Printer Friendly

Gewch chi gadw Caerdydd, mae'n well gen i gefn gwlad; Bethan Gwanas.

Mi ges i ddiwrnod yn ein prifddinas wythnos dwetha. Dim ond diwrnod? Ia. Roedd o'n hen ddigon, diolch.

"Pell o bob man ydi o de?" Mater o bersbectif ydi'r hen gwyn yna, fel y gwyddon ni, y bobl sy'n byw "ynghanol nunlle". Ond mae o'n bell o bob man, ac mae isio mynedd i fynd i Gaerdydd does? Mae angen gofalu bod eich cerbyd a digon o olew/ dwr/ dwr a sebon golchi ffenest a gwynt yn y teiars i gyrraedd y lle'n ddiogel yn un peth. Wel, rydan ni i gyd i fod i wneud hynny'n rheolaidd, ond mae'n rywbeth sy'n gwbl angenrheidiol efo cerbyd sydd yn bell o fod yn newydd sbon, fel fy nghampafan rhydlyd i. Wedyn mae angen gofalu eich bod yn gwybod yn iawn sut i gyrraedd lle dach chi fod i fynd. Doedd hyn ddim yn broblem nes i fy Nhom Tom ddiflannu. Plis, os ydw i wedi ei '' Er i fwynhau hun ddim frys i yn fenthyca i chi, gai o'n ol gynnoch chi? Neu os ydach chi'n hen grinc o leidr sydd wedi ei ddwyn o pan do'n i ddim yn sbio, bydded i chi syrthio'n glewt i'r llawr efo afiechyd poenus a hynod annifyr.

Ta waeth, ro'n i i fod yn maes parcio Canolfan Siopa Dewi Sant tua 12-12.30. Er gwaetha gosgordd o drelars ceffylau yn teithio drwy Bowys, ac o leia chwe tractor a thair lori Mansel, mi gyrhaeddais yn ddi-ffwdan. Ond jest i mi gael y bendro yn gyrru'r fan rownd a rownd yr 'esgynfa droellog' ( diolch, Bruce) i fynd i mewn i'r lle parcio aml-lawr. Mae o fel gyrru i fyny'r darn spring gewch chi mewn beiros. Ac mae'n teimlo bron mor denau a chul mewn fan. Fues i rioed mor agos at gael 'palpitations' - ('dychlamiadau'r galon' yn ol Bruce, ond dydi hwnna ddim wedi cydio eto nacdi?) Mi ges gwpwl o oriau reit ddifyr o weithio (sef trio dod o hyd i ddillad neith ddim gneud i mi edrych fel talcen ty ar sgrin) ac wedyn ro'n i fod yn Llandaf erbyn 5. Ro'n i yn y fan erbyn 4, gan fod awr yn hen ddigon i gyrraedd fanno o ganol dre. Wel, mi roedd o nol yn 1989. Hm.

Mae Caerdydd wedi newid yndo? Ac mae 'na lawer iawn mwy o bobol, felly mwy o geir a mwy o fysus a thacsis...

Mi fues i'n sownd mewn traffic oedd prin yn symud am oesoedd. Gridlock yn Cathedral Rd. Awr ac ugain munud gymerodd hi i gyrraedd Llandaf! Wel, os o'n i'n cael palpitations ynghynt...

A dim ond ar ol dod adre dwi'n gweld bod tagfeydd traffig sy'n effeithio ar fusnesau (neu'r gallu i weithio) yn waeth yng Nghaerdydd nac yn unrhyw ddinas arall ym Mhrydain. Nid yno mae'r tagfeydd hiraf ond maen nhw'n gyson, yn digwydd drwy'r dydd, nid dim ond yn ystod yr oriau brig.

mi fy dwi ar fynd ol '' Yn ystod y dydd, mae 'na dagfeydd yng Nghaerdydd 15% o'r amser, ac ar gyfartaledd, mae gyrwyr yn treulio 32 awr y flwyddyn yn sownd mewn tagfa yn ystod oriau brig. Nol yn Chwefror gyhoeddwyd hyn, a dwi'n amau os ydi pethau wedi gwella ers hynny.

Felly, er gwaetha'r holl adnoddau a siopau a gwasanaethau a chyngerddau a chelfyddydau a chyflogau a chyfleon gewch chi yn ein prif ddinas, mi gewch chi eu cadw nhw.

Rhowch i mi dawelwch ein pentrefi ni unrhyw adeg.

Er i mi fwynhau fy hun pan nad o'n i'n sownd y tu ol i'r llyw, dwi ddim ar frys i ddychwelyd. A phan fydd raid i mi fynd eto, dwi'n mynd i stopio yn rhywle y tu allan i'r ddinas a mynd i'r canol efo tren.

Dyna mae trigolion Caerdydd yn ei neud mae'n debyg. Ia...hawdd deud wrtha i wedyn, doedd!

'' '' Er i mi fwynhau fy hun dwi ddim ar frys i fynd yn ol

COPYRIGHT 2017 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:May 24, 2017
Words:648
Previous Article:Gwlad hud a lledrith; BYD NATUR.
Next Article:'There will always be love, hope and strength ...thank you' / Mike and Jules Peters.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters