Printer Friendly

Articles from Estonian Academy of Sciences: Chemistry (March 1, 2006)

1-4 out of 4 article(s)
Title Author Type Words
Computerized database and software for retrieval, processing, and prognosis of rate and equilibrium constants of chemical reactions/Arvutistatud andmebaas ja tarkvara keemiliste reaktsioonide kiirus- ja tasakaalukonstantide otsimiseks, tootluseks ja prognoosimiseks. Palm, Viktor; Palm, Natalia; Tenno, Tiina 4579
Extraction and quantification of hybrid carrageenans from the biomass of the red algae Furcellaria lumbricalis and Coccotylus truncatus/Hubriidsete karraginaanide ekstraheerimine ja kvantifitseerimine punavetikate Furcellaria lumbricalis ja Coccotylus truncatus koosluse biomassist. Tuvikene, Rando; Truus, Kalle; Vaher, Merike; Kailas, Tiiu; Martin, Georg; Kersen, Priit 3297
Investigation of different schemes for anaerobic treatment of food industry wastes in Estonia/Eesti toiduainetoostuse reovee kaitluse uuringud erinevate anaeroobsete puhastustehnoloogiatega. Blonskaja, Viktoria; Vaalu, Tarmo 3702
Possibilities of using ozone for the treatment of wastewater from the yeast industry/Osooni kasutamise voimalustest parmitoostuse reovee tootlemisel. Blonskaja, Viktoria; Kamenev, Inna; Zub, Sergei 3166

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters