Printer Friendly

Insidental olarak saptanan, albendazol tedavisi sirasinda rupture olan dev kardiyak kist hidatik/Cardiac hydatid cyst; found incidentally, ruptured during albendazole treatment.

Giris

Kist hidatik, Echinococcus granulosus larvalariyla olusan zoonotik bir enfeksiyondur. En sik yerlesim yeri karaciger ve akcigerdir. Kist hidatik olgularinda kardiyak tutulum oldukca nadir gorulmekte olup larvalarin kalpte en sik yerlesim yeri sol ventrikul miyokardidir [1]. Kardiyak kist hidatikte erken tani ve tedavi hayat kurtarici olsa da hastaligin kendisi ve tedavi yontemleri yuksek komplikasyon riskine sahiptir [2-4]. Kardiyak kist hidatikte primer tedavi cerrahi olup operasyon oncesinde albendazol tedavisi onerilmektedir. Operasyona aday tum kist hidatik olgularinda albendazol tedavisi, kist boyutlarini azaltarak operasyonu kolaylastirmaktadir ancak nadiren kistte rupture yol acabildigi bilinmektedir [5, 6]. Literaturde az sayida spontan rupture kardiyak kist hidatik olgusu ve albendazol tedavisi sirasinda rupture olan pulmoner kist hidatik olgusu mevcuttur ancak albendazol tedavisi sirasinda rupture olan kardiyak kist hidatik olgusu bildirilmemistir [7]. Bu sunumda, yuksekten dusme sonucu acil servise basvuran, elde olunan toraks bilgisayarli tomograf (BT) goruntulerinde rastlantisal kardiyak kist hidatik saptanan 35 yasindaki erkek olgu anlatilmaktadir.

Olgu Sunumu

Otuz bes yasinda erkek hasta, yuksekten dusme sonucu acil servise basvurdu. Ek bir hastalik ya da yakinmasi bulunmayan hastada bilateral medial ve lateral malleol frakturu, solda distal tibiada fraktur, PA akciger grafsinde kalp boyutlarinda sol agirlikli boyut artisi izlendi (Resim 1). Intravenoz kontrast madde enjeksiyonu sonrasinda yapilan toraksin bilgisayarli tomografk tetkikinde (BT), sol kalp agirlikli yerlesmis yaklasik 10x11x8 cm boyutlu, icerisinde kiz vezikuller izlenen, tip 2 kist hidatik ile uyumlu lezyon izlendi (Resim 2). Evcil hayvan beslemedigini, hayvanlarla sik temasi olmadigini bildiren olgu, frakturlere ve kist hidatige yonelik tedavisinin planlanmasi icin ortopedi servisine yatirildi. Yatis sonrasi kardiyak manyetik rezonans (MR) goruntulemesi elde edildi. Goruntuler degerlendirildiginde kistin sol ventrikul-miyokard yerlesimli oldugu dusunuldu (Resim 3). Operasyon onerilen olguya enfeksiyon hastaliklari hekiminin onerisi ile gunde iki kez 400 mg albendazol tedavisi baslandi ve kalp damar cerrahisi servisi bulunan bir merkeze basvurmasi soylenerek taburcu edildi. Taburculuktan bir hafta sonra gogus agrisiyla dis merkez acil servisine basvuran olgunun eksitus oldugu ogrenildi. Otopsi raporunda perikardial boslukta ve sol ventrikul icerisinde kist hidatige ait vezikullerin oldugu, olumun kist hidatik rupturune bagli oldugu belirtildi.

Tartisma

Kardiyak kist hidatik, nadir gorulen yuksek komplikasyon riskine sahip bir yerlesim yeridir. Kist hidatikte cerrahi tedavi oncesi uygulanan albendazol tedavisi genelde iyi sonuclar verse de nadiren kistte rupture yol acabilmektedir. Literaturde az sayida spontan rupture kardiyak kist hidatik olgusu ve albendazol tedavisi sirasinda rupture pulmoner kist hidatik olgusu mevcuttur. Albendazol tedavisi sirasinda kardiyak kist hidatik rupturu bildirilmemistir. Kardiyak kist hidatik olgularinda operasyon oncesi verilen albendazol tedavisi, ruptur riski olusturabilecegi icin tedavi sirasinda bu olgularin yakin takibi gerekmektedir.

Hasta Onami: Yazili hasta onami bu calismaya katilan hastadan alinmistir.

Hakem Degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir - H.E.G.; Analiz ve/veya Yorum - Z.H.A.; Literatur Taramasi - T.A.; Yaziyi Yazan - H.E.G.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Kaynaklar

[1.] Dursun M, Terzibasioglu E, Yilmaz R, et al. Cardiac hydatid disease: CT and MRI findings.

AJR Am J Roentgenol 2008; 190: 226-232.

[2.] Ibn Elhadj Z, Boukhris M, Kammoun I, Halima AB, Addad F, Kachboura S. Cardiac hydatid cyst revealed by ventricular tachycardia. J Saudi Heart Assoc 2014; 26: 47-50.

[3.] Tekbas EO, Tekbas G, Atilgan ZA, Islamoglu Y, Cil H, Yazici M. Left ventricle hydatid cyst mimicking acute coronary syndrome. J Infect Dev Ctries 2012; 6: 579-583.

[4.] Shojaei E, Yassin Z, Rezahosseini O. Cardiac Hydatid Cyst: A Case Report. Iran J Public Health 2016; 45: 1507-1510.

[5.] Kurkcuoglu IC, Eroglu A, Karaoglanoglu N, Polat P. Complications of albendazole treatment in hydatid disease of lung, Eur J Cardio-Thorac Surg 2002; 22: 649-650.

[6.] Sheikhy K, Abbasidezfouli M, Daneshvar Kakhaki A, Saghebi SR, Malekzadegan A. Different and Unpredictable Clinical Outcome of Ruptured Pulmonary Hydatid Cysts. Tanaffos. 2015; 14: 217-221.

[7.] Koul P, Kanjwal M. Albendazole Induced Rupture of Pulmonary Hydatid Cysts. The Internet J Pulm Med 2005; 6: 1-3.

Hamza Eren Guzel, Turker Acar, Zehra Hilal Adibelli

Saglik Bakanligi Universitesi Izmir Bozyaka Egitim ve Arastirma Hastanesi

Sorumlu Yazar: Hamza Eren Guzel

E-posta: hamzaerenguzel@gmail.com

Gelis tarihi: 05.01.2019

Kabul tarihi: 15.02.2019

DOI: 10.5152/turkjradiol.2019.010419
COPYRIGHT 2018 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:OLGU SUNUMU
Author:Guzel, Hamza Eren; Acar, Turker; Adibelli, Zehra Hilal
Publication:Turkish Journal of Radiology
Date:Dec 1, 2018
Words:746
Previous Article:Haff kognitif bozuklukta gri cevher atrofsinin boylamsal olarak degerlendirilmesi: Voksel tabanli morfometri calismasi/Longitudinal evaluation of...
Next Article:Mandibula ve maksilla lezyonlari/Mandibular and maxillary lesions.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |