Printer Friendly

Articles from Journal of Environmental Engineering and Landscape Management (December 1, 2010)

1-12 out of 12 article(s)
Title Author Type Words
Analysis of numerical modelling of turbulence in a conical reverse-flow cyclone/Duju aerodinamikos kuginiame turbulentinio griztamojo srauto ciklone skaitinio modeliavimo analize. Vaitiekunas, Petras; Jakstoniene, Inga Report 4424
Application of numerical models to evaluate oil spills propagation in the coastal environment of the Black Sea/ Skaitiniu modeliu taikymas vertinant issiliejusios naftos pasklidima juodosios juros priekrantes zonoje. Rusu, Liliana Report 5729
Development of fatty waste composting technology using bacterial preparation with lipolytic activity/Riebaliniu atlieku kompostavimo technologijos sukurimas naudojant lipazinio aktyvumo bakterini preparata. Aikaite-Stanaitiene, Jolanta; Grigiskis, Saulius; Levisauskas, Donatas; Cipinyte, Vilma; Baskys, Egi Report 7812
Experimental analysis of iron impact on heavy metal (copper) migration in the soil/Eksperimentinis gelezies itakos sunkiuju metalu (vario) migracijai dirvozemyje tyrimas. Vaisis, Vaidotas; Suksta, Lidija Report 3444
Findings of persistent scatterer interferometry (PSI) for Vilnius area, Lithuania/Vilniaus ir jo apylinkiu interferometriniu matavimu duomenu analizes rezultatai. Cyziene, Jolanta; Graniczny, Marek; Kowalski, Zbigniew; Piotrowski, Andrzej; Satkunas, Jonas; Wasows Report 6171
Investigation of [sup.137]Cs and [sup.90]Sr transfer from sandy soil to Scots pine (Pinus sylvestris L.) rings/[sup.137]Cs IR [sup.90]Sr pernasos is priesmelio dirvozemio i pusies (Pinus sylvestris L.) sandus tyrimas. Bataitiene, Ingrida Pliopaite; Butkus, Donatas Report 4805
Location prioritization by means of multicriteria spatial decision-support systems: a case study of forest fragmentation-based ranking of forest administrative areas/ Vietoviu prioritizavimas taikant erdvines daugiatiksles sprendimu paramos sistemas: misku administraciniu teritoriju rangavimo misko fragmentacijos pagrindu atvejo analize. Kucas, Andrius Case study 5472
Modelling extreme precipitation in hazardous mountainous areas. Contribution to landscape planning and environmental management/Gausiu krituliu pasiskirstymo poveikio pavojingose kalnu vietovese modeliavimas. Pagalba planuojant krastovaizdi, aplinkos valdyma. Pereira, Paulo; Oliva, Marc; Baltrenaite, Edita Report 8343
Noise level study and assessment in the southern part of Panevezys/Triuksmo lygio pietineje panevezio dalyje tyrimai ir vertinimas. Baltrenas, Pranas; Petraitis, Egidijus; Janusevicius, Tomas Report 4833
PhD defence "effects of fire intensity in ash chemical and physical characteristics of mediterranean species and their impact in water quality" in Barcelona University. Ubeda, Xavier 356
PhD dissertation of Violeta Cepanko. Baltrenas, Habil P. 516
Ultrasound-assisted treatment of kaolin artificially contaminated with phenanhtrene, fluoranthene and hexachlorobenzene/Dirbtinai fenantrenu, fluorantenu ir heksachlorobenzenu uztersto kaolino valymas ultragarsu. Duong, Pham Thuy; Shrestha, Reena Amatya; Sillanpaa, Mika; Virkutyte, Jurate Report 5156

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |