Printer Friendly

Ian y rhoi cyfle i'r ifanc gymryd rhan.

MAE gan yr Heddwas Ian Gunning 22 mlynedd o brofiad fel swyddog gyda'r Heddlu. Cafodd ei eni yn Sir y Fflint. Dechreuodd weithio yng Ngwaith Dur Shotton yn 1970.

Ymunodd x Heddlu Gogledd Cymru yn 1980.

Fel Rheolwr Bat Cymunedol (Community Beat Manager), mae Ian yn gyfrifol am gynllun o'r enw Cyfle Chwaraeon (Sporting Chance), sef ymgyrch i geisio lleihau ymddygiad anghymdeithasol yn ardal Abergele drwy gyflwyno chwaraeon i bobl ifanc lleol.

Meddai Ian: "Roedd cyflwyno'r Cynllun Bat Cymunedol yn ardal Abergele yn estyniad naturiol o gynllun sy'n cael ei ddatblygu ledled y rhanbarth canolog.

"Darperir swyddogion ar gyfer y math hwn o waith yn il gofynion unigol yr ardaoledd dan sylw."

Fel Cadeirydd Cyngor Chwaraeon Sir Ddinbych, roedd cefndir Ian yn ddelfrydol ar gyfer y cynllun Cyfle Chwaraeon.

Ef yw Prif Swyddog Clwb Nofio Treffynnon, mae'n aelod o Banel Rhanbarthol Sportlot, Cyngor Chwaraeon Cymru ac yn Gadeirydd Pwyllgor Cist Gymunedol, Cyngor Chwaraeon Cymru.

Disgrifia ei hun fel "cefnogwr brwd cadair freichiau i Manchester United a tham Rygbi'r Undeb helbulus Cymru".

'Dyw hynny ddim yn hollol wir!

Chwaraeodd Ian rygbi dros siroedd Fflint a Chonwy ac mae'n hyfforddwr cymwysedig lefel 2 i Undeb Rygbi Cymru.

Mae ymwneud x'r gymuned yn allweddol i lwyddiant Ian yn ei waith. Meddai, "Rhaid imi gadw mewn cysylltiad cyson x thrigolion yr ardal a wasanaethaf.

Drwy gymdeithasu o fewn fy ardal y deuaf i wybod am broblemau lleol, a'r rhesymau drostynt. Mae hynny o gymorth pendant i ganfod atebion.

"Wrth sefydlu perthynas dda, ac agor sianel cyfathrebu x phobl ifanc, deuthum i adnabod y rhai sydd wastad yn achosi problemau, a'r rhai sydd angen help a chefnogaeth.

"Gwn y gwahaniaeth rhwng pobl ifanc sy'n torri'r gyfraith, a'r rhai sydd mewn perygl o fynd i lawr y llwybr hwnnw.

"Drwy annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau hamdden, gallwn gyrraedd ein nod o leihau ac atal ymddygiad troseddol yn ein cymunedau."

Mae clust y Rheolwr Bat Cymunedol yn agos iawn at y ddaear. Gnyr pam fod pobl ifanc yn cael eu hudo i droseddu. Mewn ardal fel Abergele mae diweithdra, diflastod ac ynysiad cymdeithasol yn digwydd yn llawer rhy aml. Yn ei waith bob dydd mae Ian yn aml yn dyfynu geiriau Nelson Mandela: "Mae gan chwaraeon y gallu i uno pobl mewn ffordd na all yr un cyfrwng arall. Gall chwaraeon greu gobaith lle nad oes ond anobaith. Mae'n chwalu rhagfuriau. Mae'n chwerthin yn wyneb rhagfarn."

Rhaid wrth waith tam a disgyblaeth i gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae hyn yn ei dro yn rhoi'r teimlad o berthyn.

Wrth ennill, gellir ymfalchio mewn llwyddiannau a fyddai, fel arall, yn brin ym mywydau pobl ifanc. Ond rhybuddia Ian:

"Mae Gogledd Cymru ym mhell tu il i ardaloedd eraill o ran adnoddau chwaraeon. Rhaid inni greu mwy o bartneriaethau cymunedol er mwyn gwella'r ddarpariaeth chwaraeon a hamdden i bobl ifanc."

Os yw adnoddau'n gymharol brin, mae Cyfle Chwaraeon wedi cyflawni llawer iawn ers ei sefydlu. Crewyd partneriaeth Gweithredu Ieuenctid Abergele (Abergele Youth Action) rhwng yr heddlu, ysgol uwchradd, gwasanaeth ieuenctid, canolfan hamdden a Chlwb Bechgyn a Merched Cymru yn lleol. Arweiniodd y cydweithrediad at ddatblygu dull mwy strwythuredig o helaethu darpariaeth chwaraeon yn yr ardal. Fel yr eglura Ian:

"Mae'r bartneriaeth yn annog pobl ifanc i ymwneud x'i gweithgareddau. Mae ar fin dod yn gorff swyddogol, gyda'i gyfansoddiad ei hun, dan adain y corff ambarel elusennol, Clwb Bechgyn a Merched Cymru.

"Ein nod pennaf yw datblygu agweddau ac ymddygiad moesol, cymdeithasol a chyfrifol ymhlith pobl ifanc ein cymunedau lleol, gan ddarparu amrywiaeth eang o weithgareddau creadigol. Yn naturiol, bydd chwaraeon yn elfen bwysig iawn o'r gwaith."

Bydd Ian yn lledaenu ymwybyddiaeth o weithgareddau Cyfle Chwaraeon drwy siarad x rheolwyr gwasanaethau hamdden, swyddogion datblygu chwaraeon a darparwyr gwasanaethau ieuenctid.

Dengys iddynt gyfraniad pwysig ymgyrchoedd chwaraeon i'r gwaith o leihau troseddu ymhlith yr ifanc.

"Hoffwn weld sefydlu partneriaethau tebyg mewn ardaloedd eraill fel y gallant hwythau fwynhau yr un manteision, " meddai.

Wrth ganu clodydd Cyfle Chwaraeon, mae Ian yn gwneud gydag eraill yr union beth a wna gyda'i deulu ei hun. Yn briod gyda thri o blant, mae'n cynorthwyo'i ferch i ddatblygu ei thalent nofio ac yn annog ei ferch arall a'i fab bychan i fwynhau chwaraeon a hamdden, lle mae pawb ar yr un lefel. Ar Chwefror 18, aeth Ian gyda'r Arolygydd Thomson x grwp o 21 o bobl ifanc i ymweld x chae pel droed Manchester United, lle cawsant gyfle i fwynhau sesiwn ymarfer sgiliau a'u tywys o amgylch y stadiwm.

"Roedd chwech o hyfforddwyr Manchester United yn bresennol i roi llawer o gyngor buddiol am sgiliau pel droed, tra'n pwysleisio pwysigrwydd ymddwyn yn ddisgybledig ar, ac oddi ar, y cae.

Roedd yr hyfforddwyr yn wych, a'r plant wrth eu bodd. Pwy a wyr na fydd un ohonynt rywdro yn dilyn llwybr David Beckham.

Sylweddola Ian na all pawb gyrraedd yr uchelfannau hynny. Ond, i'r bobol o fewn ei ardal leol, bydd lleihau ac atal ymddygiad dinistriol o fudd i bawb - yn cynnwys troseddwyr a'r rhai sydd mewn perygl o droseddu.

CAPTION(S):

AR Y BLAEN: PC Ian Gunning, canol, efo Terry Allen, rheolwr Canolfan Hamdden Abergele, a Nayland Southorn, o Ysgol Emrys ap Iwan, a rhai o'r disgyblion
COPYRIGHT 2002 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2002 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Mar 7, 2002
Words:864
Previous Article:Penodi'r goreuon.
Next Article:Fresh look for site.


Related Articles
[0] PIGION Y DYDD.
Ochr hollol wahanol i'r geiniog; Annes Glynn yn sgwrsio ag Elen Gwynne, sy'nchwarae Susan yn y gyfres ddrama Tipyn o Stad.
Ymab afradlon yn troedio'r Cwm eto; Annes Glynn yn sgwrsio ag Arwyn Davies am `arch-ddihiryn' Cwmderi,Mark Jones.
Sgid yn Joio.
Ffermwyr yn troedio maes gwahanol am newid.
Hen ffefryn amhrisiadwy.
Byddwch yn rhan o 2012.
Annog rhagor o ddynion i fentro i fyd opera; Y CELFYDDYDAU.
EIN PLANT A'N POBL IFAINC DIOGELU A CHYFLAWNI BYWYDAU A GOBEITHION; ar y cyd a TESCO.
Pobl ifanc Malawi yn cael cyfle ar ffilm.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters