Printer Friendly

Articles from Estonian Journal of Earth Sciences (December 1, 2009)

1-13 out of 13 article(s)
Title Author Type Words
Calcareous tubeworms of the Phanerozoic/ Fanerosoikumi lubikojaga ussid. Vinn, Olev; Mutvei, Harry 6742
Chemical peculiarities of the Silurian-Ordovician and Cambrian-Vendian aquifer systems in Estonia: an overview of hydrochemical studies/ Siluri-Ordoviitsiumi ja Kambriumi-Vendi veekompleksi pohjavee keemilised isearasused: ulevaade hudrokeemilistest uuringutest. Karro, Enn; Marandi, Andres; Vaikmae, Rein; Uppin, Marge 5781
Chitinozoan diversity in the East Baltic Silurian/Siluri kitiinikute mitmekesisus Baltikumi puuraukudes. Nestor, Viiu 2482
Corroded hydrothermal quartz in Ordovician altered volcanic ash beds of the baltoscandian region/ Osaliselt lahustunud hudrotermaalne kvarts Ordoviitsiumi vulkaanilise tuha kihtides Baltoskandia regioonis. Kiipli, Tarmo; Kallaste, Toivo; Kleesment, Anne; Nielsen, Arne T. 1504
Development of the late glacial Baltic basin and the succession of vegetation cover as revealed at palaeolake Haljala, northern Estonia/ Balti basseini ja taimestiku hilisglatsiaalne areng Haljala paleojarve (Pohja-Eestis) uuringute andmetel. Saarse, Leili; Niinemets, Eve; Amon, Leeli; Heinsalu, Atko; Veski, Siim; Sohar, Kadri 8899
Palaeolimnological assessment of the reference conditions and ecological status of lakes in Estonia--implications for the European Union Water Framework Directive/Jarvede foonitingimuste ja okoloogilise seisundi hindamine paleolimnoloogiliste uuringute abil--rakendus Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivile. Heinsalu, Atko; Alliksaar, Tiiu 4606
Seismic correlation of Palaeozoic rocks across the northern Baltic Proper--Swedish-Estonian project since 1990, a review/Paleosoikumi kivimite seismiline korrelatsioon ule Laanemere--Eesti-Rootsi uhisprojekt alates 1990. aastast. Tuuling, Igor; Floden, Tom 7211
Stepwise magma migration and accumulation processes and their effect on extracted melt chemistry/ Astmeline magma liikumine ja akumulatsioon ning nende protsesside moju magma koostisele. Urtson, Kristjan; Soesoo, Alvar 7353
The Baltic Basin: structure, properties of reservoir rocks, and capacity for geological storage of C[O.sub.2]/ Balti bassein: ehitus, reservuaarikivimite omadused ja C[O.sub.2] geoloogilise ladustamise voimalused. Shogenova, Alla; Sliaupa, Saulius; Vaher, Rein; Shogenov, Kazbulat; Pomeranceva, Raisa 4432
The crystalline basement of Estonia: rock complexes of the Palaeoproterozoic Orosirian and Statherian and Mesoproterozoic Calymmian periods, and regional correlations/Eesti kristalne aluskord: paleoproterosoilised Orosiri ja Statheri ning mesoproterosoilised Calymmi ajastu kivikompleksid ja regionaalne korrelatsioon. Kirs, Juho; Puura, Vaino; Soesoo, Alvar; Klein, Vello; Konsa, Mare; Koppelmaa, Heino; Niin, Mati; Ur 6363
The international year of planet Earth is finishing--some results and developments in Estonia. Seosoo, Alvar 1409
Thelodont phylogeny revisited, with inclusion of key scale-based taxa/ Telodontide fulogeneesiuuringud soomustepohiste taksonite kaasamisega. Wilson, Mark V.H.; Marss, Tiiu Report 6143
Towards unification of terrestrial gravity data sets in Estonia/ Terrestriliste raskuskiirenduse andmete uhtlustamine Eestis. Ellmann, Artu; All, Tarmo; Oja, Tonis Report 10384

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |