Printer Friendly

Fyddech chi'n gallu gwneud hyn?

MAE'N waith brwnt a drewllyd hefo'r angen am stumog gref a digon o hiwmor. Daliwch eich trwyn yn dynn oherwydd bydd yna gyfle i fentro i ganol carthffosiaeth a dod i nabod Bois y Caca yn well wrth i S4C eu dilyn wrth eu gwaith bob dydd.

"Mae eich busnes chi yn fusnes i ni!" ydi slogan Gwasanaethau Gwastraff Pumlumon (PWS), cwmni casglu gwastraff o Bonterwyd ger Aberystwyth. Ac mewn rhaglen arbennig nos Iau, bydd cameru cwmni teledu Telesgop yn cyflwyno cip tu l i'r llenni o gwmnau PWS a Dwer Cymru, dau gwmni sy'n trin carthion pobl Cymru.

Ond pwy ydi'r gweithwyr dewr yng ngofal eich pw-pw a sut fath o bobl ydyn nhw? Cawn ddilyn y broses yr holl ffordd o'ch tye bach chi. O'r fan honno bydd Luned, Emyr ac Aled Thomas o PWS yn casglu'r dwer budr o'r pibellau dan ddaear drwy bwmpio'r gwastraff i'r lorau a'i drosglwyddo i weithfeydd Dwer Cymru, lle bydd y gweithwyr yno'n trin y carthion.

"Rydych chi'n cael pob math o bethau yn dod i lawr drwy'r beipen - crysau, dillad isa'. Ond o le maen nhw'n dod dwi ddim yn gwybod!" meddai Sin Ridley, un o weithwyr Dwr Cymru. "Pan fyddwch chi'n fflysio'r toiled, mae o wedi mynd yn tydi? Dyw e ddim yn broblem i chi wedyn ac rydych chi'n anghofio'n llwyr amdano."

A beth sy'n digwydd ar l i Sin a'i gydweithwyr Ian Williams a Paul Williams ymdrin 'r carthffosiaeth yn y gweithle? Sut mae ail-ddefnyddio'r carthion i greu egni neu wasgaru ar dir fel gwrtaith? Dywed Gareth Vaughan Jones, cynhyrchydd y gyfres, "Byddwn yn canolbwyntio ar y cymeriadau sy'n gwneud y gwaith diflas yma. Dyma'r bois sy'n delio gyda'ch gwastraff chi, y bois sydd ddim yn codi eu trwyn ar y drewdod a'r caca. Hebddyn nhw byddai ein bywydau modern ni yn eitha' diflas a dweud y lleiaf."

Bois y Caca S4C, nos Iau, 9pm. English subtitles available. s4c.co.uk Watch again s4c.co.uk/clic

CAPTION(S):

Rhai o weithwyr cwmni PWS, fydd i'w gweld ar y rhaglen
COPYRIGHT 2012 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Sep 1, 2012
Words:342
Previous Article:Bugail praidd y palmentydd.
Next Article:Rover's Return for Sue.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters