Printer Friendly

Gwlad Gwlad. Mae'r eira wedi cyrraedd a'r tymheredd wedi gostwng. Gall hyn ond olygu un peth - fod y Nadolig ar y ffordd!

Gyda phobl ar draws y byd yn prynu ein cynnyrch, roeddem yn meddwl mai da o beth fyddai lledaenu'r gair ychydig yn nes at adref am rinweddau y bwyd a diod naturiol a ddaw o Gymru.

Felly, cymerwch hoe, a chymerwch amser i fwynhau cyfnod yr w yl gyda rhai o'r cynhyrchion arobryn sydd i'w cael ar eich trothwy.

Er mwyn rhoi ychydig o ysbrydoliaeth i chi, rydym wedi bod yn rhannu rhai ryseitiau blasus dros yr wythnosau diwethaf. Beth well yn awr nac ymlacio a mwynhau moethusrwydd cacen jin a tonic, sydd hefyd yn esgus gwych i roi cynnig ar rai o'n jins crefftus arobryn.

Neu, os nad yw'r rysait hyn yn apelio, mae llawer mwy i ddewis ohonynt, gyda rhywbeth yn addas at bob dant. Ewch i'n gwefan, dewiswch un, rhowch wahoddiad i gyfaill ymuno, neu un o'r plant, a mwynhewch ychydig o amser dros yr w yl yn coginio gyda'ch gilydd. Ond cofiwch hyn, gyda bron i 4,000 o gynhyrchion o Gymru ar gael yn y siopau, gallwch fwynhau bwyd a diod Cymreig unrhyw adeg o'r flwyddyn. Felly, dewch i gael eich ysbrydoli, gwerthfawrogwch yr holl gynnyrch, a manteisiwch i'r eithaf ar flas hyfryd Cymru drwy gydol y flwyddyn nesaf.

www.businesswales.gov.wales/foodanddrink/cy/ryseitiau

COPYRIGHT 2017 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Dec 16, 2017
Words:211
Previous Article:This is Wales. Snow has fallen. Temperatures have dropped. The festive season is undeniably here!
Next Article:SUNDAY.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters