Printer Friendly

Articles from Journal of Sensors (January 1, 2014)

1-64 out of 64 article(s)
Title Author Type Words
1-Bit compressive data gathering for wireless sensor networks. Xiong, Jiping; Tang, Qinghua 4193
A gas monitoring and control system in a coal and gas outburst laboratory. Nie, W.; Liu, Y.; Li, C.J.; Xu, J. 5355
A hybrid structural health monitoring system for the detection and localization of damage in composite structures. Barazanchy, Darun; Martinez, Marcias; Rocha, Bruno; Yanishevsky, Marko 5679
A new key predistribution scheme for multiphase sensor networks using a new deployment model. Zhou, Boqing; Wang, Jianxin; Li, Sujun; Wang, Weiping 6313
A novel blind event detection method for wireless sensor networks. Kieu-Xuan, Thuc; Choi, Sungsoo; Koo, Insoo 3522
A novel interdigital capacitor pressure sensor based on LTCC technology. Tan, Qiulin; Yang, Mingliang; Luo, Tao; Liu, Wei; Li, Chao; Xue, Chenyang; Liu, Jun; Zhang, Wendong; 2614
A novel subnanosecond monocycle pulse generator for UWB radar applications. Xia, Xinfan; Liu, Lihua; Ye, Shengbo; Guan, Hongfei; Fang, Guangyou 1887
A portable random key predistribution scheme for distributed sensor network. Zheng, Shihui; Tian, Yuan; Jin, Lei; Yang, Yu 8244
A self-oscillating system to measure the conductivity and the permittivity of liquids within a single triangular signal. Druart, Sylvain; Flandre, Denis; Francis, Laurent A. 5336
A survey on energy efficient wireless sensor networks for bicycle performance monitoring application. Gharghan, Sadik Kamel; Nordin, Rosdiadee; Ismail, Mahamod 12193
Acoustic source localization via subspace based method using small aperture MEMS arrays. Zhang, Xin; Song, Enliang; Huang, JingChang; Liu, Huawei; Wang, YuePeng; Li, Baoqing; Yuan, Xiaobing 6334
Adaptive opportunistic cooperative control mechanism based on combination forecasting and multilevel sensing technology of sensors for mobile Internet of Things. Jin, Yong; Xia, Kaijian; Ren, Xiaogang; Cai, Jian; Fan, Hongchun 4491
An efficient data collection protocol based on multihop routing and single-node cooperation in wireless sensor networks. Zheng, Guoqiang; Li, Bing; Li, Jishun; Ma, Huahong; Ji, Baofeng 6741
An improved FastSLAM system based on distributed structure for autonomous robot navigation. Pei, Fu-jun; Li, Hao-yang; Cheng, Yu-hang 4909
An integrated denoising method for sensor mixed noises based on wavelet packet transform and energy-correlation analysis. Tan, Chao; Wang, Yanping; Zhou, Xin; Wang, Zhongbin; Zhang, Lin; Liu, Xinhua 4787
Analysis on structural stress of 64 x 64 InSb IRFPAs with temperature dependent elastic underfill. Zhang, Liwen; Tian, Wei; Meng, Qingduan; Sun, Mengfang; Li, Na; Lei, Zhen 3416
Automatic person identification in camera video by motion correlation. Duan, Dingbo; Gao, Guangyu; Liu, Chi Harold; Ma, Jian 4308
BeTrust: a dynamic trust model based on Bayesian inference and Tsallis entropy for medical sensor networks. Gao, Yan; Liu, Wenfen 6657
Boundary detection method for large-scale coverage holes in wireless sensor network based on minimum critical threshold constraint. Jing, Rong; Kong, Lingfu; Kong, Liang 8887
Cluster head selection in a homogeneous wireless sensor network ensuring full connectivity with minimum isolated nodes. Jain, Tapan Kumar; Saini, Davinder Singh; Bhooshan, Sunil Vidya 4826
Contactless inductive flow tomography: brief history and recent developments in its application to continuous casting. Ratajczak, Matthias; Gundrum, Thomas; Stefani, Frank; Wondrak, Thomas 4392
Data fusion based on node trust evaluation in wireless sensor networks. Jianming, Zhou; Fan, Liu; Qiuyuan, Lu 4203
Data fusion of electronic nose and electronic tongue for detection of mixed edible-oil. Men, Hong; Chen, Donglin; Zhang, Xiaoting; Liu, Jingjing; Ning, Ke 4025
Denoising method based on sparse representation for WFT signal. Chen, Xu; Lin, Guoyu; Zhang, Yuxin 6059
Depth measurement based on infrared coded structured light. Jia, Tong; Zhou, ZhongXuan; Gao, HaiHong 3562
Design of a UHF antenna for partial discharge detection of power equipment. Wang, Youyuan; Wu, Junfeng; Chen, Weigen; Wang, Yajun 3914
Detection of adulteration in argan oil by using an electronic nose and a voltammetric electronic tongue. Bougrini, Madiha; Tahri, Khalid; Haddi, Zouhair; Saidi, Tarik; Bari, Nezha El; Bouchikhi, Benachir 5365
Development of prototype laboratory setup for selective detection of ethylene based on multiwalled carbon nanotubes. Kathirvelan, J.; Vijayaraghavan, R. 2849
Distributed binary quantization of a noisy source in wireless sensor networks. Movaghati, Sahar; Ardakani, Masoud 8520
Effect of a non-Newtonian load on signature [S.sub.2] for quartz crystal microbalance measurements. Choi, Jae-Hyeok; Kanazawa, Kay K.; Cho, Nam-Joon 5550
Energy balance routing algorithm based on virtual MIMO scheme for wireless sensor networks. Li, Jianpo; Jiang, Xue; Lu, I-Tai 4772
Estimation of displacement and rotation by magnetic tactile sensor using stepwise regression analysis. Nakamoto, Hiroyuki; Wakabayashi, Taketo; Kobayashi, Futoshi; Kojima, Fumio 4021
FPGA based single chip solution with 1-wire protocol for the design of smart sensor nodes. Perera, M.D.R.; Meegama, R.G.N.; Jayananda, M.K. 5624
Frequency tuning of work modes in Z-axis dual-mass silicon microgyroscope. Xu, Lu; Li, Hongsheng; Ni, Yunfang; Liu, Jia; Huang, Libin 5959
Harvesting ambient environmental energy for wireless sensor networks: a survey. Zhou, Gongbo; Huang, Linghua; Li, Wei; Zhu, Zhencai 16067
Hybrid electronic tongues applied to the quality control of wines. Gutierrez-Capitan, Manuel; Capdevila, Fina; Vila-Planas, Jordi; Domingo, Carme; Buttgenbach, Stephan 5394
Identification of wheat varieties with a parallel-plate capacitance sensor using fisher's linear discriminant analysis. Kandala, C.V.K.; Govindarajan, K.N.; Puppala, N.; Settaluri, V.; Reddy, R.S. 3281
Implementation of mobile target positioning technology integrating SINS with WSN measurements. Luo, Chengming; Li, Wei; Yang, Hai; Ying, Baohua; Xin, Gaifang 6949
Intercomparison of methods for determination of resonant frequency shift of a microstrip patch antenna loaded with hevea rubber latex. Yahaya, Nor Zakiah; Abbas, Zulkifly; Ali, Borhanuddin Mohd; Ismail, Alif; Ansarudin, Farizah 4690
Key updating methods for combinatorial design based key management schemes. Xu, Chonghuan; Liu, Weinan 6903
Live-load testing application using a wireless sensor system and finite-element model analysis of an integral abutment concrete girder bridge. Fausett, Robert W.; Barr, Paul J.; Halling, Marvin W. 7576
Long-stroke nanopositioning stage driven by piezoelectric motor. Wang, Yong; Sun, Fujun; Zhu, Junhui; Pang, Ming; Ru, Changhai 3795
Method of combining spectrophotometer and optical imaging equipment to extract optical parameters for material rendering. Choi, Taeyoung; Lee, Seonghee; Chin, Seongah 4503
Modeling FOG drift using back-propagation neural network optimized by artificial fish swarm algorithm. Song, Rui; Chen, Xiyuan; Shen, Chong; Zhang, Hong 3826
Multimedia fusion for public security in heterogeneous sensor networks. Feng, Jiangfan; Zhou, Wenwen; Sun, Kaixin 7327
Mutton traceability method based on internet of things. Min-Ning, Wu; Li, Zhang-Xing; Yong-Heng, Zhang; Feng, Zhang 5908
Nonnegative matrix factorization-based spatial-temporal clustering for multiple sensor data streams. Sun, Di-Hua; Sang, Chun-Yan 7819
Optimal joint allocation of multislot spectrum sensing and transfer power in multichannel cognitive radio. Liu, Xin; Jia, Min; Gu, Xuemai; Kong, Fanqiang; Jing, Qingfeng 5428
Photonic material selection of scintillation crystals using Monte Carlo method for X-Ray detection in industrial computed tomography. He, Peng; Wei, Biao; Zhou, Mi; Feng, Peng; Chen, Mianyi 3004
Rain sensor with stacked light waveguide having tilted air gap. Choi, Kyoo Nam 4474
Research on an improved method for permanent magnet synchronous motor. Liu, Yingpei; Gao, Tao; Li, Guo 2870
Research on nonlinear dynamics of drive mode in Z-axis silicon microgyroscope. Xu, Lu; Li, Hongsheng; Liu, Jia; Ni, Yunfang; Huang, Libin 4263
Resource management technique based on lightweight and compressed sensing for mobile internet of things. Jianming, Zhou; Fan, Liu; Qiuyuan, Lu 4261
Shortest paths based web service selection in internet of things. Yin, Xiangdong; Yang, Jie 5475
SOFM neural network based hierarchical topology control for wireless sensor networks. Chen, Zhi; Li, Shuai; Yue, Wenjing 4254
Surface crack detection for carbon fiber reinforced plastic materials using pulsed eddy current based on rectangular differential probe. Wu, Jialong; Zhou, Deqiang; Wang, Jun 3488
TDAL: thoroughly data aggregation of low energy devices in secure heterogeneous wireless sensor networks. Engouang, Tristan Daladier; Liu, Yun; Zhang, Zhenjiang 9119
TerraSAR-X StripMap data interpretation of complex urban scenarios with 3D SAR tomography. Wei, Lianhuan; Balz, Timo; Liao, Mingsheng; Zhang, Lu 3811
Trace detection of pentaerythritol tetranitrate using electrochemical gas sensors. Sekhar, Praveen K.; Zhou, Jie; Wang, Hui; Hamblin, Eric R. 3754
Two measures for enhancing data association performance in SLAM. Zhou, Wu; Yin, Xiaohong; Cao, Zhenxin; Shao, Jinjun 4229
Two-channel metal detector using two perpendicular antennas. Choi, Kyoo Nam 5163
Use of magnetic fluid in accelerometers. Qian, Leping; Li, Decai 4095
Using capacitance sensor to extract characteristic signals of dozing from skin surface. Chen, Po-Ying; Chen, Chi-Chang; Yeh, Wen-Kuan; Chang, Yukan; Huang, Der-Chen; Yu, Shyr-Shen; Tsai, C 4057
Vapor phase sensing using metal nanorod thin films grown by cryogenic oblique angle deposition. Shah, Piyush; Ju, Dongquan; Niu, Xiaoxu; Sarangan, Andrew M. 3300

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |