Printer Friendly

Ffarwel i drenau Arriva - a chroeso Trafnidiaeth Cymru.

Byline: Gan ERYL CRUMP

YN 1964, roedd Winston Churchill yn dal yn fyw, roedd Goldfinger yn y sinemau i gyd ac roedd y Beatles ar frig y siartiau. Ac yn y flwyddyn honno ymunodd tri dyn a'r rheilffyrdd i gael gyrfa sydd wedi para 162 o flynyddoedd rhyngddynt nhw.

Ymunodd Ron Jones, Rodney Fitzgibbon a Gerald Plant a'r Rheilffyrdd Prydeinig yn 1964 yn ystod cyfnod cythryblus, wrth i fwyell Beeching syrthio ar linellau lleol ledled y wlad.

Mae'n anhygoel dweud bod y tri yn dal i fynd yn eu 70au, yn awr gyda Threnau Arriva Cymru.

Yn dal i fynd yng Nghyffordd Llandudno mae Rodney Fitzgibbon, sydd bellach yn 72 mlwydd oed.

Mae Rodney yn selog dros y rheilffyrdd ers ei ddyddiau ysgol, ac ymunodd ef a dau o'i ffrindiau a'r rheilffyrdd yn eu harddegau yng Ngogledd Cymru. "Mae'r ddau arall wedi ymddeol erbyn hyn ond dwi'n dal i droi i mewn.

"Dwi wedi gwneud dwsinau o ffrindiau a phob dydd dwi ar y platfform dwi'n gweld rhywun dwi'n ei nabod.

"Darllenais i mewn cylchgrawn yr wythnos o'r blaen am rywun sy'n gweithio yn un o orsafoedd Llundain sy'n 80 oed, ond dwi ddim yn siwr y bydda i'n curo hynna," meddai Rodney.

Wedi dechrau ei yrfa fel glanhawr injans, symudodd y gyrrwr tren Ron Jones ymlaen i fod yn ail ddyn ar y genhedlaeth olaf o drenau stem cyn gyrru'r locomotifau diesel cyntaf oll.

Dechreuodd Ron, sydd o Sutton Weaver ger Frodsham, yng nghwt locomotifau Northwich fel glanhawr injans stem, gan gael ei ddyrchafu'n gyflym i fod yn Daniwr ac wedyn yn Ail Ddyn cyn symud i Gaer fel gyrrwr Cyflenwi. Credir mai ef yw un o'r gyrwyr olaf sy'n dal i weithio yn y Deyrnas Unedig a ddysgodd ei grefft yn ystod oes y trenau stem.

"Dwi wastad wedi mwynhau'r amrywiaeth o lwybrau, wrth fynd i leoedd fel Birmingham International a Manceinion ac ar hyd arfordir Gogledd Cymru," meddai Ron, a dyfodd i fyny yn Swydd Caer ac a ymunodd a'r rheilffyrdd yn 15 oed.

"Dwi'n falch o weithio o orsaf Caer, a adeiladwyd gan y peiriannydd rheilffyrdd byd-enwog, Thomas Brassey."

Mae Gerald Plant, 69, yn gweithio yng ngorsaf Henffordd ers ei arddegau ac mae'n anhygoel dweud nad yw erioed wedi cymryd diwrnod i ffwrdd yn sal yn yr holl flynyddoedd hynny.

"Roeddwn i wedi cael y rheilffyrdd yn ddiddorol bob amser ac ar ol imi ddechrau, doeddwn i byth wir eisiau gadael," meddai Gerald, oedd hefyd yn gynrychiolydd diogelwch i undeb yr RMT am fwy na 30 o flynyddoedd.

"Ymunais yn 15 oed yn Henffordd fel llanc o borthor a phryd hynny roedd llawer mwy o nwyddau felly roedd gennym ni ben nwyddau i'r orsaf a dyna lle oeddwn i'n gweithio.

"Dwi wedi bod yn lwcus o ran fy iechyd, dwi erioed wedi cael diwrnod i ffwrdd yn sal.

"Dwi wedi bod yn ffodus i weithio gyda phobl hyfryd iawn a dwi'n nabod llawer o'r teithwyr sy'n dod trwy Henffordd bob dydd felly dwi'n dal i fwynhau'n fawr.

"Mae wedi newid llawer iawn a phreifateiddio oedd y peth mwyaf, mewn gwirionedd.

"Mae Arriva wedi bod yn gwmni da a bydd llawer o'r cyfarwyddwyr yn dweud helo wrth iddyn nhw fynd trwodd.

"Mae 'na lawer iawn mwy o deithwyr nawr hefyd, mae hynny'n siwr ichi."

Nid oes gan y tri unrhyw fwriad i ymddeol ac maen nhw'n dweud eu bod yn edrych ymlaen at weld pa newidiadau fydd wrth i fasnachfraint Cymru a'r Gororau symud i Drafnidiaeth Cymru.

Dywedodd Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Trenau Arriva Cymru, Gareth Thomas: "Mae'n anhygoel meddwl bod y dynion hyn yn dal i weithio yn eu 60au hwyr a'u 70au cynnar.

"Mae hynny'n dangos faint o frwdfrydedd sydd dros y rheilffyrdd a lle mor wych ydyn nhw i weithio.

"Pobl fel Rodney, Gerald a Ron yw asgwrn cefn y rheilffyrdd ym Mhrydain a thros y blynyddoedd byddan nhw wedi trosglwyddo eu gwybodaeth a'u sgiliau i'r genhedlaeth nesaf.

"Mae'r ffaith fod mwy nag 800 o'n cydweithwyr wedi gweithio drwy gydol 15 mlynedd llawn masnachfraint Arriva a mwy, wir yn dangos bod y rheilffyrdd yn lle gwych i weithio."

Bydd y gytundeb rhwng Trenau Arriva Cymru a'r Llywodraeth yn dod i ben fis nesaf pan fydd cwmni newydd, Keolis Amey, yn cymeryd drosodd.

Bwriad y cwmni hwn yw gwedd newid y fflyd o drenau ar linellau Cymru a'r Gororau a chynyddu'r niferoedd sy'n defnyddio'r gwasanaeth.

| Mae Rodney Fitzgibbon wedi gweithio yng ngorsaf Cyffordd Llandudno ers 1964 | Dyluniad artiistig o'r trenau newydd fydd ar Lein y Gogledd cyn bo hir
COPYRIGHT 2018 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Oct 10, 2018
Words:753
Previous Article:Optimism is high among [...]; IN BRIEF.
Next Article:Our attack looks blunt, Klopp has to work out how to make it razor sharp once again.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |