Printer Friendly

Browse Han (Chinese people) topic

Health aspects subtopic

Articles

1-24 out of 24 article(s)
Title Author Type Date Words
A Rare Missense Variant in Telomerase Reverse Transcriptase is Associated with Idiopathic Pulmonary Fibrosis in a Chinese Han Family. Zheng, Chun-Ming; Zhan, Xi; Yang, Yuan-Hua; Jiang, Tao; Ye, Qiao; Lu, Yong Report Sep 20, 2018 3225
Lack of association between NeuroD1/D6 gene polymorphism and heroin dependence in Han-chinese male population. Tsou, Chang-Chih; Ho, Pei-Shen; Lin, Chun-Long; Huang, San-Yuan Report Sep 1, 2018 3918
IL1F7 Gene Polymorphism Is not Associated with Rheumatoid Arthritis Susceptibility in the Northern Chinese Han Population: A Case-Control Study. Zhang, Xiao-Ying; Zuo, Yu; Li, Chun; Tu, Xin; Xu, Hu-Ji; Guo, Jian-Ping; Li, Zhan-Guo; Mu, Rong Report Feb 1, 2018 3444
Variants in the Promoter Region of HLA-DQA1 were Associated with Idiopathic Membranous Nephropathy in a Chinese Han Population. Qin, Xiao-Song; Liu, Jian-Hua; Lyu, Guan-Ting; Peng, Meng-Le; Yang, Fu-Ning; Qin, Dong-Chun; Li, Yon Report Jul 20, 2017 3716
Peripheral SLC6A4 gene expression in obsessive-compulsive disorder in the Han Chinese population. Wang, Xuemei; Zhao, Qing; Chen, Wen; Yu, Shunying; Wang, Zhen; Xiao, Zeping Report Jun 1, 2017 4887
The Association of Chemokine Gene Polymorphisms with VKH and Behcet's Disease in a Chinese Han Population. Huang, Yang; Yu, Hongsong; Cao, Qingfeng; Deng, Jing; Huang, Xinyue; Kijlstra, Aize; Yang, Peizeng Report Jan 1, 2017 5253
Genetic Variant of Kalirin Gene Is Associated with Ischemic Stroke in a Chinese Han Population. Li, Hong; Yu, Shasha; Wang, Rui; Sun, Zhaoqing; Zhou, Xinghu; Zheng, Liqiang; Yin, Zhihua; Zhang, Xi Report Jan 1, 2017 6516
Association of Polymorphisms of the Receptor for Advanced Glycation Endproducts Gene with Schizophrenia in a Han Chinese Population. Fu, Jiawu; Zuo, Xiang; Yin, Jingwen; Luo, Xudong; Li, Zheng; Lin, Juda; Zhao, Bin; Ma, Guoda; Li, Ke Report Jan 1, 2017 5526
Genetic Variants in the Hedgehog Interacting Protein Gene Are Associated with the FEV1/FVC Ratio in Southern Han Chinese Subjects with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Zhang, Zili; Wang, Jian; Zheng, Zeguang; Chen, Xindong; Zeng, Xiansheng; Zhang, Yi; Li, Defu; Shu, J Report Jan 1, 2017 6711
Positive Association between ANKRD55 Polymorphism 7731626 and Dermatomyositis/Polymyositis with Interstitial Lung Disease in Chinese Han Population. Li, Liubing; Chen, Si; Wen, Xiaoting; Wang, Qian; Lv, Guanting; Li, Jing; Yang, Funing; Zhang, Fengc Report Jan 1, 2017 5739
Complex Segregation Analysis Provides Evidence for Autosomal Dominant Transmission in the Chinese Han Families with Ankylosing Spondylitis. Jiang, Yutong; Lv, Qing; Rao, Shaoqi; Liao, Zetao; Zhang, Pingping; Yang, Mingcan; Li, Qiuxia; Cao, Report Jan 1, 2017 4403
CD36 Gene Polymorphisms Are Associated with Intracerebral Hemorrhge Susceptibility in a Han Chinese Population. Gong, Qiu-Wen; Liao, Mao-Fan; Liu, Liang; Xiong, Xiao-Yi; Zhang, Qin; Zhong, Qi; Zhou, Kai; Yang, Yu Report Jan 1, 2017 5494
Rs46522 in the Ubiquitin-Conjugating Enzyme E2Z Gene Is Associated with the Risk of Coronary Artery Disease in Individuals of Chinese Han Population with Type 2 Diabetes. Lu, Difei; Huang, Jia; Ma, Xiaowei; Gu, Nan; Zhang, Junqing; Zhang, Hong; Guo, Xiaohui Report Jan 1, 2017 3652
Association between STK11 Gene Polymorphisms and Coronary Artery Disease in Type 2 Diabetes in Han Population in China. Ma, Xiaowei; Bai, Ge; Lu, Difei; Huang, Linjuan; Zhang, Jianwei; Deng, Ruifen; Ding, Shan; Gu, Nan; Report Jan 1, 2017 4736
Association between Two Resistin Gene Polymorphisms and Metabolic Syndrome in Jilin, Northeast China: A Case-Control Study. Fu, Yingli; Yu, Yaqin; Wu, Yanhua; You, Yueyue; Zhang, Yangyu; Kou, Changgui Report Jan 1, 2017 5202
Association between Cullin-3 Single-Nucleotide Polymorphism rs17479770 and Essential Hypertension in the Male Chinese Han Population. Li, Jin; Hu, Jing; Sun, Rong; Zhao, Yongpan; Liu, Heping; Li, Jian; Shi, Lei; Zhao, Shujin Report Jan 1, 2017 4822
The Impact of tagSNPs in CXCL16 Gene on the Risk of Myocardial Infarction in a Chinese Han Population. Xu, Shun; Cheng, Jie; Cai, Meng-yun; Liang, Li-li; Cen, Jin-ming; Yang, Xi- li; Chen, Can; Liu, Xing Report Jan 1, 2017 4995
Manometric Measurement of the Sphincter of Oddi in Patients with Common Bile Duct Stones: A Consecutive Study of the Han Population of China. Feng, Yadong; Zhang, Jie; Jiao, Chunhua; Zhu, Hong; Cheng, Wenfang; Xu, Shunfu; Xiao, Bin; Ni, Jinli Report Jan 1, 2017 3796
Association between Common Genetic Variants and Polycystic Ovary Syndrome Risk in a Chinese Han Population. Sun, Ying; Yuan, Yi; Yang, Hua; Li, Jingjie; Feng, Tian; Ouyang, Yongri; Jin, Tianbo; Liu, Ming Report Dec 1, 2016 3748
Association Between Dentin Matrix Protein 1 (rs10019009) Polymorphism and Ankylosing Spondylitis in a Chinese Han Population from Shandong Province. Liu, Jian-Min; Cui, Ya-Zhou; Zhang, Geng-Lin; Zhou, Xiao-Yan; Pang, Jing-Xiang; Wang, Xue-Zheng; Han Report Jun 1, 2016 5906
The serotonin transporter gene (triallelic 5-HTTLPR polymorphism) may associate with male depression in Han Chinese population. Ho, Pei-Shen; Chen, Chih-Lun; Chang, Chuan-Chia; Chang, Hsin-An; Yeh, Yi-Wei; Liang, Chih-Sung; Yen, Report Mar 1, 2016 5268
Effect of Aldehyde Dehydrogenase 2 Gene Polymorphism on Hemodynamics After Nitroglycerin Intervention in Northern Chinese Han Population. Xia, Jia-Qi; Song, Jie; Zhang, Yi; An, Ni-Na; Ding, Lei; Zhang, Zheng Report Feb 1, 2015 3833
Single nucleotide polymorphisms predisposing to asthma in children of Mauritian Indian and Chinese Han ethnicity. Ramphul, K.; Lv, J.; Hua, L.; Liu, Q.H.; Fang, D.Z.; Ji, R.X.; Bao, Y.X. Report May 1, 2014 2516
Ethnic differences in microRNA-375 expression level and DNA methylation status in type 2 diabetes of Han and Kazak populations. Chang, Xiangyun; Li, Siyuan; Li, Jun; Yin, Liang; Zhou, Ting; Zhang, Chen; Chen, Xuan; Sun, Kan Report Jan 1, 2014 2810

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |