Printer Friendly

Haar kamer, laat jare sestig.

Mnemorotika

  1. Haar kamer, laat jare sestig

  don't forget to remember me
  het die platespeler eers gepleit

  kolliehonde
  hulle stom blawwe bont ballonne
  baljarend op die muurpapier

  'n egte
  syig sluimerend
  wat op die bedmat sug

  geel sonne en blomme op die bedsprei
  waaroor haar bene arms skouers somer skryf

  it's only words tremelo die popgroep daarop uit

  teen die ruite lonk die blouoog-swembad groot
  goue lokke oorval die kussing
  omraam an everlasting smile

  en haar miniroksoom hoer
  haar skouerbandjies los
  haar rondings strelend om
  veerbeel hy hom

  toe die venster knipper
  met haar pa se skaduwee

  eenkant
  op die ottoman
  bly 'n jongman oorgeleun nog sit

  sy uiteindelike woorde kramp en tjank vergeefs
  soos dromende honde
COPYRIGHT 2003 Literator Society of South Africa
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2003, Gale Group. All rights reserved. Gale Group is a Thomson Corporation Company.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Odendaal, Bernard
Publication:Literator
Article Type:Poem
Date:Aug 1, 2003
Words:117
Previous Article:To be.
Next Article:2. Piekniek, miskien 1971.


Related Articles
Vrouekarakters in enkele prosawerke van C.M. van den Heever. (Research Articles).
Ongekarteerde Afrikaanse literatuur word verken.
Johannes Kerkorrel.
Dianne Hubbard: sy werk om landswette meer toepaslik en toeganklik vir vroue te maak.
Oorgehaal vir verandering.
Neshani Andreas: 'n passie vir skryf.
Natasha Tibinyane--'n vrou wat haar stem laat hoor.
Die Afrikaanse poesie sedert die 1980's ondenkbaar sonder Hambidge.
Die skilder.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |