Printer Friendly

Articles from Journal of Environmental Engineering and Landscape Management (September 1, 2010)

1-11 out of 11 article(s)
Title Author Type Words
Comparison of three tree-ring sampling methods for trace metal analysis/Medienos rieviu eminiu emimo sunkiuju metalu analizei metodu palyginimas. Baltrenaite, Edita; Butkus, Donatas; Booth, Colin A. Report 4713
Determination of oil and grease, total petroleum hydrocarbons and volatile aromatic compounds in soil and sediment samples/Alieju ir riebalu, bendrojo naftos angliavandeniliu kiekio ir lakiosios organines frakcijos nustatymas dirvozemio bei dumblo pavydziuose. Rauckyte, Teresa; Zak, Slawomir; Pawlak, Zenon; Oloyede, Adekunle Report 4626
Estimation of seasonal variations of hard cosmic ray flux and atmospheric pressure in 2004-2005/Kietosios kosmines spinduliuotes srauto ir atmosferos slegio sezonines kaitos 2004-2005 m. ivertinimas. Styro, Dmitrijus; Damauskaite, Jovita; Kleiza, Jonas Report 3850
Investigation and assessment of dependences of the total carbon on pH in Neris Regional Park soil/Bendrosios anglies priklausomumo nuo pH neries regioninio parko dirvozemyje tyrimas ir vertinimas. Baltrenas, Pranas; Pranskevicius, Mantas; Lietuvninkas, Arvydas Report 5940
Investigation into heavy metals in storm wastewater from Vilnius Zirmunai district and pollutantits spread model in Neris river/Sunkiuju metalu kiekiu tyrimas lietaus nuoteku isleistuvuose nuo Vilniaus Zirmunu rajono ir ju sklaidos modelis upeje. Vasarevicius, Saulius; Mineikaite, Asta; Vaitiekunas, Petras 3080
Mathematical modelling of sediment dynamics and their deposition in Lithuanian rivers and their deltas (case studies)/Skendinciuju nesmenu ir nuosedu dinamikos kai kuriu lietuvos upiu vagose ir deltose modeliavimas. Vaikasas, Saulius Report 4688
Monitoring and assessment of tree health condition in Kaunas City environment/Medziu bukles stebesena ir vertinimas kauno miesto aplinkoje. Stravinskiene, Vida Report 5556
On the problem of territorial distribution of sample areas for landscape monitoring purposes/Krastovaizdzio stebesenos vietos lygmeniu etalonu teritorinio isdestymo problema. Jankauskaite, Margarita; Veteikis, Darijus Report 4283
Prof. Dr Habil Pranas Baltrenas turns 70. 459
Solar radiation energy pulsations in a plant leaf/Saules spinduliuotes energijos pulsacijos augalo lape. Sirvydas, Algimantas; Kucinskas, Vidmantas; Kerpauskas, Paulius; Nadzeikiene, Jurate; Kusta, Albinas Report 4596
Subsurface chemical discharge in Lithuanian area/Pozeminis cheminis nuotekis lietuvos teritorijoje. Diliunas, Jonas; Karveliene, Danute; Jurevicius, Arunas Report 6143

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters