Printer Friendly

GAIR I GALL Lefi Gruffudd.

Byline: LefiGruffudd

AFINNAU wedi bod ar Faes y Steddfod am bedwar diwrnod, rhaid dweud 'mod i'n siomedig nad ydw i wedi derbyn yr un anrhydedd gan yr wyl eleni.

Dw i wedi cael cyn-Archdderwydd yn dweud pethau caredig wrtha i am y golofn hon, dw i wedi derbyn canmoliaeth am feicio lan y Tymbl cyn cyrraedd y Maes, ond mi ydw i, mae'n ymddangos, wedi cael fy snybio gan yr Orsedd eleni eto.

O leia mi alla i fod yn gyfforddus gyda'r ffaith fy mod i yn yr un cwch a chapten tim pel-droed Cymru Ashley Williams.

Mae'n debyg i bobl geisio perswadio capten Cymru i ddod ar y Maes er mwyn cael y cyfle i ennill y wobr gysur o ennill Sash Huw Ffash, ond heb y sicrwydd o'i ennill doedd Ashley ddim am ddod i'r Maes.

Ac a bod yn deg, roedd y gystadleuaeth ar gyfer Sash Huw Ffash yn un gref eleni, a bydde Chris Coleman hyd yn oed wedi ei chael hi'n anodd llwyddo.

Ond mi ydw i'n sgwennu hwn ar Ol bod mewn sesiwn lofnodi gydag Osian Roberts sydd, mae'n debyg, wedi derbyn rhyw fath o anrhydedd gan yr Eisteddfod ar ran tim pel-droed Cymru erbyn hyn - bu raid iddo adael y sesiwn yn gynnar er mwyn mynd i gefn y pafiliwn.

Doedd dim sash na gwisg dderwyddol o be welwn i, ond roedd yn dda bod yna gydnabyddiaeth gan yr Eisteddfod ar Ol iddyn nhw fod hytrach yn fler yn delio gyda'r holl fusnes (ond nid mor fler ag ambell newyddiadurwr fyddwn i'n barnu, ond dyna ni).

Mi gollais i'r sgwrs gydag Osian ar Faes D yn gynharach yn y dydd, rhaid cyfadde, ond mi wnes i wenu wrth glywed iddo son fod y timau y bu'n eu rheoli gyda Port yn dimau oedd yn llawn Cymry Cymraeg, tra fod tim Caernarfon ar y pryd (gyda'r Archedderwydd ynghlwm ag e) yn llawn o Sgowsars.

Beth bynnag, er gwaethaf y blerwch a'r dadlau am anrhydeddau, mae wedi bod yn bleser gweld y clod i enillwyr gwobrau'r brifwyl.

Fydden i ddim yn synnu petai rhywun yn cwyno fod Owen Shears wedi cael ei "snybio" yng nghyswllt y Daniel Owen eleni eto, ond roedd hi'n wych gweld fod cymaint wedi ymgeisio, a hefyd glywed un awdur yn disgrifio nofel Guto Dafydd fel y nofel orau i ennill y Daniel Owen erioed.

Dw i hefyd yn ddigon balch o'r ffaith fod nofel Y Bwthyn gan Caryl Lewis wedi ennill Llyfr y Flwyddyn cyn y brifwyl - gwobr sy'n dangos beth sy'n digwydd pan fod yna ymgais honedig i roi'r Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal.

Prin fod son am wobr Gymraeg ar y cyfryngau Saesneg Cymreig (brawddeg yn unig a gafwyd ar y rhan fwyaf o lefydd, sy'n awgrymu mai dyna'i gyd oedd ar y datganiad i'r wasg Saesneg).

Falle bod hynny'n beth da, achos allech chi fentro y byddai unrhyw sylw'n cael ei droi'n negyddol i ddangos ein culni a'n methiant i roi lle i'r diwylliant Saesneg.

Beth bynnag, falle mai'r peth gorau am y Steddfod yw nad oes lle i boeni be ma' pobol eraill yn feddwl.

Dw i wedi cael wythnos gyfan heb fynd ar gyfyl Twitter, gan fwynhau'r dathliadau uniaith heb orfod cyfiawnhau fy hun i neb.

Ac alla i ond gobeithio y bydd yr Eisteddfod a'r Orsedd yn parhau ar ei thelerau ei hun, a pharhau i beidio ildio i bwysau i anrhydeddu a newid iaith i blesio pawb a phopeth.

COPYRIGHT 2016 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Aug 6, 2016
Words:576
Previous Article:Her i'r ser ifanc yn Ne Affrica.
Next Article:Haf i'w gofio i Llinos.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters