Printer Friendly

Hans Straver, Vensters op de Molukse geschiedenis, 1450-1950.

Hans Straver, Vensters op de Molukse geschiedenis, 1450-1950. Utrecht: Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers, 2011, 192 pp. ISBN 978.90.76729.59.6. Prijs 22,50[euro].

Het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers (LSEM) publiceerde sinds 1988 een groot aantal uitgaven dat vooral voor onderwijsdoeleinden en voor specialisten belangrijke informatie bevatten over de specifieke positie en identiteit van de Molukkers in Nederland. Daarnaast zijn er ook uitgaven voor een groter publiek. Vensters op de Molukse geschiedenis, 1450-1950, waarmee Hans Straver (1947) een jarenlang dienstverband bij het LSEM afsluit, past hierin. Het is een ambitieuze poging de geschiedenis van de Molukkers in de Indische archipel tot de dekolonisatie te beschrijven voor vooral jongeren en voor onderwijsdoeleinden. Straver sluit aan bij de 'vensters' zoals gevolgd in het geschiedenisonderwijs en verschaft in zes chronologische hoofdstukken de hoofdlijnen van de Molukse geschiedenis. Het zijn een aantal grote thema's die telkens terugkeren: de wedloop en strijd van de Europese koloniale machten om de controle van de specerijen; het herhaalde Molukse verzet tegen deze controle, dat door de VOC vaak kon worden gebroken door gebruik te maken van de interne islamitisch-christelijke tegenstellingen; de twintigsteeeuwse tegenstelling tussen nationalisme op landelijke en op regionale basis, met als resultaat de proclamatie van de Republik Maluku Selatan (RMS) in 1950. Deze overzichten zijn beknopt en als gevolg daarvan nogal opsommend. Daarnaast worden de vensters ingevuld met twintig biografieen van Molukse historische figuren--van Kolano Gurabesi (eind vijftiende eeuw) tot Chris Soumokil (1905-1966). Straver veroorlooft zich hierbij de nodige vrijheid door de vele blinde vlekken in de levensloop van deze mannen zelf in te vullen en bijvoorbeeld ook uitvoerige dialogen letterlijk neer te schrijven. De detaillering hierbij contrasteert nogal met de eerder verschafte hoofdlijnen.

Stravers aanpak verlevendigt het geschiedverhaal, maar past naar mijn oordeel niet in een boek met de door hem uiteengezette doeleinden. De selectie voor de biografische portretten is overigens breed--van lokale heersers die botsten met de VOC tot politici pro en contra de RMS. De kans een vrouw op te nemen liet Straver liggen. Martha Christina Tiahahu (overleden 1818), in het huidige Indonesie opgenomen in het pantheon van Nationale Helden, kreeg een bladzijde, maar geen portret. Het boek is zeer verzorgd uitgegeven en bevat talloze illustraties, veelal in kleur.

COPYRIGHT 2012 Brill Academic Publishers, Inc.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Korte signaleringen
Author:Poeze, Harry A.
Publication:Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania
Article Type:Book review
Date:Jan 1, 2012
Words:368
Previous Article:Menno Witteveen, Antonio van Diemen: De opkomst van de VOC in Azie.
Next Article:Marjolein van den Dries en Arnold Carmiggelt, Delfshaven: een VOC-werf opgegraven.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |