Printer Friendly

Gweld y gog; LLYTHYRAU.

DYDD Llun Mai 3. Roedd hi'n fore braf efo eira eto ar y topia.

Aeth fi a'r mab (Cai) sydd yn naw oed, am dro ar y bryniau uwchben coedwig Beddgelert. Ar l dringo allan o'r goedwig ar ochr Moel Lefn, roedd y gwcw yn brysur yn canu, a lwcus, roedd gen i ddigon o bres yn fy mhoced.

Eisteddodd y ddau ohonom am ychydig yng nghanol y grug yn edrych draw at Ogof Owain Glyndwer, ac edrych ar blanhigion yn y grug. Roedd o wrth ei fodd yn clywed hanes Owain Glyndwer, a hanes y planhigion chwys yr haul a tafod y gors, a minnau'n egluro sut yr oedd y planhigion yma'n bwyta pryfaid.

Yna daeth dwy gog allan o'r goedwig a hedfan a chwarae yn yr awyr uwch ein pennau. Wedyn roedd yn amser rhoi hanes y gog i Cai; fel bydd y gog ddim yn gwneud nyth ond yn dodwy yn nyth aderyn bach arall.

Ar l cyrraedd adref clywais Cai yn rhoi hanes y gog i'w frodyr.

"Cyw y gog (tua maint ostrich!) yn taflu cannoedd o wyau a cywion yr aderyn bach allan o'r nyth" a sut oedd rhaid cymeryd gofal am fod "carnivorous plants yn tyfu ar ochr y mynydd."

Roedd gen i wen am oriau ar l gwrando sut oedd hogyn naw oed wedi cymryd cymaint o ddiddordeb, a sut oedd o'n dweud stori y diwrnod.

Geraint a Cai Thomas, Llanrug
COPYRIGHT 2010 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:May 26, 2010
Words:238
Previous Article:Plannu tatws; LLYTHYRAU.
Next Article:Cynhelir cyfarfod nesaf The next [...]; Public Notices.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |