Printer Friendly

GAN GERALLT PENNANT MAEN nhw'n [...].

GAN GERALLT PENNANT MAEN nhw'n dweud fod nofel ynom ni i gyd. Dwn i ddim am hynny, ond mae mis Tachwedd wedi ei bennu yn Fis Sgwennu Nofel Mewn Mis!

Bydd Elin Fflur yn cael gair efo Leusa Llewelyn, Pennaeth Canolfan Ysgrifennu Ty Newydd, Llanystumdwy a byddwn yn holi dau awdur cynhyrchiol, Alun Cob a Sarah Reynolds am eu gwaith.

Maent yn perfformio eu fersiynau eu hunain o glasuron gwerin Cymraeg gan fwyaf, ond yn ychwanegu deunydd gwreiddiol eu hunain i'r trefniannau. Cawn sgwrsio efo'r merched cerddorol ar Heno nos Fercher, yn ogystal a chlywed tinc swynol un o'u halawon.

Nos Iau, byddaf yn gorfod datgan diddordeb personol yn un o'n heitemau. Nid nad oes genna i ddiddordeb ymhob eitem wrth gwrs! Dwi wedi codi efo'r wawr bob bore Sadwrn am chwarter canrif i gyflwyno rhaglen natur Galwad Cynnar ar Radio Cymru.

Ond, roedd y criw cynhyrchu a'r cyfranwyr yn codi'r un mor gynnar a fi, a bellach, mae'r cynhyrchydd gwreiddiol a sefydlydd y rhaglen Aled Jones, wedi rhoi'r atgofion rhwng dau glawr. Bydd genna i bennod yn y gyfrol, ac mae llawer o selogion y gyfres wedi rhoi eu hatgofion difyr hwythau ar gof a chadw - felly ewch ati i fodio'r tudalennau a chewch chi mo'ch siomi.

November is National Novel Writing Month, and on Monday, we'll go behind the scenes with two authors and Leusa Llewelyn, Head of Ty Newydd Writing Centre in Llanystumdwy. On Thursday, I'll have to declare interest in my own work! Not that I have interest in ALL items we do on Heno of course, but I'll be at the launch of a new book about the programme I've been presenting on BBC Radio Cymru for quarter of a century. Galwad Cynnar was founded and produced by Aled Jones, and Aled has collected memories of contributors and myself over the years.

Heno S4C, Mon-Fri, 7pm, nightly magazine programme, English subtitles available

COPYRIGHT 2018 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Nov 17, 2018
Words:317
Previous Article:SOAPBOX what's happening in the week ahead.
Next Article:MUST-SEE SHOWS.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters