Printer Friendly

Granulomatous prostatitis diagnosed during intravesical BCG treatment Mesane ici BCC tedavisi sirasinda tanisal granulomatoz prostatit.

ABSTRACT

The bladder biopsy of 70-year-old man who had a bladder cancer diagnosis three years prior indicated a carcinoma in situ (CIS). Intravesical immunotherapy treatment was initiated. After severe dysuria symptoms. the immunotherapy treatment dosage was lowered. The treatment was then halted due to the progression of symptoms. A biopsy was performed due to prostate spesific antigen (PSA) and digital rectal examination abnormalities and indicated granulomatous prostatitis. An antituberculosis treatment was initiated because the PPD test result was 25 mm and the QuantiFERON test was positive. After one month, the patient's PSA levels had been reduced, and his symptoms had regressed. The symptoms of severe dysuria, sterile pyuria, abnormal digital rectal examination and high PSA levels during intravesical BCG treatment led us to deduce a diagnosis of granulomatous prostatitis. This diagnosis was performed histopathologically, and the treatment of the patient proved successful.

Key words: BCG treatment; bladder cancer treatment: Granulomatous prostatitis.

OZET

Uc sene once mesane tumoru tanisi' alan 70 yasinda erkek hastanin yapilan kontrol sistoskopisinde mesane-sindeki hiperemik alanlardan yapilan biyopsi patolojisi karsinoma in situ (CIS) olarak raporlandi. Hastaya intravezikal immunoterapi tedavisi baslandi. Mesane ici BCG tedavisi esnasinda hastanin ciddi dizuri sikayetleri olmasi nedeniyle dusuk doz mesane ici BCG tedavisine gecildi. Hastanin sikayetleri devam edince tedaviye araverildi. Bu arada yapilan PSA degerin in yilksek cikmasi ve rektal inuayene anormalligi nedeniyle hastaya prostat biyopsisi yapildi. Patolojisi granulomatoz prostatit olarak raporlandi. Hastanin in PPD degerinin 25 mm cikmasi ve quantiferon testinin pozitif olmasi nedeniyle hastaya antituberkuloz tedavi baslandi. Bir aylik tedavi sonrasinda PSA degerlerinde dusme ve hastanin kliniginde duzelme goruldu. Mesane ici BCG tedavisi esnasinda gorulen ciddi dizuri sikayetleri. steril piyuri, rektal muayene anormalligi ve PSA yukselmesi granulomatoz prostatiti akla getirmelidir. Taninin histopatolojik olarak konuldugu ve medical tedaviden fayda gordugu unutulmamahdir.

Anahtar sozeukler: BCG tedavisi; Granulomatoz prostatit; mesane tumoru tedavisi.

Giris

Bacillus Calmette-Guerin (BCG) can Ii attenue M. bovis susu olup mesane tumoru tedavisinde immunmodulator etkisi nedeniyle kullanil-maktachr. Mesane ici BCG tedavisi Karsinoma in situ (CIS) tedavisinde en etkili intravezikal tedavidir. Ayrica kasa invaze olmayan diger yuksek dereceli mesane tumorlerinde de ozellikle progresyonu onlemek amaciyla kullanilmaktadir. Bu tedavi sirasinda %1-2 oraninda granulomatoz prostatit olusabilmek-tedir. Granulomatoz prostatit prostatin sik karsilmayan benign inflamatuar bir hastaligidir. Insidansi ilk defa 1943 yilinda Tanner ve ark.'1 (1) %3,3 olarak raporlanmistir. Genellikle cerrahi sonrasmda ve BCG tedavisi sonrasmda. daha az siklikla da sistemik tuberkuloz sonrasinda gorulur. (2-4) Granulomatoz prostatit tedavisi ancak histopatolojik degerlendirme sonrasinda baslanabilir. Burada tanisi histopatolojik olarak konulmus bir granulomatoz prostatit olgusu ve tedavisi hastanin onami alinarak ele alinmistir.

Olgu Sunumu

Uc sene once mesane tumoru tanisi alan 70 yasinda erkek hasta ilk defa poliklinigimize geldiginde yapilan kontrol sistoskopisinde mesane yan duvar, arka duvar ve eski rezeksiyon alanla-rinda hiperemik ve kadifemsi alanlar gorulmesi Uzerine hastaya genel anestezi altinda TUR-mesane biyopsisi ve supheli alanlarin rezeksiyonu isemi yapilmistir. Alinan tum orneklerin patolojisi karsinoma in situ (CIS) olarak raporlanmistir. Bu donemde yapilan parmakia rcktal incelemede prostat grade 1 benign olarak degerlendirilmistir. Hastaya intravezikal immunoterapi karari verilerek ameliyattan 3 hafta sonra basIanmak kaydiyla once haftada 1 kez 6 hafta sure ile induksiyon tedavisi sonra sirasiyla 3., 6., 12., 18., 24., 30., ve 36. aylarda haftada bir, 3 hafta sureyle olacak sekilde idame mesane ici BCG tedavisi planlandi. BCG induksiyon tedavisinin ucuncu hafta dozundan itibaren hastada ciddi dizuri sikayetleri basladi. Hastada ates veya sistermik bir enfeksiyon bulgusu yoktu. Bu donemde yapilan idrar tetkiklerinde bol lokosit ve mikroskobik hematuri gorulen hastarnin, yapilan idrar kulturlerinde urcme gorulmedi. Hastanin bu durumu BCG'yi tolere edemedigini dusundurdu ve hastaya ucte bir doz BCG uygulanmasina karar verildi. Doz azaltilmasina ragmen sikayetlerin devam etmesi uzerine tedaviye ara verildi. Hasta ilaca ara verilen bu donemde hic prostat muayenesi olmadigini belirtti. Ilaclara ara verilen bu donemde hastanin PSA degerlendirmesi ve parmakla rektai incelemesi yapildi. PSA degerinin 10,1 ng/dL cikmasi ve parmakla rektal muayenede prostat sol lob sert ve duzensiz olarak degerlendirilmesi uzerine hastaya TRUS esliginde 12 kadran prostat biyopsisi yapildi. Yapilan TRUS' ta ek bir bulgu gorulmedi. Prostat boyutu 32 grolarak olculdu. Histopatolojik incelemede, Hematoksilen-eozin boyali kesitlerde, tum kadranlarda. cok sayida. irili ufakli odakiar halinde, bazilarinin ortasinda kazeifikasyon nekrozu bulunan, epiteloid histiyositler, lenfositler ve seyrek polimorfonukleer lokositlerden o1usan granulom yapilari yapilari iziendi (Resim 1). Tum blyopsilerde prostatik intraepitelyal neoplazi veya malignite izienmedi. Patolojisi granulomatoz prostatit olarak rapor edildi. Bunun uzerine mesanc ici BCG uygulamasi kesildi. Idrarda AARB ve tbc-PCR ile formalinde fikse parafine gomulu doku orneklerinden mikobakteri PCR calisildi. Negatif olarak raporlandi. PPD testi 25 mm olarak olculdu ve pozitif olarak degerlen-dirildi. Yapilan quantiferon testi pozitif geldi. Quantiferon testi tuberkuloz enfeksiyonunu gosterir fakat aktif veya latent hastalik ayrimini yapamaz. Bu yuzden pozitif sonuc elde edildiginde latent enfeksiyon tanisi konulabilmesi icin klinik ve radyolojik olarak aktif hastaligin gosterilmesi gerekir. Bu testin yorumu yapilirken epidemiyolojik, fiziksel ve diger tanisal yontemlerin goz onune alinmasi gerekir. Bizim hastamizda da mesane tumoru nedeniylc BCG kullanimi, patolojik bulgu olarak granulomatoz prostatit. PPD testi pozitifligi ve ek olarak da quantiferon testi pozitifligi olmasi uzerine hastaya uclu antituberkuloz tedavi (rifampisin 600 mg, isoniazid 300 mg, etambutol 1000 mg/gun) bas1andi. 1 ay sonra degeriendirdigimiz PSA degeri 5,48 ng/dL geldi. Antituberkuloz tedavinin 4. ayinda PSA degeri 2,99 ng/dL ve parrnakla rektal incelemesi grade 1 benigndi. Yapilan kontrol sistoskopisinde mesane boynu sag ve sol tarafta 2 adet 1 cm'lik hiperemik alan gozlendi. Bu alanlardan ve mesanenin duvarlarindan rastgele alinan biyopsilerin patolojisi kronik sistit olarak raporlandi. Idrarda AARB ve idrarda mikobakteri kulturleri negatif olarak sonuclandi. Antituberkuloz tedavi ikinci aydan itibaren ikili tedavi (isoniazid ve rifampisin) olarak devam etmekte ve 6 aya tamamlanacaktir.

Tartisma

Son zamanlarda populasyonun prostat hastaliklari hakkindaki bilincinin artmasi ve PSA'nin daha yaygin olarak kullanilmaya baslamasiyla prostat kanserine yonelik yapilan biyopsiler artmistir. Prostat kanseri nedeniyle yapilan biyopsilerde cesitli serilerde %0,36 ile %11 arasinda granulomatoz prostatit bilidirilmistir. (5) Granulomatoz prostatit daha cok mesane ici BCG tedavisi alan hastalarda gorulur. Olusan prostatite bagli yapilan rektal muayenelerde anormallik saptanir. (6), (7) Tanist da prostat kanseri suphesi nedeniyle alinan biyopsiler sonucu histopato-lojik olarak konulmaktadir. Bizim olgumuzda da tani PSA yuksekligi ve rektal muayene anormalligi sonucunda prostat kanseri suphesiyle alinan prostat biyopsisi sonrasinda konulmustur. Oates ve ark.'lari (8) tarafindan 1988'de mesane ici BCG tedavisi almis 13 hastaya prostat biyopsisi yapilmis ve tumunun patolojisi granulomatoz prostatit olarak raporlanmistir. La Fontaine ve ark.'larinin 1997'de yaptiklari calismada intravezikal BCG tedavisi almis ve daha sonra radikal sistosprostatektomi operas-yonu gecirmis 119 hastanin %75'inde granulomatoz prostatit saptanmistir. Granulomatoz prostatite bagli PSA yukselmesini kanserden ayirmak guctur. Ancak antituberkuloz tedavi sonrasinda granulomatoz prostatitte PSA degerlerinde dusme gorulur. (9) Bizim hastamizda tedavinin birinci ayinda olculen PSA degeri 10 ng/dL'den 5,48 ng/dL'ye, dorduncu ayinda 2,99 ng/ dL'ye dustu.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Mesane ici BCG uygulamasi esnasinda PSA degerlerinde yukselme gorulebilir. Bu yukselme prostat kanseri nedeniyle olabilecegi gibi mesane ici BCG uygulamasinin etkisiyle de olabilir. Bu ayrimi yapabilmenin en guzel yolu tedaviye baslamadan onceki PSA degerinin calisilmasi ve parmakla rektal incelemenin yapilmasidir. Beltrami ve ark.' lari (10) 2008 yilinda yaptiklari calismalarnda mesane ici tedavi goren 106 erkek hastayi degerlendirmis. BCG induksiyon tedavisi sonrasi %41,6 hastada BCG yukselmesi gorulmus olup, tedavi bitiminden 12 ay sonra PSA degerleri normale donmus. On hastaya prostat biyopsisi yapilmis.1 biyopsinin sonucu prostat kanseri olarak raporlanuten, 9 biyopsi inflamatuar surec olarak raporlanmis. Leibovici ve ark.'lari (11) 2000 yilinda yaptiklari calismada 36 mesane ici tedavi goren hastanin % 41,6'sinin PSA degerlerinde yukselme gormusler. Bu yukselme tedavi bitiminden uc ay sonra normale donmus. On hastanin biyopsisi granulomatoz prostatit ve 4 hastanin biyopsisi benign prostat hiperplazisi olarak raporlanmis. Hic bir biyopsi de prostat kanseri saptanmamis. Bizim hastamizin mesane ici BCG uygulamasi oncesinde PSA degeri calisilmamisti. Parmakla rektal incelemesi normaldi PSA degerlendirmesi BCG tedavisine ara verildigi donemde yapilmisti, fakat gerektigi kadar zaman gecmemisti. Mesane ici BCG tedavisi sirasinda prostat kanseri olmasa bile PSA yukselebilmektedir. Cok gerekli degilse PSA degerlendirmesi. ertelenebilir. Eger PSA ve yuksek cikmissa hemen biyopsi planlanmadan hasta daha sonra PSA degerlendirilmek uzere guvenle izlenebilir.

Sonuc olarak, mesane ici BCG tedavisi alan ciddi dizuri sikayetleri, steril piyurisi, yapilan rektal muayenesinde daha once olmayan bir anormalligi olan, PSA degerlerinde yukselme gorulen hastalarda granulomatoz prostatit akilda tutulmast gereken bir hastaliktir. Bunun tanisinin histopatolojik olarak konulabildigi ve medikal tedaviden fayda gordugu unutulmamalidir.

Conflict of Interest

No conflict of interest was declared by the authors.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Informed Consent: Written informed consent was obtained from patients who participated in this case.

Author Contributions Concept--S.O., O.Y.; Design--S.O., H.S.; Supervision--F.A., K.K.; Funding--S.0.; Materials--S.O., I.Y.; Data Collection and/or Processing--S.O., H.S., LY., O.Y.; Analysis and/or Interpretation--K.K.; Literature Review--S.O., F.A.

Cikar Catismasi

Yazarlar herhangi bir cikar catismasi bildirmemislerdir.

Hakem degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Hasta Onami: Yazilii hasta onami bu olguya katilan hastalardan alinmistir.

Yazar Katkilari

Fikir--S.0., O.Y.; Tasartm--S.O., HS.; Denetleme--F.A.. KK.; Kaynaldar--S.O.; Malzemeler--S.O., 1.Y.; Veri toplanmasi ve/veya iIemesi--S.0.. HS.. I.Y., OX.; Analiz veiveya yorum--K.K.; Literatiir taramasi--S.O., H.S., F.A.

kaynaklar

(1.) Tanner FH, McDonald JR. Granulomatous prostatitis:a histologic study of a group of granulomatous lesions collected from prostate glands. Arch Pathol Lab Med 1943;36:358-70.

(2.) Eyre RC. Aaronson AG, Weinstein BJ. Palisading granulomas of the prostate associated with prior prostatic surgery. J Ural 1986;136:121-2.

(3.) LaFontaine PD, Middleman BR. Graham SD Jr, Sanders WH. Incidence of granulomatous prostatitis and acid-fast bacilli after intravesical BCG therapy. Urology 1997;49:3636.

(4.) Saw KC, Hartfall WG. Rowe RC. Tuberculous prostatitis: nodularity may simulate malignancy. Br J Urol 1993:72:249.

(5.) Herranz Amo F, Verdu Tartajo F. Diez Cordero JM. Bueno Chomon G. Leal Hernandez F, Bielsa Carrillo A. et al. Non-specific granulomatous prostatitis diagnosed with ultrasonography-guided transrectal biopsy. Actas Ural Esp 1998;22:757-61.

(6.) Stillwell TJ, Engen DE, Farrow GM. The clinical spectrum of granu lomatous prostatitis: a report of 200 cases. J Urol 1987;138:320-3.

(7.) Mohan H, Bal A, Punia RP, Bawa AS. Granulomatous prostatitisan infrequent diagnosis. Int j Urol 2005;12:474-8.

(8.) Oates RD, Stilmant MM, Freedlund MC, Siroky MB. Granulomatous prostatitis following bacillus Calmette-Guerin immunotherapy of bladder cancer. J Urol 1998;140:751-4.

(9.) Speights VO Jr, Brawn PN. Serum prostate specific antigen levels in non-specific granulomatous prostatitis. Br J Urol 1996;77:408-10.

(10.) Beltrami P. Ruggera L, Cazzoletti L, Schiavone D, Zattoni F. Are prostate biopsies mandatory in patients with prostate-specific antigen increase during intravesical immuno- or chemotherapy for superficial bladder cancer? Prostate. 2008;68:1241-7.

(11.) Leibovici D, Zisman A, Chen-Levyi Z, Cypele H, Siegel Yl, Fa-itelovich S. et al. Elevated prostate specific antigen serum levels after intravesical instillation of bacillus Calmette-Guerin. J Urol 2000;164:1546-9.

Sezgin Okcelik (1), Hasan Soydan (1), ismall Yllmaz (2), Omer Yllmaz (1), Ferhat Ates (1), Kenan Karademir (1)

(1) Clinic of Urology, Gillhane Military Medical Academy Haydarpasa Hospital, Istanbul, Turkey

(2) Clinic of Pathology, GUlhane Military Medical Academy Haydarpasa Hospital, Istanbul, Turkey

Submitted: 27.11.2012

Accepted: 08.01.2013

Correspondence: Sezgin Okcelik

Clinic of Urology, Gulhane Military Medical Academy Haydarpasa Hospital, liskticiar 34668 Istanbul, Turkey

Phone: +90 543 677 46 04

E-mail: drsezginokcelik@hotmail.com

[c]Copyright 2013 by Turkish Association of Urology

Available online at www.turkishjournalofurology.com
COPYRIGHT 2013 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Okcelikt, Sezgin; Soydan, Hasan; Yilmaz, lsmail; Yilmaz, Omer; Ates, Ferhat; Karademir, Kenan
Publication:Turkish Journal of Urology
Article Type:Case study
Geographic Code:7TURK
Date:Sep 1, 2013
Words:1844
Previous Article:Primary melanoma of the male urethra Erkek uretrasinin primer melanomu.
Next Article:Letter to the editor: prevelance of enuresis nocturna among primary school children living in Diyarbakir: Editore Mektup: Diyarbakir ili bir grup...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters