Printer Friendly

Grwpiau pop a ffenestri lliw - mae'r ddau beth yn rhan o ddiwylliant amrywiol Cymru; BARN.

Byline: Rhys Mwyn

Awgrymais yn ddiweddar fod y llyfr 'Stained Glass Windows in Welsh Churches' gan Martin Crampin (Gwasg Y Lolfa) yn lyfr hanfodol i lyfrgell unrhywun sydd yn ymddiddori yn hanes eglwysi Cymru.

Yn sicr mae'n lyfr hanfodol ar gyfer unrhywun sydd a diddordeb yn y ffenestri lliw ac yn ddiweddar cefais gyfle i sgwrsio gyda Lefi o'r Lolfa gan ddiolch iddo am gyhoeddi llyfr o'r fath.

'' Yr un mor bwysig, ond yn ymdrin a maes hollol wahanol, yw'r llyfr 'Fflach o Ail Symudiad, Stori Richard a Wyn',' eto newydd ei gyhoeddi gan y Lolfa, sydd yn olrhain hanes y grwp pop Ail Symudiad o Aberteifi.

Fedra'i ddim dweud mor bwysig oedd 'darganfod' Ail Symudiad yn ol 1980 Dyma'r ddadl felly gan Mr Mwyn, mae ffenestri lliw eglwysi a'r grwp pop o Aberteifi yn rhan o ddiwylliant Cymru, yn rhan o'r dirwedd ddiwylliannol, yn rhan o'r cyd-destun ehangach.

Rhydd i bawb ei ddiddordebau, mae hynny ddigon naturiol, ond da chi peidiwch a diystyrru talpiau o hanes a diwylliant Cymru.

Bob tro y byddaf yn rhoi hanes eglwysi a ffenestri lliw ar fy blog 'Thoughts of Chairman Mwyn' mae'n boenus amlwg cyn lleied sydd yn dewis eu darllen.

Bob tro y byddaf yn trafod Hanes Canu Pop Cymraeg mae cynulleidfa'r Herald yn gweiddi "Hei Mr Mwyn - dan ni ddim yn dallt y pethau Canu Pop 'ma".

Ar y pegwn arall, mae gwybodusion y SRG (y sIn roc Gymraeg) yn gweiddi - "Hei Mr Mwyn - hen ddyn amherthnasol, dan ni ddim am glywed gennyt."

Felly does dim modd ennill.

Rwy'n dallt fod y Byd Pop yn ddieithr i rhai (darllenwyr yr Herald) a rwyf yn deall cystal a neb am yr angen am gael gagendor rhwng yr ifanc a'r hen o ran diwylliant pop ond awgrymaf yn garedig yma fod gwybodusion y SRG yn gwrthwynebu fy hawl i fynegi barn cymaint ac anghytunant a'r farn honno.

Yn sicr dyna fy argraff o ddarllen eu blogiau a'u sylwadau ar trydar.

Cefais wahoddiad gan y Lolfa i gyfrannu pwt am Ail Symudiad ar gyfer y llyfr: Fedra'i ddim dweud pa mor bwysig oedd 'darganfod' Ail Symudiad yn ol ym 1980.

Fe welais y grwp ar rhaglen 'Ser' a sylweddoli fod grwp arall Cymraeg allan yna oedd wedi eu dylanwadu gan Punk a'r 'Don Newydd.'.

Roedd Ail Symudiad yn 'cwl' a dyma yrru archeb drwy'r post at gwmni Sain yn syth am y sengl 'Ad Drefnu' (Sain 76S).

pa Yn y dyddiau yna, roedd rhaid archebu recordiau drwy'r post, doedd dim siop recordiau yn agos i Lanfair Caereinion a fel arfer byddwn yn clywed am grwpiau Punk ar rhaglen John Peel ar Radio 1 neu rhaglen Stuart Henry 'Street Heat' ar Radio Luxembourg a wedyn gyrru am y recordiau drwy'r post at gwmniau fel Small Wonder.

ym '' Roedd Peel wedi bod yn chwarae Trwynau Coch a roeddwn yn ymwybodol o Jarman ond ar yr adeg yma doedddwn ddim yn ymwybodol o'r rhaglen 'Sosban' ar Radio Cymru felly dipyn bach o lwc oedd gweld Ail Symudiad ar Ser.

Felly dyma ddod ar draws artistiaid Aberteifi, Ail Symudiad hefo eu alawon gwych a wedyn Malcolm Neon yn gwthio'r ffiniau electronig.

Fel dwi'n dweud - pwysig! Dyma ddechrau o ddifri ar ddilyn grwpiau oedd yn canu yn y Gymraeg.

Dyma sylweddoli fod yna fands perthnasol yn Gymraeg - doedd pob band Cymraeg ddim yn perthyn i'r clwb 'Deinasoriaid Denim' fel y bu i Gruff Rhys eu disgrifio yn ddiweddarach ! Gwelais Ail Symudiad yn fyw am y tro cyntaf yn Aberystwyth a phenderfynais mai 'Annwyl Rhywun' oedd y gan orau erioed. Petawn yn gorfod gwneud trefniant o gan Ail Symudiad hefo Cor Meibion byddwn yn dewis 'Cymry am Ddiwrnod.' .' Petawn angen trefniant o gan gyda cherddorfa, hawdd fydda dewis 'Lleisiau o'r Gorffennol.'.

Lolfa, Ail felly o dyma post am (Sain rhaid drwy'r siop '' '' Fedra'i ddim dweud pa mor bwysig oedd 'darganfod' Ail Symudiad yn ol ym 1980
COPYRIGHT 2014 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2014 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Sep 24, 2014
Words:646
Previous Article:TWEETS OF THE DAY.
Next Article:Pwerus ac adloniadol yr un pryd.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters