Printer Friendly

Gareth wastad am dorri ei gwys ei hun; Gareth Roberts - cyflwynydd.

Byline: Ian Parri

WEDI 6 S4C/Llun-Gwener

MAE yna ambell deulu lle mae un cenhedlaeth yn dueddol o ddilyn yn il troed y llall. Dyna'n sicr ddigwyddodd yng nghartref y Robertsiaid ym mhentre glan mir y Benllech, ar arfordir dwyreiniol Ynys Min.

Efo rhieni hynod gerddorol oedd yn hoff o berfformio, roedd Nia a Gareth Roberts wedi eu trwytho yn y pethe a'r syniad o fod o flaen cynulleidfa ers pan oedden nhw'n ddim o beth. A da o beth fu hynny iddyn nhw'n ddiweddarach, wrth iddyn nhw droi dawn dweud naturiol yn ffynhonnell gyflogaeth.

Bellach daeth y brawd a'r chwaer yn wynebau yr un mor gyfarwydd a'i gilydd ar y sgrin fach, efo'r ddau wedi torri eu cwysi eu hunain ym myd teledu a radio, ac yn hynod brysur. Ond mae eu llwybrau proffesiynol wedi croesi o bryd i'w gilydd.

Bu'r ddau yn cyflwyno Ffalabalam yn eu tro yn nyddiau niwlog y gorffennol pell, gan ddod yn gryn ffefrynnau ymysg y gynulleidfa o oedran meithrin. Ac yn ddiweddarach mi fu'r ddau yn cydgyflwyno'r sioe Tri o'r Teulu.

Erbyn hyn, mae Nia efo'i rhaglen sgwrsio ei hun ar S4C, i lenwi'r ychydig amser rhydd sydd ganddi ar ol darlledu ar Radio Cymru bob bore. Yn y rhaglen mi fydd yn gwahodd rhai o enwogion y genedl i'w ffau i gael eu holi a'u stilio am eu bywydau a'u daliadau. Yn y cyfamser, mae Gareth a'i fys mewn sawl potes.

Bu'n cyflwyno'r gyfres i ddysgwyr, Talk About Welsh, a'r gyfres gwyliau Cerdyn Post yng nghwmni Emma Walford, tra ei fod o hefyd ers dechrau'r flwyddyn wedi bod yn cyd-gyflwyno'r rhaglen gylchgrawn ddyddiol Wedi 6 (S4C, LlunGwener, 6.10pm).

Ac ar brynhawniau Sul mi gewch o'n cyflwyno'r rhaglen chwaraeon Y Clwb, addas iawn i rywun fu'n sylwebydd parablus am gyfnod hir ar y gyfres bel-droed Sgorio. Ac mi fydd yn cyflwyno'r gem fawr yn erbyn Ffrainc heddiw yn Y Clwb Rhyngwladol (S4C, 1.30pm).

Digon prin ydy gogleddwyr sy'n cael dangos eu hwynebau ar gyfyl darllediadau rygbi fel arfer, ond mynna Gareth ei fod yn ddigon hapus i wneud hynny er mai efo peldroed y cafodd ei fagu. Yn wir, o ofyn iddo enwi'r tri pherson y dymunai o eu holi yn fwy na neb arall, mae dau bel-droediwr yn eu plith.

"Muhammad Ali, Pele a Billy Meredith, " meddai. "Ond dwi wedi chwarae rygbi, yn yr un tim a chyn aelod o'r Llewod. Ac mi fedyddiodd Ray Gravell fi yn 'Roberts bach, flying winger'. Mi fyddai rhai yn gofyn be' ddiawl dwi'n ei wybod am rygbi.

A dweud y gwir, be' o'n i'n ei wybod am bel-droed yn Sbaen a'r Eidal cyn dechrau gweithio ar Sgorio? Yno i gyflwyno ac i holi ydw i, nid i leisio barn na chynnig arbenigedd."

FEL nifer fawr o hogiau yn eu harddegau, doedd gan y Gareth Roberts ifanc fawr o glem beth yr oedd o am ei wneud i ennill bywoliaeth. Serch hynny, teimlai ei fod wedi gwneud dewis call pan benderfynodd fynd i weithio i'r cyfryngau.

"A dweud y gwir, doeddwn i ddim yn siwr iawn be' o'n i isio ei wneud, heblaw y byddai'n rhywbeth oedd yn ymwneud efo chwaraeon, naill ai'n chwarae neu'n hyfforddi. Ond ar il graddio, mi ges i gyfweliad am swydd fel cyflwynydd y rhaglen S r reit ar ddechrau S4C ym 1982.

"Mi ges i gynnig y swydd honno a swydd arall hefyd, sef mynd allan i America i hyfforddi p l-droed. Ond i Gaerdydd y dois i, a dwi ddim yn difaru achos dwi'n dal i weithio yn y byd chwaraeon."

Bellach yn 40 oed, mae o wedi byw yn y brifddinas ers 20 mlynedd ac yn mwynhau pob eiliad o'r profiad. Ond mae'n cyfaddef bod ei feddwl yn troi at y Benllech bob hyn a hyn, ac yn arbennig felly ei thraeth euraid di-ddiwedd.

"Dyna un peth dwi'n ei fethu yng Nghaerdydd. 'Does na'r un traeth gwerth sin amdano fo yma. Os ti wedi cael dy fagu mewn pentre' ar lan y mir, wrth gwrs ei fod o'n bwysig i ti."

Bu ei dad, yr actor adnabyddus J O Roberts yn portreadu pob math o gymeriadau yn ystod ei yrfa deledu hir, o'r asiant arbennig yn Cysgodion Gdansk i'r ffermwr mawr ei drafferthion, Harri Vaughan, yn Lleifior.

Mi fu'r mab hefyd a'i fryd ar y byd actio ar un pryd, ac mi ymddangosodd yn y ffilm Lliwiau yn ogystal a chael rhan fechan yn y gyfres sebon boblogaidd Minafon.

Ond newid cyfeiriad wnaeth o yn hytrach na dilyn yn llwybr ei dad.

'MAE pobol yn dweud wrtha'i 'mod i'n edrych yn debycach i Dad wrth i mi fynd yn hyn, ond o ran natur, dwi'n meddwl fy mod i'n debycach i Mam."

Mae o wedi gwneud ei siar o gyfweld ers i Wedi 6 ddechrau fis diwethaf, wrth iddo yntau ac Angharad Mair fynd ar drywydd straeon cylchgronaidd eu natur ledled Cymru.

Bob nos mae dwy uned gamera allan yn cyflwyno straeon yn fyw o leoliadau ledled Cymru, ac mae tam o ohebwyr yn y Gogledd, De a'r Gorllewin yn barod am y sialens. Gwyn Llewelyn, Daloni Metcalfe, Cerys Bowen, Catrin Evans, Rhodri Llywelyn a Heledd Cynwal sy'n crwydro'r wlad i ddod a blas nosweithiol o'r Gymru gyfoes i'ch aelwyd.

CAPTION(S):

CHWARAEON: Byd y bel fu diddordeb mawr Gareth Roberts erioed
COPYRIGHT 2002 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2002 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Media
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Feb 16, 2002
Words:886
Previous Article:PICK OF THE DAY; MONDAY.
Next Article:PICK OF THE DAY; TUESDAY.


Related Articles
PIGION Y DYDD; TUESDAY.
Gwyn yn dal efo'r awch ar il 40 mlynedd; Gwyn Llewelyn - darlledwr.
: Welsh what to watch.
Bydybel; Ar drothwy'r gem agoriadol ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, aeth Caron Wyn Edwards i sgwrsio ag aelod hanfodol odim cyflwyno S4C, Gareth...
Bydamaethar fraichyfamwlad.
Mwynhau haf hirfelyn ym Mhenrhyn Lloen.
Hap a damwain.
Ymgiprys am gwpan Cymru - a lle'n Ewrop.
Wyneb newydd ar y Clwb Pel - droed; Caron Wyn Edwards sy'n Sgwrsio gyda Dylan Jones ar gychwyn tymor brysur iddo ar y radio a'r sgron Y CLWB...
wales: Byd y bel hirgron ar bachgen o Fenllech; Caron Wyn Edwards syn taclo Gareth Roberts am ei rOl fel cyflwynydd Y Clwb Rygbi Y CLWB RYGBI:...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |