Printer Friendly

Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill, ar eich cyfrifiadur fydd o.

Byline: rhys MWYN

FYDD y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill... Ifor ap Glyn / Llwybr Llaethog DWI'N mynd i ddyfynnu tipyn yr wythnos yma er mwyn rhoi ychydig o gig a gwaed ar yr hen sgerbwd, mae'n hen ddadl wedi'r cyfan a lle gwell i gychwyn na gyda phwt o hunangofiant gwych Meic Povey. Gan fod y llyfr eisoes wedi ei adolygu yn y Daily Post Cymraeg fydd na ddim cyfle i mi gael canmol y llyfr i'r cymylau yn y golofn hon er drwy siawns cefais y cyfle i wneud hynny ar Radio Cymru ddoe (10fed o Awst) ar eu rhaglen adolygu llyfrau.

Felly yn l Povey "Toes yr un dylanwad yn y byd mor bwerus a damniol gwasanaeth teledu, yn enwedig i ni yma yng Nghymru pan gloriennir effaith y diwylliant Eingl-Americanaidd ar ein plant a'n pobl ifanc. Heb os, yn wych neu'n wachul, S4C ydi'r sefydliad pwysica feddwn fel cenedl". Mi ddo'i nol at hyn.

Wedyn golygyddol y Daily Post 28 Gorffennaf: "Critics will sneer that the Welsh fourth channel has not always delivered the highest quality output, despite it's pounds 100 million a year subsidy from Westminster. They will point out that its viewing figures are often embarrassingly small". Y golygyddol gyda llaw yn ofnadwy o gefnogol i S4C. Eto fe ddo'i nol at hyn.

Bellach mae Prifweithredwraig S4C, Iona Jones, wedi mynd. A dyma ddyfynnu Vaughan Roderick ar safle w y BBC "Mewn un ystyr dyw hi ddim yn annisgwyl bod Iona Jones wedi mynd, roedd pobl yn disgwyl y bydde pethe yn newid yn y sianel."

Cyfeiria Roderick at y cwymp mewn cynulleidfa a'r ffaith fod S4C yn wynebu toriadau o 25% dros y pedair blynedd nesa.

Mae'r byd yn newid yn sydyn. Fe ddiflannodd Barcud yn y Gogledd, cwmni oedd yn cynnig gwaith technegol drwy gyfrwng y Gymraeg ac a chwaraeai ran bwysig yn yr economi leol. Beth bynnag oedd Barcud, awgrymaf ei fod yn ogystal chynnig gwaith, yn cynnig rhyw fath o obaith creadigol / diwylliannol - h.y. fod technoleg a'r Gymraeg yn cyd-fynd - fod safonau uchel i'w cael drwy gyfrwng y Gymraeg, fod modd i bobl leol ddyrchafu eu hunain, eu sgiliau, eu safon iaith, eu gobeithion a'u dyheadau.

Ond i droi nl at Povey gyntaf. Yn y bn mae Povey yn iawn, neu mi fydda fo petae o'n sgwennu ym 1982 neu hyd yn oed ym 1992, ac ella jest iawn yn 2002.

Ond heddiw, dydi'r gosodiad ddim cweit yn wir. I'r rhan fwyaf o bobl ifanc, nid y teledu yw'r cyfrwng pwysica bellach ond y cyfrifiadur a'r w. Mae yna fwy yn gwylio clips poblogaidd yn ddyddiol ar You Tube na sydd erioed wedi gwylio S4C ers dechrau'r Sianel pob dydd yn ei gyfanrwydd.

Dyna i chi fideo gan Ymerodraeth State of Mind, cn am Newport (Casnewydd) a fel dwi'n sgwennu mae yna 1,726,551 o bobl wedi gwylio y fideo ar YouTube. Dwi ddim yn credu fod Ymerodraeth State of Mind yn poeni rhyw lawer os dy' nhw'n cael sylw gan rhaglen Bandit ai peidio.

Os oedd Ifor ap Glyn a Llwybr Llaethog yn rapio unwaith na fydd y chwyldro ar y teledu, mae'r realiti yna wedi ei wireddu, rydym bellach yn byw yn y dyfodol, os nad yw wedi digwydd yn barod.

Cyfeiriaf yn aml at ddiffyg cefnogaeth y Cymry Cymraeg i'r farchnad CDs Cymraeg ond yr eironi yma yw bydd y diawled bach yn parhau i fynnu CDs am flynyddoedd i ddod pan fydd gweddill y byd yn derbyn cerddoriaeth llif drwy Spotify ac yn y blaen. Does dim rhaid dweud nad oes dim Cymraeg ar Spotify eto!

Ac i droi nl at Olygyddol y Daily Post. Mae yna gymaint, fel fi, sydd wedi hen roi gorau i wylio S4C, a hynny ers blynyddoedd. Chafwyd rioed bolisi cerddorol call ganddynt a bellach mae unrhyw rhaglen gerddorol yn ffars gan drio adlewyrchu "sn" sydd yn seileidig ar grwpiau dwyieithog, sy'n eilun addoli Gruff Rhys a fersiynau eilradd (dwi'n bod yn garedig / eironig) o Super Furry / Gorky's, cyflymu, slofi lawr, mwmblan - dylanwadau rhy amlwg yn lle creu rhywbeth gwreiddiol!

Tra bu'r plismyn iaith yn achub y gystrawen, methwyd i gadw llygaid ar gynnwys. Unrhyw rwtsh (Fferm Ffactor, targed rhy hawdd wrth gwrs) cyn belled a fod y gystrawen yn gywir, dim problem os 'di'r Cymry yn edrych fel rhyw gomiwnyddion o berfeddion Rwsia oddeutu 1975. Fferm Ffactor, un ai post-ironic a'r syniad gorau erioed neu yr union hyn sydd ar y sgrin, ffermwyr prin yn gallu siarad yn cario bls.

A grwpiau dwyieithog (Cymraeg honedig) fel y Ceffylau Rasio yn uniaith Saesneg ar S4C o Wakestock - ga'i fod yn blismon iaith hefyd os gwelwch yn dda? Mae yna ansoddeiriau sydd prin yn Gymraeg yntoes ...

I fod o ddifri am eiliad. Mae yna chwyldro technegol yn digwydd allan yna, mae oes y teledu ar ben a'r Cyfryngau newydd fydd yr allwedd i ddatod y cwlwm caeth yna a waharddwyd gymaint o'r Byd Cymraeg.

Cwmnau llai = mwy o greadigrwydd. Y W = rhyddid heb olygyddiaeth y clowns gyda chyflogau gor-uchel heb na thalent na chlem. Fydd y chwyldro ddim angen bod ar y teledu gyfaill!
COPYRIGHT 2010 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Aug 11, 2010
Words:854
Previous Article:Steddfod yn un hapus dros ben; Y CELFYDDYDAU.
Next Article:GLOBAL DEMAND FOR OUR SNIFFER DOGS.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |