Printer Friendly

Falle cawn ddilyn yr Alban ar y daith i ryddid.

Byline: LEFIGRUFFUDD

* rth ymweld fy siop gornel dydd Sul diwetha ges i fy synnu o weld mai fersiwn yr Alban o'r Observer oedd ar werth. A wnaethon nhw rifyn arbennig drwy Brydain i glodfori Alex Salmond? Neu a oedd Albanwyr yn fwriadol yn anfon rhain lawr i bob cornel o Gymru i roi halen yn y briw yn dilyn methiant y cenedlaetholwyr Cymreig? Pwy a we yr? Beth bynnag, mi lwyddodd i wneud i fi ei brynu, ac mi fydden i wedi prynu'r Sun hefyd petai hwnnw'n dangos briwsionyn o'r un brwdfrydedd dros Gymru ag a welwyd dros genedlaetholwyr yr Alban.

Yn dilyn y fuddugoliaeth ysgubol i'r SNP mae'n rhaid dweud i mi chwerthin pan weles i David Cameron yn cadarnhau na fyddai'n gwrthwynebu newid cyfansoddiadol petai'r Alban yn mynnu hynny. Er iddo ddweud i'r gwrthwyneb, dwi'n siwer y byddai Cameron yn ddigon bodlon gweld yr Alban yn annibynnol - oni fyddai'n gwneud pethau lawer haws iddo gael mwyafrif clir i'r Ceidwadwyr heb rhyw Lib Dems diflas yn trio'i ddal yn l? Gydag unrhyw beth yn bosib o dan Salmond, oni allai Cameron wedyn fod yn gorfod trio rheoli rhyw hanner endid Prydeinig datgymaledig, diystyr, a pharatoi'r ffordd am Senedd i Loegr? Falle y byddai hynny'n arwain at roi'r dewis i Gymru o ddilyn y Ceidwadwyr neu ddilyn yr Alban ar y daith i ryddid? Go brin y bydd pethe mor syml hynny, wrth gwrs, ond does dim osgoi'r ffaith fod pethe wedi symud yn eithriadol o gyflym yn yr Alban, a gallai pethe newid yn gyflym eto.

Falle y bydd taith datganoli'n datblygu yng Nghymru nid oherwydd unrhyw weledigaeth bleidiol, ond am fod amgylchiadau yn Lloegr a'r Alban yn gwneud hynny'n anochel. Ac er mor siomedig oedd y canlyniad wythnos diwethaf i Blaid Cymru, mi allai safle'r blaid honno fel gwrthblaid fod yn eithriadol o gryf mewn blwyddyn neu ddwy - o gael y seiliau yn eu lle nawr.

Ar hyn o bryd mae llawer o fewn y blaid yn cwyno am y canlyniad oherwydd diffyg gwasg Gymreig (sydd mor wir ac mor amlwg), ond mae modd goresgyn hyn i raddau helaeth os yw'r neges a'r arweinyddiaeth yn ddigon cryf.

ebost: lefigruffudd@yahoo.co.uk
COPYRIGHT 2011 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:May 14, 2011
Words:364
Previous Article:Ymgyrch arbennig 'ar droed' CYMRAEG Mae rhai o ferched amlycaf Cymru wedi bod yn tyrchu yn y cwpwrdd dillad am b,r o esgidiau i'w rhoi i achos da...
Next Article:Elis-Thomas throws hat into ring as Plaid leader steps down.

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters