Printer Friendly

HEALTH CRITERIA AND SCOPE OF WORKERS' PERIODIC HEALTH CHECK-UPS FOR SELECTED TYPES OF WORK AND EXPOSURE FACTORS--NOFER INSTITUTE OF OCCUPATIONAL MEDICINE GUIDELINES/KRYTERIA ZDROWOTNE I ZAKRES BADAN PROFILAKTYCZNYCH DLA WYBRANYCH RODZAJOW PRAC I CZYNNIKOW NARAZENIA--WYTYCZNE INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY W LODZI.

WSTEP

Badania profilaktyczne pracownikow, o ktorych mowa w Kodeksie pracy [1], to jedno z zadan sluzby medycyny pracy bedace czescia profilaktycznej opieki zdrowotnej. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o sluzbie medycyny pracy [2] jest to ogol dzialan zapobiegajacych powstawaniu i szerzeniu sie niekorzystnych skutkow zdrowotnych, ktore w sposob bezposredni lub posredni maja zwiazek z warunkami albo charakterem pracy. Badania profilaktyczne sa przede wszystkim regulowane Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie pracy [3]. Powyzszy akt prawny w niezmienionej formie (poza malymi wyjatkami uwzglednionymi w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie pracy [4]) obowiazuje juz ponad 20 lat. W tym czasie na wielu stanowiskach pracy pojawily sie nowe czynniki szkodliwe, uciazliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, dla ktorych nie okreslono dotad standardu badania profilaktycznego. Jednoczesnie zostaly takze znacznie zliberalizowane kryteria zdrowotne dla kierowcow i osob ubiegajacych sie o uprawnienia do prowadzenia pojazdow silnikowych. Zmiany te, doswiadczenia wlasne autorow, uwagi i problemy zglaszane przez lekarzy sprawujacych opieke profilaktyczna i pracodawcow oraz analiza pismiennictwa zwiazanego z ochrona zdrowia pracujacych w innych krajach stworzyly koniecznosc ujednolicenia i uaktualnienia wytycznych dotyczacych wymagan zdrowotnych dla wybranych rodzajow prac, pierwotnie opublikowanych w 2009 roku przez Instytut Medycyny Pracy (IMP) w Lodzi w monografii Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych [5].

Zakres i czestotliwosc badan profilaktycznych

Zgodnie z obowiazujacymi standardami badanie profilaktyczne sklada sie z badania ogolnolekarskiego oraz konsultacji specjalistycznych i badan pomocniczych, ktorych zlecenie przy pewnych narazeniach jest obligatoryjne lub wynika ze wskazan lekarskich. W niniejszej pracy w tabeli 1 opisano zakres i czestotliwosc badan lekarskich dla szeregu nowych czynnikow srodowiska pracy: fizycznych, chemicznych, biologicznych, a takze zwiazanych ze sposobem wykonywania pracy, ktore nie sa ujete w aktualnie obowiazujacych przepisach prawa. Te ostatnie sprawialy duze trudnosci interpretacyjne zarowno pracodawcom, jak i lekarzom, dlatego w pracy uwzgledniono m.in. takie pozycje jak zakres obowiazkow na stanowiskach zwiazanych z kierowaniem pojazdami, prace zwiazane z poslugiwaniem sie bronia palna, narzedziami, obsluga maszyn, urzadzen i poruszajacych sie poza drogami publicznymi pojazdow mechanicznych.

Aktualne stanowisko IMP wylacza powyzsze czynnosci zawodowe z "prac wymagajacych pelnej sprawnosci psychoruchowej", o ktorych mowa w zalaczniku nr 1 do ww. rozporzadzenia [3]. Za takim podejsciem przemawialy wspomniane trudnosci interpretacyjne, a takze brak definicji "prac wymagajacych pelnej sprawnosci psychoruchowej" oraz standardow dla wykonywania testow sprawnosci psychoruchowej. Niemniej o fakcie zaliczenia wykonywanej przez pracownika pracy do opisywanej wyzej pozycji czynnosci zawodowych decyduje lekarz, po dokonaniu dokladnej analizy sposobu wykonywanej pracy oraz wystepujacych na tym stanowisku czynnikow szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, badz robi to pracodawca, okreslajac w skierowaniu na badanie lekarskie wykonywana prace jako "wymagajaca pelnej sprawnosci psychoruchowej".

Nalezy pamietac, ze w przypadku wykonywania niektorych prac wymagajacych dodatkowych uprawnien przy orzekaniu o braku lub istnieniu przeciwwskazan zdrowotnych do pracy nalezy korzystac czesto z kilku przepisow prawa, w ktorych zostaly ustanowione minimalne normy predyspozycji fizycznych i psychicznych, standardy dotyczace sposobu oceny niektorych ukladow/narzadow oraz czestotliwosc badan. Ponadto zgodnie z przepisami prawa lekarz przeprowadzajacy badania profilaktyczne korzysta z zalecen dotyczacych postepowania lekarskiego w stosunku do pracownikow poddanych okreslonym narazeniom, upowszechnianych przez instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy, a w odniesieniu do osob zatrudnionych w transporcie kolejowym takze przez Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej [3].

Kryteria zdrowotne

Decyzja lekarska o braku badz istnieniu przeciwwskazan zdrowotnych do pracy, wydana na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego, powinna uwzgledniac jednolite dla wszystkich pracownikow kryteria zdrowotne. W drugiej czesci niniejszej pracy przedstawiono opracowane przez autorow minimalne kryteria zdrowotne dla narzadu wzroku i sluchu dla wybranych, najczesciej spotykanych rodzajow prac. Zestawiono je w tabeli 2. Czynnosci zawodowe, dla ktorych zostaly opracowane ponizsze wytyczne, to:

* praca na stanowisku kierowcy, podlegajacemu badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym, kierowanie tramwajem, kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewozacym wartosci pieniezne [6];

* wykonywanie czynnosci instruktora osob ubiegajacych sie o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, egzaminatora sprawdzajacego kwalifikacje do uzyskania prawa jazdy oraz instruktora techniki jazdy;

* praca na stanowiskach zwiazanych z uzywaniem pojazdu silnikowego jako narzedzia pracy, niepodlegajaca przepisom Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym (kat. A, B, T prawa jazdy) [6];

* praca na stanowisku operatora wozkow jezdniowych z napedem silnikowym, urzadzen podnosnikowych, ramp hydraulicznych, z mechanizmem podnoszacym towary na wysokosc powyzej 1,6 m (np. wozkow widlowych, ukladnic magazynowych wysokiego skladowania); praca na stanowisku operatora zurawi, dzwigow, suwnic;

* obsluga wozkow jezdniowych z napedem silnikowym, urzadzen podnosnikowych z mechanizmem podnoszacym towary na wysokosc do 1,6 m (niskiego skladowania, wozkow paletowych);

* praca na stanowisku operatora ciezkiego sprzetu drogowego, budowlanego, robot ziemnych (np. operatorzy koparek, spycharek, walcow drogowych);

* praca na wysokosci > 3 m;

* praca na wysokosci [less than or equal to] 3 m;

* praca zwiazana z poslugiwaniem sie bronia;

* praca przy obsludze maszyn w ruchu, narzedzi, aparatow, wymagajaca szczegolnej precyzji zwiazanej z bezpieczenstwem realizowanej pracy;

* praca przy obsludze maszyn w ruchu, niestwarzajaca istotnego ryzyka urazu (np. obsluga maszyn z oslonami, zautomatyzowanych);

* prace wymagajace pelnej sprawnosci psychoruchowej, o ktorych mowa w zalaczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych dla celow przewidzianych w Kodeksie pracy [3].

Opracowane kryteria zdrowotne stanowia pewnego rodzaju pomoc w orzecznictwie dotyczacym okreslania braku badz istnienia przeciwwskazan zdrowotnych do pracy na wskazanym przez pracodawce stanowisku. Jednak w niektorych przypadkach wytyczne te moga nie miec zastosowania, jesli w wyniku oceny ryzyka zawodowego lekarz przeprowadzajacy badanie profilaktyczne stwierdzi, ze do bezpiecznego wykonywania przez badanego pracownika jednej z umieszczonych w tabeli prac nie jest konieczne spelnienie przedstawionych wymagan zdrowotnych badz niezbedne jest przyjecie wyzszych kryteriow zdrowotnych.

https://doi.org/10.13075/mp.5893.00843

PISMIENNICTWO

[1.] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. DzU z 2018 r., poz. 917 z pozn. zm.

[2.] Ustawa o sluzbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. DzU z 2018 r., poz. 1155

[3.] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie pracy. DzU z 2016 r., poz. 2067

[4.] Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie pracy. DzU z 2016 r., poz. 2067

[5.] Rybacki M., Wagrowska-Koski E., Walusiak-Skorupa J.: Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych. Instytut Medycyny Pracy, Lodz 2009

[6.] Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym. DzU z 2017 r., poz. 2200 z pozn. zm.

[7.] Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujacych pojazdami. DzU z 2017 r., poz. 978 z pozn. zm.

[8.] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badan lekarskich osob ubiegajacych sie o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowcow. DzU z 2017 r., poz. 250 z pozn. zm.

[9.] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badan lekarskich i psychologicznych osob wystepujacych o wydanie pozwolenia na bron lub zglaszajacych do rejestru bron pneumatyczna oraz posiadajacych pozwolenie na bron lub zarejestrowana bron pneumatyczna. DzU z 2015 r., poz. 2210

[10.] Pakulska D., Socko R., Szymczak W.: Pyly drewna--frakcja wdychalna. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkosci narazenia zawodowego. Podst. Metody Oceny Srod. Pr. 2017;3(93):17-93

[11.] Schonenborn J.: Guidelines for occupational medical examinations. Wyd. 2 popr. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung Gentner Verlag, Stuttgart 2014

[12.] Koh D., Aw T.C.: Textbook of occupational medicine practice. Wyd. 4. World Scientific, New Jersey 2017

[13.] Kupczewska-Dobecka M., Dobecki M.: Acetofenon. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkosci narazenia zawodowego. Podst. Metody Oceny Srod. Pr. 2001;3(29):5-17

[14.] Sapota A., Skrzypinska-Gawrysiak M.: Akrylamid. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkosci narazenia zawodowego. Podst. Metody Oceny Srod. Pr. 2014; 2(80):5-71

[15.] Jakubowski M.: Antymon i jego zwiazki nieorganiczne, z wyjatkiem stibanu w przeliczeniu na Sb. Podst. Metody Oceny Srod. Pr. 2007;4(54):117-138

[16.] Skowron J., Konieczko K.: Cyjanowodor i cyjanki w przeliczeniu na CN-. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkosci narazenia zawodowego. Podst. Metody Oceny Srod. Pr. 2017;1(91):5-62

[17.] Ligocka D., Jankowska A., Czerczak S.: 1,1-Dichloroeten. Dokumentacja dopuszczalnych wielkosci narazenia zawodowego. Podst. Metody Oceny Srod. Pr. 2013;3(77):5-24

[18.] Socko R.: 1,2-Dichloroetan. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkosci narazenia zawodowego. Podst. Metody Oceny Srod. Pr. 2014;4(82):23-65

[19.] Sitarek K.: Hydrochinon. Dokumentacja dopuszczalnych wielkosci narazenia zawodowego. Podst. Metody Oceny Srod. Pr. 2008;2(56):107-128

[20.] Knapek R.: Fosgen. Dokumentacja proponowanych wartosci dopuszczalnych poziomow narazenia zawodowego. Podst. Metody Oceny Srod. Pr. 2003;3(37):109-124

[21.] Jankowska A., Bystry K., Czerczak S.: Kwas trichlorooctowy (TCA). Dokumentacja dopuszczalnych wielkosci narazenia zawodowego. Podst. Metody Oceny Srod. Pr. 2011; 3(69):133-154

[22.] Knapek R.: Metylocykloheksan. Dokumentacja proponowanych wartosci dopuszczalnych wielkosci narazenia zawodowego. Podst. Metody Oceny Srod. Pr. 2004;2(40):31-39

[23.] Sapota A., Kilanowicz A.: 5-Metyloheksan-2-on. Dokumentacja proponowanych wartosci dopuszczalnych wielkosci narazenia zawodowego. Podst. Metody Oceny Srod. Pr. 2002;1(31):99-109

[24.] Starek A.: Piperazyna. Dokumentacja proponowanych wartosci dopuszczalnych wielkosci narazenia zawodowego. Podst. Metody Oceny Srod. Pr. 2004;2(40):73-82

[25.] Strucinski P.: Tiuram--pyly. Dokumentacja dopuszczalnych wielkosci narazenia zawodowego. Podst. Metody Oceny Srod. Pr. 2006;3(49):145-180

[26.] Jakubowski M.: Tlenek wegla. Dokumentacja dopuszczalnych wielkosci narazenia zawodowego. Podst. Metody Oceny Srod. Pr. 2006;4(50):69-92

[27.] Bystry K., Stetkiewicz J.: 1,1,2-Trichloroetan. Dokumentacja dopuszczalnych wielkosci narazenia zawodowego. Podst. Metody Oceny Srod. Pr. 2012;3(73):137-155

[28.] Starek A.: Chlorobenzen. Dokumentacja dopuszczalnych wielkosci narazenia zawodowego. Podst. Metody Oceny Srod. Pr. 2007;3(53):41-58

[29.] Pesch B., Pierl CB., Gebel M., Gross I., Becker D., Johnen G. i wsp.: Occupational risks for adenocarcinoma of the nasal cavity and paranasal sinuses in the German wood industry. Occup. Environ. Med. 2008;65(3):191-196

[30.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu wozkow jezdniowych z napedem silnikowym. DzU z 2018 r., poz. 47

Marcin Rybacki (1), Marta Wiszniewska (2), Pawel Wdowik (3), Andrzej Marcinkiewicz (4), Alicja Pas-Wyroslak (5), Mariola Sliwinska-Kowalska (6), Jolanta Walusiak-Skorupa (7)

(1) Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland

Klinika Chorob Zawodowych i Zdrowia Srodowiskowego, Centrum Ochrony Zdrowia Pracujacych / Department of Occupational Diseases and Environmental Health, Workers' Health Protection Center

(2) Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland Klinika Chorob Zawodowych i Zdrowia Srodowiskowego, Oddzial Chorob Zawodowych / Department of Occupational Diseases and Environmental Health, Department of Occupational Diseases

(3) Mazowiecki Wojewodzki Osrodek Medycyny Pracy, Oddzial w Radomiu / Mazovian Voivodeship Center of Occupational Medicine, a branch in Radom, Poland

(4) Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland Klinika Chorob Zawodowych i Zdrowia Srodowiskowego, Pracownia Polityki Zdrowotnej / Department of Occupational Diseases and Environmental Health, Health Policy Unit

(5) Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland Klinika Chorob Zawodowych i Zdrowia Srodowiskowego, Przychodnia Chorob Zawodowych / Department of Occupational Diseases and Environmental Health, Occupational Diseases Clinic

(6) Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland Klinika Audiologii i Foniatrii / Audiology and Phoniatrics Clinic

(7) Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland Klinika Chorob Zawodowych i Zdrowia Srodowiskowego / Department of Occupational Diseases and Environmental Health

Finansowanie / Funding: praca sfinansowana przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Lodzi w ramach pracy badawczo-rozwojowej [nr tematu 12.26/2018 pt. "Okreslenie zalecen dla lekarzy sluzby medycyny pracy w zakresie opieki profilaktycznej nad pracownikami zatrudnionymi w narazeniu na wybrane czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia", kierownik tematu: dr n. med. Marcin Rybacki) oraz projektu finansowanego ze srodkow Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (nr projektu: 6/4/8/NPZ/FRPH/2018/312/495 pt. "Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorob zawodowych i zwiazanych z praca, w tym ze sluzba zolnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujacych", kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa].

Autor do korespondencji / Corresponding author: Marcin Rybacki, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Klinika Chorob Zawodowych i Zdrowia Srodowiskowego, Centrum Ochrony Zdrowia Pracujacych, ul. sw. Teresy 8, 91-348 Lodz, e-mail: marcin.rybacki@imp.lodz.pl

Nadeslano: 29 listopada 2018, zatwierdzono: 13 grudnia 2018
Tabela 1. Zakres i czestotliwosc badan lekarskich dla czynnikow
nieujetych w aktualnie obowiazujacych przepisach prawa [6-30]

 Czynnik szkodliwy     Zakres badan      Czestotliwosc
  lub uciazliwy     profilaktycznych    badan lekarskich

I. Pyl przemyslowy

1) pyl drewna      badanie lekarskie,   co 12 miesiecy
             spirometria,      przez pierwsze 3
             rynoskopia       lata narazenia,
             przednia        nastepne co 36
                         miesiecy;
             w zaleznosci od
             wskazan: RTG      od 45. r.z. i po
             klatki piersiowej,   15 latach
             konsultacja       narazenia co 18
             otolaryngologiczna,   miesiecy
             ocena

             endoskopowa jamy
             nosowej
             (szczegolnie po 15
             latach narazenia);
             w przypadku zmian

             pomocna/wskazana
             dokumentacja
             fotograficzna

II. Czynniki
chemiczne

1) acetofenon      badanie lekarskie    co 24-36 miesiecy

2) akrylowe
zwiazki

a) akrylamid       badanie lekarskie    co 12-24 miesiace

             w zaleznosci od
             wskazan: badanie
             przewodnictwa w
             nerwach
             obwodowych,
             konsultacja

             neurologiczna

3) alkohole

a) butylowy       badanie lekarskie,   co 12-24 miesiace
             AST, ALT, GGTP

b) metylowy       badanie lekarskie,   pierwsze badanie
             AST, ALT, GGTP,     okresowe po 12-24
             ocena ostrosci     miesiacach
             wzroku, zdolnosci    narazenia,
             rozpoznawania      nastepne co 24
             barw, widzenia     miesiace
             przestrzennego

             w zaleznosci od
             wskazan:
             konsultacja
             okulistyczna, test
             ekspozycyjny:
             metanol we krwi
             lub w moczu

c) izopropylowy     badanie lekarskie    co 24-48 miesiecy

d) diacetonowy      badanie lekarskie,   co 12-24 miesiace
(DAA)          AST, ALT, GGTP,
             badanie ogolne
             moczu, oznaczenie
             stezenia
             kreatyniny we krwi

e) benzylowy       badanie lekarskie    co 24-48 miesiecy
(fenylometanol)

4) antymon        badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy;
             spirometria, RTG    pierwsze RTG
             klatki piersiowej    klatki piersiowej
                         nalezy wykonac po
                         6 latach
                         narazenia, a
                         nastepne co 4 lata

5) antymonowodor     badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
(stiban)         morfologia krwi,
             badanie ogolne
             moczu, AST, ALT,
             GGTP, spirometria

6) azydek sodu      badanie lekarskie,   co 6-12 miesiecy
             EKG

7) benzenotiol      badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
             ALT, AST, GGTP,
             badanie ogolne
             moczu, spirometria

8) bromoetan       badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
             ALT, AST, GGTP,
             badanie ogolne
             moczu

             w zaleznosci od
             wskazan: USG
             watroby,
             spirometria

9) 2-          badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
butoksyetanol (BE)    morfologia krwi

10) chinony       badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
             morfologia krwi,
             AST, ALT, GGTP,
             badanie ogolne
             moczu

             w zaleznosci od
             wskazan:
             methemoglobina

11) chloroaceton     badanie lekarskie    co 24-36 miesiecy

             w zaleznosci od
             wskazan:
             spirometria,
             konsultacja
             dermatologiczna

12) cyjanowodor i    badanie lekarskie,   co 12-24 miesiace
cyjanki (cyjanek     morfologia krwi,
potasu, sodu,      TSH, EKG,
wapnia)         spirometria, ocena
             ukladu rownowagi,
             ostrosci wzroku,
             zdolnosci
             rozpoznawania
             barw, widzenia
             przestrzennego

             w zaleznosci od
             wskazan:
             konsultacja
             okulistyczna,
             neurologiczna,
             dermatologiczna

13) cyjanamid      badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
             ALT, AST, GGTP,
             spirometria

             w zaleznosci od
             wskazan:
             konsultacja
             dermatologiczna,
             otolaryngologiczna

14) cyna i jej      badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy;
zwiazki         morfologia krwi,    pierwsze RTG
nieorganiczne      spirometria, RTG    klatki piersiowej
             klatki piersiowej    nalezy

                         wykonac po 6
                         latach narazenia,
                         a nastepne co 3
                         lata

15) 1,1-         badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
dichloroetan (1,1    spirometria
DCE)

16) 1,2-         badanie lekarskie,   co 12-24 miesiace
dichloroetan (1,2    AST, ALT, GGTP,
DCE)           badanie ogolne
             moczu, stezenie
             kreatyniny we krwi

17) disiarczek      badanie lekarskie    co 24-36 miesiecy
dime tylu
             w zaleznosci od
             wskazan:
             spirometria

18) etery        badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy,
(metylowy,        morfologia krwi,    pierwsze RTG
etylowy,         spirometria, RTG    klatki piersiowej
izopropylowy),      klatki piersiowej,   nalezy wykonac w
eter metylowy i     ocena ostrosci     badaniu wstepnym,
etylowy glikolu     wzroku, zdolnosci    nastepne w
etylenowego       rozpoznawania      zaleznosci od
             barw, widzenia     wskazan
             przestrzennego w
             zaleznosci od
             wskazan:
             konsultacja
             neurologiczna,
             psychiatryczna,
             psychologiczna,
             okulistyczna

19) hydrochinon,     badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
benzochinon, p-     ocena ostrosci
benzochinon       wzroku, zdolnosci
             rozpoznawania
             barw, widzenia
             przestrzennego

             w zaleznosci od
             wskazan:
             konsultacja
             okulistyczna,
             dermatologiczna;
             przy narazeniu na
             p-benzochinon
             badania pomocnicze
             nalezy poszerzyc o
             morfologie krwi

20) fenylometanol    badanie lekarskie    co 24-36 miesiecy

21) fosgen        badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy;
             spirometria, RTG    RTG klatki
             klatki piersiowej    piersiowej w
                         badaniu wstepnym i
                         na koniec
                         zatrudnienia, w
                         badaniach
                         okresowych w
                         zaleznosci od
                         wskazan

22) glikole

a) etylenowy,      badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
dietylenowy,       oznaczenie
butano-l,4-diol,     stezenia
glicerol         kreatyniny we krwi

             w zaleznosci od
             wskazan: test
             ekspozycyjny--
             glikol etylenowy
             we krwi (przy
             narazeniu na
             glikol etylenowy)

b) nitrowe        badanie lekarskie,   pierwsze badanie
pochodne glikoli     EKG, morfologia     po 6-12
lub gliceryny--     krwi          miesiacach,
nitrogliceryna,                 nastepne co 12-24
nitroglikol       w zaleznosci od     miesiace
             wskazan: 24-
             godzinne
             monitorowanie
             cisnienia
             tetniczego krwi

23) kaptan        badanie lekarskie    co 24-36 miesiecy

             w zaleznosci od
             wskazan:
             konsultacja
             dermatologiczna

24) ketony

a) keton buty-      badanie lekarskie    co 24-36 miesiecy
lowo--etylowy
(heptan-3-on EBK)    w zaleznosci od
             wskazan: badanie
             przewodnictwa
             nerwow obwodowych
             i konsultacja

             neurologiczna

b) keton         badanie lekarskie    co 24-36 miesiecy
dipropylowy
(heptan-4-on, DPK)    w zaleznosci od
             wskazan: badanie
             przewodnictwa
             nerwow obwodowych
             i konsultacja

             neurologiczna

25) kwas adypinowy    badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
             ALT, AST, GGTP,
             spirometria

26) kwas         badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
trichlorooctowy     spirometria

             w zaleznosci od
             wskazan:
             konsultacja
             otolaryngologiczna,
             test ekspozycyjny-
             -kwas
             trichlorooctowy w
             moczu

27) kwasy        badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
organiczne        spirometria
(mrowkowy, octowy,
propionowy,
maslowy)

28) kwas pikrynowy    badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
             badanie ogolne
             moczu, oznaczenie
             stezenia
             kreatyniny we krwi

29)           badanie lekarskie    co 24-36 miesiecy
metylocykloheksan
(MCH)          w zaleznosci od
             wskazan:
             konsultacja
             neurologiczna

30)           badanie lekarskie    co 24-36 miesiecy
metylocykloheksanol
(mieszanina
izomerow)

31) 5-          badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
metyloheksan-2-on    ALT, AST, GGTP,
(MIAK)          oznaczenie
             stezenia
             kreatyniny we
             krwi, badanie
             ogolne moczu

32) mgly olejow     badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
mineralnych       spirometria

             w zaleznosci od
             wskazan:
             konsultacja
             dermatologiczna

33) naftole lub     badanie lekarskie    co 24-36 miesiecy
ich homologi badz
ich
chlorowcopochodne

34) octan        badanie lekarskie    co 24-36 miesiecy
izobutylu

35) ozon         badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
             spirometria

36) piperazyna      badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
             morfologia krwi,
             spirometria, EKG

             w zaleznosci od
             wskazan: testy
             alergologiczne i
             naskorkowe,
             konsultacja
             dermatologiczna

37) propan        badanie lekarskie    co 24-48 miesiecy

38) rezorcynol      badanie lekarskie    co 24-48 miesiecy
(rezorcyna)
             w zaleznosci od
             wskazan:
             konsultacja
             dermatologiczna i
             testy naskorkowe

39) selen i jego     badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
zwiazki (z        morfologia krwi,
wyjatkiem selanu)    AST, ALT, GGTP,
             badanie ogolne
             moczu, spirometria

             w zaleznosci od
             wskazan:
             konsultacja
             dermatologiczna

40) selenowodor     badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
(selen)         spirometria

             w zaleznosci od
             wskazan: RTG
             klatki piersiowej,
             konsultacja
             neurologiczna

41) siarczan(VI)     badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy;
dimetylu         spirometria, RTG    RTG klatki
             klatki piersiowej    piersiowej w
                         badaniu wstepnym,
             w zaleznosci od     a nastepne w
             wskazan:        zaleznosci od
             konsultacja       wskazan
             okulistyczna,
             otolaryngologiczna,
             dermatologiczna

42) tetratlenek     badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
osmu           spirometria

             w zaleznosci od
             wskazan: RTG
             klatki piersiowej,
             konsultacja
             okulistyczna

43)           badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
tetrahydrofuran     AST, ALT, GGTP
(THF)

44) tiuram        badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
             morfologia krwi,
             ALT, AST, GGTP,
             spirometria

             w zaleznosci od
             wskazan:
             konsultacja
             neurologiczna,
             dermatologiczna i
             testy naskorkowe

45) trietyloamina    badanie lekarskie,   co 12-24 miesiace
(TEA)          ocena ostrosci
             wzroku, zdolnosci
             rozpoznawania
             barw, widzenia
             przestrzennego (z
             ocena aparatu
             ochronnego)

             w zaleznosci od
             wskazan:
             konsultacja
             okulistyczna

46) tlenek        badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
wegla(IV)        EKG

47) weglowodorow
alifatycznych
zwiazki nitrowe i
aminowe i ich
chlorowcopochodne

a) zwiazki aminowe    badanie lekarskie,   co 12-24 miesiace
(metyloamina,      spirometria
dimetyloamina,
dietylenoamina) i    w zaleznosci od
dwuaminowe        wskazan: test
(etylenodiamina,     metacholinowy,
tetrametylenodia-    konsultacja
mina)          dermatologiczna,
             testy naskorkowe,
             alergologiczne

b) zwiazki nitrowe    badanie lekarskie,   co 12-24 miesiace
(nitrometan,       AST, ALT, GGTP
nitroetan,
nitropropan)

c)            badanie lekarskie,   co 12-24 miesiace
chlorowcopochodne    AST, ALT, GGTP
weglowodorow
alifatycznych lub    w zaleznosci od
alicyklicznych      wskazan:
             konsultacja
             neurologiczna

d) chlorek metylu    badanie lekarskie,   co 12-24 miesiace
(chlorometan)      AST, ALT, GGTP,
             ocena obwodowego i
             osrodkowego ukladu
             nerwowego

             w zaleznosci od
             wskazan:
             konsultacja
             neurologiczna

e) bromek metylu     badanie lekarskie,   co 12-24 miesiace
(bromometan)       AST, ALT, GGTP

             w zaleznosci od
             wskazan: USG
             watroby,
             konsultacja
             neurologiczna

f) chlorek        badanie lekarskie,   co 12-24 miesiace
metylenu         AST, ALT, GGTP,
(dichlorometan)     badanie ogolne
             moczu, oznaczenie
             stezenia
             kreatyniny we krwi

g) chloroform      badanie lekarskie,   co 12-24 miesiace
(trichlorometan)     AST, ALT, GGTP,
             badanie ogolne
             moczu, oznaczenie
             stezenia
             kreatyniny we krwi

             w zaleznosci od
             wskazan: USG
             watroby,
             konsultacja
             neurologiczna,
             psychologiczna

h) dichloroetan,     badanie lekarskie,   co 12-24 miesiace
trichloroetan      AST, ALT, GGTP

             w zaleznosci od
             wskazan: EEG,
             konsultacja
             neurologiczna,
             psychologiczna,
             oznaczenie
             stezenia
             almikroglobuliny w
             moczu

48) weglowodorow
aromatycznych
zwiazki nitrowe,
aminowe i ich
chlorowcopochodne

a) zwiazki        badanie lekarskie,   co 6-12 miesiecy
nitrowe, np.       morfologia krwi,
nitrobenzen,       oznaczenie
dinitrobenzen,      stezenia
dinitrotoluen,      kreatyniny we
trinitrotoluen      krwi, AST, ALT,
             GGTP wzaleznosci
             od wskazan:
             methemoglobina we
             krwi, zalecane
             oznaczenie G6PD

b) zwiazki        badanie lekarskie,   pierwsze badanie
aminowe, np.       morfologia krwi,    nastepne co 6-12
anilina,         badanie ogolne     miesiecy po 3-6
benzydyna,        moczu, AST, ALT,    miesiacach
betanaftyloamina     GGTP w zaleznosci    narazenia,
             od wskazan:
             badanie zawartosci
             methemoglobiny we
             krwi test
             ekspozycyjny w
             przypadku
             narazenia na
             aniline: szybkosc
             wydalania p-
             aminofenolu z
             moczem

c) chlorowcopochodne

pochodne benzenu,    badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
np. chlorobenzen,    morfologia krwi,
dichlorobenzen,     AST, ALT, GGTP,
heksachlorobenzen    ocena obwodowego i
             osrodkowego

             ukladu nerwowego

             w zaleznosci od
             wskazan:
             konsultacja
             neurologiczna

pochodne bifenyli    badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
(bifenyl)        AST, ALT, GGTP,
             lipidogram

pochodne naftalenu    badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
             morfologia krwi,
             AST, ALT, GGTP,
             lipidogram,
             bilirubina,
             kreatynina we
             krwi, badanie
             ogolne moczu

             w zaleznosci od
             wskazan: RTG
             klatki piersiowej

III. Czynniki
biologiczne

1) inne czynniki     badanie lekarskie    co 24-48 miesiecy
zaliczone do grupy
2., 3. lub 4.      w zaleznosci od
zagrozenia wedlug    wskazan i stopnia
przepisow wy       narazenia: badania
danych na        laboratoryjne/
podstawie art. 222    serologiczne oraz
(1) [section] 3     konsultacje
Ustawy z dnia 26     specjalistyczne
czerwca 1974 r.--    sluzace wczesnemu
Kodeks pracy [1]     wykryciu zakazenia
             badz ocenie zmian

             w stanie zdrowia
             spowodowanych
             zakazeniem

             w przypadku
             dostepnej
             szczepionki--w
             zaleznosci od
             wskazan badania
             sluzace ocenie jej
             skutecznosci

IV. Inne czynniki

1) niekorzystne
czynniki
psychospoleczne

a) zagrozenia      badanie lekarskie,   co 24-48 miesiecy
wynikajace z       cholesterol, EKG
organizacji pracy
(praca pod presja    w zaleznosci od
czasu,          wskazan:
nierownomierne      konsultacja
obciazenie praca)    psychologiczna,
             lipidogram

2) praca zwiazana    badanie lekarskie,   co 24-36 miesiecy
z obsluga        akumetryczne,
narzedzi, maszyn,    ocena narzadu
urzadzen i        rownowagi,
poruszajacych sie    ostrosci wzroku,
poza drogami       zdolnosci
publicznymi       rozpoznawania
pojazdow         barw, widzenia
mechanicznych      przestrzennego,
(takich jak wozki    pola widzenia (w
widlowe,         zaleznosci od
koparkoladowarki     wskazan: badanie
itp.)          za pomoca
             perymetru)

             w kazdym przypadku
             konieczna ocena
             funkcji organizmu
             niezbednych do
             bezpiecznego
             obslugiwania,
             narzedzia,
             maszyny,
             urzadzenia lub
             pojazdu
             mechanicznego

             w zaleznosci od
             wskazan lub oceny
             zagrozen: EKG,
             oznaczenie poziomu
             glukozy,
             kreatyniny we
             krwi, GGTP,
             konsultacja
             neurologiczna,
             otolaryngologiczna,
             okulistyczna,
             psychologiczna,
             badanie EKG metoda
             Holtera

3) praca na       badanie lekarskie,   co 30-60 miesiecy;
stanowiskach       ocena narzadu      po 60 r.z. co 30
zwiazanych z       rownowagi, badanie   miesiecy
kierowaniem       akumetryczne,
pojazdami,        ocena ostrosci
szkoleniem i       wzroku, zdolnosci
egzaminowaniem      rozpoznawania
kierowcow        barw, widzenia
             przestrzennego,
             pola widzenia (w
             zaleznosci od
             wskazan: badanie
             za pomoca
             perymetru),
             wrazliwosci na
             olsnienie i
             widzenia
             zmierzchowego,
             oznaczenie
             stezenia glukozy
             we krwi

             zakres badan
             pomocniczych i
             konsultacji
             specjalistycznych
             powinien dodatkowo
             uwzgledniac
             badania i
             konsultacje
             wskazane w
             odrebnych
             przepisach
             dotyczacych
             kierowania
             pojazdami

             w zaleznosci od
             wskazan:
             nystagmografia lub
             posturografia,
             lipidogram, GGTP,
             oznaczenie
             stezenia
             kreatyniny we
             krwi, EKG, badanie
             EKG metoda
             Holtera,
             konsultacja
             okulistyczna,
             otolaryngologiczna,
             neurologiczna,
             psychologiczna

4) praca zwiazana    badanie lekarskie,   co 60 miesiecy; po
z poslugiwaniem     ocena narzadu      60 r.z. co 30
sie bronia palna     rownowagi (w      miesiecy
             przypadku
             watpliwosci
             wykonanie
             nystagmografii lub
             posturografii),
             konsultacja
             okulistyczna
             (ocena ostrosci
             wzroku, zdolnosci
             rozpoznawania
             barw, widzenia
             przestrzennego,
             pola widzenia--
             badanie za pomoca
             perymetru, ocena
             widzenia
             zmierzchowego),
             konsultacja
             psychiatryczna

             w zaleznosci od
             wskazan: EKG,
             GGTP, oznaczenie
             stezenia
             kreatyniny we
             krwi, konsultacja
             psychologiczna,
             otolaryngologiczna,
             neurologiczna

5) inne prace      badanie lekarskie,   do 25 r.z. co 36
zwiazane ze       w kazdym przypadku   miesiecy; 25-50
zwiekszonym       konieczna ocena     r.z. co 24-36
ryzykiem wypadku,    funkcji organizmu    miesiecy, > 50
nieujete w        niezbednych do     r.z. co 12-24
zalaczniku nr 1 do    bezpiecznego      miesiace
Rozporzadzenia      wykonywania pracy
Ministra Zdrowia i
Opieki Spolecznej    w zaleznosci od
z dnia 30 maja      wskazan i oceny
1996 r. w sprawie    zagrozen dla
przeprowadzania     zdrowia i zycia
badan lekarskich     pracownika wy
pracownikow,       stepujacych na
zakresu         stanowisku pracy
profilaktycznej     (m.in. dokonanej
opieki zdrowotnej    na podstawie oceny
nad pracownikami     ryzyka
oraz orzeczen      zawodowego): ocena
lekarskich        narzadu rownowagi,
wydawanych dla      nystagmografia lub
celow          posturografia,
przewidzianych w     badanie
Kodeksie pracy [3]    akumetryczne,
             ocena ostrosci
             wzroku, zdolnosci
             rozpoznawania
             barw, widzenia
             przestrzennego,
             pola widzenia (w
             zaleznosci od
             wskazan badanie za
             pomoca perymetru),
             oznaczenie
             stezenia glukozy,
             kreatyniny we
             krwi, EKG, badanie
             EKG metoda
             Holtera, GGTP,
             morfologia krwi,
             proba wysilkowa,
             konsultacja
             okulistyczna,
             otolaryngologiczna,
             neurologiczna,
             psychologiczna

Tabela 2. Minimalne kryteria dla narzadu wzroku i sluchu w
zaleznosci od wykonywanej pracy [5-9,11,12,30]

              Ostrosc wzroku
   Rodzaj pracy       do dali      Ostrosc wzroku
               (z korekcja      do blizy
             lub bez niej) (a)

Praca na stanowisku   V = 0,8/0,1 (b)    --
kierowcy         obuocznie 0,8
podlegajacego
badaniom na
podstawie art. 39j
ust. 1 albo art. 39m
Ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o
transporcie drogowym
[6], kierowanie
tramwajem,
kierowanie pojazdem
uprzywilejowanym lub
przewozacym wartosci
pieniezne

Wykonywanie       V = 0,8/0,1 (b)    --
czynnosci        obuocznie 0,8
instruktora osob
ubiegajacych sie o
uzyskanie
uprawnienia do
kierowania
pojazdami,
egzaminatora
sprawdzajacego
kwalifikacje do
uzyskania prawa
jazdy oraz
instruktora techniki
jazdy

Praca na         obuocznie       --
stanowiskach       V = 0,5 (c)
zwiazanych z
uzywaniem pojazdu
silnikowego jako
narzedzia pracy,
niepodlegajaca
przepisom Ustawy z
dnia 6 wrzesnia 2001
r. o transporcie
drogowym [6] (kat.
A, B, T prawa jazdy)

Praca na stanowisku   V = 0,8/0,5      Sn ou = 1,0/30 cm
operatora wozkow     obuocznie 0,8     (wymagane,
jezdniowych z                 gdy jest to
napedem silnikowym,              niezbedne do
urzadzen                    bezpiecznej
podnosnikowych, ramp              obslugi sprzetu
hydraulicznych, z               lub zapewnienia
mechanizmem                  bezpieczenstwa
podnoszacym towary               innych osob)
na wysokosc powyzej
1,6 m (np. wozkow
widlowych, ukladnic
magazynowych
wysokiego
skladowania); praca
na stanowisku
operatora zurawi,
dzwigow, suwnic

Obsluga wozkow      obuocznie       --
jezdniowych z      V = 0,5 (c)
napedem silnikowym,
urzadzen
podnosnikowych, z
mechanizmem
podnoszacym towary
na wysokosc. do 1,6
m (niskiego
skladowania, wozkow
paletowych)

Praca na stanowisku   V = 0,8/0,1 (b)    Sn ou = 1,0/30 cm
operatora ciezkiego   obuocznie 0,8     (wymagane, gdy
sprzetu drogowego,               jest to niezbedne
budowlanego, robot               do bezpiecznej
ziemnych (np.                 obslugi sprzetu
operatorzy koparek,              lub zapewnienia
spycharek, walcow               bezpieczenstwa
drogowych)                   innych osob)

Praca na wysokosci >   V = 0,8/0,1 (b,e)   Sn ou = 0,5/30 cm
3 m           obuocznie 0,8     (jesli jest to
                        niezbedne do
                        bezpiecznego
                        wykonywania
                        pracy)

Praca na wysokosci    obuocznie       Sn ou = 1,0/30 cm
[less than or equal   V = 0,5        (jesli jest to
to] 3 m                    niezbedne do
                        bezpiecznego
                        wykonywania
                        pracy)

Praca zwiazana z     V = 0,8/0,5      --
poslugiwaniem sie    obuocznie 0,8
bronia

Praca przy obsludze   V = 0,5/0,5      Sn ou = 0,5/30 cm
maszyn w ruchu,     obuocznie 0,5
narzedzi, aparatow,
wymagajaca
szczegolnej precyzji
zwiazanej z
bezpieczenstwem
realizowanej pracy

Praca przy obsludze   obuocznie       Sn ou = 1,0/30 cm
maszyn w ruchu,     V = 0,5        (jesli jest to
niestwar zajaca                niezbedne do
istotnego ryzyka                bezpiecznego
urazu (np. obsluga               wykonywania
maszyn z oslonami,               pracy)
zautomatyzowanych)

Prace wymagajace     V = 0,8/0,5      Sn ou = 0,5/30 cm
pelnej sprawnosci    obuocznie 0,8     (jesli jest to
psychoruchowej, o               niezbedne do
ktorych mowa w                 bezpiecznego
zalaczniku nr 1 do               wykonywania
Rozporzadzenia                 pracy)
Ministra Zdrowia i
Opieki Spolecznej z
dnia 30 maja 1996 r.
w sprawie
przeprowadzania
badan lekarskich
pracownikow, zakresu
profilaktycznej
opieki zdrowotnej
nad pracownikami
oraz orzeczen
lekarskich
wydawanych dla celow
przewidzianych w
Kodeksie pracy [3]

   Rodzaj pracy     Widzenie     Rozpoznawanie
             przestrzenne      barw

Praca na stanowisku   --       wymagane
kierowcy                 rozpoznawanie
podlegajacego              barw czerwonej,
badaniom na               zielonej,
podstawie art. 39j            zoltej
ust. 1 albo art. 39m
Ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o
transporcie drogowym
[6], kierowanie
tramwajem,
kierowanie pojazdem
uprzywilejowanym lub
przewozacym wartosci
pieniezne

Wykonywanie       --       wymagane
czynnosci                rozpoznawanie
instruktora osob             barw czerwonej,
ubiegajacych sie o            zielonej,
uzyskanie                zoltej
uprawnienia do
kierowania
pojazdami,
egzaminatora
sprawdzajacego
kwalifikacje do
uzyskania prawa
jazdy oraz
instruktora techniki
jazdy

Praca na         --       --
stanowiskach
zwiazanych z
uzywaniem pojazdu
silnikowego jako
narzedzia pracy,
niepodlegajaca
przepisom Ustawy z
dnia 6 wrzesnia 2001
r. o transporcie
drogowym [6] (kat.
A, B, T prawa jazdy)

Praca na stanowisku   wymagane    wymagane, gdy
operatora wozkow             jest to niezbedne
jezdniowych z              do bezpiecznej
napedem silnikowym,           obslugi sprzetu
urzadzen                 lub zapewnienia
podnosnikowych, ramp           bezpieczenstwa
hydraulicznych, z            innych osob
mechanizmem
podnoszacym towary
na wysokosc powyzej
1,6 m (np. wozkow
widlowych, ukladnic
magazynowych
wysokiego
skladowania); praca
na stanowisku
operatora zurawi,
dzwigow, suwnic

Obsluga wozkow      --       --
jezdniowych z
napedem silnikowym,
urzadzen
podnosnikowych, z
mechanizmem
podnoszacym towary
na wysokosc. do 1,6
m (niskiego
skladowania, wozkow
paletowych)

Praca na stanowisku   --       wymagane, gdy
operatora ciezkiego           jest to niezbedne
sprzetu drogowego,            do bezpiecznej
budowlanego, robot            obslugi sprzetu
ziemnych (np.              lub zapewnienia
operatorzy koparek,           bezpieczenstwa
spycharek, walcow            innych osob
drogowych)

Praca na wysokosci >   --       --
3 m

Praca na wysokosci    --       --
[less than or equal
to] 3 m

Praca zwiazana z     wymagane    wymagane
poslugiwaniem sie            (podstawowych)
bronia

Praca przy obsludze   wymagane    wymagane, gdy
maszyn w ruchu,             jest to niezbedne
narzedzi, aparatow,           do bezpiecznej
wymagajaca                obslugi sprzetu
szczegolnej precyzji           lub zapewnienia
zwiazanej z               bezpieczenstwa
bezpieczenstwem             innych osob
realizowanej pracy

Praca przy obsludze   --       --
maszyn w ruchu,
niestwar zajaca
istotnego ryzyka
urazu (np. obsluga
maszyn z oslonami,
zautomatyzowanych)

Prace wymagajace     wymagane    wymagane, gdy
pelnej sprawnosci            jest to niezbedne
psychoruchowej, o            do zapewnienia
ktorych mowa w              bezpieczenstwa
zalaczniku nr 1 do            pracownika
Rozporzadzenia              i innych osob
Ministra Zdrowia i
Opieki Spolecznej z
dnia 30 maja 1996 r.
w sprawie
przeprowadzania
badan lekarskich
pracownikow, zakresu
profilaktycznej
opieki zdrowotnej
nad pracownikami
oraz orzeczen
lekarskich
wydawanych dla celow
przewidzianych w
Kodeksie pracy [3]

                            Widzenie
   Rodzaj pracy      Pole widzenia      zmierzchowe,
                           wrazliwosc na
                            olsnienie

Praca na stanowisku   poziome pole       prawidlowe
kierowcy         widzenia: co
podlegajacego      najmniej
badaniom na       160[degrees] jego
podstawie art. 39j    zakres powinien
ust. 1 albo art. 39m   wynosic co najmniej
Ustawy z dnia 6     70[degrees] na lewo
wrzesnia 2001 r. o    i na prawo oraz
transporcie drogowym   30[degrees] w gore i
[6], kierowanie     w dol w obrebie kata
tramwajem,        30[degrees] od
kierowanie pojazdem   punktu fiksacji nie
uprzywilejowanym lub   powinny wystepowac
przewozacym wartosci   zadne ubytki pola
pieniezne        widzenia

Wykonywanie       poziome pole       prawidlowe
czynnosci        widzenia: co
instruktora osob     najmniej
ubiegajacych sie o    160[degrees] jego
uzyskanie        zakres powinien
uprawnienia do      wynosic co najmniej
kierowania        70[degrees] na lewo
pojazdami,        i na prawo oraz
egzaminatora       30[degrees] w gore i
sprawdzajacego      w dol w obrebie kata
kwalifikacje do     30[degrees] od
uzyskania prawa     punktu fiksacji nie
jazdy oraz        powinny wystepowac
instruktora techniki   zadne ubytki pola
jazdy          widzenia

Praca na         poziome pole       prawidlowe
stanowiskach       widzenia: co       w przypadku
zwiazanych z       najmniej         zakresu
uzywaniem pojazdu    120[degrees] jego    obowiazkow
silnikowego jako     zakres powinien     sluzbowych
narzedzia pracy,     wynosic co najmniej   wskazujacych
niepodlegajaca      50[degrees] na lewo   na koniecznosc
przepisom Ustawy z    i na prawo oraz     kierowania
dnia 6 wrzesnia 2001   20[degrees] w gore i   po zmroku
r. o transporcie     w dol w obrebie kata
drogowym [6] (kat.    20[degrees] od
A, B, T prawa jazdy)   punktu fiksacji nie
             powinny wystepowac
             zadne ubytki pola
             widzenia

Praca na stanowisku   poziome pole       --
operatora wozkow     widzenia: co
jezdniowych z      najmniej
napedem silnikowym,   160[degrees] jego
urzadzen         zakres powinien
podnosnikowych, ramp   wynosic co najmniej
hydraulicznych, z    70[degrees] na lewo
mechanizmem       i na prawo oraz
podnoszacym towary    30[degrees] w gore i
na wysokosc powyzej   w dol w obrebie kata
1,6 m (np. wozkow    30[degrees] od
widlowych, ukladnic   punktu fiksacji nie
magazynowych       powinny wystepowac
wysokiego        zadne ubytki pola
skladowania); praca   widzenia
na stanowisku
operatora zurawi,
dzwigow, suwnic

Obsluga wozkow      poziome pole       --
jezdniowych z      widzenia: co
napedem silnikowym,   najmniej
urzadzen         120[degrees] jego
podnosnikowych, z    zakres powinien
mechanizmem       wynosic co najmniej
podnoszacym towary    50[degrees] na lewo
na wysokosc. do 1,6   i na prawo oraz
m (niskiego       20[degrees] w gore i
skladowania, wozkow   w dol w obrebie kata
paletowych)       20[degrees] od
             punktu fiksacji nie
             powinny wystepowac
             zadne ubytki pola
             widzenia

Praca na stanowisku   poziome pole       --
operatora ciezkiego   widzenia: co
sprzetu drogowego,    najmniej
budowlanego, robot    160[degrees] jego
ziemnych (np.      zakres powinien
operatorzy koparek,   wynosic co najmniej
spycharek, walcow    70[degrees] na lewo
drogowych)        i na prawo oraz
             30[degrees] w gore i
             w dol w obrebie kata
             30[degrees] od
             punktu fiksacji nie
             powinny wystepowac
             zadne ubytki pola
             widzenia

Praca na wysokosci >   poziome pole       --
3 m           widzenia: co
             najmniej
             160[degrees] jego
             zakres powinien
             wynosic co najmniej
             70[degrees] na lewo
             i na prawo oraz
             30[degrees] w gore i
             w dol w obrebie kata
             30[degrees] od
             punktu fiksacji nie
             powinny wystepowac
             zadne ubytki pola
             widzenia

Praca na wysokosci    poziome pole       --
[less than or equal   widzenia: co
to] 3 m         najmniej
             120[degrees] jego
             zakres powinien
             wynosic co najmniej
             50[degrees] na lewo
             i na prawo oraz
             20[degrees] w gore i
             w dol w obrebie kata
             20[degrees] od
             punktu fiksacji nie
             powinny wystepowac
             zadne ubytki pola
             widzenia

Praca zwiazana z     ocenione badaniem    prawidlowe
poslugiwaniem sie    perymetrycznym--     zmierzchowe
bronia          prawidlowe

Praca przy obsludze   poziome pole       --
maszyn w ruchu,     widzenia: co
narzedzi, aparatow,   najmniej
wymagajaca        120[degrees] jego
szczegolnej precyzji   zakres powinien
zwiazanej z       wynosic co najmniej
bezpieczenstwem     50[degrees] na lewo
realizowanej pracy    i na prawo oraz
             20[degrees] w gore i
             w dol w obrebie kata
             20[degrees] od
             punktu fiksacji nie
             powinny wystepowac
             zadne ubytki pola
             widzenia

Praca przy obsludze   poziome pole       --
maszyn w ruchu,     widzenia: co
niestwar zajaca     najmniej
istotnego ryzyka     120[degrees] jego
urazu (np. obsluga    zakres powinien
maszyn z oslonami,    wynosic co najmniej
zautomatyzowanych)    50[degrees] na lewo
             i na prawo oraz
             20[degrees] w gore i
             w dol w obrebie kata
             20[degrees] od
             punktu fiksacji nie
             powinny wystepowac
             zadne ubytki pola
             widzenia

Prace wymagajace     poziome pole       wymagane, gdy
pelnej sprawnosci    widzenia: co       jest to niezbedne
psychoruchowej, o    najmniej         do zapewnienia
ktorych mowa w      160[degrees] jego    bezpieczenstwa
zalaczniku nr 1 do    zakres powinien     pracownika
Rozporzadzenia      wynosic co najmniej   i innych osob
Ministra Zdrowia i    70[degrees] na lewo
Opieki Spolecznej z   i na prawo oraz
dnia 30 maja 1996 r.   30[degrees] w gore i
w sprawie        w dol w obrebie kata
przeprowadzania     30[degrees] od
badan lekarskich     punktu fiksacji nie
pracownikow, zakresu   powinny wystepowac
profilaktycznej     zadne ubytki pola
opieki zdrowotnej    widzenia
nad pracownikami
oraz orzeczen
lekarskich
wydawanych dla celow
przewidzianych w
Kodeksie pracy [3]

   Rodzaj pracy      Ostrosc sluchu
               przy badaniu
                obuusznym

Praca na stanowisku   -- (d,f)
kierowcy
podlegajacego
badaniom na
podstawie art. 39j
ust. 1 albo art. 39m
Ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o
transporcie drogowym
[6], kierowanie
tramwajem,
kierowanie pojazdem
uprzywilejowanym lub
przewozacym wartosci
pieniezne

Wykonywanie       szept--min. 1 m (d)
czynnosci
instruktora osob
ubiegajacych sie o
uzyskanie
uprawnienia do
kierowania
pojazdami,
egzaminatora
sprawdzajacego
kwalifikacje do
uzyskania prawa
jazdy oraz
instruktora techniki
jazdy

Praca na         --
stanowiskach
zwiazanych z
uzywaniem pojazdu
silnikowego jako
narzedzia pracy,
niepodlegajaca
przepisom Ustawy z
dnia 6 wrzesnia 2001
r. o transporcie
drogowym [6] (kat.
A, B, T prawa jazdy)

Praca na stanowisku   szept--min. 1 m (d)
operatora wozkow
jezdniowych z
napedem silnikowym,
urzadzen
podnosnikowych, ramp
hydraulicznych, z
mechanizmem
podnoszacym towary
na wysokosc powyzej
1,6 m (np. wozkow
widlowych, ukladnic
magazynowych
wysokiego
skladowania); praca
na stanowisku
operatora zurawi,
dzwigow, suwnic

Obsluga wozkow      --
jezdniowych z
napedem silnikowym,
urzadzen
podnosnikowych, z
mechanizmem
podnoszacym towary
na wysokosc. do 1,6
m (niskiego
skladowania, wozkow
paletowych)

Praca na stanowisku   szept--min. 1 m (d)
operatora ciezkiego
sprzetu drogowego,
budowlanego, robot
ziemnych (np.
operatorzy koparek,
spycharek, walcow
drogowych)

Praca na wysokosci >   szept--min. 1 m (d)
3 m

Praca na wysokosci    --
[less than or equal
to] 3 m

Praca zwiazana z     szept--min. 1 m
poslugiwaniem sie    oraz zachowane
bronia          slyszenie
             kierunkowe

Praca przy obsludze   szept--min. 1 m (d),
maszyn w ruchu,     gdy jest to
narzedzi, aparatow,   niezbedne do
wymagajaca        zapewnienia
szczegolnej precyzji   bezpieczenstwa
zwiazanej z       pracownika lub
bezpieczenstwem     innych osob
realizowanej pracy

Praca przy obsludze   --
maszyn w ruchu,
niestwar zajaca
istotnego ryzyka
urazu (np. obsluga
maszyn z oslonami,
zautomatyzowanych)

Prace wymagajace     szept--min. 1 m
pelnej sprawnosci
psychoruchowej, o
ktorych mowa w
zalaczniku nr 1 do
Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia i
Opieki Spolecznej z
dnia 30 maja 1996 r.
w sprawie
przeprowadzania
badan lekarskich
pracownikow, zakresu
profilaktycznej
opieki zdrowotnej
nad pracownikami
oraz orzeczen
lekarskich
wydawanych dla celow
przewidzianych w
Kodeksie pracy [3]

(a) Jesli powyzsze wartosci osiagane sa po zastosowaniu
korekcji--pracownik powinien byc o tym poinformowany badz taka
informacja p forma wspolpracy). W przypadku kierowania autem, do
ktorego jest wymagane posiadanie kat. B, BI, B+E i T, dopuszczalna
jest korek tolerancji i adaptacji do korekcji; dopuszczalna
korekcja narzadu wzroku--bez ograniczen. W przypadku kierowcow
podlegajacych bad o transporcie drogowym [6], wystepujacych o
zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewozacym
wartosci pieniezne art. 60 lub art. 117 ust. 4 Ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. o kierujacych pojazdami [7]--dopuszczalna jest
korekcja okularowa, s do korekcji; dopuszczalna korekcja w
granicach: [+ or -] 8,0 D.

(b) W przypadku stwierdzenia znacznej i naglej utraty mozliwosci
widzenia na 1 oko mozna orzec brak przeciwwskazan zdrowotnych do k
utraty mozliwosci widzenia na 1 oko uplynelo o miesiecy; 2)
przedstawienia opinii lekarza okulisty potwierdzajacej adaptacje. W
p do kierowania pojazdami / pracy.

(c) W przypadku stwierdzenia jednoocznosci mozna orzec brak
przeciwwskazan do kierowania pojazdami / pracy pod nastepujacymi
warunk 2) poziome pole widzenia oka widzacego powinno wynosic co
najmniej 120[degrees]; jego zakres powinien miec co najmniej
50[degrees wystepowac zadne ubytki pola widzenia; 3) od powstania
jednoocznosci lub diplopii uplynelo co najmniej 6 miesiecy.

(d) Ocena mozliwa z zastosowaniem aparatow sluchowych.

(e) Dopuszczalne stosowanie korekcji przy uzywaniu gogli
ochronno-korekcyjnych, okularow korekcyjnych pod gogle ochronne,
okularow lub soczewek kontaktowych, jezeli nie ma przeciwwskazan do
ich stosowania.

(f) Szept--min. 1 m--tylko dla kategorii D1, D
prawa jazdy.
COPYRIGHT 2019 Nofer Institute of Occupational Medicine
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2019 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:STANDARDY--WYTYCZNE
Author:Rybacki, Marcin; Wiszniewska, Marta; Wdowik, Pawel; Marcinkiewicz, Andrzej; Pas-Wyroslak, Alicja; Sl
Publication:Medycyna Pracy
Article Type:Report
Date:Jan 1, 2019
Words:6203
Previous Article:SEVERE FACIAL REACTION TO THIURAMS IN SURGEONS.
Next Article:NOISE REDUCTION AT THE SHOOTING RANGE BY MEANS OF LEVEL-DEPENDENT HEARING PROTECTORS.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |