Printer Friendly

Gwylio adar yn Awstralia; LLYTHYRAU.

EDRYCHAF ymlaen at ddarllen nodiadau byd natur Bethan Wyn Jones. Rwy'n credu fod ei hysgrif ar y lafant a'r peillwyr (Tach 18) wedi taro'r jacpot - difyr a diddorol tros ben.

Ar fy ngwyliau yn Awstralia yn ddiweddar cefais gryn fwynhad wrth wylio'r gwahanol adar yng ngardd fy merch. Yn y bore roedd nifer o adar yn swnllyd iawn yn un o'r coed lantern eucalyptus (silver princess). Roeddynt yn gecrus tu hwnt wrth gasglu'r paill o'r blodau yn dechrau ar frig y goeden a wedyn yn disgyn trwy'r brigau i'r gwaelod.

Roedd y blodau coch ar ffurf cloch yn rhai hardd ac fel arfer yn parhau tan y Nadoig, ond eleni gan fod y tywydd yn boeth yn gynnar byddant wedi troi'n had. Mae'r adar 'red wattle' yma i'w gweld fel arfer megis parau, ond roedd nifer ohonynt wrthi pan ei gwelais. Maent yn symud o ardal i ardal i ganlyn y paill a'r mel.

Mae llawer o'r adar fel rhai Prydain - y brain yn swnllyd, y piod efo mwy o ddu yn eu lliw, dof iawn nes byddant yn nythu. Fe ymosodant ar bawb yr adeg hynny - nid yw o'r un rhywogaeth ag un Prydain. Y fwyalchen yn croesawu'r dydd a'i chan hyfryd; math o ddryw bach yn las a chynffon hir ganddo; y wennol yn cyrraedd a'r gog yn canu fel bo'r dydd yn gwawrio. Wrth gwrs yr adar sy'n tynnu sylw yw'r cockatiels, rosellas, y parrots a'r lonikeets. Mae'r lliwiau'n syfrdanol a rhai ohonynt yn ddof iawn. Gellir mynd yn agos atynt i dynnu eu lluniau. Maent yn gallu bod yn bla ar gaeau yd yn aml. Adar lliwgar a doniol yw'r minors a'r mynahs, ond rhai powld ac yn ymladd a'i gilydd yn aml wrth hel eu tamaid ger y ty. y.

Un diwrnod euthum am dro ar hyd llwybr ger yr afon Yarra, a chlywais swn tebyg i gorn niwl Point Leinws. Holais Nia fy merch: "Be yn y byd ydi hwnna?" "Tawny frogmouth owl," meddai. Nid tylluan mohoni, mae'n perthyn i deulu'r troellwr (nightjar). Mae'r swn yn cario'n bell iawn. Roedd Nia wedi eu gweld yn ddiweddar mewn coeden ger y ty, ond ni fum i mor lwcus.

Edwyn Ellis, Dulas, Amlwch

CAPTION(S):

Mae 'na ddau rainbow lorikeet yn y |llun, yn bwydo ar goeden eucalyptus silver princess, prin lathen o lle'r oeddwn yn eistedd ar y feranda

COPYRIGHT 2015 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2015 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Dec 16, 2015
Words:394
Previous Article:Gweithredu rwan neu wneud dim byd a difaru am byth... BARN.
Next Article:Plans for care are welcomed.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters