Printer Friendly

FFLUR DAFYDD AR Y BOCS.

GYDA'R gyfres olaf un o Con Passionate yn tynnu at ei therfyn, dwi am achub ar y cyfle i son am rai o berfformiadau cofiadwy'r gyfres hon.

Cryfder Con Passionate yw bod y cyfarwyddo clyfar wedi caniatau perfformiadau cynnil wrth nifer o'r actorion.

Parau gwrthgyferbyniol sydd wedi cynnal y gyfres hon ers y dechrau. Cyflwynir penboethedd abswrd Judith, er enghraifft, fel gwrthbwynt gwych i hunan-fodlonrwydd ei gwr, Andy, gyda pherfformiadau Steffan Rhodri a Beth Robert weithiau'n arswydus o gredadwy. Ffefryn arall gen i yw Toni Caroll, sy'n ddewines ar ddal anwyldeb lliprynnaidd Glesni, wrth i Glyn (William Thomas) gyd-chwarae a hi gyda'i ddigrifwch athrylithgar arferol. Dau gymeriad arall y byddaf yn hiraethu amdanyn nhw wedi i'r gyfres hon ddod i ben yw'r anffodus-annwyl Eurof (Matthew Gravelle) a'r anghofus-ofalus Brian (Phylip Hughes), sy'n codi'r creadigaethau comig hyn i lefelau newydd ac annisgwyl.

Un o'r portreadau mwyaf effeithiol yw'r un o berthynas bwyllog Helen (Eiry Thomas) a Pete (Ifan Huw Dafydd), ac mae'r sefyllfa hon wedi ei phortreadu gyda'r fath dynerwch nes gwneud i ni werthfawrogi hyd yn oed eu distawrwydd.

Mae cymaint mwy i'w ddweud, gan fod bron pob perfformiad yn wirioneddol arbennig. A dyma sy'n adlewyrchu cyfraniad y gyfres hon i mi yn fwy 'na dim byd; sef bod Siwan Jones wedi creu cymeriadau y gellid eu portreadu fel rhai o gig a gwaed, cymeriadau a fydd yn parhau i oleuo ein diwylliant ni ymhell wedi i'r sgrin fach dywyllu.
COPYRIGHT 2008 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Dec 13, 2008
Words:240
Previous Article:GARDENING: Winter pruning for summer blooms.
Next Article:CAROLAU O LANGOLLEN S4C, Dydd Iau, 8.25pm.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters