Printer Friendly

Articles from Journal of Diabetes Research (March 1, 2020)

1-28 out of 28 article(s)
Title Author Type Words
Assessment of Risk Factors for Fractures in Patients with Type 2 Diabetes over 60 Years Old: A Cross-Sectional Study from Northeast China. Guo, Yan; Wang, Yingfang; Chen, Feng; Wang, Jiabei; Wang, Difei Clinical report 5865
Changes in Intestinal Microbiota Are Associated with Islet Function in a Mouse Model of Dietary Vitamin A Deficiency. Zhou, Yunting; Zhou, Junming; Zhang, Yumin; Tang, Jun; Sun, Bo; Xu, Wei; Wang, Xiaohang; Chen, Yang; 6185
Corrigendum to "TERT and Akt Are Involved in the Par-4-Dependent Apoptosis of Islet [beta] Cells in Type 2 Diabetes". Liu, Chen; QiNan, Wu; XiaoTian, Lei; MengLiu, Yang; XiaGuang, Gan; WeiLing, Leng; ZiWen, Liang; Ling Correction notice 443
Depression and Its Predictors among Diabetes Mellitus Patients Attending Treatment in Hawassa University Comprehensive Specialized Hospital, Southern Ethiopia. Gebre, Bereket Beyene; Anand, Suzan; Assefa, Zebene Mekonnen 5545
Effects of Diabetic Complications on Health-Related Quality of Life Impairment in Vietnamese Patients with Type 2 Diabetes. Pham, Tuyen Ba; Nguyen, Trung Thanh; Truong, Huyen Thi; Trinh, Chin Huu; Du, Ha Ngoc Thi; Ngo, Tam T 5971
Effects of Glucose Fluctuation Targeted Intervention on the Prognosis of Patients with Type 2 Diabetes following the First Episode of Cerebral Infarction. Lou, Qingqing; Yuan, Xiaodan; Hao, Shujie; Miller, Joshua D.; Yan, Juan; Zuo, Panpan; Li, Jianing; Y 7335
Efficacy of Intermittent or Continuous Very Low-Energy Diets in Overweight and Obese Individuals with Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analyses. Huang, Yi Shan; Zheng, Qiyan; Yang, Huisheng; Fu, Xinwen; Zhang, Xueqin; Xia, Chenhui; Zhu, Zebing; Clinical report 14977
Enterotype Bacteroides Is Associated with a High Risk in Patients with Diabetes: A Pilot Study. Wang, Jiajia; Li, Wenjuan; Wang, Chuan; Wang, Lingshu; He, Tianyi; Hu, Huiqing; Song, Jia; Cui, Chen 7836
Exendin-4 Improves Diabetic Kidney Disease in C57BL/6 Mice Independent of Brown Adipose Tissue Activation. Fang, Shu; Cai, Yingying; Lyu, Fuping; Zhang, Hongbin; Wu, Chunyan; Zeng, Yanmei; Fan, Cunxia; Zou, 4931
Factors Associated with Poor Glycemic and Lipid Levels in Ambulatory Diabetes Mellitus Type 2 Patients in Asmara, Eritrea: A Cross-Sectional Study. Achila, Oliver Okoth; Ghebretinsae, Millen; Kidane, Abraham; Simon, Michael; Makonen, Shewit; Rezene 9299
Incidence and Time Trends of Type 2 Diabetes Mellitus among Adults in Zhejiang Province, China, 2007-2017. Wang, Meng; Gong, Wei-Wei; Pan, Jin; Fei, Fang-Rong; Wang, Hao; Yu, Min; Zhou, Xiao-Yan; Hu, Ru-Ying 6772
Ischemic Postconditioning Mitigates Retinopathy in Tree Shrews with Diabetic Cerebral Ischemia. Zhao, Ling; Liao, Qiwei; Zhang, Yueting; Tan, Shufen; Li, Shuqing; Ke, Tingyu 6633
Lactonase Activity, Status, and Genetic Variations of Paraoxonase 1 in Women with Gestational Diabetes Mellitus. Zhou, Mi; Liu, Xing-Hui; Liu, Qing-Qing; Chen, Meng; Bai, Huai; Guan, Lin-Bo; Fan, Ping 8172
Mangiferin Alleviates Renal Interstitial Fibrosis in Streptozotocin-Induced Diabetic Mice through Regulating the PTEN/PI3K/Akt Signaling Pathway. Song, Yanyan; Liu, Wei; Tang, Ke; Zang, Junting; Li, Dong; Gao, Hang 7101
Maternally Inherited Diabetes Mellitus Associated with a Novel m.15897G>A Mutation in Mitochondrial tRN[A.sup.Thr] Gene. Li, Ke; Wu, Lijun; Liu, Jianjiang; Lin, Wei; Qi, Qiang; Zhao, Tianlan 6211
Metabolism: A Novel Shared Link between Diabetes Mellitus and Alzheimer's Disease. Sun, Yanan; Ma, Cao; Sun, Hui; Wang, Huan; Peng, Wei; Zhou, Zibo; Wang, Hongwei; Pi, Chenchen; Shi, 9582
N-Acetyl-cysteine and Mechanisms Involved in Resolution of Chronic Wound Biofilm. Li, Xin; Kim, Jane; Wu, Jiabin; Ahamed, Alaa I.; Wang, Yinsheng; Martins-Green, Manuela 11148
Peripheral Arterial Disease and Its Associated Factors among Type 2 Diabetes Mellitus Patients at Debre Tabor General Hospital, Northwest Ethiopia. Akalu, Yonas; Birhan, Ambaye 6538
Portable Gentle Jogger Improves Glycemic Indices in Type 2 Diabetic and Healthy Subjects Living at Home: A Pilot Study. Adams, Jose A.; Banderas, Veronica; Lopez, Jose R.; Sackner, Marvin A. 6350
Prevalence of Diabetes and Associated Risk Factors among a Group of Prisoners in the Yaounde Central Prison. Njonnou, Sylvain Raoul Simeni; Boombhi, Jerome; Etoga, Martine Claude Etoa; Timnou, Aimee Tiodoung; 5409
Prevalence of Diabetic Nephropathy among Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in China: A Meta-Analysis of Observational Studies. Zhang, Xin-Xin; Kong, Jun; Yun, Ke Clinical report 7217
Serum Glucose-Dependent Insulinotropic Polypeptide (GIP) and Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) in association with the Risk of Gestational Diabetes: A Prospective Case-Control Study. Mosavat, Maryam; Omar, Siti Zawiah; Jamalpour, Sajad; Tan, Peng Chiong Clinical report 5250
Sexual Differences in response to Mid- or Low-Premixed Insulin Analogue in Patients with Type 2 Diabetes. Liu, Bing-li; Liu, Xiao-mei; Ren, Yi-fei; Sun, Yi-Xuan; Luo, Meng-hui; Ye, Lei; Ma, Jian-hua; Li, Fe 4680
Swimming Exercise Protects against Insulin Resistance via Regulating Oxidative Stress through Nox4 and AKT Signaling in High-Fat Diet-Fed Mice. Qi, Jie; Luo, Xue; Ma, Zhichao; Zhang, Bo; Li, Shuyan; Duan, Xuyang; Yang, Bo; Zhang, Jun 5695
The Effect of Diacerein on Type 2 Diabetic Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials with Trial Sequential Analysis. Guo, Shizhe; Guo, Xianshan; Zhang, Hongya; Zhang, Xuane; Li, Zhen 5566
The Efficacy and Safety of Acellular Matrix Therapy for Diabetic Foot Ulcers: A Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Huang, Wentao; Chen, Yongsong; Wang, Nasui; Yin, Guoshu; Wei, Chiju; Xu, Wencan 7671
Time in Range, as a Novel Metric of Glycemic Control, Is Reversely Associated with Presence of Diabetic Cardiovascular Autonomic Neuropathy Independent of HbA1c in Chinese Type 2 Diabetes. Guo, Qingyu; Zang, Pu; Xu, Shaoying; Song, Wenjing; Zhang, Zhen; Liu, Chunyan; Guo, Zhanhong; Chen, 8091
Xuesaitong Protects Podocytes from Apoptosis in Diabetic Rats through Modulating PTEN-PDK1-Akt-mTOR Pathway. Xue, Rui; Zhai, Ruonan; Xie, Ling; Zheng, Zening; Jian, Guihua; Chen, Teng; Su, Jun; Gao, Chongting; 5540

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |