Printer Friendly

Izole Altinci Kranial Sinir Paralizi Etyolojisinde Zona ve Diyabet Birlikteligi Olan Bir Olgu/The Isolated Abducens Nerve Palsy Occured After Postviral Infection in A Diabetic Patient.

Giris

Altinci kranial sinirin izole paralizisi degisik etyolojilere bagli pons lezyonlarinda, kafa ici basincinin arttigi durumlarda, intrakavernoz lezyonlarda, tetanozla difteri gibi asilanma sonrasinda, zona benzeri viral hastaliklarda, travma, malignite ve diyabet varliginda ortaya cikabilir (1). Zona, primer hastaligi gecirmis kisilerde, dorsal kok ganglionlarinda latent kalan virus ile organizmanin direnci arasindaki dengenin organizma aleyhine bozuldugu durumlarda sporadik olarak gorulebilen bir hastaliktir. Herpes zoster (HZ) tuttugu dermatomda ilk olarak agri ve parestezi yapar, sonra deride dokuntu olusur. Dokuntu eritemli makul ve papuller seklinde baslar, vezikuller gelisir, sonra pustullere donusur ve krutlar ortaya cikar (2, 3). Siklikla torakal, ozellikle T5-T12 arasi dermatomlari tutar (2). HZ'in kutanoz, viseral ve norolojik (postherpetik nevralji, meningoensefalit, transvers miyelit, periferik sinir paralizileri, kranyal sinir paralizileri, duyu kaybi, sagirlik, goz komplikasyonlari, kontrlateral hemipareziye neden olan granulomatoz anjiit) komplikasyonlari vardir (2, 3). Diyabetik oftalmopleji, agrili oftalmoplejinin ayirici tanisinda onemli bir yere sahiptir. 3., 4. ve 6.kranial sinirlerin izole ya da kombine felci gorulebilir (4). Bazi yayinlarda 3. kraniyal sinir felcinin, bazilarinda 6. kranial sinir felcinin en sik goruldugu ifade edilmektedir (5).

Olgu Sunumu

Alti yildir diyabetes mellitus tanisi olan 58 yasinda erkek hasta, 2 haftadir sag T5-T8 dermatomunda vezikuler lezyonlari (Sekil 1) nedeni ile zona tanisi almis olup gabapentin ve asiklovir kullanirken; 1 gundur olan cift gormesi icin acil serviste degerlendirilip hastanin onami alinarak noroloji klinigine ileri tetkik ve tedavi amacli yatirildi. Norolojik muayenesinde sag gozde disa bakis kisitliligi (Sekil 2 ve 3) ve derin tendon reflekslerinin tum odaklarda hipoaktiftiligi disinda ozellik yoktu. Rutin kan tetkiklerinde HbA1c %8,0 disinda anormal deger yoktu. Kontrastli Kranial Magnetik Rezonans (MR) (beyin sapi ince kesit), Kranial Venoz/Arterial MR Anjiografi, Servikal ve Kranial Arterlere yonelik Bilgisayarli Tomografi (BT) Anjiografi normaldi (Sekil 4). Hastanin lomber ponksiyon incelemesi icin onam alinamadigi icin beyin omurilik incelemesi yapilamadi. Goz Hastaliklari uzman hekimi tarafindan yapilan oftalmolojik muayenesinde sagda izole 6. kranial sinir paralizisi disinda ozellik saptanmadi. Asiklovir 5x800 mg/gun tedavisi 7 gune tamamlandi. Tedavi sonrasi 8. hafta kontrolunde hastanin deri lezyonlari varligi kismen devam etmekte iken, disa bakis kisitliligi tamamen duzeldi. Hastada diger nedenler dislanarak 6. kranial sinir hasarinin, diyabet ve zona birlikteligine bagli kraniyal noropati olabilecegi dusunuldu.

Tartisma

Malignite, immunsupresif ilac kullanimi ve diabetes mellitus (DM) herpes zoster (HZ) acisindan risk faktorleri olarak tanimlanmaktadir. Herpes zosterin insidansi, konak-virus iliskisine etki eden faktorler tarafindan belirlenir. Bagisiklik sistemi baskilanmis bireylerin %50'sinde gorulur. Bunlardan bir tanesi de yastir (2). Bizim olgumuz da yas ve diyabetes mellitusa sekonder gelisen immunsupresyon acisindan zona gelistirme icin risk faktorlerini tasimaktaydi. Diyabetik hastalarda 3., 4., 6. kraniyal sinir paralizileri ani-agrisiz ya da periorbitalfrontal bolgede agri ile olabilir (3). Agrisiz izole 6. kranial sinir paralizisi ile basvuran olgumuzda yapilan tetkikler sonucunda oncelikle diyabetik kranial noropati dusunuldu. Ancak bu sirada zonasi olan hastada zonaya sekonder otoimmun cevaba bagli kranial sinir paralizisi goz ardi edilmeyerek etiyolojide zona dislanamadi. Izole abdusens paralizisinin etiyolojisinde nadir sebepler grubunda 'postviral sebepler' olmasina ragmen literatur taramalarimizda olgu sunumuna rastlayamadik. Bununla birlikte nadir de olsa herpes oftalmikus olgularinda izole 6. kranial sinir paralizi gorulmektedir. Olgumuzda fasyal vezikuller olmadigindan herpes oftalmikus dusunulmedi. 6. kranial sinir felci, bircok sistemik veya norolojik hastaligin ilk ortaya cikis bulgusu olabileceginden ve bu sebeplerin bircogu tedavi edilebilir niteliklerde oldugundan, ayrintili anamnez ve muayene ile etiyolojinin belirlenmesi onemlidir. Olgularin cogunda kendiliginden veya altta yatan etiyolojik nedene yonelik tedavi yapilmasiyla siklikla duzelme olmaktadir. Nitekim vakada antiviral tedavi sonrasinda tama yakin duzelme 8.haftada gerceklesti.

Sonuc

Bu vakada izole 6. kranial sinir paralizisine neden olabilecek diyabetle birlikte postviral bir durum olan zona tartisilmistir. Herpes zoster ozellikle diyabetli hastalarda atipik bolge tutulumlari ile karsimiza cikabilir.

Hasta Onami: Yazili hasta onami bu calismaya katilan hastadan alinmistir.

Hakem Degerlendirmesi: Dis Bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir - G.A., Y.D.; Tasarim - G.A., Y.D.; Denetleme - G.A.; Kaynaklar - G.A.; Gerecler - G.A.; Veri Toplama ve/veya Isleme - G.A.; Analiz ve/veya Yorum - G.A.; Literatur Taramasi - G.A., Y.D., B.N., S.M.; Yaziyi Yazan - G.A.; Elestirel Inceleme - P.N., Y.S., A.O.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadigini belirtmislerdir.

Informed Consent: Written informed consent was obtained from the patient.

Author Contributions: Concept - G.A., Y.D.; Design - G.A., Y.D.; Supervision - G.A.; Resources - G.A.; Materials - G.A.; Data Collection and/or Processing - G.A.; Analysis and/or Interpretation - G.A.; Literature Search - G.A., Y.D., B.N., S.M.; Writing Manuscript - G.A.; Critical Review - P.N., Y.S., A.O.

Peer-review: Externally peer-reviewed. Conflict of Interest: The authors have no conflict of interest to declare.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

Kaynaklar

(1.) Yanoff M, Duker JS, eds. Ophthalmology, 3rded. Philadelphia, Mosby Elsevier, 2009.

(2.) Ozturkcan S. Herpes zoster (Zona, Gece Yanigi). Dermatoloji. Ed.Tuzun Y, Gurer MA, Serdaroglu S, Oguz O, Aksungur VL.3. baski. Istanbul, Nobel Tip Kitapevleri 2008; 607-14.

(3.) Gnann JW Jr, Whitley RJ. Clinical practice. Herpes zoster. N Engl J Med 2002; 347: 340-6. [CrossRef]

(4.) Richards BW, Jones FR Jr, Younge BR. Causes and prognosis in 4,278 cases of paralysis of the oculomotor, trochlear, and abducens cranial nerves. Am J Ophthalmol 1992; 113: 489-96. [CrossRef]

(5.) Tiffin PA, MacEwen CJ, Craig EA, Clayton G. Acquired palsy of the oculomotor, trochlear and abducens nerves. Eye (Lond) 1996; 10: 377-84. [CrossRef]

Aygul GUNES (1), Demet YILDIZ (1), Nilufer BUYUKKOYUNCU PEKEL (1), Meral SEFEROGLU (1), Neslihan PARMAK (2), Serpil YAZGAN (3), Ozge ALTINTAS (4)

(1) Bursa Yuksek Ihtisas Egitim ve Arastirma Hastanesi, Noroloji Klinigi, Bursa, Turkiye

(2) Bursa Yuksek Ihtisas Egitim ve Arastirma Hastanesi, Goz Hastaliklari Klinigi, Bursa, Turkiye

(3) Bulent Ecevit Universitesi Tip Fakultesi, Goz Hastaliklari Anabilim Dali, Zonguldak, Turkiye

(4) Kirklareli Devlet Hastanesi, Noroloji Klinigi, Kirklareli, Turkiye

Cite this article as: Gunes A, Yildiz D, Pekel Buyukkoyuncu N, Seferoglu M, Parmak N, Yazgan S et al. THE ISOLATED ABDUCENS NERVE PALSY OCCURED AFTER POSTVIRAL INFECTION IN A DIABETIC PATIENT. Bezmialem Science 2018; 6(4): 317-9.

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Ozge ALTINTAS, Kirklareli Devlet Hastanesi, Noroloji Klinigi, Kirklareli, Turkiye E-mail: dr.ozgealtintas@gmail.com

Gelis Tarihi / Received : 13.02.2017

Kabul Tarihi / Accepted : 29.05.2017

DOI: 10.14235/bs.2018.1766
COPYRIGHT 2018 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Olgu Sunumu / Case Report
Author:Gunes, Aygul; Yildiz, Demet; Buyukkoyuncu Pekel, Nilufer; Seferoglu, Meral; Parmak, Neslihan; Yazgan
Publication:Bezmialem Science
Article Type:Clinical report
Date:Oct 1, 2018
Words:1130
Previous Article:Rijid Kontrakturleri Olan Lokalize Skleroderma Tanili Bir Hastanin Rehabilitasyonu/Rehabilitation of a Localized Scleroderma Patient with Rigid...
Next Article:Successful Preoperative Treatment by Plasmapheresis of Hyperthyroidism with Hydatidiform Mole/Molar Gebelik Sonucu Gelisen Hipertiroidizm Olgusunda...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters