Printer Friendly

Etiological and clinical features of our uveitis patients/Uveit olgularimizin etyolojik ve klinik ozellikleri.

Giris

Tani ve tedavisindeki gelismelere ragmen, uveit, korluge kadar varan komplikasyonlari ile ciddi bir saglik problemi olarak karsimiza cikmaktadir. Genel toplumda uveit sikligini konu alan calismalarin sonuclari arasinda belirgin degiskenlik vardir. Bir merkeze ait calismalarda bile farkli sonuclar soz konusu olabilmektedir. Bu durum, hastaligin degisken demografik ve klinik ozellikler gostermesinden kaynaklanabilmektedir (1-4). Bu farkliliklari azaltabilmek icin kapsamli calismalara ihtiyac vardir. Bu calismada, klinigimizde uveit tanisiyla takipli hastalarin demografik, etyolojik ve klinik ozellikleri ile tedavi yaklasimlarimizi incelemeyi amacladik.

Gerec ve Yontem

Bu retrospektif calismada, 1996-2006 yillari arasinda, uveit tanisiyla takip edilen hastalarin kayitlari tarandi.

Tum hastalar tam oftalmolojik muayeneden gecirildi. Bunun yaninda, uveitin sistemik bir hastalikla birlikteligini degerlendirmek icin sistem sorgulamasi da yapildi. Siste-mik sorunlarin tespitine yonelik olarak, gereken hastalarda Romatoloji, Dermatoloji, Gogus Hastaliklari, Gastroenteroloji, Uroloji, Nefroloji, Kulak Burun Bogaz, Cocuk Hastaliklari konsultasyonlari istendi. Tum intermediyer, arka ve panuveit olgulari ile, kistoid makula odemi (KMO) suphesi olan veya vitritisin eslik ettigi veya etyolojisi ay-dinlatilamamis on uveit olgularina fundus floresein anji-yografi (FFA) incelemesi yapildi. Arka uveit olgularinda, koroidal ve retinal lezyonlarin ayrimini yapabilmek icin indosiyanin yesili anjiyografiden (ISYA) yararlanildi. Laboratuar incelemeleri ve tedavi yaklasimlarina ait veriler de degerlendirildi. Bazi hastaliklarin tanisinda kullanilan ozgun laboratuar parametreleri Tablo 1'de verilmektedir.

Anatomik siniflama ve uveit terminolojisi Uluslararasi Uveit Calisma Grubu ve Uveit Nomenklaturu Standardi-zasyonu Calisma Grubu raporlarina gore duzenlendi (5,6).

Tum veriler Microsoft Excel 2002 ile degerlendirildi. Her bir parametrenin sikligi hesaplandi.

Bulgular

Yaslari 5 ile 83 yil arasinda degisen (ortalama 43,9[+ or -]17,3), 158 (%57,5) kadin, 117 (%42,5) erkek, toplam 275 hasta incelendi. Sistemik sorgulamada 77 (%28) hastada artralji, 60 (%21,8) hastada oral aft, 55 (%20) hastada artrit, 42 (%15,3) hastada cilt dokuntuleri, 27 (%9,8) hastada genital ulser, 3 hastada trombofilebit tespit edildi. Hastaligin baslangici ile son kontrol arasinda gecen ortalama hastalik suresi 1 ay ile 40 yil arasinda degismekteydi.

Uveit tanisi, klinik bulgular ve laboratuar sonuclarina dayanilarak konuldu. Etyolojik nedenler ve gorulme sikliklari Tablo 2'de yer almaktadir.

En sik belirti 187 (%68) hastada gorulen bulanik gorme idi; bunu, sirasiyla, 124 (%45,1) hastada kizariklik, 110 (%40) hastada gozde agri, 37 (%13,5) hastada ucusmalar ve 31 (%11,3) hastada isiga karsi duyarlilik izlemekteydi. Hastalarin 41'inde (%14,9) hastanin herhangi bir sikayeti olmaksizin, rutin muayene sirasinda uveit tespit edilmisti.

Anatomik yerlesime gore, olgularin 127'sinde (%46,2) on, 12'sinde (%4,4) intermediyer, 39'unda (%14,2) arka ve 97'sinde (%35,3) panuveit tespit edildi. Erkek ve kadindaki anatomik yerlesim dagilimlari Tablo 3'de verilmistir. Etyolojik etkenlere gore uveit yerlesimleri ise Tablo 4'te gosterilmektedir.

Olgularin en sik muayene bulgulari Tablo 5 ve 6'da yer almaktadir. Buna gore, en sik gorulen on segment bulgusu on kamarada hucre iken, en yaygin arka segment bulgusu vitreusta hucre idi. Heterokromi tespit edilen 15 hastanin tumunde Fuch's uveiti, koroid dekol-mani bulunan hastada da Vogt Koyanagi Harada (VKH) hastaligi tanisi mevcuttu.

Olgularin 125'inde (%45,5) tek gozde, 150'sinde (%54,5) iki gozde tutulum vardi. Toksoplazmozis (n=11, %100), Fuch's uveiti (n=24, %100), herpes zoster enfeksiyonu (n= 4, %100) ve herpes simpleks enfeksiyonu (n=12, %92,3) agirlikli olarak tek goz tutulumu ile giden klinik tabloya yol acarken; birdshot koroidoretinopati (n=5, %100), VKH (n=8, %100), tuberkuloz (n=17, %100), multipl skleroz (MS) (n=3, %100), Behcet hastaligi (n=58, %90,2), sarkoidoz uveitleri genellikle her iki gozde de tutulum gostermekteydi. Tek veya iki gozde tutuluma gore uveitlerin anatomik yerlesim dagilimi Tablo 7'de gorulmektedir.

Tablo 8'de yas gruplari ve cinsiyete gore uveit anatomik yerlesiminin dagilimi verilmistir. Erkeklerde en sik uveit gorulme yasi 26-40 arasi iken, 41-60 yas kadinlarda uveite daha sik rastlanmaktaydi.

Olgularin 215'inde (%78,2) spesifik bir uveit tanisi konabilmisken, 60 (%21,8) olgu idyopatik olarak kabul edildi. Pars planit (%2,2) ve idyopatik retinal vaskulit (%1,8) olgulari da ozel uveit tablolari olmakla beraber, idyopatik grupta degerlendirildi.

Pediatrik yas grubunda (5-15 yas) 4 olgu ile Behcet hastaligi (%33,3) ve 3 olgu ile juvenil romatoid artrit (JRA) (%25), en sik gorulen uveit nedenleriydi. Adolesan ve genc eriskinlerde (16-25 yas), olgularin pek cogu id-yopatikti (n= 9, %27,3); bunu, azalan siklikla, 5 olguda Fuch's uveiti (%15,2) ve 3 olguda Behcet hastaligi (%9,1) izlemekteydi. Yirmialti-40 yaslari arasi hasta grubunda en sik uveit nedenleri 26 olgu ile Behcet hastaligi (%31,7) ile 13 olgu ile ankilozan spondilit (AS) ve diger spondilartropatilerdi (SPA) (%15,9). Kirkbir-60 yas arasi grupta en sik iki uveit nedeni sirasiyla, AS ve diger SPA (n=15, %14,7) ile Behcet hastaligi (n=14, %13,7) idi. Ge-riatrik yas grubunda (61 uzeri), Behcet hastaligi (n=6, %13) ve sarkoidoz (n=5, %10,9) uveite yaygin olarak yol acan hastaliklar olarak karsimiza cikmaktaydi.

Behcet hastaligi, tum hastalarda en sik gorulen uveit nedeniydi (64 hasta, %23,3). Behcet uveitinin en sik goruldugu yas grubu 26-40 yas idi (n=26, %31,7) ve hastalik erkeklerde kadinlardan daha sik meydana gelmekteydi (sirasiyla n=41, %64,1 ve n=23, %35,9). Behcet hastaligi, olgularin 58'inde (%90,6) panuveit tablosuna yol acmisti (pediatrik yas grubunda n=4, %100, diger tum yas gruplarinda %80 uzeri). Oral aft oykusu olan tum hastalarda (n=60) Behcet hastaligi mevcuttu. Behcet hastalarinin tamami paterji testi ve HLA-B5 yonunden degerlendirildi. Paterji testi, Behcet hastalarinin 10 tanesinde (%15,6) pozitif bulundu. Behcet hastalarinin %12,5'inde (n=8) HLA-B5 pozitifligi mevcuttu.

Olgularin %6,2'sinde (n=17) tuberkuloza bagli uveit vardi, bu hastalarda PPD testi de pozitif bulundu. Bu olgularin 4'unde aktif tuberkuloz mevcuttu. Tuberkuloza bagli uveiti olan hastalarin tamami 41 yas uzerindeydi. Tuberkuloz iliskili uveit tanisi, granulomatoz uveit bulgusu (koyun yagi keratik presipiteler, iriste nodul) olan hastalarda PPD testinin anlamli derecede pozitif bulunmasi ile konuldu. Bu hastalar Gogus Hastaliklari Anabilim Dali ile konsulte edilerek aktif tuberkulozlu hastalar tespit edildi.

Tum on uveit olgulari HLA-B27 yonunden degerlendirildi (n=127). Ankilozan spondilite bagli uveit hastalarinin %78,3'unde (n=18) ve diger SPA iliskili uveiti olanlarin %55,6'sinda (n=5) HLA-B27 pozitif olarak bulundu. Hastalarin %5,5'inde (n=7) HLA-B27 pozitif bulundugu halde, AS veya SPA mevcut degildi. On uveit olgularinin %23,6'sinda (n=30) HLA-B27 pozitifligi tespit edildi.

Yuzbes hastada FFA incelemesi yapildi. Sik gorulen ve tanida yardimci olan bulgular ve bazi hastaliklarda gorulme sikliklari soyle idi: Behcet hastaliginda 44 (%68,8) hastada damar duvarindan sizinti, 43 (%67,2) hastada optik disk hiperfloresansi, 30 (%46,9) hastada KMO, 7 (%10,9) hastada iskemi ve 1 (%1,6) hastada periferde neovaskularizasyon tespit edildi. Sarkoidozlu olgulardan 5 (%38,5) hastada KMO , 4 (%30,8) hastada optik disk hiperfloresansi ve 2 (%15,4) hastada damar duvarindan sizinti izlendi. Hem serpijinoz koroidit, hem de multifo-kal koroidit olgularinin tumunde (ikisi icin de %100), aktif lezyonlarda baslangicta hipofloresans, ilerleyen evrelerde ise hiperfloresans izlendi. Tum VKH olgularinda (%100) tipik FFA bulgusu, perifer retinada erken donemde baslayip, gec donemde de devam eden hiperfloresan lezyonlardi. Indosiyanin yesili anjiyografide en sik izlenen bulgular ise, inflamatuar lezyon bolgesinde hipoflo-resans ve cevre koroid damarlarindan sizintiya bagli hi-perfloresans idi. Bu durum, VKH, serpijinoz koroidit, multifokal koroiditli tum olgularda ve arka ve panuveit tutulumu ile giden sarkoidoz olgularinda (%61,5, n=8) tespit edildi.

Olgularin 240'inda (%87,6) topikal kortikosteroid, 121'ine (%44) sistemik kortikosteroid verildi. Sistemik kortikosteroid tedavisi verilen olgularin 61'inde (%50,4) immun baskilayici ilaclar da kombine edildi. Kirk bes olguda (%16,4) ise, immun baskilayici ilaclar tek basina kullanildi. Toksoplazmoz olgularinin tamaminda (n=11) ve aktif tuberkulozu olmayan 13 (%76,5) tuberkuloza bagli uveit, antibiyotik tedavisine ek olarak sistemik steroid tedavisi kullanilan enfeksiyoz kokenli uveit olgulariydi. Yuzde 2,2 (n=6) olguda interferon alfa kullanildi.

KMO, 67 (%24,4) olguda tabloya eslik etmekteydi. On uveit olgularinin 13'unde (%10,2), intermediyer uve it olgularinin 6'sinda (%50), arka uveit olgularinin 3'un-de (%7,7) ve panuveit olgularinin 45'inde (%46,4) KMO tespit edildi. Kistoid makula odemi olan olgularin %32,8'ine (n=22) intravitreal triamsinolon asetonid (IVTA) enjeksiyonu yapildi; 19 hastaya bir kez, 2 hastaya 2 kez, 1 hastaya da 3 kez IVTA enjeksiyonu yapildi. KMO bulunan olgularin %26,2'sine arka subtenon kortikoste- roid enjeksiyonu uygulandi.

Komplike katarakt nedeniyle 53 (%19,3) olguya fako-emulsifikasyon ve goz ici lensi uygulamasi yapildi, 6 (%2,2) olguda katarakt ve tedaviye direncli glokom nedeniyle fakoemulsifikasyon ve goz ici lensi uygulamasi, tra-bekulektomi ile kombine edildi. Katarakt cerrahisi oranlari on uveit olgularinda %13,4, (n=17) arka uveit olgularinda %5,1 (n=2) ve panuveit olgularinda %35,1 (n=34) olarak bulundu. Kombine katarakt ve glokom ameliyati gereken hastalarin tumunde Behcet hastaligi vardi ve siddetli neo-vaskularizasyonu ve vitreus kanamasi olan bir Behcet hastasina pars plana vitrektomi uygulandi.

Tartisma

Calisma populasyonunun, Turkiye'nin farkli yorelerinden klinigimize sevk edilen hastalardan olusmasi klinik degiskenlik saglamaktaydi. Literaturde, uveit epidemiyolojisini konu alan calismalarda, hastaligin sikligi, demografik ozellikleri ve suresi hakkinda degisken sonuclar verilmektedir (1,2,7,8). Gritz ve Wong, kadinlarda ve yaslilarda uveit sikliginin artmis oldugunu bildirmisler ve bunu, kadinlarda, ozellikle artan yasla birlikte, kronik ve tekrarlayici hastaliklara olan yatkinliga baglamislardir (1). Bizim calismamizda da benzer sekilde, pediatrik yas grubu disinda tum yas gruplarinda uveit sikligi kadinlarda daha fazla bulunmustur.

Islam ve Tabbara, yas gruplarini 7-19, 20-39, 40-59 ve 60 uzeri olmak uzere duzenlemislerdir (8). Literaturde yas gruplandirmasinda bir standardizasyon bulunmadigi icin, dar araliklarla daha ayrintili bir gruplandirma yaptik. Calismamizda pediatrik uveit olgularinin sikligi %4,4 (n=12) bulundu ve bu da %5-10 arasinda degisen oranlarin verildigi onceki calismalar ile uyumluydu (9).

Behcet hastaligi, tum yas gruplarinda en yaygin uveit nedeni olarak bulundu. Soylu ve arkadaslari, Cukurova Bolgesi'nde yaptiklari calismalarinda, uveit olgulari icinde Behcet hastaligi oranini %32,5 olarak bildirmislerdir (10). Uveit olgulari icinde Behcet hastalarinin yuksek oranlarda bulunmasi, ulkemizin bulundugu cografyada Behcet hastaliginin yaygin olarak gorulmesi ile iliskilidir (7,8,11). Ulkemizden yakin zamanda yayimlanmis cok merkezli bir calismada da, Behcet hastaligi %32,1'lik bir oran ile en sik gorulen uveit nedeni olarak bildirilmistir (12). Calismamizda dikkat ceken bir baska nokta ise, Behcet hastaliginin tutulumunu siklikla panuveit seklinde yapmasiydi. Tugal-Tutkun ve arkadaslarinin calismalarinda da, bu orani %60,2 olarak bulunmustur. Ayni calismada hastaligin daha cok erkeklerde goruldugu (%68) ve olgularin buyuk kisminda (%78,6) iki tarafli tutulum oldugu bildirilmistir (13). Benzer sekilde bizim olgularimizin da buyuk bolumu erkekti ve iki tarafli tutulum hakimdi. Oral aft, Behcet hastaligi icin en onemli tani kriteri iken, olgularimizin 4'unde (%6,25) oral aft oykusu yoktu. Behcet hastaligi icin Uluslararasi Calisma Grubu, %3 olguda oral aft olmaksizin Behcet hastaligi olabilecegini bildirmistir (14). Bizim calismamizda bu sayinin orantisal olarak yuksek cikmasinin, hastanin ifade yetersizliginden kaynaklanabilecegini dusunmekteyiz.

Dort (%1,5) hastada aktif tuberkuloz ve %6,2 olguda tuberkuloza bagli uveit olmasi, ulkemiz gibi gelismekte olan ulkelerde tuberkulozun yeniden yaygin hale gelmesinin onemine dikkat cekmektedir. M. tuberculosis ile enfekte olmus hastalarin %1'inde goz tutulumu meydana gelmektedir. Tuberkuloza bagli goz tutulumu, aktif enfeksiyon seklinde olabilecegi gibi, asiri duyarlilik reaksiyonu seklinde de meydana gelebilir (15). Kesin tani icin bakterinin tespitinin mutlak gerekli olmasi, taninin gozden kacirilmasina neden olabilmektedir. Aktif tuberku-lozlu olgularimiz yasli grupta bulunmaktaydi. Su halde, cevre kosullarinin yaninda, yasla beraber zayiflayan bagisiklik sisteminin de hastaligin etyopatogenezinde onemli rol oynadigi da unutulmamalidir.

Literaturde anatomik yerlesime gore olgularin dagilimindaki ciddi degiskenlik, olasilikla genetik, demografik, etnografik ve cevresel faktorlerdeki degiskenlikten kaynaklanmaktadir (1,2,9,16-18). Bizim sonuclarimiz da yukarida atifta bulunulan calismalarin sonuclari ile paralellik gostermektedir.

HLA-B27, %45-82 arasinda degismekle beraber, on uveit olgulari ile belirgin korelasyon gostermektedir (19). Tuncer ve ark., akut on uveit olgularini retrospektif olarak inceledikleri calismalarinda, HLA-B27 pozitifligini, literaturden hafifce dusuk sekilde, %40 olarak bulmuslardir. Ayni calismada yazarlar, HLA-B27 pozitif olan olgularin buyuk kisminin erkek ve HLA-B27 negatif olan olgularin buyuk kismi kadin oldugunu bildirmislerdir. Ayrica, HLA-B27 pozitif olan olgularin %43'unde AS, AS hastalarinin tamaminda HLA-B27 tespit edilmistir (20). Baska calismalara gore de HLA-B27 ve AS birlikteligi %22-39 arasinda degismektedir (21,22). Tuncer ve arkadaslarina gore, HLA-B27 negatif olan hastalarda daha fazla siste-mik tedavi gereksinimi ve yuksek komplikasyon oranlari olmakla beraber, HLA-B27 pozitif ve negatif hastalar arasinda gorsel prognoz acisindan farklilik bulunmamaktay di (20). Kazokoglu ve arkadaslari da, HLA-B27 iliskili uveit oranlarini dusuk bulmuslar ve bu durumun, hastalarin tanisal degerlendirmeye yonlendirilmeden once calisma kapsamina alinmasina bagli olabilecegini dusunmuslerdir (12). Bizim calismamizda on uveit olgularinda HLA-B27 pozitifligi, %26,8 ile literaturde verilen oranlardan dusuk bulunmustur. HLA-B27 pozitifliginin ulkemizde daha dusuk oranlarda bulunmasinin da bir baska etken olabilecegi gorusundeyiz.

Intermediyer uveit diger anatomik yerlesimler kadar sik degildir ve tani koyma genellikle guctur. Klinik ozellikler son 40 yilda tanimlanmistir ve siklikla genc erkeklerde gorulen idyopatik bir durum olarak kabul edilir (9,16,18,23). Bizim intermediyer uveit olgularimizin buyuk bolumunde de etyolojiye yonelik bir etken tespit edilemedi. Intermediyer uveit olgularinin %16,7'sinde sarkoidoz tanisi mevcuttu. Bir JRA olgusunda ise, on uveite ek olarak pars planada kar topu opasiteler tabloya eslik etmekteydi.

Herpes simpleks, herpes zoster, tuberkuloz, leptospi-ralar, lepra, onkoserka, toksoplazma, nokardia ve HIV gibi pek cok infeksiyon ajaninin uveite neden oldugu gosterilmistir (24). Calismamizda bu etkenlerden yalnizca %18,9'unda tespit ettigimiz herpes simpleks, herpes zoster, tuberkuloz, nokardia ve toksoplazma disinda in-feksiyon ajanina bagli uveite rastlamadik. Bu durumun, soz konusu paraziter hastaliklardan T. gondi-i disindakilerin ulkemizde sik gorulmemesi ile iliskili oldugunu dusunmekteyiz.

Uveit olgularinin takibinde FFA'nin onemli bir yeri bulunmaktadir. Biyomikroskopik fundus muayenesi normal olan 44 hastanin 10'unda FFA ile KMO tespit edilmistir. Benzer sekilde, 26 hastada fundus muayenesinde vasku-lit bulgusu olmamasina ragmen, FFA'nin erken evrelerinde perifer retinada damar gecirgenliginde artis izlendi. Her ne kadar, KMO'nin tani ve takibinde guncel olarak optik koherens tomografi FFA'ya oranla daha yaygin olarak kullanilsa da (25), FFA uveit olgularinin aktivitesinin degerlendirilmesi ve takibinde, ozellikle retina damar gecirgenliginin degerlendirilmesi acisindan vazgecilmezdir (26). Indosiyanin yesili anjiyografisinde aktif lezyonun hipofloresan gorulmesi koroidin damarsal ayrintilarinin inflamatuar hucreler tarafindan engellenmesinden veya koroid damarlarindaki tikaniklik sonucunda olusan hipoperfuzyondan kaynaklanmaktadir. Ozellikle arka uveayi ilgilendiren olgularda FFA ile ISYA'nin kombine edilmesi, hem koroidal, hem de retinal inflamasyo-nun boyutlari hakkinda ayrintili degerlendirme olanagi sunacaktir (26).

Topikal kortikosteroidler on segment inflamasyonunu bastirmada etkilidirler. Topikal kortikosteroidler vitreusa penetre olamadiklari icin, direncli inflamasyon veya arka segment inflamasyonu olgularinda periokuler, intravitre-al veya sistemik kortikosteroid uygulamalarina basvurulmalidir (27,28). Kortikosteroidler hastaligin akut evresinde tercih edilirler. Kronik ve sik tekrarlayici inflamasyon-da, ozellikle siddetli arka segment inflamasyonu da eslik ediyorsa, immun baskilayici ajanlar verilmektedir (29).

Siddetli vitritis ve arka segment inflamasyonu veya makula odemi olan olgularda, periokuler enjeksiyonlar, sistemik yan etkilerin bertaraf edilmesi acisindan da, uygun bir secenektir. KMO varliginda, gorme keskinligi de 5/10'un altindaysa intravitreal kortikosteroid enjeksiyonu yapilmalidir (30). Bununla birlikte, sekonder katarakt ve glokom yonunden risk altinda bulunan uveit hastalarinda, soz konusu komplikasyonlara potansiyel olarak neden olabilen intravitreal steroid enjeksiyonundan once, daha guvenilir yontemler olan periokuler ve subte- non enjeksiyonlarin denenmesi gerektigi kanisindayiz.

Katarakt ve glokom, uveitin kendisinin ve kortikoste-roid tedavisinin, iyi bilinen, gorme kaybina yol acan yan etkileridir (31-33). Menezo ve Lightman'a gore, kronik on uveit olgularinda katarakt %20,9 ve glokom %2,2 oraninda gorulmektedir (32). Durrani ve arkadaslarinin calismasinda ise bu oranlar sirasiyla %17 ve %5 olarak bulunmustur (33). Bizim calismamizda da katarakt ve glokom oranlari literaturdeki rakamlara yakin bulundu. Uveit hastalarinda katarakt cerrahisi, eslik eden olasi arka yapisiklik veya kornea patolojileri nedeniyle zorluk arz etmektedir. Ameliyat oncesinde ve ameliyat sirasinda kullanilan kortikosteroidler ile inflamasyon baskilanarak daha iyi sonuclar elde edilebilir (34). Klinigimizden yapilmis, kismen bu calismanin olgularini da iceren, bir calismada gorme keskinligi anlaminda olumlu sonuclar elde edilmistir. KMO , epiretinal membran, makula deligi, optik atrofi gibi cerrahi ile siddetlenebilen, komplikasyonlar cerrahi basariyi sinirlamaktadir (35). Glokom gelisimi, uveite yol acan etyolojik faktor ile iliskili olabilecegi gibi, on ve arka yapisiklik, neovaskularizasyon gibi komplikas-yonlara veya kortikosteroid tedavisine de bagli olabilir (36). Direncli glokom olgularinda, ozellikle antiprolifera-tif ajanlarin da kullanildigi, filtran cerrahi gerekebilir (31). Calismamizda inceledigimiz hastalardan 6'sina mitomi-sin-C ile trabekulektomi uygulandi.

Sonuc olarak, uveit pek cok sistemik hastalikla birliktelik gosterdigi icin dikkatli arastirma ve sik takip gerektiren onemli bir goz rahatsizligidir. Her yas grubunda gorulebilmektedir ve sebebi aydinlatilamamis olgularin sayisi da az degildir. Hastaligin etyolojik, demografik ve klinik ozelliklerinin daha net ortaya konabilmesi icin genis serilerde cok sayida daha calismaya gereksinim vardir.

DOI: 10.4274/tjo.40.280

Kaynaklar

(1.) Gritz DC, Wong IG. Incidence and prevalance of uveitis in Northern California; the Northern California Epidemiology of Uveitis Study. Ophthalmology. 2004;111:491-500. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(2.) Yang P, Zhang Z, Zhou H, Li B et al. Clinical patterns and characteristics of uveitis in a tertiary center for uveitis in China. Curr Eye Res. 2005;30:943- 8. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(3.) BenEzra D, Cohen E, Maftzir G. Uveitis in children and adolescents. Br J Ophthalmol. 2005;89:444-8. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(4.) Chang JHM, Wakefield D. Uveitis: a global perspective. Ocul Immunol Inflamm. 2002;10:263-79. [Abstract] / [PDF]

(5.) Bloch-Michel E, Nussenblat RB. International Uveitis Study Group recommendations for the evaluation of intraocular inflammatory disease. Am J Ophthalmol. 1987;103:234-5. [Abstract]

(6.) The Standardization of Uveitis Nomenclature (SUN) Working GroupStandardization of Uveitis Nomenclature for Reporting Clinical Data. Results of the First International Workshop. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(7.) Sengun A, Karadag R, Karakurt A, Saricaoglu MS, Abdik O, Hasiripi H. Causes of uveitis in a referral hospital in Ankara, Turkey. Ocul Immunol Inflamm. 2005;13:45-50. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(8.) Islam SM, Tabbara K. Causes of uveitis at the eye center in Saudi Arabia: a retrospective review. Ophthalmic Epidemiol. 2002;9:239-49. [Abstract]

(9.) Wakefield D, Chang JH. Epidemiology of uveitis. Int Ophthalmol Clin. 2005;45:1-13. [Abstract] / [PDF]

(10.) Soylu M, Ersoz TR, Haciyakupoglu G, Eroglu A. Aetiological distribution of uveitis patients in Southern Turkey. Ocul Immunol Inflamm. 1993;1:355-61. [Abstract] / [PDF]

(11.) Bonfioli AA, Orefice F. Behcet's disease. Semin Ophthalmol. 2005;20:199- 206. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(12.) Kazokoglu H, Onal S, Tugal-Tutkun I, et al. Demographic and clinical features of uveitis in tertiary centers in Turkey. Ophthalmic Epidemiology. 2008;15:285-93. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(13.) Tugal-Tutkun I, Onal S, Altan-Yaycioglu, Altunbas HH, Urgancioglu M. Uveitis in Behcet's disease: an analysis of 880 patients. Am J Ophthalmol. 2004;138:373-80. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(14.) International Study Group for Behcet's Disease. Criteria for diagnosis of Behcet's disease. Lancet. 1990;335:1078-80. [Abstract]

(15.) Bodaghi B, Lehoang P. Ocular tuberculosis. Curr Opin Ophthalmol. 2000;11:443-8. [Abstract]

(16.) Rothova A, Buitenhuis HJ, Meenken C, et al. Uveitis and systemic disease. Br J Ophthalmol. 1992;76:137-41. [Abstract] / [PDF]

(17.) Palmares J, Coutinho MF, Castro-Correia J. Uveitis in Northern Portugal. Curr Eye Res. 1990;9:31-4. [Abstract]

(18.) Henderly DE, Genstler AJ, Smith RE, Rao NA. Changing patterns of uveitis. Am J Ophthalmol. 1987;103:131-6. [Abstract]

(19.) Huhtinen M, Karma A. HLA-B27 typing in categorisation of uveitis in a HLA- B27 rich population. Br J Ophthalmol. 2000;84:413-6. [Abstract] / [PDF]

(20.) Tuncer S, Adam YS, Urgancioglu M, Tugal-Tutkun I. Clinical features and outcomes of HLA-B27 positive and HLA-B27 negative acute anterior uveitis in a Turkish patient population. Ocul Immunol Inflamm. 2005;13:367-73. [Abstract]

(21.) Power WJ, Rodriguez A, Pedroza-Seres M, Foster CS. Outcomes in anterior uveitis associated with the HLA-B27 haplotype. Ophthalmology. 1998;105:1646-51. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(22.) Rothova A, van Veenendaal WG, Linssen A, Glasius E, Kijlstra A, de Jong PTVM. Clinical features of acute anterior uveitis. Am J Ophthalmol. 1987;103:137-45. [Abstract]

(23.) Bonfioli AA, Damico FM, Curi ALL, Orefice F. Intermediate uveitis. Semin Ophthalmol. 2005;20:147-54. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(24.) Rathinam SRDO, Cunningham ETJ. Infectious causes of uveitis in the developing world. Int Ophthalmol Clin. 2000;40:137-52. [Abstract]

(25.) Wolf S, Wolf-Schnurrbusch U. Spectral-domain optical coherence tomography use in macular diseases: a review. Ophthalmologica. 2010;224:333-40. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(26.) Altan-Yaycioglu R, Akova YA, Akca S, Yilmaz G. Inflammation of the posterior uvea: findings on fundus fluorescein and indocyanine green angiography. Ocular Immunol Inflamm. 2006;14:171-9. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(27.) Kayikcioglu O, Cerci MA, Seymenoglu G. Uveitli hastalarda subtenon kanul ile depo steroid enjeksiyonlarinin etkinlik ve komplikasyonlari. Turk J Ophthalmol. 2007;37:23-9.

(28.) Acar N, Toker E, Kazokoglu H. Behcet hastaliginin ciddi arka segment ataginda yuksek doz intravenoz steroid tedavisinin rolu. Turk J Ophthalmol. 2001;31:616-20.

(29.) Forstner DJ. General approach to the uveitis patient and treatment strategies. In: Yanoff M, Duker JS, eds. Ophthalmology 2nd Ed. St. Louis, MO: Mosby, 2004:1115-20.

(30.) Jonas JB. Intravitreal triamcinolone acetonide for treatment of intraocular and oedematous and neovascular diseases. Acta Ophthalmol Scand. 2005;83:645-63. [Abstract] / [Full Text]

(31.) Park UC, Ahn JK, Park KH, Yu HG. Phacotrabeculectomy with mitomycin C in patients with uveitis. Am J Ophthalmol. 2006; 142:1005-12. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(32.) Menezo V, Lightman S. The development of complications in patients with chronic anterior uveitis. Am J Ophthalmol. 2005; 139:988-92. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(33.) Durrani OM, Tehrani NN, Marr JE, Moradi P, Stavrou P, Murray PI. Degree, duration, and causes of visual loss in uveitis. Br J Ophthalmol. 2004;88:1159- 62. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(34.) Elmas K, Duman S. Uveitik sendromlarda katarakt cerrahisi. Turk J Ophthalmol. 2002;32:446-54.

(35.) Akova YA, Kucukerdonmez C, Gedik S. Clinical results of phacoemulsification in patients with uveitis. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2006;37:204-11. [Abstract]

(36.) Ergen A, Mudun AB, Ozarpaci S, Yalcin E, Arslan MO. Uveitli hastalarda goz ici basinc yukselmeleri. Turk J Ophthalmol. 2001;31:621-4.

Selcuk Sizmaz, Yonca Aydin Akova, Sirel Gur Gungor, Caglar Oktem, Rana Altan Yaycioglu

Baskent Universitesi, Tip Fakultesi, Goz Hastalil<lari Anabilim Dali, Ankara, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Selcuk Sizmaz, Baskent Universitesi, Adana Arastirma ve Uygulama Merkezi, Dadaloglu Mah. 39 Sk No: 6 Yuregir, Adana, Turkiye Tel.: +90 327 27 27-2104 Gsm: +90 533 338 77 00 E-posta: selcuksizmaz@gmail.com Gelis Tarihi/Received: 03.05.2010 Kabul Tarihi/Accepted: 02.08.2010 Bu calismanin bir bolumu, TJO 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi'nde (28 Ekim-1 Kasim 2006, Antalya, Turkiye) poster olarak sunulmustur.
Tablo 1. Uveit etyolojisi arastirilirken yararlanilan laboratuar ve
radyolojik tetkikler

FFA      Behcet hastaligi   Mikrobiyoloji /  Toksoplazmoz
                   seroloji
       Sarkoidoz                Tuberkuloz
       Birdshot                HSV *
        koryoretinopati
       Serpijinoz koroidit           HZV *
       Multifokal koroidit
       VKH          HLA        Behcet hastaligi
       Tuberkuloz               AS
       AMPPE                  Birdshot
                            koryoretinopati
                           AMPPE
                           VKH
ISYA     VKH
       Birdshot
        koryoretinopatisi
       AMPPE
PPD      Tuberkuloz      Paterji      Behcet hastaligi
Sakroilyak  AS
 eklem    SPA          Akciger grafisi  Sarkoidoz
 grafisi                       Tuberkuloz
Kranyal MRG  MS          BOS incelemesi  VKH
                           MS

FFA: Fundus floresein anjiyografi

ISYA: Inddosiyanin yesili anjiyografi

PPD: Purifiye protein derivesi

MRG: Manyetik rezonans goruntuleme

HLA: Insan lokosit antijeni

BOS: Beyin-omurilik sivisi

VKH: Vogt Koyanagi Harada hastaligi

AMPPE: Akut multifokal plakoid pigment epitelyopati

AS: Ankilozan spondilit

SPA: Diger spondiloartropatiler

MS: Multipl skleroz

HSV: Herpes simpleks virus

HZV: Herpes zoster virus

*: Goz ici sivilarinda polimeraz zincir reaksiyonu veya antikor tayini
ile

Tablo 2. Uveit ve uveit ile iliskili hastaliklarin siniflandirilmasi
ve sikliklari

Etyoloji                     n    %

Behcet hastaligi                 64   23,3
Idyopatik                    49   17,8
Fuch's uveiti                  24   8,7
Ankilozan spondilit               23   8,4
Tuberkuloz                    17   6,2
Sarkoidoz                    13   4,7
Herpes simpleks virus              13   4,7
Toksoplazmoz                   11   4,0
Diger spondiloartropatiler            9   3,3
Vogt Koyanagi Harada               8   2,9
Pars planit                    6   2,2
Birdshot koryoretinopati             5   1,8
Idyopatik retinal vaskulit            5   1,8
Akut multifokal plakoid pigment epitelyopati   5   1,8
Juvenil romatoid artrit              4   1,5
Herpes zoster virus                4   1,5
Serpijinoz koroidit                4   1,5
Multipl skleroz                  3   1,1
Akut retinal nekroz                3   1,1
Nokardioz                     2   0,7
Sitomegalovirus                  2   0,7
Multifokal koroidit                1   0,4

n: Hasta sayisi

Tablo 3. Erkek ve kadinlarda anatomik yerlesime gore uveit olgularinin
dagilimi

             Toplam       E        K

            n    %    n    %    n    %

On uveit       127  46,2   49   41,2   78   50,0
Intermedier uveit   12   4,4   5   4,2   7   4,5
Arka uveit      39   14,2   18   15,1   21   13,5
Panuveit       97   35,3   47   39,5   50   32,1
Total         275   100   119   100   156   100

n: Hasta sayisi

E: erkek

K: kadin

Tablo 4. Etyolojilere gore uveit yerlesimleri

                    On      Orta
Etyoloji            n   uveit (%)   uveit (%)

Behcet hastaligi       64   5 (%7,8)     0
Fuch's uveiti         24   24 (%100)     0
Ankilozan spondilit      23   23 (%100)     0
Tuberkuloz          17   8 (%47,1)     0
Sarkoidoz           13   3 (%23,1)   2 (%15,4)
Herpes simpleks virus     13   13 (%100)     0
Toksoplazmoz         11     0       0
Diger spondiloartropatiler   9   9 (%100)     0
Vogt Koyanagi Harada      8     0       0
Pars planit          6    (%)    6 (%100)
Birdshot koryoretinopati    5     0       0
Idyopatik retinal vaskulit   5     0       0
AMPPE             5     0       0
Juvenil romatoid artrit    4   3 (%75)    1 (%25)
Herpes zoster virus      4   4 (%100)     0
Serpijinoz koroidit      4     0       0
Multipl skleroz        3     0       0
Akut retinal nekroz      3     0       0
Nokardioz           2     0       0
Sitomegalovirus        2     0       0
Multifokal koroidit      1     0       0

                 Arka
Etyoloji            uveit (%)  Panuveit (%)

Behcet hastaligi        1 (%1,6)   58 (%90,6)
Fuch's uveiti           0       0
Ankilozan spondilit        0       0
Tuberkuloz           2 (%11,8)   7 (%41,2)
Sarkoidoz           1 (%7,7)   7 (%53,8)
Herpes simpleks virus       0       0
Toksoplazmoz         10 (%90,9)   1 (%9,1)
Diger spondiloartropatiler     0       0
Vogt Koyanagi Harada      1 (%12,5)   7 (%87,5)
Pars planit            0       0
Birdshot koryoretinopati      0     5 (%100)
Idyopatik retinal vaskulit   5 (%100)     0
AMPPE             5 (%100)     0
Juvenil romatoid artrit      0       0
Herpes zoster virus        0       0
Serpijinoz koroidit      4 (%100)     0
Multipl skleroz        2 (%66,7)   1 (%33,3)
Akut retinal nekroz      3 (%100)     0
Nokardioz             0     2 (%100)
Sitomegalovirus        2 (%100)     0
Multifokal koroidit        0     1 (%100)

AMPPE: Akut multifokal plakoid pigment epitelyopati

n: Hasta sayisi

Tablo 5. Uveit olgularinda on segment bulgulari

Bulgu                  n    (%)

Konjonktiva  Hiperemi         100  (36,4)

Kornea     Epitelyum erozyonu    5   (1,8)
        Band keratopati      3   (1,1)
        Dendritik ulser      2   (0,7)
        Lokom           2   (0,7)

Endotel    Lokalize kp        92  (33,5)
        Yildizsi kp        20   (7,3)
        Yaygin kp         13   (4,7)
        Koyun yagi kp       9   (3,3)
        Orta kp          8   (2,9)

Lens      Komplike katarakt     66  (24,0)

On kamara   Hucre          197  (71,6)
        Fibrin          11   (4,0)
        Hipopiyon         2   (0,7)

Iris      Arka sinesi        61  (22,2)
        Heterokromi        12   (4,4)
        Nodul           5   (1,8)
        Atrofi          5   (1,8)
        Aka sinesi ve nodul    2   (0,7)
        Atrofi ve heterokromi   2   (0,7)
        Nodul ve heterokromi   1   (0,4)

Kp: keratik presipitatlar

n: Bulgunun izlendigi hasta sayisi

Tablo 6. Uveit olgularinda arka segment bulgulari

Bulgu                     n    (%)

Vitreus       Hucre          108  (39,3)
          Kar topu         13   (4,7)
          Hucre ve kondansasyon   8   (2,9)
          Kondansasyon       7   (2,6)

Optik disk     Atrofi          11   (4,0)
          Hiperemi         6   (2,2)

Makula       Odem           72  (26,2)
          ERM            28  (10,2)
          Delik           11   (4,0)

Damarlar      Periflebit        54  (19,6)
          Periarterit        48  (17,5)
          NV            4   (1,5)

Koryoretinit    Aktif           33  (12,0)
          Skar           5   (1,8)

Retina dekolmani               5   (1,8)
Retinal yirtik                12   (4,4)
Koroid dekolmani               1   (0,4)

NV: Neovaskularizasyon, ERM: Epiretinal membran

n: Bulgunun izlendigi hasta sayisi

Tablo 7. Tek veya iki gozde tutulum olan olgularin anatomik yerlesime
gore dagilimi

            Tek goz    Iki goz
           (n=125) (%)  (n=150) (%)

On uveit        88 (70,4)   39 (26,0)
Intermediyer uveit   3 (2,4)    9 (6,0)
Arka uveit       21 (16,8)   18 (12,0)
Panuveit        13 (10,4)   84 (56,0)

n: Hasta sayisi

Tablo 8. Yas gruplari ve cinsiyete gore uveitin anatomik
yerlesimlerinin dagilimi

                Intermediyer
    Yas    On uveit    uveit    Arka uveit
          n (%)     n (%)     n (%)

E    5-15    5 (45,5)    1 (9,1)      0
    16-25    3 (21,4)    1 (7,1)    1 (7,1)
    26-40   13 (30,6)    2 (4,8)    8 (19,1)
    41-60   21 (55,3)    1 (2,6)    7 (18,4)
    61-    7 (50,0)     0      2 (14,3)
    Toplam   49 (41,2)    5 (4,2)    18 (15,1)

K    5-15     0      1 (100)      0
    16-25    9 (47,4)     0      4 (21,1)
    26-40   21 (52,5)    2 (5,0)    4 (10,0)
    41-60   33 (51,6)    2 (3,1)    11 (17,2)
    61-    15 (46,9)    2 (6,3)    2 (6,3)
    Toplam   78 (50,0)    7 (4,5)    21 (13,5)

    Yas    Panuveit   Toplam
          n (%)    n (100%)

E    5-15    5 (45,5)    11
    16-25    9 (64,3)    14
    26-40   19 (45,2)    42
    41-60    9 (23,7)    38
    61-    5 (35,7)    14
    Toplam   47 (39,5)    119

K    5-15     0      1
    16-25    6 (31,6)    19
    26-40   13 (32,5)    40
    41-60   18 (28,1)    64
    61-    13 (40,6)    32
    Toplam   50 (32,1)    156

E: Erkek

K: Kadin

Tablo 9. Fundus floresein anjiyografi bulgulari

FFA bulgusu        n   (%)

Sizinti         67   (63,8)
Makula odemi       67   (63,8)
Diskte hiperfloresans  63   (60,0)
Iskemi          10   (9,5)
Neovaskularizasyon    2   (1,9)

n: FFA incelemesi yapilmis olanlar icinde bulgunun tespit edildigi
hasta sayisi
COPYRIGHT 2010 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article/Ozgun Arastirma
Author:Sizmaz, Selcuk; Akova, Yonca Aydin; Gungor, Sirel Gur; Oktem, Caglar; Yaycioglu, Rana Altan
Publication:Turkish Journal of Ophthalmology
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Sep 1, 2010
Words:4666
Previous Article:Refractive error, strabismus and amblyopia in congenital ptosis/Konjenital pitoziste refraksiyon kusurlari, sasilik ve ambliyopi.
Next Article:Follow-up and treatment results in ocular toxoplasmosis/Okuler toksoplazmozisde takip ve tedavi sonuclarimiz.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters