Printer Friendly

Articles from Geodesy and Cartography (March 1, 2010)

1-9 out of 9 article(s)
Title Author Type Words
Analysis of the accuracy of measurements based on Doppler effect/ Greicio matavimu Doplerio matuokliais tikslumo analize. Skeivalas, Jonas Report 1884
Considerations on the further improvements of regional geoid modeling over the Baltic countries/Baltijos saliu regioninio geoido modeliavimo tobulinimas. Ellmann, Artu Report 8743
Docentui daktarui Vytautui Tuleviciui--80. Bendradarbiai 334
Evaluation of the gravimetric map of Lithuanian territory/ Lietuvos teritorijos gravimetrinio zemelapio tikslumo vertinimas. Birvydiene, Rosita; Krikstaponis, Boleslovas; Obuchovski, Romuald; Parseliunas, Eimuntas; Petroskevi Report 2073
How arbitrary locations turn into places of interest/ Kaip geodeziniai sutartiniai taskai pavirsta idomiomis vietomis. Mautz, Rainer Report 2927
Inzinieriui Povilui Viskontui--60. Bendradarbiai 205
Su prasmingu 70-meciu Romualdo Girkaus gyvenimo kelias ir darbai. Gliozaitis, A.A.; Lukosevicius, V.; Rumsas, G.; Skeivalas, J.; Zilevicius, V. 695
The application of covariation method to the analysis (comparable) of digital images in cartography/ Kovariacijos metodo taikymas analizuojant (palyginant) skaitmeninius vaizdus kartografijoje. Milieskaite, Jurgita Report 2002
The application of photogrammetric numerical methods to the analysis of eye lens digital images/ Fotogrametrijos metodai analizuojant akies lesiuko skaitmeninius vaizdus. Skeivalas, Jonas; Zigmantiene, Evelina; Tumeliene, Egle; Birvydiene, Rosita Report 2181

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |