Printer Friendly

Hanes Llandudno yn plesio'n arw.

WEDI bod wrth fy modd yn ddarllen hanes Llandudno yn y Daily Post [6/9/17].

Cefais i fy ngeni yn Ysbyty Llandudno, ac yr oeddem ni fel teulu yn byw yn Craig y Don.

Yr oedd Alex Munro yn byw yn yr un stryd a ni yn Meadow Gardens. Yr oedd yn ddyn caredig iawn a bob amser yn barod i helpu bobol.

Yr oedd cael mynd i'r 'Happy 'Valley' yn fraint, yn enwedig yn y prynhawn. Yr oedd bob amser cynulleidfa dda yno.

Yr oedd yn braf gweld gymaint o bobol yn eistedd ar y glaswellt yn mwynhau yr heulwen.

Yr wyf yn cofio Eisteddfod Llandudno yn 1963 ar y caeau ym Modafon. Yr oedd y Capel yr oeddwn i yn mynd iddo ar draws y ffordd i'r cae. Erbyn hyn mae wedi ei gau, ac wedi cael ei droi i fod yn dy. y.

Cawsom lawer o hwyl fel plant hefo Codman. Plant wrth ei bod, mae'n dal i fynd wrth ymlaen wrth ymyl y pier rwan.

Piti fod y Band wedi gorffen. Yr oedd y seti i gyd wedi ei llenwi ar nos Sul, a Robin Williams yn arwain y Band. Yr oedd John Morava yn arwain cyngerdd ar brynhawn dydd Sul ar y pier. Wrth gwrs yr oedd llong yn mynd dwy waith yr wythnos i Ynys Manaw, ac yn dod yn ol hefo 'Kippers.'.

Llawer o ddiolch am yr atgofion. Betiwyn Edwards, Llandrillo yn Rhos

COPYRIGHT 2017 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Sep 20, 2017
Words:241
Previous Article:All hail the nails; KATIE WRIGHT has four easy ways to tap into the season's magical manicures.
Next Article:Ymwelydd annisgwyl.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters