Printer Friendly

Articles from Journal of Diabetes Research (May 31, 2020)

1-24 out of 24 article(s)
Title Author Type Words
A Study of the Relationship between the Polymorphism and Mutation of rs682429 and rs3781590 in the LRP5 Gene and Bone Metabolism in Postmenopausal Type 2 Diabetic Women in Xinjiang. Li, Jun; Li, SiYuan; Zhao, HuiRong; Li, JiaJia; Wang, Shuang; Shi, YanQiu 3092
Abnormal Peripheral Neutrophil Transcriptome in Newly Diagnosed Type 2 Diabetes Patients. Lin, Qiuqiu; Zhou, Wenzhi; Wang, Yanfei; Huang, Juan; Hui, Xiaoyan; Zhou, Zhiguang; Xiao, Yang 6019
Antidiabetic Potential of Marine Brown Algae--a Mini Review. Gunathilaka, Thilina L.; Samarakoon, Kalpa; Ranasinghe, Pathmasiri; Peiris, L. Dinithi C. 8983
Associations between the Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Diabetic Complications in Adults with Diabetes: A Cross-Sectional Study. Wan, Heng; Wang, Yuying; Fang, Sijie; Chen, Yi; Zhang, Wen; Xia, Fangzhen; Wang, Ningjian; Lu, Yingl 7202
Banxia Xiexin Decoction Ameliorates t-BHP-Induced Apoptosis in Pancreatic Beta Cells by Activating the PI3K/AKT/FOXO1 Signaling Pathway. Du, Li-Juan; Pang, Bing; Tan, Yu-Meng; Yang, Ya-Nan; Zhang, Mei-Zhen; Pang, Qing; Sun, Min; Ni, Qing 6556
Bioactive Components and Health Benefits of Saskatoon Berry. Zhao, Lunan; Huang, Fei; Hui, Amy Leung; Shen, Garry X. 5821
Carrageenan-Free Diet Shows Improved Glucose Tolerance and Insulin Signaling in Prediabetes: A Randomized, Pilot Clinical Trial. Feferman, Leo; Bhattacharyya, Sumit; Oates, Erin; Haggerty, Nicole; Wang, Tianxiu; Varady, Krista; T Clinical report 8749
Direct Medical Expenditures Associated with Eye Complications among Adults with Diabetes in the United States. Meraya, Abdulkarim M.; Alwhaibi, Monira; Khobrani, Moteb A.; Makeen, Hafiz A.; Alqahtani, Saad S.; B 6626
Elevated Midtrimester Triglycerides as a Biomarker for Postpartum Hyperglycemia in Gestational Diabetes. Lai, Mengyu; Fang, Fang; Ma, Yuhang; Yang, Jiaying; Huang, Jingjing; Li, Na; Kang, Mei; Xu, Xianming 5376
En Balance: The Contribution of Physical Activity to the Efficacy of Spanish Diabetes Education of Hispanic Americans with Type 2 Diabetes. Nicholas, Dequina A.; Salto, Lorena M.; Lavelle, Kristen; Wilson, Joy; Beeson, W. Lawrence; Firek, A 5978
Females with Type 2 Diabetes Mellitus Are Prone to Diabetic Retinopathy: A Twelve-Province Cross-Sectional Study in China. Li, Mei; Wang, Yina; Liu, Zifeng; Tang, Xixiang; Mu, Panwei; Tan, Ying; Wang, Jing; Lin, Bairun; Den Clinical report 6246
How Much Do We Know about the Biopsychosocial Predictors of Glycaemic Control? Age and Clinical Factors Predict Glycaemic Control, but Psychological Factors Do Not. Abdullah, Farris Iman Leong Bin; Sidi, Hatta; Ravindran, Arun; Gosse, Paula Junggar; Kaunismaa, Emil 7311
Identification of Susceptibility Modules and Genes for Cardiovascular Disease in Diabetic Patients Using WGCNA Analysis. Liang, Weiwei; Sun, Fangfang; Zhao, Yiming; Shan, Lizhen; Lou, Hanyu 4634
Incidence Rate of Type 2 Diabetes Mellitus after Gestational Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis of 170,139 Women. Li, Zhuyu; Cheng, Yunjiu; Wang, Dongyu; Chen, Haitian; Chen, Hanqing; Ming, Wai-Kit; Wang, Zilian 8600
Lactobacillus plantarum And Inulin: Therapeutic Agents to Enhance Cardiac Ob Receptor Expression and Suppress Cardiac Apoptosis in Type 2 Diabetic Rats. Sefidgari-Abrasi, Safa; Karimi, Pouran; Roshangar, Leila; Morshedi, Mohammad; Bavafa-Valenlia, Khadi 8617
Metformin Treatment Is Associated with a Decreased Risk of Nonproliferative Diabetic Retinopathy in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: A Population-Based Cohort Study. Fan, Yu-Pei; Wu, Chien-Tung; Lin, Jiun-Lu; Hsiung, Chao A.; Liu, Hsiao Yu; Lai, Jung-Nien; Yang, Che 8233
Mouse Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cell Paracrine Alleviates Renal Fibrosis in Diabetic Nephropathy by Reducing Myofibroblast Transdifferentiation and Cell Proliferation and Upregulating MMPs in Mesangial Cells. Li, Hongde; Rong, Pengfei; Ma, Xiaoqian; Nie, Wei; Chen, Yan; Zhang, Juan; Dong, Qiong; Yang, Min; W 8260
Preoperative Blood Glucose Level Predicts Postsurgical Gastroparesis Syndrome after Subtotal Gastrectomy: Development of an Individualized Usable Nomogram. Mao, Chenchen; Liu, Xin; Huang, Yunshi; Shi, Mingming; Meng, Weiyang; Xu, Libin; Chen, Weisheng; Hu, 4014
Reduce Muscle Fibrosis through Exercise via NRG1/ErbB2 Modification in Diabetic Rats. Amani, Majid; Rahmati, Masoud; Fathi, Mohammad; Ahmadvand, Hasan 5668
Risk Factors for Cognitive Impairment in Patients with Type 2 Diabetes. Sun, Lin; Diao, Xue; Gang, Xiaokun; Lv, You; Zhao, Xue; Yang, Shuo; Gao, Ying; Wang, Guixia 8190
Strength Training and Insulin Resistance: The Mediating Role of Body Composition. Niemann, McKayla J.; Tucker, Larry A.; Bailey, Bruce W.; Davidson, Lance E. 10489
The Effects of New Selective PPAR[alpha] Agonist CP775146 on Systematic Lipid Metabolism in Obese Mice and Its Potential Mechanism. Tang, Shengjie; Wu, Fang; Lin, Xihua; Gui, Weiwei; Zheng, Fenping; Li, Hong 3962
The Efficacy of New Chinese Diabetes Risk Score in Screening Undiagnosed Type 2 Diabetes and Prediabetes: A Community-Based Cross-Sectional Study in Eastern China. Mao, Tao; Chen, Jiayan; Guo, Haijian; Qu, Chen; He, Chu; Xu, Xuepeng; Yang, Guoping; Zhen, Shiqi; Li 6123
Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stem Cells Ameliorate Nephrocyte Injury and Proteinuria in a Diabetic Nephropathy Rat Model. Chen, Lian; Xiang, E.; Li, Changyong; Han, Bing; Zhang, Quan; Rao, Wei; Xiao, Cuihong; Wu, Dongcheng 4219

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters