Printer Friendly

Gwobrau Llyfrau Sgiliau Sylfaenol; SGILIAU SYLFAENOL.

CYHOEDDWYD enillwyr Gwobrau Sgiliau Sylfaenol 2007 ar 30 Mawrth mewn seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd a gyflwynwyd gan Wyre Davies o BBC Cymru.

Lansiwyd y Gwobrau yn 2003 er mwyn helpu i godi safon y deunyddiau sgiliau sylfaenol sydd ar gael i blant, pobl ifanc ac oedolion. Enillwyr eleni oedd: Gwobr Rhagoriaeth Gyffredinol: Y Lolfa: Darllen Mewn Dim gan Angharad Tomos a Llawlyfryr Athrawon gan Anwen Owen Gwobrau Grwp Oedran Cynradd

Llythrennedd: Llyfrau neu gynlluniau sgiliau sylfaenol Saesneg: Continwwm (Network Educational Press): Flying Start with Literacy gan Ros Bayley a Lynn Broadbent

Llythrennedd: Llyfrau neu gynlluniau sgiliau sylfaenol Cymraeg: Y Lolfa: Darllen Mewn Dim gan Angharad Tomos a Llawlyfr yr Athrawon gan Anwen Owen

Llyfrau neu gynlluniau rhifedd - yn Gymraeg neu yn Saesneg: @ebol: Datrys Problemau 1 a Datrys Problemau 2

Deunyddiau nad ydynt yn llyfrau: B-DAG Cyf: Sali Mali 1-2-3 Gwobrau Grwp Oedran Uwchradd

Llythrennedd: Llyfrau neu gynlluniau sgiliau sylfaenol Cymraeg: Gwasg Gomer: Cyfres I'r Byw gan Elin Meek a Meleri Wyn James Llyfrau neu gynlluniau rhifedd - yn Gymraeg

neu yn Saesneg: @ebol: Cyfres Ymlaen a Ni gan Hilary Koll a Steve Mills, addaswyd gan Sian Owen Gwobrau Oedolion Llythrennedd: Llyfrau neu gynlluniau sgiliau sylfaenol Saesneg: Quick Reads Gwobr Anrhydeddus: Gwasg Gomer, Y Lolfa ac Accent Press: Cyfres Stori Sydyn Caiff yr holl lyfrau buddugol eu cynnwys mewn llyfryn arbennig a gaiff ei anfon i ysgolion, llyfrgelloedd a cholegau. I ddarganfod mwy am y cynllun - a weithredir gan Sgiliau Sylfaenol Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru - ewch i wefan yr Asiantaeth yn: www.sgiliau-sylfaenol-cymru.org
COPYRIGHT 2007 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2007 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Jul 23, 2007
Words:254
Previous Article:Basic Skills Book Awards; SGILIAU SYLFAENOL.
Next Article:Surprise guest; SGILIAU SYLFAENOL.
Topics:


Related Articles
Papurau bro benben e'i gilydd.
Rhwydwaith daearyddiaeth yn rhoi Wrecsam ar y map; YSGOLORIAETHAU A RHWYDWEITHIAU.
Gwobrau Sgiliau Sylfaenol.
Cyflogwyr yng Nghymru yn dangos i'r DU sut i wella sgiliau; SGILIAU SYLFAENOL.
Llythrennedd Ariannol - Carchar y Pare, Pen-y-bont ar Ogwr; SGILIAU SYLFAENOL.
Grantiau hyrwyddo lleol - Coleg Glannau Dyfrdwy; SGILIAU SYLFAENOL.
Prosiect 'Gweithredu gan yr Ysgol o ran Ymyrraeth mewn Llythrennedd (SAIL) Caerdydd.
Amrywiaeth i ddenu unrhyw un i ddarllen.
Cewch eich ysbrydoli gan gymhwyster City & Guilds.
Datblygu sgiliau a newid bywydau.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |