Printer Friendly

Ffatri Ford ac Ysgol Gyfun Maesteg yn dangos beth yn union y gall gwaith tim ei gyflawni.

Byline: Robin Roberts Golygydd, Wheels Within Wheels

NOD y fenter hon yw adeiladu ar lwyddiant yr ysgol yn yr Her F1 ar gyfer Ysgolion yn y DU, y mae wedi'i hennill ddwywaith.

Nod yr Her F1 yw hyrwyddo gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) drwy sbarduno peirianneg uwch a Fourmula One.

Nawr, bydd Ffatri Beiriannau Ffatri Pen-y-bont ar Ogwr (BEP) yn gweithio gyda disgyblion ar lefel Cyfnod 4 i ddatblygu eu sgiliau STEM yng nghyfnod nesaf yr Her F24, ac i weld sut maent yn defnyddio'u sgiliau yn y systemau a chynhyrchion peirianneg a gweithgynhyrchu mwyaf modern yn y ffatri fyd-eang ychydig filltiroedd o'u hysgol.

Bydd gan Ysgol Gyfun Maesteg fynediad i beiriannydd o'r ffatri, Anna Stevens, a fydd yn gweithio gyda'r disgyblion a chadw cysylltiad rhwng yr ysgol a'r ffatri drwy'r bartneriaeth. Bydd Anna o Aberdaugleddau, sy'n beiriannydd ansawdd yn BEP, yn mynychu'r ysgol ac yn trefnu ymweliadau a'r ffatri hefyd, ynghyd ag egluro'r cyfleoedd sydd ar gael ym maes peirianneg wrth rieni a disgyblion. Yn ddiweddar, mynychodd noson rieni yn yr ysgol ac mae wedi hebrwng y disgyblion cyntaf o gwmpas BEP ar daith canfod ffeithiau.

Meddai, "Roeddwn i eisiau bod yn beiriannydd erioed a doeddwn i ddim yn gallu meddwl am unrhyw beth arall roeddwn am ei wneud. Mae Ford wedi bod yn brofiad gwych i mi ac rwyf am drosglwyddo'r brwdfrydedd hwn a dangos y cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr heddiw.

"Rwy'n awyddus iawn i annog menywod i faes peirianneg a dangos iddynt nad yw'n ddiwydiant budr neu drwm ar gyfer bechgyn yn unig. Mae'n ddiwydiant llawn her, ond yn un sy'n talu ar ei ganfed."

Mae Stefan Kot, cynddisgybl ym Maesteg sydd bellach yn rheolwr ardal yn ardal BEP Sigma, wedi bod yn allweddol wrth greu'r bartneriaeth, a helpodd hefyd i gynnal y daith o gwmpas y ffatri. Dywedodd: "Mae gweithio gyda Ford wedi rhoi gwybodaeth a balchder diddiwedd i mi.

"Mae gan Faesteg enw rhagorol ym maes peirianneg ac adlewyrchir hynny yn y ddwy fuddugoliaeth a gafodd yn yr Her F1 ryngwladol, enw da rydym yn gobeithio ei ategu yn Her Pwer Gwyrdd F24 gyda gwibgart mwy. Roedd yn hollol naturiol i ni weithio gyda'n gilydd a chredaf y bydd yn bartneriaeth hir a chynhyrchiol."

Dangosodd Mark Thomas, rheolwr Sigma, y llinellau cynhyrchu EcoBoost diweddaraf i'r disgyblion ac eglurodd sut yr adeiladwyd cydrannau'n raddol i'r peiriant gorffenedig.

Meddai Anne Carhart, pennaeth Maesteg: "Bydd ein disgyblion yn elwa o gael gweithio gyda'r peirianwyr, gwyddonwyr ac arweinwyr technegol dawnus yn Ford. Bydd yn ein helpu i ysbrydoli peirianwyr ifanc y dyfodol.

"Bydd yn ysgogi merched i wireddu eu potensial, darparu profiad o sut beth yw gweithio fel peiriannydd a magu hyder ein disgyblion i fynd ymlaen i astudio peirianneg i lefel gradd a thu hwnt."

CAPTION(S):

Disgyblion Ysgol Maesteg gydag Ann Stevens a Stefan Kot (cefn ar y dde), ynghyd ag Andrew Pritchard, technegydd yr ysgol, yn dal y pen silindr, gydag Will Jones, yr athro technoleg dylunio, tu ol iddynt

COPYRIGHT 2014 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2014 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Oct 1, 2014
Words:497
Previous Article:Llwyddiant eto i Ysgol Gyfun Gwyr; Rhys J Browning Ysgol Gwyr.
Next Article:CYSWLLT.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters