Printer Friendly

Jacqui Shipanga en Jacky Gertze: Dryf Krag van vroue sokker.

As jy oor vroue sokker in Namibie praat, verskyn daar twee name ontmiddelik in jou gedagte, Jacky Gertze, die Koordineerder van die Nasionale Sokker Assossiasie (NFA) se Vroue Afdeling, en Jacqui Shipanga, die Direkteur van die NFA se Vroue Afdeling. Die laasgenoemde is ook die hoof afrigter van die drie nationale vroue sokker spanne: Onder 17, Onder 20 en die Brave Gladiators. Hierdie is name wat sinoniem is met vroue sokker in Namibie. Hierdie dinamiese paar is verantwoordelik vir die uitstekende groei van vroue sokker gedurende die afgelope twee jare.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Verontagsaming van geslagsrolle

Beide Jacky en Jacqui het tere herinneringe van moelike maar vername kinderjare, wa.t gehelp het met die vorming van die vroue wat hulle vandag is. Jacky Gertze onthou: "Ek was gereeld in moelikheid by my stiefpa wanneer ek laat huis toe gekom het na ek sokker met seuns gespeel het. Destyds het mense net aangeneem jy slaap rond net omdat jy baie tyd met seuns deurbring. Ouer mense het jou baie aangespreek as jy jou gedra het op 'n wyse wat nie van 'n meisie verwag was nie, veral as 'n nama meisie."

Jacqui Shipanga het ook min of meer dieselfde ondervindings gehad alhoewel sy met vier seuns opgegroei het wat na haar opgesien het en sy daardeur aanvaarding by seuns van haar ouderdom gekry het. "Ek is 'n tipiese tomboy, 'n meisie wat alles doen wat seuns ook doen en skaam my nie daaroor nie. Dit was baie makliker vir hulle om my te oortuig om sokker en korfbal met hulle te speel as netbal en vlugbal. Dit het nie baie oorreding gekos nie. Ek het dit geniet om sokker te speel en vuil te raak en allerhande dinge te doen wat tomboys doen. Ek het voorgegee asof ek papiere van die straat optel as mense van my buurt verbygegaan het en my uitgevang het dat ek sokker met seuns speel!"

Jacky Gertze het dit moeliker gevind om aanvaarding by die seuns te kry. "Hulle het bedreig gevoel aangesien ek baie kere sokker beter as hulle kon speel en daarom moes ek baiekeer veg om myself te verdedig." In laerskool was sy altyd by die skoolhoof aangekla omdat sy die meisies se gedragskode volgens die gemeenskap verontagsaam deurdat sy dinge gedoen he wat net seuns toegelaat was om te doen, en was dit altyd aangeneem dat enige bakleiery meerendeels deur haar veroorsaak was.

Dus het beide hul gedra volgens wyses wat nie van meisies in hul gemeenskappe verwag was nie. Hulle se hulle kon nie op enige ander wyse hul gedra het nie. Hulle was natuurlike sport liefhebbers en het met passie gespeel ten spyte van die sienswyses van die gemeenskap en familie.

Kragte saamsnoer om sokker te laat groei

Toe sy gevra is waar hulle ontmoet het, lag Jacqui Shipanga en se "op die sports gronde! Jacky het vir die Universiteit van Namibie gespeel en ek vir Windhoekse Onderwys Kollege. Ons altwee is vir die nasionale span gekies en is sedertien vriende." Die res, nes hul se, is geskiedenis.

Met hul gedeelte passie vir vroue sokker en 'n visie om dit te sien groei, het hulle besluit om iets daromtrent in Namibie te doen. "Voor 2006 was vroue sokker nie 'n ernstige kompeterende spel nie, en was net vir pret beoefen," se Jacky Gertze. So het hulle besluit om vir elk van hulle 'n spesifieke rol te vind waarvolgens vroue sokker ontwikkel kon word. Hulle het suksesvol vir Jacky Gertze ondersteun om leierskap en besluitnemings posisie te beklee in the beherende raad van die Nasionale sokker Assossiasie van Namibie. Sy het 'n Honeurs Graad in Opvoedkundige Bestuur en is ook 'n erkende FIFA koordineerder wat betrokke was in die FIFA onder 20 vroue wereld beker finale in Chilie, 'n merkwaardige prestasie inderdaad.

Jacqui Shipanga het hard gewerk om die nodige kwalifikasies en ondervindinge te behaal om as tegniese adviseur te dien. Sy het so ver gegaan en het die Internationale Meesters Graad in Bestuur, Regte en Wysbegeerte in Sport verwerf van FIFA en is sover bekend die enigste Namibier wat die kwalifikasie besit. FIFA is die wereldse beherende liggaam van sokker.

Hulle ondersteun mekaar in hul twee rolle as 'n administrateur en as 'n tegniese adviseur, Jacky en Jacqui is 'n gesoute wenspan vir die vroue sokker in Namibie.

Erken hulself as feminis

Toe Jacqui Shipanga gevra word of sy haarself as n feminis sien was haar antwoord "Natuurlik! Want ek weet nie hoe om nie een te wees nie. As my gedrag my as 'n feminis laat blyk, laat dit dan so wees." Jacky Gertze voeg by: "Wanneer jy as 'n meisie opgroei, is daar sekere dinge wat jy veronderstel is om te doen byvoorbeeld huis skoon maak. Jy moet op 'n sekere manier praat, aantrek en sosiaal verkeer. Ek het in die meeste van die gevalle misluk!"

Beide Jacky en Jacqui is genoee met die vroue wat hulle is en erken dat hulle die verwagtinge van die gemeenskap moet uitdaag. Jacqui Shipanga is baie ingenome met haar prestasie as die eerste, swart vrou wat FIFA se instrukteur in Afrika is, maar sy is ook vinnig om op te merk dat "vir my is dit nie die ideale situasie nie. Instrukteur--punt. Jy hoef nie te se dis 'n vrou nie, of swart te se nie en ook nie te se dat ek van Namibie is nie. Hierdie beskrywings beteken nie veel nie want op die ou end is jy 'n instrukteur. Hierdie tipe benamings dui daarop dat vroue nog baie ver pad moet gaan om as mans se gelyke aanvaar te word. Ons sien uit na 'n tyd waarin ons prestasies nie as uitsonderlik vir vroue gesien sal word nie.

Bemoediging van andere

Jacqui Shipanga het onlangs 'n nuwe werk begin as die nasionale bestuurder vir Sport Coaches Outreach (SCORE) Namibie, 'n nie-regerings organisasie wat deur die medium van sport kinders en jeugdiges geleenthede en waardevolle vaardighede bied om sukses van hul lewe te maak en om bydrae te lewer in hul gemeenskap. Een van SCORE se doelstellings is om vrywillige diens te bevorder, dit is iets waarmee Jacqui heelhartig saamstem en passievol is. "Ek besef dat ek baie bereik het deur as 'n vrywilliger behulpsaam te wees en om so iets terug te gee aan my gemeenskap."

Wanneer dit kom by uitdagings in sport vir vroue en meisies voel Jacqui dat daar geen ompaaie is nie. "Ons werk in 'n omgewing wat deur mans oorheers word en jy moet presies weet waar jy wil gaan, hoe jy daar sal kom, en geduldig genoeg wees om jou doelwitte te bereik."

Beide vroue benadruk die belangrikheid van opvoeding. "As ons nie die opvoeding gehad het wat ons nou het sou ons nie die erkening en respek van ons manlike kollegas vereis of gekry het nie," se Jacky Gertze.

Na 'n praatjie met hierdie twee vroue, kry jy die gevoel dat niks 'n idee of 'n beweging wie se tyd gekom het kan stop nie: en die onlangse sukses stories oor vroue sokker in Namibie dien as 'n bewys daarvan. Jacqui Shipanga en Jacky Gertze is 'n krag om mee rekening te hou in baie opsigte, en 'n inspirasie vir baie vroue en meisies in Namibie. Ons, as vroue en trotse feministe gee eerbied aan jul harde werk en pogings om vroue sokker in Namibie te bevorder.
COPYRIGHT 2009 Sister Namibia
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:PROFIEL
Author:Magenya, Deur Sheena; deur, Vertaal; Kharas, Floria
Publication:Sister Namibia
Date:Apr 1, 2009
Words:1224
Previous Article:Melissa Brandt the silent addiction: an exhibition of digital art.
Next Article:Okuholola omadhiladhilo: iigongi naakiintu Momahala Gopopepi Nondoolopa.


Related Articles
Jacqui Shipanga and Jacky Gertze: driving women's football.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters