Printer Friendly

GAIR I GALL.

Byline: Lefi Gruffudd

Mae gen i lot i ddiolch i'r gyfres Dim Byd (rhaglenni Wil a Ct) yn ystod yr wythnosau diwetha, achos dyna'r unig raglenni dw i wedi gallu ymlacio yn eu gwylio.

Maent yn raglenni i'w gwylio a'u hailwylio, a dim ond i ni gael Aled Jones i gyflwyno'r un nesa ac mi fydd gyda ni ddarlun cyflawn a chredadwy o bobl Sir Fn.

Yr unig broblem yw bod y rhan fwya o'r rhaglenni radio a theledu fel tasen nhw'n dod o stabl Dim Byd, o'r prif newyddion nosweithiol, y sylwebaethau ar y fflam Olympaidd a'r holl firi gyda'r Jiwbil.

Mi oedd y dyddiau o sylwebaethau radio am y fflam yn crwydro o un lle i'r llall yn rhyfedd a dweud y lleia: "Mae 'na olygfeydd anhygoel yma Hywel... os wrandwch yn astud falle glywch chi rhywun yn cario ffagl yn dod rownd y gornel... ie, dyna ni, ffagl sip ffagl glywch chi, anhygoel..."

Ac wedyn ma' un o gymeriadau Dim Byd yn mynegi'n huawdl: "Pwy fysa'n meddwl ynte, y fflam yn dod yr holl ffordd i Sir Fn o Lundain bell... dyma ddiwrnod mwya 'mywyd i ella... dw i'm 'di cyffroi cymaint ers pan welish i Wil a Ct yn mynd i siopa yn Benllach... anhygoel..."

O ben Pendinas weles i'r fflam wrth fynd am dro yn trio cau'r sylwebaeth Saesneg aflafar o'r caeau cyfagos, ac yn trio pendroni pam ein bod ni'n dathlu fod Chris Moyles yn cario fflam drwy strydoedd Aberystwyth? Beth oedd y broblem? Oedd BB Aled rhy brysur yn gorchuddio ei hen gaffi gydag Union Jacks? A gyda'r sylwebaeth o ben yr Wyddfa mi o'n ni nl ym myd Dim Byd eto, gyda chriw wedi codi am bump y bore am fod dim lle ar y trn (staff y BBC wedi mynd 'r seti i gyd) yn clodfori pa mor anhygoel bod Chris Bonington yn cario'r fflam i ben mynydd ucha Cymru a Lloegr: "Anhygoel yntydi, bo ni 'di cael 'Syr' Bonington yr holl ffordd yma i gario'r fflam... diwrnod anhygoel i Gymru..."

Erbyn y penwythnos mawr mi ro'n i wedi gwneud fy ngorau i osgoi'r miri drwy fynd lan i Steddfod yr Urdd.

Ond yn anffodus, rhwng bod mewn ciw am awr yn Glandyfi ac am deirawr yn Glynllifon ro'n i'n cael fy nhynnu nl i wrando ar raglenni di-ri am y Jiwbil.

Ar l gwrando ar bob CD yn y car, creu cynllun traffig i'r Urdd ar gefn amlen, doedd dim dewis ond gwrando ar raglenni brenhinol fel Straeon Bob Lliw a Manylu.

Mi oedd hi'n ddifyr clywed fod siopau John Lewis wedi rhoi llenni du ar ffenestri eu holl siopau adeg Jiwbil 1897 ac mi oedd hi hefyd yn ddoniol clywed Dafydd Elis-Thomas yn trafod y pwnc fel tasen ni nl ym myd Dim Byd, wrth iddo ddweud pa mor wych oedd hi fod gyda ni berson gyda'r teitl Tywysog Cymru yn y teulu brenhinol gan hyd yn oed drio rhoi'r argraff mai creadigaeth gwleidyddion Cymru oedd sefyllfa'r dywysogaeth a'r tywysog presennol, gan osgoi ambell fanylyn allweddol yn hanes ein cenedl.

Falle gallai rhywun ddadlau fod modd defnyddio'r teulu brenhinol er ein lles ni, ond yn anffodus mae gan y sefydliad Prydeinig 700 mlynedd o brofiad o'u defnyddio nhw er eu lles eu hunain fel y gwelon ni dros yr wythnos ddiwethaf.

Byddai Ceausescu wedi cymeradwyo'r ffordd y boddwyd holl deledu penwythnos cyfan, yn cynnwys pob "newyddion" gyda'r dathliadau.

Yr unig obaith nawr yw bod pawb call yn gweld y gwastraff am yr hyn ydyw e ac y bydd yna adwaith yn ei erbyn yng Nghymru a'r Alban.

A'r cysur arall yw bod digon o ddeunydd crai ar gyfer rhaglenni pellach o Dim Byd.
COPYRIGHT 2012 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Jun 9, 2012
Words:614
Previous Article:Cantorion Cymreig yn cystadlu am y gorau.
Next Article:Haf o wledda gyda Dudley; cymraeg WATCH Yn ei gyfres newydd Dudley yn Gwledda, bydd Dudley Newbery yn ein tywys i wyliau bwyd mewn gwahanol ardaloedd...

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters