Printer Friendly

Gepraat van aborsie in Namibie: Deur Deborah Billings en Jennifer Gatsi Mallet Vertaal deur Floria Kharas.

Die manier waarvolgens ek aborsie aanskou het was verligtend en sonder stigma.

Die sessie was op feite gebaseer met baie persoonlike gespreke en deel van ware lewens ondervindinge.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Die inligting was openlik gedeel en dit het gemaak dat ons almal kon deelneem. Dit het my gehelp om oor myself te praat asook om oplossings vir probleme te soek vanuit die gemeenskap waarvan ek afkomstig is.

Ons wil graag he dat julle almal weer moet bymekaar kom.

Hou aan om vir ons op hoogte te hou met alle belangrike inligting; Hou aan!

Is dit moontlik om vryelik oor aborsie te praat of is dit'n taboo onderwerp in Namibie? Drie werkswinkels wat deur die International Community of Women living with HIV/AIDS Namibia (ICW Namibia ) en Ipas in Januarie 2009 met lede van gemeenskaps organisasies, studente leiers, parlementariers, en gemeenskapslede het hierdie uitdaging in Windhoek aanvaar.

Die uitsprake hierbo kom van deelnemers, wat bewys dat 'n debaat hieroor moontlik is in Namibie en dat baie meer van hierdie tipe dialoog nodig is en verwelkom word. Na die eerste werkswinkel het Sheena Magenya Sister Namibia se radio in-bel program aangebied oor die onderwerp 'Moet wetgewing op aborsie in Namibia in so 'n mate gewysig word dat dit makliker vir vroue is om aborsie te verkry?' Die uitsprake wat bellers gemaak het asook die sms boodskappe het die opinies wat in die werkswinkel opgekom het, bevestig.--Namibiers het nodig en verwelkom om meer te leer en te hoor oor wat aborsie beteken vir die gesondheid en welsyn van vroue landswyd.

ICW Namibia is in 2005 in die lewe geroep om om te sien na die omstandighede van ongeveer 130,000 vroue tussen die ouderdom van 15 en ouer wat met MIV saamleef, in 'n totale populasie van ongeveer 2 miljoen mense.

Verbreking van die stilswye

Alhoewel sommige jeugdige en volwasse vroue wat met MIV saamleef graag kinders van hul eie wil he, of in moederskap ingedwing word, word andere deur sosiale en ekonomiese druk gedwing om as gevolg van hul MIV status aborsie te oorweeg, al sou hulle graag met die swangerskap wou voortgaan. Nietemeer, MIV positiewe vroue het ook met ongewenste swangerskappe te doen en staar die besluit van onveilige hoe risiko aborsies in die gesig.

Seksualiteit, swangerskap en aborsie is belangrik--alhoewel verswygde onderwerpe vir vroue wat met MIV/Vigs saamleef. Die opening van die dialoog oor ongewenste swangerskappe en aborsie was een van die hoof doelwitte van die drie werkswinkels wat deur ICW Namibia en Ipas onderneem is.

Volgens Namibie se Aborsie en Sterilisasie wet (1975), wat gewysig is met Wet 48 van 1982, is aborsie toelaatbaar as die swangerskap die fisiese of die geestesgesondheid van die vrou in gevaar stel, as daar misvorming van die fetus is en wanneer die swangerskap deur verkragting of bloedskande veroorsaak is. Hierdie wetgewing word seldom gebruik wat beteken dat die vroue wat aan die vereistes van die wetgewing voldoen, nie veilige aborsie dienste in Namibie kan verkry nie.

Een van die redes is die huidige vereiste dat drie mediese praktisioners (geneeshere of verpleegsters) die aborsie skriftelik moet bemagtig voor dit gedoen kan word. Ook word vroue nie deur gesondsheids instansies ingelig aangaande hul reg op 'n veilige en wettige aborsie onder die bogenoemde toestande nie.

Ander probleem is die feit dat baie vrouens wat dalk aborsie oorweeg dit wil doen vir redes wat nie in die huidige wetgewing gedek is nie, ingesluit die stigma van enkel of jong ouer te wees, gebrek aan ondersteuning deur hul mansvriende, of hulle is nie in staat om nog 'n ander kind te onderhou nie. Baie aborsies word gedoen deur mense wat geen opleiding het nie of word in ongesonde toestande gedoen, wat beteken dat dit baie gevaarlik is vir die vrou se lewe en gesondheid.

Deelnemers meen dat mense veskeie dinge gebruik soos 'stokke, bleik, opgekookte waspoeier, gekookte water met brandewyn' om aborsies te weeg te bring. Dit is vir hierdie rede dat die eerste skrywe van die Consolidated National Reproductive and Child Health Policy van April 2008, se dat 'onveilige aborsies een van die hoof oorsake van sterftes onder moeders asook van depressie is, veral onder die jeugdiges.' Weggooi van babas wat alte gereeld in Namibie voorkom was 'n belangrike onderwerp wat gedurig deur die deelnemers uitgesonder is. Deelnemers het gese dat 'aborsie beter is as om babas weg te gooi, veral in ongewenste toestande soos verkragting,' en 'dat aborsie sterftes en die weggooi van babas kan verminder.'

Dialoog vir verandering

Maria de Bruyn, 'n Senior Beleid Adviseur by Ipas en 'n ou medewerker van ICW, was behulpsaam met die voorbereiding van die werkswinkel deurmiddel van die leerplan, Expanding reproductive rights knowledge among, and advocacy by, HIV-positive women and their allies in Namibia: Community discussions on sensitive reproductive health issues. Met behulp van hierdie leerplan het die direkteur van ICW Namibia, Jennifer Gatsi Mallet, ICW fasiliteerders, en Ipas konsultant Deborah Billings drie een-dag lank werkswinkels gehou om onder andere ongewenste swangerskappe, aborsie en weggooi van babas met verskeie groepe mense te bespreek, insluitende studente, leerkragte, geneeshere, gemeenskapslede, en verteenwoordigers van gemeenskaps organisasies en van regerings instansies.

Algehele deelname was die benadering wat geneem is sodat almal wat bygewoon het hul opinie kon lig en hul eie ondervindinge kon deel rondom die huidige wetgewing in Namibie en hoe dit vroue raak wat besluite rondom aborsie moet neem. Opinies aangaande aborsie wat deur die deelnemers gelig is het gegaan van 'dit ontneem iemand die voorreg op lewe', 'dit mag nie as voorbehoed gebruik word nie' tot 'dit moet sonder voorwaardes gewettig word.' Die werkswinkel se benadering was van so 'n aard dat deelnemers vryelik hul opinies kon lug.

Deelnemers was gevra om te dink aan toestande wat tot ongewenste swangerskappe en aborsie aanleiding gee asook te let op hoe besluitneming deur verskeie faktore in vroue se lewens geraak word.

Laastens wou die fasiliteerders seker maak dat die deelnemers die regte inligting aangaande aborsie ontvang--dat wanneer dit deur opgeleide personeel onder veilige toestaande utgevoer word, aborsie prosedure baie veilig is, dat die 'uitsuig metode' (Manual Vacuum Aspiration (MVA) 'n baie veilige, effektiewe tegnologie is wat huidiglik nie in Namibie beskikbaar is nie. Onveilige aborsies kan verhoed word deur wetgewing wat gesondheidswerkers toelaat om opleiding te ontvang om veilige aborsie te doen en vroue daardeur toegang gee tot veilige aborsie dienste.

ICW Namibia is verbind tot die deurgee van inligting aangaande ongewenste swangerskappe, nood voorbehoed middels, aborsie asook medisyne (Post Exposure Prophylaxis) wat die ontwikkeling van die HIV Virus verhoed veral vir oorlewendes van verkragting. Hierdie werk is belangrik omdat die mense bemagting word in bogenoemde areas. Dit help deelnemers om die verbinding tussen MIV en ander belangrike voortplantings regte en gesondheid faktore raak te sien. Dit help hulle ook om uit te reik na MIV positiewe asook negatiewe vroue so dat hulle kan praat oor hul voile seksuele en voortplantings behoeftes.

Baie meer organisasies moet basiese inligting aangaande aborsie in hul werk insluit sodat Namibiese vroue nie langer babas hoef weg te gooi nie of hul wend tot onveilige aborsies wanner hulle hulself bevind in situasies van ongewenste swangerskappe nie. Hulle hoef dan ook nie die duur reis na Suid Afrika te onderneem om veilige en wettige aborsie dienste te verkry nie.

Kyk na www.icw.org en www.ipas.org vir meer inligting aangaande die twee organisasies wat die werkswinkels gelei het.
COPYRIGHT 2009 Sister Namibia
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:VOORTPLANTINGS REGTE
Publication:Sister Namibia
Date:Jul 1, 2009
Words:1225
Previous Article:Look at me! a celebration of women with disabilities.
Next Article:Omulumentu gwolela oha si oshimpwiyu: Ehokololo nethano ku Kristin Palitza Etoloko ku Justina Shivolo.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters