrage. Munchen: iudicium, 325-344.

Teise, 2004-2013, Nr. 50-89.

Transformations in Business and Economics, 2004-2012, 3-11 t.

VU Leidybos direkcija [interaktyvus]. 2017 [Piureta 2017 m. sausio 26 d.]. Prieiga per interneta: http://www.vu.lt/leidyba

Aeimantiene, V. 2014. Mokslo kalba: kur baigiasi nacionaline ir prasideda anglu kalba [interaktyvus], [Piureta 2017 m. vasario 10 d.]. Prieiga per interneta: https://www.goethe.de/ins/lt/lt/kul/mag/20548749.html

Virginija MASIULIONYTE (1), Vaiva AEIMANTIENE (2)

Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, Vokieciu filologijos katedra, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva

El. paUtas: (1) virginija.masiulionyte@flf.vu.lt; (2) vaiva.zeimantiene@flf.vu.lt

Iteikta 2017-03-30; priimta 2017-04-03

(1) eiuo metu VU leidPiami 35 mokslo Purnalai. Prieiga per interneta: http://www.vu.lt/leidyba [Piureta 2017 m. sausio 26 d.].

(2) Vilniaus universiteto leidykla veike nuo 1990 m., 2011 m. jos darbus pereme Leidybos direkcija.

(3) Prieiga per interneta: http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvosistorijos-studijos/index [Piureta 2017 m. sausio 26 d.].

(4) Tiriamuoju laikotarpiu mokslo darbai Biologija, Geografija ir Geologija buvo leidPiami Lietuvos mokslo akademijos leidykloje, o ju leidejai--LMA, VU, Gamtos tyrimu centro Geologijos ir geografijos institutas, Lietuvos geologijos tarnyba.

DOI http://dx.doi.org/10.3846/cpe.2016.303

LANGUAGES AND THEIR USAGE IN RESEARCH: AN EXAMINATION OF ACADEMIC JOURNALS AT VILNIUS UNIVERSITY

Virginija MASIULIONYTE (1), vaiva AEIMANTIENE (2)

Department of German Philology, Faculty of Philology, Vilnius University, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lithuania

E-mails: (1) virginija.masiulionyte@flf.vu.lt; (2) vaiva.zeimantiene@flf.vu.lt

This paper aims to examine the usage and role of languages in different research areas in Lithuania. To answer these questions, a case study was undertaken, investigating the academic journals published at Vilnius University in the period from 2004 to 2013. The list of periodical publications chosen for investigation consists of 24 research journals. 8 journals cover the area of humanities, 11 the area of social sciences and 5 the area of natural and formal sciences. In the course of the investigation 5664 research articles were analyzed. The specific concern was the language of the article itself, the language of its summary/abstract and languages of reference works. The analysis of the whole period data shows that the main language of the articles in the area of humanities is the national language (Lithuanian, 60.9%), followed be English (22.6%). Among the other languages, German (7.4%) and Russian (6.9%) seem to be of importance. It can be noted that there was no significant change in the language usage tendencies between 2004 and 2013. In the social sciences area, the researchers publish mainly in Lithuanian (65.5%) and English (31.9%), whereby English clearly dominates in the papers on economics. The same two languages can be found in the area of natural and formal sciences with English as by far the dominant language (91.5%). In is noteworthy that during the period considered, the number of articles in English in both of these areas--social sciences and natural and formal sciences--has slightly grown (ca. 7-8%). To summarize the findings, English is the dominant language in 9 among the investigated 24 research journals and is mainly used in papers on economics, natural sciences, mathematics, informatics and Oriental studies. Lithuanian is the first language of choice in 11 journals (papers on history, religion, philosophy, psychology, sociology, law, education studies, communication, information and geography). Multilingual are the journals covering linguistics, literature and archeology.

Keywords: language of research, language usage, national language, Lithuanian, English, academic journals.
1 lentele. Straipsniu kalbos

Sritis                    Straipsniai
                 IU viso  LT   EN   DE   FR

Humanitariniai mokslai      100 %  60,9 % 22,6 % 7,4 % 1,2 %
Socialiniai mokslai        100 %  65,5 % 31,9 % 0,4 % 0,1 %
Fiziniai ir biomedicinos mokslai 100 %   8,5 % 91,5 %

Sritis              Straipsniai
                 RU   Kt.

Humanitariniai mokslai      6,9 % 1,0 %
Socialiniai mokslai        2,0 % 0,1 %
Fiziniai ir biomedicinos mokslai

2 lentele. Santrauku kalbos

Sritis                    Santraukos
                 IU viso LT   EN   DE   FR

Humanitariniai mokslai      100 %  30,5 % 56,5 % 6,8 % 3,5 %
Socialiniai mokslai        100 %  23,5 % 73,8 % 2,3 % 0,3 %
Fiziniai ir biomedicinos mokslai 100 %  77,5 %  9,7 %

Sritis              Santraukos
                 RU   Kt.

Humanitariniai mokslai       2,4 % 0,3 %
Socialiniai mokslai        0,1 %
Fiziniai ir biomedicinos mokslai 12,8 %

3 lentele. Naudotos literaturos kalbos

Sritis                Naudota literatura
                 IU viso LT   EN   DE

Humanitariniai mokslai      100 %  30,7 % 29,4 % 14,1 %
Socialiniai mokslai        100 %  26,7 % 60,4 %  3,0 %
Fiziniai ir biomedicinos mokslai 100 %   5,9 % 86,7 %  0,9 %

Sritis                Naudota literatura
                 FR   RU   PL   Kt.

Humanitariniai mokslai      3,8 % 10,4 % 5,3 % 6,3 %
Socialiniai mokslai        0,9 %  4,8 % 2,0 % 2,2 %
Fiziniai ir biomedicinos mokslai 0,2 %  4,2 % 1,4 % 0,7 %


Please Note: Illustration(s) are not available due to copyright restrictions.
COPYRIGHT 2016 Vilnius Gediminas Technical University
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Masiulionyte, Virginija; Aeimantiene, Vaiva
Publication:COACTIVITY: Philology, Educology
Date:Dec 1, 2016
Words:5051
Previous Article:SKAITMENINE LEKSIKOGRAFIJA: IVAIRIU ODYNU TIPU NAUDOJIMO TYRIMAS VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETE.
Next Article:PROBLEMS IN TRANSLATING THE NAMES OF DOG BREEDS FROM THE PERSPECTIVE OF DIFFERENT NOMINATION PRINCIPLES AND LINGUI STIC RELATIVITY.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |