Printer Friendly

Hen westy yn llawn cymeriad a hanes.

Ers Oes Fictoria, mae Llandudno wedi bod yn llawn o westai o bob math. Dyma ail erthygl gan Gareth Pritchard yn edrych ar hanes un go arbennig, y Craigside Hydro YM 1959, penderfynwyd troi neuaddau tennis dan do gwesty'r Craigside Hydro, Llandudno yn theatr gyda'r enw 'The New Stadium.'.

Ond y bwriad oedd cyflwyno sioeau ar rew, ac ar Orffennaf 11eg., 1959, agorwyd yu theatr gyda gorymdaith o'r pier at y theatr gyda bwch gafr a band yn arwain.

Yn digwydd bod, roeddwn i'n gwneud gwasanaeth milwrol gorfodol yn RAF Fali ar y pryd, a chefais f 'anfon gyda nifer arall, dan brotest, i gymryd rhan yn y syrcas! Rhaid cyfaddef i ni fwynhau'r profiad erbyn gweld y sioe.

Yn ol yr adroddiad yn y wasg ar y pryd roedd yn sioe arbennig o dda (gweler y lluniau ar dudalen 28). Honnwyd bod y cwmni wedi perfformio ar draws y byd, a'u bod newydd ddychwelyd o Moscow.

Byr iawn fu oes y theatr, ac ar ddechrau'r saithdegau dechreuodd Cwmni Hotpoint gynhyrchu peiriannau glanhau a smwddio ar y safle. Yna, cymerwyd y safle gan Gwmni Ceir Automobile Palace oedd a modurdai yng Nghraig-ydon, Bae Penrhyn (Y Links),Llanfair Pwllgwyngyll, Llandrindod a lleoedd eraill, i storio ceir.

DIRGELWCH Y TWNNEL Yn y llun ar y dde fe welwch dy a elwir heddiw yn 'Rockeries'. Ers talwm dyma ble roedd hen Ffermdy Bryn y Bia. Dywedir bod twnnel o gefn y ffermdy tuag at y traeth ger Trwyn y Fuwch.

Yn hanes 'Gwasg Argraffu Gudd Rhiwledyn' ar Wicipedia mae son bod yr argraffwyr wedi diflannu o'r ogof ble roeddynt newydd argraffu 'Y Drych Cristianogawl' (yn anghyfreithlon). Efallai, bod hyn yn esbonio sut y llwyddodd y rhain i ddianc. Os yw'r honiad yn wir, mae'n debygol bod y twnnel yn mynd o dan ein gardd ni!

Y DYMCHWEL Yna, penderfynwyd gwerthu'r cyfan yn cynnwys y gwesty a'r pafiliwn ac fe ddymchwelwyd y gwesty ym 1974.

Y 'Winsford Demolition Company' | Gareth Pritchard, ac ar y chwith, y Rockeries gafodd y gwaith o'i ddymchwel yr adeilad a hynny wedi i dros 3000 o eitemau gael eu gwerthu mewn ocsiwn a gynhaliwyd dros nifer o ddyddiau.

Cymerodd y gwaith dros dri mis i'w gwbwlhau gan eu bod yn ceisio ail-gylchu popeth oedd yn bosib.'.

* Prynwyd y safle gan Awdurdod Tir Cymru a'i rannu'n dri safle. Coxon oedd datblygwr y rhan ar lan y mor (Ael y Bryn). Cymrodyr Hiraethog (Berwyn Evans o Lansannan a Dennis Jones o Ruthun) oedd yn gyfrifol am adeiladu naw ty y yn Rhiwledyn ar ochr y ffordd, a thipyn o frwydr fu hi hefyd cyn i'r enw gael ei dderbyn gan rai o gynghorwyr gwrth-Gymreig Cyngor Tref Llandudno.

Roeddwn yn digwydd bod yn aelod o'r Cyngor Tref bryd hynny, ynghanol yr helynt, a llwyddais, coeliwch neu beidio, i gael fy enw mewn stori yn y 'News of the World' o bob papur, fel un oedd yn protestio! Wrth lwc, gan Gyngor Aberconwy yr oedd y gair olaf bryd hynny. R.P. Roberts ddatblygodd Rhodfa'r Graig.

COPYRIGHT 2018 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Feb 7, 2018
Words:503
Previous Article:Pwy fu'n byw yn y bwthyn hwn tybed?
Next Article:Polish president to sign Holocaust law; MOVE STRAINS U.S. RELATIONS.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters