Printer Friendly

Articles from Estonian Journal of Ecology (June 1, 2008)

1-5 out of 5 article(s)
Title Author Type Words
Change in agriculturally used land and related habitat loss: a case study in eastern Estonia over 50 years/pollumajanduslikult kasutatud maa muutused 50 aasta valtel ja sellega seotud elupaikade kadumine Ida-Eesti naitel. Kana, Silja; Kull, Tiiu; Otsus, Merit Report 4763
Dynamics of smelt (Osmerus eperlanus) numbers in Lake Peipsi over a decade/viimase aastakumne jooksul peipsi tindi arvukuses toimunud muutused. Krause, Teet; Palm, Anu Report 2934
Estimating water quality in river basins using linked models and databases/andmebaasidel rajanev veekvaliteedi modelleerimine. Ennet, Peeter; Pachel, Karin; Viies, Vladimir; Jurimagi, Lembit; Elken, Rain Report 4131
Probability of competition between introduced and native rodents in Madagascar: an estimation based on morphological traits/sissetoodud ja aborigeensete nariliste vahelise konkurentsi toenaolisus Madagaskaril: morfoloogilistel tunnustel pohinev hinnang. Miljutin, Andrei; Lehtonen, Jukka T. Report 9639
Toxins and other bioactive compounds produced by cyanobacteria in Lake Ladoga/tsuanobakterite poolt produtseeritavate toksiinide ja muude bioloogiliselt aktiivsete uhendite mitmekesisus Laadoga jarves. Voloshko, Ludmila; Kopecky, Jiri; Safronova, Tatiana; Pljusch, Alla; Titova, Nina; Hrouzek, Pavel; D Report 3539

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters