Printer Friendly

Browse Pulmonary fibrosis topic

Genetic aspects subtopic

Articles

1-14 out of 14 article(s)
Title Author Type Date Words
The Possible Pathogenesis of Idiopathic Pulmonary Fibrosis considering MUC5B. Zhang, Qinghua; Wang, Yan; Qu, Danhua; Yu, Jinyan; Yang, Junling Jun 30, 2019 10750
Response to: Comment on "Analysis of Microarray-Identified Genes and MicroRNAs Associated with Idiopathic Pulmonary Fibrosis". Fan, Lichao; Yu, Xiaoting; Huang, Ziling; Zheng, Shaoqiang; Zhou, Yongxin; Lv, Hanjing; Zeng, Yu; Xu Letter to the editor Mar 31, 2019 1926
A Rare Missense Variant in Telomerase Reverse Transcriptase is Associated with Idiopathic Pulmonary Fibrosis in a Chinese Han Family. Zheng, Chun-Ming; Zhan, Xi; Yang, Yuan-Hua; Jiang, Tao; Ye, Qiao; Lu, Yong Report Sep 20, 2018 3225
Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Antifibrotic Treatments: Focus on Experimental Studies. Lunardi, Francesca; Pezzuto, Federica; Vuljan, Stefania Edith; Calabrese, Fiorella Report Sep 1, 2018 6587
Comment on "Analysis of Microarray-Identified Genes and MicroRNAs Associated with Idiopathic Pulmonary Fibrosis". Li, Chenyu; Wang, Shujuan; Che, Lin; Wang, Xianghua; Xu, Yan Jan 1, 2018 580
Buyang Huanwu Decoction Ameliorates Bleomycin-Induced Pulmonary Fibrosis in Rats via Downregulation of Related Protein and Gene Expression. Wang, Xuan; Li, Xia; Wang, Li-na; Pan, Jing-juan; Yang, Xue; Wei, Yang-lin Jan 1, 2018 5838
Idiopathic Pulmonary Fibrosis: A Systemic Disease?. Man, Luo; Hong, Peng Report Sep 1, 2017 1460
microRNA-142-3p inhibits apoptosis and inflammation induced by bleomycin through down-regulation of Cox-2 in MLE-12 cells. Guo, F.; Lin, S.C.; Zhao, M.S.; Yu, B.; Li, X.Y.; Gao, Q.; Lin, D.J. Report Jul 1, 2017 3665
Analysis of Microarray-Identified Genes and MicroRNAs Associated with Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Fan, Lichao; Yu, Xiaoting; Huang, Ziling; Zheng, Shaoqiang; Zhou, Yongxin; Lv, Hanjing; Zeng, Yu; Xu Report Jan 1, 2017 4762
Comparative study of circulating MMP-7, CCL18, KL-6, SP-A, and SP-D as disease markers of idiopathic pulmonary fibrosis. Hamai, Kosuke; Iwamoto, Hiroshi; Ishikawa, Nobuhisa; Horimasu, Yasushi; Masuda, Takeshi; Miyamoto, S Report Jan 1, 2016 5154
TINF2 Gene Mutation in a Patient with Pulmonary Fibrosis. Hoffman, T.W.; van der Vis, J.J.; van Oosterhout, M.F.M.; van Es, H.W.; van Kessel, D.A.; Grutters, Jan 1, 2016 3555
Familial idiopathic interstitial pneumonia: histopathology and survival in 30 patients. Leslie, Kevin O.; Cool, Carlyne D.; Sporn, Thomas A.; Curran-Everett, Douglas; Steele, Mark P.; Brow Nov 1, 2012 6460
Genetic link found to some pulmonary fibrosis, pneumonia. Moon, Mary Ann May 1, 2011 552
Common genetic variant linked to pulmonary fibrosis risk. Apr 21, 2011 114

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters