Printer Friendly

Gwraig o Fon i dderbyn gwobr anrhydeddus gan Urdd Gobaith Cymru.

GAN ERYL CRUMP YN hwyr prynhawn yfory bydd Ann Postle o Fodedern yn derbyn clod ac anrhydedd Urdd Gobaith Cymru am wirfoddoli fel hyfforddwr a chynorthwywr gyda un o Aelwydydd mwyaf gweithgar y mudiad.

Cyflwynir Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled yn flynyddol fel gwobr am gyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru.

Yn fam i ddau o blant, mae Ann yn gweithio fel Hyfforddwr ym maes Gwaith Cymdeithasol.

Yn ogystal a hyfforddi a chynorthwyo Aelwyd yr Ynys ac Uwch Adran yr Ynys ers wyth mlynedd, chwaraeodd ran flaenllaw hefyd wrth sefydlu Adran Bro Alaw bedair mlynedd yn ol ac yn fwy diweddar, Adran Bach ar gyfer criw o blant oed y Cyfnod Sylfaen.

"Os Mon yw Mam Cymru, Ann Postle yw Mam Aelwyd yr Ynys." Dyna ddywedodd llefarydd ar ran aelodau a rhieni Aelwyd yr Ynys wrth enwebu Ann.

Dros y blynyddoedd mae hi wedi sgriptio, hyfforddi a chyfarwyddo nifer o berfformiadau ar gyfer yr Eisteddfodau ac yn y gymuned, wedi meithrin perthynas gyda chartrefi'r henoed yn lleol gan roi'r cyfle i blant a phobl ifanc fynd yno i berfformio, cynnal nosweithiau cymdeithasol ac wedi codi arian at achosion da.

Cafodd Ann wybod ei bod wedi ennill y wobr yn Eisteddfod Rhanbarth Mon yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch yn gynharach eleni.

Roedd Heledd Cynwal a'r criw yno i roi syrpreis i Ann ac i roi gwybod iddi ei bod wedi ennill.

Caiff Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled ei roi gan Dewi a Gerallt Hughes, er cof am eu rhieni John a Ceridwen Hughes oedd yn weithgar iawn ym maes ieuenctid.

Bydd y seremoni arbennig i gyflwyno'r tlws ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd a'r Fro am pm prynhawn Iau.

Ar ddechrau'r Eisteddfod cafodd pedwar Llywydd Anrhydeddus eu cyflwyno i'r gynulleidfa ar lwyfan yr wyl yn Theatr Donald Gordon yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd am eu cyfraniad arbennig i'r mudiad dros gyfnod o flynyddoedd.

Y pedwar yw'r cyfarwyddwr a dramodydd Emyr Edwards, y cerddor ac arweinydd Alun Guy, un sydd wedi ymwneud a'r mudiad ers degawdau fel nyrs, Gaynor Jones, sy'n wreiddiol o Aberystwyth ac un o arweinwyr yr Urdd ers blynyddoedd yn y brifddinas, Gwilym Roberts.

Meddai Sian Lewis, Prif Weithredwr yr Urdd: "I blant a phobl ifanc Caerdydd a'r Fro a thu hwnt, yn Gymry ac yn ddysgwyr, y pedwar yma fu wynebau'r Urdd i bob pwrpas am ddegawdau.

"Maen nhw yn wir gymwynaswyr i'r mudiad ac mae hi'n fraint a phleser eu hanrhydeddu yn yr wyl eleni.

Mae'r mudiad yn ddibynnol ar bobol weithgar, cydwybodol fel hyn i'w gynnal a'i hyrwyddo a dangos pa mor werthfawr, a gymaint o hwyl, ydi bod yn aelod o'r Urdd."

Wedi'r seremoni dywedodd Gaenor Jones: "Cefais fy ngeni a magu yn Aberystwyth. Yn naturiol ddigon 'roedd yr elfen o gystadlu yn gryf ac roeddwn yn mynychu'r adran yn wythnosol. Es i ymlaen wedyn i hyfforddi fel nyrs yn yr Ysbyty Athrofaol yng Nghaerdydd a gweithio yna am dros ddeng mlynedd ar hugain.

"Yn ffodus cefais y cyfle i fynd i'r gwersyll yn Llangrannog pan yn y chweched dosbarth a dyna ddechrau cysylltiad sy'n parhau hyd heddiw, ac wedi gallu mynychu'n ddi-dor yn rhinwedd fy swydd fel nyrs.

"Rwy'n gwerthfawrogi cael bod yn Llywydd Anrhydeddus gan fy mod yn teimlo bod hyn yn dangos pwysigrwydd yr elfen o gynnwys pawb a'r parch sy'n cael ei ddangos i'r rhai sydd yn y cefndir ym mhob rhan o'r mudiad."

Heb wirfoddolwyr fel Ann a'r pedwar llywydd anrhydeddus buasai'r Urdd yn cael trafferth bod mor weithgar gyda phlant a phobl ifanc Cymru.

Mae gan yr Urdd nifer helaeth o gyfleodd gwirfoddoli o fewn y mudiad.

Gellid cynorthwyo gyda chlybiau, adrannau ac Aelwydydd yr Urdd i hyfforddi ar gyfer yr Eisteddfodau a chwaraeon a gweithredu frl 'swog' yn y gwersylloedd.

Ychwanegodd Sian Lewis: "Wrth wirfoddoli nid yn unig mae yna gyfle i chi ennyn sgiliau newydd ond hefyd yn ddibynol ar beth i chi'n wneud gallwch ennill achrediadau a chymwysterau ynghyd a oriau ar gyfer y Bageloriaeth Cymraeg a'r uned gwirfoddoli Gwobr Dug Caeredin."

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda elerimai@urdd.org neu Swyddog Datblygu neu Chwaraeon eich ardal i drafod y cyfloedd ymhellach.
COPYRIGHT 2019 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2019 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:May 29, 2019
Words:691
Previous Article:Problemau parcio.
Next Article:Crash broke telegraph pole in two.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters