Printer Friendly

Hiliaeth, eithafiaeth ac erlid.

[bar] r wythnos hon dw i wedi teimlo fel tasen i wedi mynd trwy'r felin yn un o raglenni Who Do You Think You Are?, a hynny wrth ddarllen llyfr Yr Erlid am hanes fy nheulu.

Ma' siw r y bydd llawer yn meddwl pwy yn y byd ydyn ni'n feddwl ydyn ni yn cyhoeddi llyfr am hanes ein teulu. Ond ma' gwaith fy wncwl yn mynd trwy pob math o lythyrau, dyddiaduron a dogfennau teuluol wedi bod yn rhyfeddol gan ddod -- hanesion dirdynnol o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Fel dywedodd Heini yn y lansiad nos Wener diwethaf, llwyddiant y rhaglen Ar y Tren i Ravensbruck fu'r hwb terfynol i gyflwyno'r stori i gynulleidfa ehangach. A thrip i Berlin, Wittenberg a Ravensbruck a agorodd fy llygaid i'r hyn ddioddefodd fy hen fam-gu, Kaethe Levin (a newidiodd ei chyfenw i Lediene er mwyn cuddio ei thras Iddewig) yng ngwersyll Ravensbruck ym misoedd olaf 1944.

Ond stori ei gwr, fy hen dad-cu, Paul Bosse, oedd yr agoriad llygad mwya i fi yn Yr Erlid. Roedd Paul Bosse yn Almaenwr allai olrhain ei dras n'l i'r 17eg ganrif. Roedd hefyd yn llawfeddyg galluog y'i derbyniwyd i fod yn feddyg i gynorthwyo rhedwyr sbrint yr Almaen yng Ngemau Olympaidd 1936. Ond flwyddyn yn gynharach mi ddigwyddodd damwain mewn ffatri ffrwydron yn Reinsdorf, ychydig filltiroedd o'i gartref a'i ysbyty yn Wittenberg, ac mi ddaeth hyn yn rhyw fath o waredigaeth rhag yr erlid ar ei deulu Iddewig. Bu farw dros 100 o bobl yn y danchwa ond achubodd Paul ddegau o fywydau, ac yn sgil hyn cafodd ei longyfarch gan Hitler ei hun (a daeth Himmler a Goebbels i ysgwyd ei law hefyd). Cafodd addewid bersonol ganddo na fyddai ei deulu'n cael ei erlid.

Doedd fawr o goel ar eiriau Hitler, wrth gwrs, ac yn fuan diswyddwyd Paul oherwydd ei gysylltiadau Iddewig. Ond un o'r pethau difyr yn y gyfrol yw llythyr gan Paul Bosse at Goebbels - apel bersonol ato yn crynhoi ei holl aberth dros ei wlad, o ymladd a chael ei anafu yn y Rhyfel Byd Cyntaf i'w waith meddygol arloesol allai fod o help mewn sefyllfa o ryfel.

Ond ddaeth dim o'r apel. Ac er iddo gael rhyddid cymharol tan 1944 i redeg ei glinig ei hun, bu'r ymgais ar fywyd Hitler yn 1944 yn sbardun i garcharu ac erlid ei deulu, nes iddo golli ei wraig ac i aelodau eraill o'i deulu gael eu carcharu, ac er iddo yntau geisio parhau --'i waith meddygol ar 'l y rhyfel, roedd yn gysgod o'r dyn a fu.

Gwasgarwyd y teulu dros Ewrop a thu hwnt - a fy lwc i yw i Kate, merch Paul, ddianc i Loegr ac yna i'r Rhondda cyn y rhyfel, a dysgu Cymraeg, i'n hatgoffa ni fel teulu i roi manion bywyd ar raddfa Ravensbruck.

Roedd hi'n bleser bod yn y lansiad nos Wener yn Nhy Tawe a gweld cymaint o ddiddordeb yn y llyfr tu fas i'r teulu.

Ac ma' siwr fod yr hanes yn magu mwy o ddiddordeb ynom ni yn hanes yr Almaen ac Ewrop. A falle i ofidio am rai datblygiadau o dan y wasgfa economaidd bresennol. Fis nesa mae 'na gyfarfod yn Nenmark o fudiadau eithafol asgell dde sy'n cael ei ddisgrifio fel "Counter Jihad", a digon posib y bydd 'na fudiad newydd o'r enw'r "European Defence League" i ddechrau pennod newydd mewn eithafiaeth asgell dde yn Ewrop. A fydd yn ddechrau ar grwpiau tebyg i'r hyn a welwyd yn y 1930au? Pwy a w yr? Ond os chwalith yr Undeb Ewropeaidd, does wybod pa fath o eithafiaeth, hiliaeth ac erlid sydd rownd y gornel.

e-bost: lefigruffudd@yahoo.co.uk

CAPTION(S):

Paul Bosse yn ysgwyd llaw Adolf Hitler
COPYRIGHT 2012 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Mar 3, 2012
Words:616
Previous Article:DIGITAL; We've scoured the digital and satellite channels to pick five unmissable shows.
Next Article:Hunllef ''.

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters