Printer Friendly

Articles from Estonian Academy of Sciences: Chemistry (June 1, 2005)

1-5 out of 5 article(s)
Title Author Type Words
Comparative semiempirical, ab initio, and DFT study of interactions between polypyrrole pentamer dication and some anions/Polupurrooli pentameeri dikatiooni ja moningate anioonide vaheliste interaktsioonide vordlev poolempiiriline, ab initio ja DFT-uurimus. Burk, Peeter; Rauk, Imbi; Tamm, Tarmo 3392
Computational study of cesium cation-humic substance interactions. A neutral analogue ligand molecules approach/Humiinhapete ja tseesiumikatiooni vaheliste interaktsioonide modelleerimine tihedusfunktsionaali-teooria arvutustega neutraalsete mudeluhendite baasil. Burk, Peeter; Tamp, Sven; Tammiku-Taul, Jaana; Maria, Pierre-Charles; Gal, Jean-Francois 4611
Preface. Burk, Peeter 345
Self-consistent acidity and basicity scales in nonaqueous solvents/Kooskolalised happelisuse ja aluselisuse skaalad mittevesikeskkondades. Leito, Ivo; Kaljurand, Ivari; Rodima, Toomas; Kutt, Agnes; Pihl, Aino; Room, Eva-Ingrid; Soovali, Li 5827
The pervasive influence of hyperconjugation: the intrinsic (gas phase) acidities of adamantane, adamantanol, and some of their fluorinated derivatives/Huperkonjugatsiooni koikjale tungiv moju: adamantaani, adamantanooli ja nende moningate fluoroderivaatide gaasifaasilised happelisused. Abboud, Jose-Luis M.; Mishima, Masaaki; Sonoda, Takaaki 4417

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |