Printer Friendly

Articles from Estonian Journal of Earth Sciences (September 1, 2016)

1-4 out of 4 article(s)
Title Author Type Words
Interaction of the lithospheric mantle and crustal melts for the generation of the Horoz Pluton (Nigde, Turkey): whole-rock geochemical and Sr-Nd-Pb isotopic evidence/Litosfaarilise vahevoo ja maakooretekkega magmade suhted Horozi intrusiooni (Turgi) tekkes kivimi geokeemiliste ning Sr-Nd-Pb isotoopgeoloogiliste andmete alusel. Kocak, Kerim; Zedef, Veysel Report 12975
Magnetic susceptibility of Middle Ordovician sedimentary rocks, Pakri Peninsula, NW Estonia/Pakri poolsaare Kesk-Ordoviitsiumi labiloike magnetiline vastuvotlikkus. Plado, Juri; Ainsaar, Leho; Dmitrijeva, Marija; Poldsaar, Kairi; Ots, Siim; Pesonen, Lauri J.; Preed Report 6181
Towards effective monitoring of urban stormwater for better design and management/Linnade sademevee tohusama seire, parema planeerimise ja juhtimise suunas. Maharjan, Bharat; Pachel, Karin; Loigu, Enn Report 17406
Validation of the multi-mission altimeter wave height data for the Baltic Sea region/Satelliitaltimeetriavahenditega ja kontaktmeetodil moodetud Laanemere lainekorguste vordlus. Kudryavtseva, Nadezhda A.; Soomere, Tarmo Report 8358

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters