Printer Friendly

INFLUENCE OF TITANIUM DIOXIDE ACTIVATED UNDER VISIBLE LIGHT ON SURVIVAL OF MOLD FUNGI/WPLYW DITLENKU TYTANU AKTYWOWANEGO SWIATLEM WIDZIALNYM NA PRZEZYWALNOSC GRZYBOW PLESNIOWYCH.

WSTEP

Mikroklimat pomieszczen zamknietych, takich jak biura, przedszkola, szkoly i mieszkania, jest istotnym czynnikiem zdrowia ludzi i zwierzat [1]. Jedna z glownych przyczyn zlej jakosci powietrza wewnetrznego sa grzyby strzepkowe (tzw. plesnie), rozwijajace sie na pozywce z materialow budowlanych lub wchodzace w sklad kurzu. Obecnosc grzybow strzepkowych w powietrzu pomieszczen moze przyczyniac sie do rozwoju alergii, astmy oskrzelowej i innych chorob ukladu oddechowego. Ponadto niektore grzyby wydzielaja szkodliwe metabolity wtorne (mykotoksyny), ktore moga oddzialywac na zdrowie organizmow [2].

W ostatnich latach coraz wiecej uwagi poswieca sie opracowaniu efektywnych i tanich technologii umozliwiajacych skuteczne usuwanie grzybow plesniowych z pomieszczen zamknietych. Wada obecnie stosowanych filtrow i oczyszczaczy wodnych jest niepelne usuwanie grzybow z powietrza. Wydaje sie, ze wykorzystanie fotokatalizy, ktora jest zaliczana do technik zaawansowanego utleniania (advanced oxidation proces--AOP), pozwoli rozwiazac ten problem. Fotokataliza jest to proces, w ktorym pod wplywem swiatla dochodzi do przyspieszenia reakcji chemicznej przez fotokatalizator. Absorbuje on swiatlo o okreslonej dlugosci fali, a nastepnie bierze udzial w utlenieniu reagentow do ditlenku wegla i wody. W czasie reakcji ilosc i forma fo tokatalizatora nie ulegaja zmianie [3]. Najczesciej wykorzystywanym fotokatalizatorem jest odmiana anatazowa ditlenku tytanu (Ti[O.sub.2]) [4,5].

Ditlenek tytanu nalezy do grupy materialow polprzewodnikowych. W jego strukturze wyroznia sie 2 wypelnione elektronami pasma energetyczne, ktore oddziela pasmo wzbronione. W celu wybicia elektronu z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa nalezy dostarczyc energie, ktora bedzie wieksza od energii pasma wzbronionego (Eg) lub jemu rowna. Dla anatazu Eg wynosi 3,29 eV, co odpowiada promieniowaniu o dlugosci fali ([lmabda]) rownej 385 nm [3]. Dostarczona wraz z promieniowaniem energia powoduje powstanie par typu dziura ([h.sup.+])-elektron ([e.sup.-]) na powierzchni polprzewodnika. W obecnosci tlenu i wody generuja one reaktywne formy tlenu (RFT). Te indywidua chemiczne, zawierajace w swoim skladzie atomy tlenu z niesparowanym elektronem (rodniki) lub wiazania O-O, sa zdolne do uczestniczenia w reakcjach utleniania reagentow znajdujacych sie na powierzchni fotokatalizatora [5]. Do najreaktywniejszych chemicznie rodnikow powstajacych w warstwie wierzchniej ditlenku tytanu naleza rodniki hydroksylowe (O[H.sup.*]), anionorodniki ponadtlenkowe (*[O.sup.-2]) i nadtlenek wodoru ([H.sub.2][O.sub.2]).

Fotokatalitycznemu utlenianiu ulegaja zanieczyszczenia organiczne (np. alkany i ich chlorowcopochodne, kwasy, alkohole alifatyczne, aldehydy, ketony, amidy, weglowodory aromatyczne, herbicydy, pestycydy i surfaktanty) oraz niektore nieorganiczne, np. tlenki azotu (N[O.sub.x]) i siarki [4,5]. Ditlenek tytanu aktywowany swiatlem wykazuje wlasciwosci przeciwdrobnoustrojowe, ktore zostaly potwierdzone dla bakterii Gramujemnych i Gram-dodatnich (m.in. Escherichia coli, Staphylococcus aureus), drozdzy, sinic, pierwotniakow, wirusow oraz prionow [3-5]. Stwierdzono ponadto wlasciwosci przeciwgrzybowe materialow budowlanych zawierajacych w swoim skladzie Ti[O.sub.2] [6,7].

Niewielka ilosc informacji dotyczacych fotokatalitycznego usuwania grzybow plesniowych z powietrza i wody sklonila autorow niniejszej pracy do podjecia tej tematyki badawczej. W badaniach wykorzystano modyfikowany azotem ditlenek tytanu (N-Ti[O.sub.2]), charakteryzujacy sie aktywnoscia w swietle widzialnym ([lambda] = 400-700 nm), i komercyjny fotokatalizator P 25 (Aeroxide P 25, prod. Evonik, Niemcy). Celem pracy bylo okreslenie wplywu fotokatalizatorow aktywowanych sztucznym swiatlem slonecznym (UV-VIS--ultraviolet--visible spectroscopy, ultrafiolet--promienio- wanie widzialne) na grzyby plesniowe Penicillium chrysogenum i Aspergillus niger.

MATERIAL I METODY

W badaniach wykorzystano fotokatalizator modyfikowany azotem (N-Ti[O.sub.2]), otrzymany w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inzynierii Srodowiska (ITChNiIS) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie. Do uzyskania N-Ti[O.sub.2] uzyto polproduktu pobranego bezposrednio z linii produkcyjnej (przed kalcynacja), otrzymanego z Grupy Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A. w Policach. Modyfikacja polegala na wygrzewaniu polproduktu w temperaturze 100[degrees]C w obecnosci wody amoniakalnej [8]. Biobojcze wlasciwosci N-Ti[O.sub.2] porownano z wlasciwosciami komercyjnego fotokatalizatora P 25.

Dzialanie przeciwgrzybowe otrzymanego fotokatalizatora zbadano wobec grzybow plesniowych Penicillium chrysogenum i Aspergillus niger, wyizolowanych z powietrza pomieszczen mieszkalnych (kolekcja Zakladu Biotechnologii ITChNiIS ZUT). Roztwory zarodnikow grzybow przygotowano z 7-dniowych hodowli grzybow prowadzonych w temperaturze 25[degrees]C na tzw. agarze skosnym. W badaniach wykorzystywano agar z ekstraktem slodowym (MEA--malt extract agar) niemieckiej firmy Merck. Skosy z zarodnikujacymi grzybniami zalewano sterylnym plynem fizjologicznym (0,9% NaCl) i wytrzasano w wirowce laboratoryjnej przez 2 min. Stezenie zawiesiny grzybow okreslono metoda spektrofotometryczna przy dlugosci fali 550 nm. Absorbancje mierzono spektrofotometrem Spekol 11 (prod. Carl Zeiss, Niemcy). W doswiadczeniach wykorzystywano zawiesiny grzybow (fragmenty grzybni i zarodniki) o stezeniu 1,76x[10.sup.7] JTK (jednostki tworzace kolonie) x[cm.sup.-3].

Mieszaniny reakcyjne zawieraly po 5 [m.sup.3] zawiesiny grzybow (otrzymanej zgodnie z przedstawionym powyzej opisem) i odpowiedni fotokatalizator. Stezenie fotokatalizatorow wynosilo 0,01 gxd[m.sup.-3] lub 0,1 gxd[m.sup.-3]. Probowki wykonane ze szkla sodowopotasowego (transparentnego dla swiatla UV-VIS) o pojemnosci 10 [m.sup.3], zawierajace mieszaniny reakcyjne, umieszczano w odleglosci ok. 13 cm od zrodla swiatla, ktore stanowil wysokoprezny promiennik nadfioletu UV-VIS symulujacy swiatlo sloneczne (prod. ULTRA-VITALUX 230 V E27/ES, Osram 300 W, Niemcy).

W tym samym czasie wykonywano 2. serie doswiadczen. Probowki z zawiesina reakcyjna umieszczano w cieplarce pozbawionej zrodla swiatla (w ciemnosci). Wykonano rowniez eksperymenty kontrolne (w swietle i ciemnosci) dla mieszanin zawierajacych wylacznie zawiesiny grzybow. Wszystkie doswiadczenia przeprowadzono w temperaturze 25[degrees]C. Zawiesiny mieszano w sposob ciagly z szybkoscia 250 obrotow/min, stosujac mieszadla magnetyczne pokryte teflonem. Doswiadczenia prowadzono przez 1 godz., 2 godz. lub 3 godz. Z zawiesin reakcyjnych pobierano 1 [m.sup.3] i wykonywano serie rozcienczen dziesietnych. Nastepnie 0,25 ml odpowiedniego rozcienczenia umieszczano na plytkach Petriego z podlozem slodowym MEA. Plytki inkubowano w temperaturze 25[degrees]C przez 72 godz. Po uplywie tego czasu zliczano wyrosle na plytce Petriego kolonie grzybow, stosujac polautomatyczny licznik kolonii LKB 2002 (prod. POL-EKO-APARATURA, Polska). Stezenie grzybow podawano jako log JTKx[cm.sup.-3]. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, przeprowadzajac analize wariancji wykonana testem ANOVA przy poziomie istotnosci p [less than or equal to] 0,05. Do obliczen zastosowano program MS Excel 2010.

WYNIKI

Na rycinach 1. i 2. przedstawiono uzyskane w kolejnych doswiadczeniach (czas trwania: 1 godz., 2 godz. i 3 godz.) stezenia grzybow, odpowiednio, Penicillium chrysogenum i Aspergillus niger. Przedmiotem badan byly zawiesiny kontrolne (bez fotokatalizatora) i zawierajace rozne stezenia ditlenku tytanu N-Ti[O.sub.2] oraz P 25, ktore poddano dzialaniu sztucznego swiatla slonecznego UV-VIS.

Nie stwierdzono wrazliwosci badanych grzybow plesniowych na swiatlo UV-VIS. W zawiesinach kontrolnych (bez fotokatalizatorow) stezenia P. chrysogenum 1 A. niger nie ulegaly istotnym zmianom po 1 godz., 2 godz. i 3 godz. naswietlania. Ditlenek tytanu P 25 i N-Ti[O.sub.2] aktywowane swiatlem widzialnym UV-VIS wplywaly na przezywalnosc grzybow w zawiesinie. Badane grzyby plesniowe charakteryzowala rozna wrazliwosc na oba fotokatalizatory. Gatunkiem wrazliwym okazal sie Penicillium chrysogenum, a gatunkiem niewrazliwym--Aspergillus niger. Calkowita eliminacje grzybow P. chrysogenum z zawiesin osiagnieto po 3 godz. naswietlania przy zastosowaniu nizszego (0,01 gxd[m.sup.-3]) stezenia ditlenku tytanu modyfikowane- go azotem (ryc. 1).

Zwiekszenie stezenia fotokatalizatora do 0,1 gxd[m.sup.-3] nie skrocilo czasu naswietlania koniecznego do calko- witego usuniecia P. chrysogenum z zawiesiny reakcyj- nej. Na uwage zasluguje to, ze zastosowany w steze- niu 0,01 gxd[m.sup.-3] i 0,1 gxd[m.sup.-3] fotokatalizator N-Ti[O.sub.2] istotnie (przy p < 0,05) zmniejszyl stezenie tego grzyba w zawiesinie juz po 1 godz. prowadzenia procesu (ryc. 1). W tych samych warunkach istotne (przy p < 0,05) zmniejszenie stezenia A. niger w zawiesinie nastapilo dopiero po 2 godz. procesu i przy zastosowaniu wyzszego stezenia fotokatalizatora (0,1 gxd[m.sup.-3]). Pelna eliminacje A. niger z zawiesin zawierajacych N-Ti[O.sub.2] uzyskano po 3 godz. fotoaktywacji (ryc. 2).

Przyczyna obserwowanych zmian przezywalnosci badanych grzybow byl najprawdopodobniej proces fotokatalityczny. Swiadcza o tym niewielkie wahania stezenia P. chrysogenum i A. niger obserwowane w zawiesinach zawierajacych fotokatalizatory P 25 i N-Ti[O.sub.2], ktore nie byly aktywowane swiatlem UV-VIS (ryc. 3 i 4).

OMOWIENIE

Na podstawie analizy uzyskanych wynikow mozna stwierdzic, ze przezywalnosc grzybow zalezala od rodzaju, stezenia i czasu aktywacji fotokatalizatora, a takze od gatunku grzyba. W sztucznym swietle slonecznym komercyjny fotokatalizator P 25 wykazywal niska aktywnosc przeciwgrzybowa wobec zarowno P. chrysogenum, jak i A. niger. Ditlenek tytanu P 25 produkowany przez niemiecka firme Evonik nalezy do fotokatalizatorow 1. generacji. Jego fotoaktywnosc jest najwieksza w zakresie promieniowania o dlugosci fali 250-400 nm [9]. Oznacza to, ze do jego wzbudzenia moze zostac zastosowane swiatlo UVA (A = 315-400 nm). Docierajace do powierzchni Zie- mi promieniowanie sloneczne zawiera zaledwie 2-5% promieniowania UV (w tym 97% UVA), co moze bycniewystarczajace do fotoaktywacji ditlenku tytanu P 25 [3,4].

Uzyskane wyniki potwierdzaja te spostrzezenia. Aktywacja P 25 sztucznym swiatlem slonecznym spowodowala spadek przezywalnosci badanych grzybow dopiero po 3 godz. od rozpoczecia procesu fotokatywacji. Ogranicza to powaznie stosowanie P 25 w filtrach fotokatalitycznych. Przeciwny wniosek sformulowano w odniesieniu do fotokatalizatora N-Ti[O.sub.2] (ITChNiIS ZUT). Zastosowana modyfikacja polproduktu, pochodzacego z Grupy Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A. w Policach, miala na celu zwiekszenie jego aktywnosci w swietle widzialnym [8].

Z literatury wiadomo, ze domieszkowanie azotem zmniejsza prawdopodobienstwo rekombinacji w ukladzie elektron-dziura, ktory to proces wspolzawodniczy z transferem ladunkow do zaadsorbowanych na powierzchni polprzewodnika zwiazkow organicznych. Zmniejsza to wydajnosc ich utleniania [10]. Z kolei temperatura kalcynacji (obrobki termicznej) przyczynia sie do zwezenia pasma wzbronionego. Umozliwia to aktywacje fotokatalizatora swiatlem o wiekszej dlugosci fali (> 400 nm) i mniejszej energii [11].

Ditlenek tytanu modyfikowany azotem (N-Ti[O.sub.2]) mozna uznac za fotokatalizator tzw. 2. generacji. Najwazniejszym spostrzezeniem jest to dotyczace jego bardzo dobrych wlasciwosci przeciwgrzybowych przy aktywacji sztucznym swiatlem slonecznym. Wieksza efektywnosc eliminacji grzybow plesniowych przez fotokatalizatory tytanowe modyfikowane azotem i aktywowane swiatlem widzialnym potwierdzaja badania innych autorow [10,12,13]. Li i wsp. [10] badali wplyw modyfikowanych azotem fotokatalizatorow Ti[O.sub.2] na zdolnosc kielkowania znajdujacych sie w zawiesinie wodnej zarodnikow Helminthosporium maydis. W badaniach wykorzystali fotokatalizator Ti[O.sub.2] modyfikowany azotem (mocznik jako zrodlo azotu). Skutecznie hamowal on wzrost H. maydis w stezeniu 0,25 gxdm 3, tj. ok. 2,5 razy wiekszym niz stosowane w niniejszych badaniach. Z kolei Zhang i wsp. [12] stwierdzili, ze fotokatalizator Ti[O.sub.2] modyfikowany azotem i tlenkiem palladu (Ti[O.sub.2]N/PdO) jest skutecznym srodkiem biobojczym wobec Fusarium graminearum, ale dopiero w stezeniu 1 gxd[m.sup.-3].

Grzyby plesniowe charakteryzuje gatunkowa zmiennosc reakcji na proces fotokatalityczny. Uzyskane wyniki wskazuja, ze P. chrysogenum jest gatunkiem wrazliwym, natomiast A. niger--opornym. Na uwage zasluguje to, ze w niniejszej pracy zastosowano stosunkowo niskie stezenie fotokatalizatora przy bardzo wysokim stezeniu grzybow plesniowych (1,76x[10.sup.7] JTKx[cm.sup.-3]). W warunkach pomieszczen zamknietych stezenie grzybow plesniowych jest znacznie mniejsze, co pozwala wnioskowac, ze skutecznosc zastosowanego fotokatalizatora bylaby wyzsza w potencjalnym zastosowaniu w filtrach wodnych.

Biorac pod uwage przeslanki literaturowe i uzyskane wyniki badan, mozna stwierdzic, ze w warunkach stalej ekspozycji na swiatlo sloneczne bedzie mozliwe wyeliminowanie grzybow plesniowych obecnych w srodowisku czlowieka. Uzyskane wyniki zachecaja do kontynuacji badan. Rozszerzenie materialu badawczego o inne niz badane w niniejszej pracy grzyby plesniowe, a takze poznanie ich wrazliwosci na proces fotokatalityczny z zastosowaniem ditlenku tytanu (w postaci czystej i modyfikowanej), moze przyczynic sie do opracowania nowej technologii usuwania grzybow plesniowych z powietrza pomieszczen zamknietych.

WNIOSKI

Ditlenek tytanu modyfikowany azotem (N-Ti[O.sub.2]) (ITChNiIS ZUT) w stezeniu 0,1 gxd[m.sup.-3], aktywowany sztucznym swiatlem slonecznym UV-VIS moze byc skutecznym srodkiem do eliminacji plesni Penicillium chrysogenum i Aspergillus niger.

Ze wzgledu na rozna wrazliwosc grzybow na proces fotokatalityczny zasadne jest dobieranie rodzaju, steze- nia i czasu fotoaktywacji ditlenku tytanu do gatunku plesni.

https://doi.org/10.13075/mp.5893.00652

PISMIENNICTWO

[1.] Helbling A., Reimers A.: Immunotherapy in fungal allergy. Curr. Allergy Asthma Rep. 2003;3(5):447-453, https://doi. org/10.1007/s11882-003-0082-x

[2.] Balinska-Miskiewicz W.: The role of microscopic fungi in allergic diseases in children. Mikol. Lek. 2011;18(2):102-107

[3.] Foster H., Ditta I.B., Varghese S., Steele A.: Photocatalytic disinfection using titanium dioxide: Spectrum and mechanism of antimicrobial activity. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2011;90(6):1847-1867, https://doi.org/10.1007/s00253-011-3213-7

[4.] Nakata K., Fujishima A.: Ti[O.sub.2] photocatalysis: Design and applications. J. Photochem. Photobiol., C: Photochem. Rev. 2012;13:169-189, https://doi.org/10.1016/j.jphotochemrev. 2012.06.001

[5.] Carp O., Huisman C.L., Reller A.: Photoinduced reactivity of titanium dioxide. J. Prog. Solid State Chem. 2004;32(1): 33-177

[6.] Markowska-Szczupak A., Tomaszewska M., Morszczyzna A., Morawski A.W.: Studies on antifungal properties of photocatalytic paints. Przem. Chem. 2014;93(5):766-770

[7.] Chen F., Yang X., Wu Q.: Antifungal capability of Ti[O.sub.2] coated film on moist wood. Build. Environ. 2009;449(5): 1088-1093, https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2008.07.018

[8.] Mozia S., Bubacz K., Janus M., Morawski A.W.: Decomposition of 3-chlorophenol on nitrogen modified Ti[O.sub.2] photocatalysts. J. Hazard. Mater. 2012;15(203-204):128-136, https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.11.088

[9.] Ohno T., Sarukawa K., Tokieda K., Matsumura M.: Morphology of a Ti[O.sub.2] photocatalyst (Degussa, P-25) consisting of anatase and rutile crystalline phases. J. Catal. 2001;203 (1):82-86, https://doi.org/10.1006/jcat.2001.3316

[10.] Li M., Huang Q.Z., Qiu D.F., Jiao Z.J., Meng Z.H., Shi H.Z.: Study on antifungal activity of nitrogen-doped Ti[O.sub.2] nanophotocatalyst under visible light irradiation. Chin. Chem. Lett. 2010;21:117-121, https://doi.org/10.1016/jxclet.20 09.06.038

[11.] Asahi R., Morikawa T., Irie H., Ohwaki T.: Nitrogen- doped titanium dioxide as visible-light-sensitive photocat- alyst: Designs, developments, and prospects. Chem. Rev. 2014;114(19):9824-9852, https://doi.org/10.1021/cr5000738

[12.] Zhang J., Liu Y., Li Q., Zhang X., Shang J.K.: Antifungal activity and mechanism of palladium-modiefied nitrogen-doped titanium oxide photocatalyst on agricultural pathogenic fungi Fusarium graminearum. ACS Appl. Mater. Interfaces 2013;5:10953-10959, https://doi.org/ 10.1021/am4031196

[13.] Behzadnia A., Montazer M., Rashidi A., Mahmoudid Rad M.: Rapid sonosynthesis of N-doped nano Ti[O.sub.2] on wool fabric at low temperature: Introducing self-cleaning, hydrophilicity, antibacterial/antifungal properties with low alkali solubility, yellowness and cytotoxicity. Photo- chem. Photobiol. 2014;90(6):1224-1233, https://doi.org/10. 1111/php.12324

Daria Kadziolka

Paulina Rokicka

Agata Markowska-Szczupak

Antoni W. Morawski

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland Wydzial Technologii i Inzynierii Chemicznej, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inzynierii Srodowiska / / Faculty of Chemical Technology and Engineering, Institute of Inorganic Technology and Environment Engineering

Autorka do korespondencji / Corresponding author: Daria Kadziolka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydzial Technologii i Inzynierii Chemicznej, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inzynierii Srodowiska, ul. Pulaskiego 10, 70-322 Szczecin, e-mail: kadziolkadariaanna@gmail.com Nadeslano: 9 czerwca 2017, zatwierdzono: 7 wrzesnia 2017

Finansowanie / Funding: praca wykonana w ramach projektu Maestro 3 No. DEC-2012/06/A/ST5/00226 Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: prof. dr hab. inz. Antoni Waldemar Morawski.

Ten utwor jest dostepny w modelu open access na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa--Uzycie niekomercyjne 3.0 Polska / This work is available in Open Access model and licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Poland License--http://creativecommons.org/ licenses/by-nc/3.0/pl.

Caption: Fig. 1. Concentration of Penicillium chrysogenum by photocatalysis time--in control suspension without photocatalyst (K) and in suspensions with titanium dioxide activated under artificial sun light (UV-VIS): nitrogen doped (N-Ti[O.sub.2]) and commercial P 25 (Aeroxide P 25, Evonik, Germany) in varied concentrations Ryc. 1. Stezenie Penicillium chrysogenum w zaleznosci od czasu fotokatalizy--w zawiesinie kontrolnej bez fotokatalizatora (K) oraz zawiesinach z aktywowanym sztucznym swiatlem slonecznym (UV-VIS) ditlenkiem tytanu: modyfikowanym azotem (N-Ti[O.sub.2]) i komercyjnym P 25 (Aeroxide P 25, prod. Evonik, Niemcy) w roznych stezeniach

Caption: Fig. 2. Concentration of Aspergillus niger by photocatalysis time--in control suspension without photocatalyst (K) and in suspensions with titanium dioxide activated under artificial sun light (UV-VIS): nitrogen doped (N-Ti[O.sub.2]) and commercial P 25 (Aeroxide P 25, Evonik, Germany) in varied concentrations Ryc. 2. Stezenie Aspergillus niger w zaleznosci od czasu fotokatalizy--w zawiesinie kontrolnej bez fotokatalizatora (K) oraz zawiesinach z aktywowanym sztucznym swiatlem slonecznym (UV-VIS) ditlenkiem tytanu: modyfikowanym azotem (N-Ti[O.sub.2]) i komercyjnym P 25 (Aeroxide P 25, prod. Evonik, Niemcy) w roznych stezeniach

Caption: Fig. 3. Concentration of Penicillium chrysogenum by process time--in control suspension without photocatalyst (K) and in suspensions with titanium dioxide not light activated: nitrogen doped (N-Ti[O.sub.2]) and commercial P 25 (Aeroxide P 25, Evonik, Germany) in varied concentrations Ryc. 3. Stezenie Penicillium chrysogenum w zaleznosci od czasu procesu--w zawiesinie kontrolnej bez fotokatalizatora (K) oraz zawiesinach z nieaktywowanym swiatlem ditlenkiem tytanu: modyfikowanym azotem (N-Ti[O.sub.2]) i komercyjnym P 25 (Aeroxide P 25, prod. Evonik, Niemcy) w roznych stezeniach

Caption: Fig. 4. Concentration of Aspergillus niger by process time--in control suspension without photocatalyst (K) and in suspensions with titanium dioxide not light activated: nitrogen doped (N-Ti[O.sub.2]) and commercial P 25 (Aeroxide P 25, Evonik, Germany) in varied concentrations Ryc. 4. Stezenie Aspergillus niger w zaleznosci od czasu procesu--w zawiesinie kontrolnej bez fotokatalizatora (K) oraz zawiesinach z nieaktywowanym swiatlem ditlenkiem tytanu: modyfikowanym azotem (N-Ti[O.sub.2]) i komercyjnym P 25 (Aeroxide P 25, prod. Evonik, Niemcy) w roznych stezeniach
COPYRIGHT 2018 Nofer Institute of Occupational Medicine
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:PRACA ORYGINALNA
Author:Kadziolka, Daria; Rokicka, Paulina; Markowska-Szczupak, Agata; Morawski, Antoni W.
Publication:Medycyna Pracy
Article Type:Report
Date:Jan 1, 2018
Words:2817
Previous Article:ASSESSMENT OF WORK ENVIRONMENT VS. FEELING OF THREAT AND AGGRAVATION OF STRESS IN JOB OF A HIGH RISK--AN ATTEMPT OF ORGANIZATIONAL INTERVENTION/...
Next Article:CHRONIC KIDNEY DISEASE THE RELEVANT INFORMATION FOR AN OCCUPATIONAL PHYSICIAN/ PRZEWLEKLA CHOROBA NEREK ISTOTNE INFORMACJE DLA LEKARZA MEDYCYNY PRACY.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |