Printer Friendly

Gillian Elisa'n Cofio cymeriadau ei gorffennol.

YR wythnos hon ar Cofio, yr actores, cantores a'r ddigrifwraig amryddawn Gillian Elisa fydd yn hel atgofion am ei bywyd a'i gyrfa gyda Heledd Cynwal.

Yn adnabyddus am greu cymeriadau fel Mrs OTT a phortreadu Sabrina yn y gyfres sebon Pobol y Cwm ymysg eraill, bydd Gillian Elisa'n trafod y doniol a'r difrifol gan ddatgelu effaith ei gyfra ar ei bywyd personol.

Ganed Gillian Elizabeth Thomas ym 1953, ac fe'i magwyd hi a'i brawd Alun yng nghymuned glos Llanbed, tref sydd yn dal i fod yn bwysig iawn iddi ac sy'n rhan fawr o'i stori.

Drwy draddodiad cryf o eisteddfota a chynhyrchu sioeau llwyfan yn yr ysgol, buan iawn y sylweddolodd y Gillian Thomas ifanc ei bod hi wrth ei bodd yn diddanu ac yn gwneud i bobl chwerthin.

Yn y 1970au, roedd yr actores a'r ddigrifwraig yn aelod o'r grwep roc, Graffia, ac mae ganddi atgofion melys o'r ffordd yr enillodd ei lle fel prif gantores y band.

"Ro'n i mewn clwb ac roedd y band yma'n chwarae. Es i lan atyn nhw yn ewn i gyd a dweud Do you know what you need? I think you need a lead singer. Female preferably,' medde fi."

Yr wythnos ganlynol, aeth Gillian i un o ymarferion y grwep gan ganu ei "socs i off!" a chael gwahoddiad i ymuno 'r band.

"Mae'n rhaid gwneud y gorau o'r cyfle," meddai Gillian. "Mae wastad ffordd o wthio eich hun ymlaen."

Dros y blynyddoedd mae Gillian wedi cael rhannau mewn sawl cyfres deledu, gan gynnwys Dinas, Minafon, Yr Heliwr, Glan Hafren, Iechyd Da a llawer mwy yn y Gymraeg.

Yn y Saesneg, mae hi wedi cael rhannau amlwg mewn cyfresi megis Mortimer's Law, Forever Green, A Mind to Kill a Belonging.

Mae hi hefyd wedi cael cryn lwyddiant yn cyflwyno, yn canu ac yn actio ar lwyfannau yn ogystal chynnal sioeau un person yng Nghymru a thu hwnt.

"Mae rhywbeth am fod o flaen cynulleidfa... Rwy'n dwlu ar fod ar lwyfan. Y rheswm es i lan i Weyl Fringe Caeredin oedd i gael mynd o flaen cynulleidfa oedd dim yn fy adnabod i a gweld sut fyddwn i'n gwneud. Mae'n cryfhau ti fel perfformwraig.

"Mae actio wedi helpu fi yn fy mywyd preifat i a dweud y gwir, hwnnw sydd wedi cadw fi i fynd trwy bopeth," meddai Gillian.

Yn ystod y rhaglen bydd Gillian yn hel atgofion am Anti Margaret, yr ysbrydoliaeth ar gyfer ei chymeriad Mrs OTT.

Bydd golygfeydd ohoni'n actio gyda Harriet Lewis ac Ifan Gruffydd yn dwyn atgofion melys yn l.

Bydd Gillian yn cael ambell sioc hefyd wrth weld ei hun yn cymryd rhan Branwen yn yr opera roc Melltith ar y Nyth ym 1975.

Cof io gyda Gillian Elisa S4C, nos Fawrth, 8.25pm. English and Welsh subtitles

CAPTION(S):

Gillian Elisa fel Sabrina yn Pobol y Cwm
COPYRIGHT 2010 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Feb 13, 2010
Words:471
Previous Article:Girl Power!
Next Article:Brits will make you Dizzee.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters