Printer Friendly

Articles from Estonian Academy of Sciences: Chemistry (December 1, 2003)

1-4 out of 4 article(s)
Title Author Type Words
Composition of the essential oil of dill, celery, and parsley from Estonia/Eestis kasvatatud tilli, selleri ja peterselli eeterliku oli koostis. Orav, Anne; Kailas, Tiiu; Jegorova, Anna 2988
Kinetic model for protein kinase simultaneous interaction with peptide, ATP, and bi-functional inhibitor/Kineetiline mudel proteiinkinaasi interaktsiooni iseloomustamiseks peptiidi, ATP ja bifunktsionaalse inhibiitoriga. Kuznetsov, Aleksei; Vaartnou-Jarv, Heli; Jarv, Jaak 2133
Purification of resveratrol from vine stems/Resveratrooli eraldamine viinapuuvaatidest. Aaviksaar, Aavo; Haga, Mati; Pussa, Tonu; Roasto, Mati; Tsoupras, George 2785
Steady-state kinetic analysis of protein kinase A interaction with peptide and ATP/Proteiinkinaas a kataluusitud peptiidi ja ATP vahelise reaktsiooni statsionaarse kineetika analuus. Kuznetsov, Aleksei; Oskolkov, Nikita; Hansen, Mats; Jarv, Jaak 3433

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |